رایگان مقالات isi با ترجمه فارسی

عنوان فارسی مقاله:

پیش ‌بینی تغییرات قیمت افزایش‌ یافته سهام از طریق طراحی آزمایش ها doe و اپتیمایز بر اساس روش bpnn

عنوان انگلیسی مقاله:

enhanced stock price variation prediction via doe and bpnn-based optimization


برای رایگان مقاله انگلیسی پیش ‌بینی تغییرات قیمت افزایش‌ یافته سهام از طریق طراحی آزمایش ها doe و اپتیمایز بر اساس روش bpnn و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
1. مقدمه
2. روش‌های بهینه‌سازی
2. 1 شبکه‌های نورون (nns)
2-2 طراحی آزمایش‌ها (doe)
3. 2 روش تاگوچی
3. ساختار مدل و فرمول
3. 1 ساختار مدل
3. 2 فرمول داده‌های تحقیق
4. نتایج آزمایشات و مباحث
5. نتیجه‌گیری

 کلمات کلیدی :


about 371,000 results (0.58 seconds) search results enhanced stock price variation prediction via doe and bpnn-based ... www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0957417411007561 by lf hsieh - ‎2011 - ‎cited by 13 - ‎related articles may 4, 2011 - stock price variation predictions are at the core of many research issues, and neural networks (nns) are widely applied and were proven to be ... optimize stock price variation prediction via doe and bpnn - ieee ... ieeexplore.ieee.org/document/5681721/ by lf hsieh - ‎2010 - ‎cited by 4 - ‎related articles optimize stock price variation prediction via doe and bpnn ... a robust engine to further optimize the prediction accuracy under a robust doe-based predictor. enhanced stock price variation prediction via doe and bpnn-based ... https://www.researchgate.net/.../220217933_enhanced_stock_price_variation_predictio... stock price variation predictions are at the core of many research issues, and neural networks (nns) are widely applied and were proven to be more efficient ... optimize stock price variation prediction via doe and bpnn (pdf ... https://www.researchgate.net/.../251982048_optimize_stock_price_variation_prediction... optimize stock price variation prediction via doe and bpnn ... a robust engine to further optimize the prediction accuracy under a robust doe-based predicto


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

خطوط گزارش دهی حسابرسی داخلی، تجزیه خطر تقلب، و ارزی خطر تقلب

عنوان انگلیسی مقاله:

internal audit reporting lines, fraud risk decomposition, and essments of fraud risk


برای رایگان مقاله انگلیسی خطوط گزارش دهی حسابرسی داخلی، تجزیه خطر تقلب، و ارزی خطر تقلب و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
مقدمه
پس زمینه و ایجاد فرضیه
ارزی ریسک تقلب و راهنمایی حرفه‌ای برای حسابرسان خارجی
نقش حسابرس داخلی در ارزی ریسک تقلب
خطوط گزارش حسابرسی داخلی و ارزی خطر
ارزی ‌های به هم پیوسته در مقابل ارزی ‌های خطر تقلب
طرح و روش پژوهش
شرکت‌کنندگان
وظیفه و طرح
متغیرهای مستقل
متغیر وابسته
نتایج
بررسی دستکاری‌ها
تجزیه و تحلیل مقدماتی
آزمایش فرضیه
 بحث و نتیجه‌گیری

 کلمات کلیدی :


[pdf]internal audit reporting relationships: the analysis of reporting lines www.inzeko.ktu.lt/index.php/ee/article/viewfile/11290/6016 by r rupšys - ‎2015 - ‎cited by 9 - ‎related articles internal audit discipline. at the beginning (when internal auditors mostly were dealing with accounting and finan- cial issues) reporting lines of internal auditors ... financial services code - chartered institute of internal auditors https://www.iia.org.uk/resources/sector-specific-standards.../financial-services-code/ jump to independence and authority of internal audit - the chief internal auditor should be at a senior ... the primary reporting line for the chief internal ... building effective internal audit | audit committee briefings ... https://www.iia.org.uk/policy/publications/building-effective-internal-audit/ to support you and your internal audit function to meet rising expectations, the chartered ... having a functional reporting line to the audit committee chairman, ... searches related to internal audit reporting lines who should the internal auditor report to internal audit reporting structure administrative reporting vs functional reporting internal auditors report to board of directors internal audit reporting relationship mana ent accountants often work with the ceo is hired by the internal audit report to board of directors


