منابع کارشناسی ارشد و ی هنر

 کاردانی به کارشناسی هنرهای تجسمی

نام دروس و ضرایب رشته هنرهای تجسمی در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 95

کد رشته امتحانی رشته امتحانی مواد امتحان اختصاصی و ج ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش (از راست به چپ)
605 هنرهای تجسمی 1- مبانی هنرهای تجسمی، 2- مکاتب هنری ایران و جهان، 3- طراحی، 4- اصول و هنر گرافیک، 5- هنرهای سنتی، 6- عکاسی، 7- مبانی تصویرسازی، 8- صفحه آرایی، 9- تاریخ هنر ایران و جهان.
1- علمی - کاربردی ارتباط تصویری 3 3 2 3 0 0 0 0 0
2- آموزش هنرهای تجسمی 3 3 2 0 3 0 0 0 0
3- هنرهای تجسمی - نقاشی 3 3 2 0 0 0 0 0 3
4- علمی - کاربردی گرافیک - تصویرسازی 4 0 2 0 0 2 2 3 2

 

نکات:

- داوطلبان توجه داشته باشند آزمون درس طراحی برای ها و موسسات آموزش عالی همانند آزمون سایر مواد امتحانی فقط به صورت تستی برگزار خواهد شد.
- در این رشته امتحانی، پذیرش دانشجو به روش متمرکز و بدون آزمون عملی درس طراحی خواهد بود.
- در رشته آموزش هنرهای تجسمی، پذیرش دانشجو برای فرهنگیان از بین فرهنگیان شاغل رسمی و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش کلیه استان ها صورت می گیرد.
- در رشته های علمی- کاربردی ارتباط تصویری و هنرهای تجسمی- نقاشی، آزاد ی نیز علاوه بر سایر ها و مؤسسات آموزش عالی دانشجو می پذیرد.
- در رشته کارشناسی ناپیوسته علمی- کاربردی گرافیک - تصویرسازی، پذیرش دانشجو منحصراً برای آزاد ی صورت می گیرد.


اطلاعات

آخرین ارسال ها