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

سرمایه فکری انتقادی

عنوان انگلیسی مقاله:

critical intellectual capital


برای رایگان مقاله انگلیسی سرمایه فکری انتقادی و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


دانش
سرمایه‌ فکری
سنجش و اصول اخلاقی
 مسیر پیش رو تحقیقات آینده

 کلمات کلیدی :


pdf]critical analysis of the concept of intellectual capital investment www.21caf.org/uploads/1/3/5/2/13527682/lentjushenkova.pdf by o lentjushenkova - ‎cited by 1 - ‎related articles critically analyzed different concepts and clarified the definition of the intellectual capital investments. keywords: intellectual capital investments, expenditures, ... critical intellectual capital - [email protected] research.cbs.dk/en/publications/uuid(4db119d0-faaa-11de-ae57-000ea68e967b) original language, english. journal, critical perspectives on accounting. volume, 20. issue number, 7. pages (from-to), 801-803. issn, 1045-2354. critical intellectual capital - [email protected] research.cbs.dk/portal/en/.../critical-intellectual-capital(4db119d0-faaa.../export ty - jour. t1 - critical intellectual capital. au - mouritsen,jan. au - roslender,robin. py - 2009. y1 - 2009. m3 - journal article. vl - 20. sp - 801. ep - 803. epub - proceedings of the 4th european conference on on intellectual ... https://books.google.com/books?isbn=1908272325 2012 a critical discussion of intellectual capital recognition, measurement and control in a boundary theoretical context. critical perspectives on accounting, 20, ...


اطلاعات

 • منبع: http://free-isi-paper-download.blogsky.com/1395/12/04/post-3275/سرمایه-فکری-انتقادی-مقاله-ترجمه-شده
 • مطالب مشابه: سرمایه فکری انتقادی - مقاله ترجمه شده
 • کلمات کلیدی: intellectual ,critical ,capital ,مقاله ,ترجمه ,سرمایه ,intellectual capital ,critical intellectual ,سرمایه فکری ,4db119d0 faaa ,critical perspectives ,critical intellectual capital ,capital [email protected] research ,intellectual cap
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
عنوان فارسی مقاله:

بررسی ساختار موبایل مبتنی بر سیستم‌ های عامل برای برنامه‌ های کاربردی تجارت موبایل

عنوان انگلیسی مقاله:

exploring mobile-agent-based architectures for m-commerce applications


برای رایگان مقاله انگلیسی بررسی ساختار موبایل مبتنی بر سیستم‌ های عامل برای برنامه‌ های کاربردی تجارت موبایل و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
1.مقدمه
2.پیشینه پژوهش
3.طراحی و توسعه ساختار
3 .1 طراحی سطح بالا
3 .2 انواع عوامل
3 .3 تکنولوژی‌های سیستم‌عامل زمینه‌ای
4. تظاهرات توسعه نمونه
5. ملاحظات پایانی

 کلمات کلیدی :


mobile commerce approach based on mobile agent | saber ... www.academia.edu/9822002/mobile_commerce_approach_based_on_mobile_agent 2 similar work 2.1 exploring mobile-agent-based architectures for m-commerce applications [05] gilda pour at the international conference of the ... [pdf]mobile agent-based applications : a survey - international journal of ... paper.ijcsns.org/07_book/200911/20091149.pdf by a outtagarts - ‎2009 - ‎cited by 58 - ‎related articles nov 5, 2009 - in this paper, a survey of mobile agent based applications on above domains areas and ... client/server architecture are corba (common object .... studied mobile agent oriented m-commerce platform. the design and ... [pdf]on the design of a mobile agent environment for context-aware m ... https://pdfs.semanticscholar.org/4cdf/374d2e7bdbbf61f169feb7929181b20b92ef.pdf by x li - ‎cited by 2 - ‎related articles computing and communication devices, mobile commerce (m- commerce) ... typical research includes general agent-based m-commerce .... architecture in fig.


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

مدلسازی و شبیه‌ سازی ترانزیستور با اثر میدان آلی (ofet) با استفاده از شبکه‌ های عصبی

عنوان انگلیسی مقاله:

modeling and simulation of organic field effect transistor (ofet) using artificial neural networks


برای رایگان مقاله انگلیسی مدلسازی و شبیه‌ سازی ترانزیستور با اثر میدان آلی (ofet) با استفاده از شبکه‌ های عصبی و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
1. مقدمه
2. شبیه سازی
2. 1 المان محدود بر اساس شبیه سازی اطلس
2. 2 شبکه‌های عصبی
3. نتیجه گیری


 کلمات کلیدی :


pdf]simulation of top-contact rubrene organic field effect transistor with ... https://www.ijsr.in/upload/1934366584microsoft%20word%20-%20ncriet-379.pdf by s parameshwara - ‎related articles the organic transistor modeling software and matlab tools are used to evaluate the drain ... keywords: insulator, modeling, organic field effect transistor, rubrene, simulation, top contact ... performance parameter of tcbg ofet using. [pdf]journal paper format - sersc www.sersc.org/journals/ijast/vol66/7.pdf by i benacer - ‎2014 - ‎cited by 4 - ‎related articles modeling and simulation of organic field effect transistor (ofet). using ... realized using 2-d atlas simulator, both atlas and obtained modeling results agree. organic field-effect transistors: a 3d kinetic monte carlo simulation ... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201605715/abstract by h li - ‎2017 jan 16, 2017 - the electrical properties of organic field-effect transistors (ofets) are ... the use of approximations that might be inappropriate for organic ... characterization and simulation of electrolyte-gated organic field ... xlink.rsc.org/?doi=10.1039/c4fd00095a by k melzer - ‎2014 - ‎cited by 4 - ‎related articles in this work we fabricate and characterize field-effect transistors based on the ... to the electrolyte-gated organic field-effect transistor (egofet), by using a ... interface we can model the electrolyte-gate transfer characteristics of the p3ht otft.


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

مدلسازی شبکه گاز طبیعی برای مطالعات قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت

عنوان انگلیسی مقاله:

natural gas network modeling for power systems reliability studies


برای رایگان مقاله انگلیسی مدلسازی شبکه گاز طبیعی برای مطالعات قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
i. مقدمه
ii. نیروگاه های چرخه ترکیبی
iii. سیستم گاز طبیعی
iv. مفاهیم
v. فرمول‌بندی مسئله
vi. روش حل مسئله
vii. مطالعه موردی
viiii. نتیجه‌گیری


 کلمات کلیدی :


[pdf]reliability models for electric power systems www.apcmedia.com/salestools/sade-5tnqyw/sade-5tnqyw_r1_en.pdf reliability models for. electric power systems. revision 1 by neil rasmussen. introduction. 2. bulk power. 3. area power. 3. distribution network. 3. utilization ... [pdf]reliability essment of distribution systems with ... hrcak.srce.hr/file/172115 by l gao - ‎2014 - ‎cited by 7 - ‎related articles the main goal of power system reliability essment ... theoretical models for uncertainty knowledge ... generation based on bayesian networks is presented. nutritional care of the patient with gastrointestinal disease https://books.google.com/books?isbn=1138001236 alan l buchman - 2015 - ‎medical in addition to technical data, reliability data must be collected either at single component ... natural gas network modeling for power systems reliability studies. handbook of networks in power systems ii https://books.google.com/books?isbn=3642234062 alexey sorokin, ‎steffen rebennack, ‎panos m. pardalos - 2012 - ‎mathematics ieee trans power syst 16:603–608 morais ms, marangon lima jw (2003) ... j (2003) natural gas network modeling for power systems reliability studies.


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

ارزی گیاهان مختلف دارویی به عنوان تقویت کننده رشد جوجه های گوشتی

عنوان انگلیسی مقاله:

evaluation of different medicinal plants as growth promoters for broiler chicks


برای رایگان مقاله انگلیسی ارزی گیاهان مختلف دارویی به عنوان تقویت کننده رشد جوجه های گوشتی و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
مقدمه
مواد و روش‌ها
پرندگان آزمایشگاهی
مسکن پرندگان
وا یناسیون
بحث و نتایج
مصرف خوراک و افزایش وزن
مرگ ومیر
ارزی اقتصادی
 نتیجه‌گیری و پیشنهاد

 کلمات کلیدی :


pdf]role of herbal polysaccharides as growth promoters in broilers www.sci-int.com/pdf/134509107017--fiazf%20qammar%20157-159.pdf by m zafar - ‎cited by 1 - ‎related articles stimulate/enhance the body weight gain, immunity in broiler chicks and livol (herbal polysaccarides) can be potential ... chicks. key words: herbal polysaccharides, growth promoters, broilers ... as a medicinal plant, anise has been used as a. the use of some medicinal plants as feed additives in broiler diets www.arc.sci.eg/pub_details.aspx?pub_id=48008&lang=en six medicinal plants and two antibiotics were used through the experimental ... the best feed conversion were recorded with the chicks fed diet included 2.5 kg ch. ... using zinc bactiracin or virginamycin as growth promoters in broiler diets. the effect of dietary inclusion of herbs as growth promoter in broiler ... https://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=javaa.2012.346.350 by r suriya - ‎2012 - ‎cited by 14 - ‎related articles the effect of dietary inclusion of herbs as growth promoter in broiler chickens. ... by the european union, herbs or products containing plant extracts are using as ... have been widely used as medicinal and growth promoter purposes in animals. ... the overall body weight gain of broiler chickens fed with 0.25% turmeric, ... searches related to medicinal plants as growth promoters for broiler chicks natural growth promoters for poultry growth promoters in poultry production herbal growth promoters in poultry use of growth promoter in broiler antibiotic growth promoters in poultry broiler growth promoters broiler growth enhancer broiler growth medicine


اطلاعات

اطلاعات

اطلاعات

اطلاعات

اطلاعات

اطلاعات

اطلاعات

اطلاعات

اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

تدارکات شهر هوشمند روی مدل محاسبه‌ ابری

عنوان انگلیسی مقاله:

smart city logistics on cloud computing modelبرای رایگان مقاله انگلیسی تدارکات شهر هوشمند روی مدل محاسبه‌ ابری و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
۱ شهر هوشمند
۲ تدارکات شهر
۳ مدل ابرمحاسبات
۴ شهر هوشمند روی مدل ابرمحاسبات

۵ خلاصه کلمات کلیدی :


cloud computing relation with smart cities - slideshare www.slideshare.net/thalemadi/cloud-computing-31880226 mar 4, 2014 - introduction about cloud computing goals of cloud computing .... smart logistic systems smart governa nce smart waste manage ment ... sugon-smart city and city cloud www.sugon.com/en/solution/solution/id/140101 as the most important it infrastructure of a city, city cloud is an important guarantee to ... sugon's smart city and city cloud solutions may help to achieve: ... solution for sugon city cloud · digital logistics system solutions for sugon city cloud ... wuxi cloud computing center · shenzhen super (cloud) computing center ... integration of agent-based and cloud computing for the smart objects ... ieeexplore.ieee.org/document/6846894/ by g fortino - ‎2014 - ‎cited by 26 - ‎related articles cloud computing can enhance the iot objects with high performance ... domains ranging from health-care to transportation, from logistics to smart grid and cities. [pdf]energy research challenges for smart cities - setis - europa.eu https://setis.ec.europa.eu/energy-research/sites/default/.../erkc_pb_smart_cities.pdf e-governance is identified as a prerequisite in smart city implementation. chal- ..... ment use of data analytics, cloud computing and the ..... city logistics.اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

کنترل بازخورد آماری یک فرایند اچ پلاسما

عنوان انگلیسی مقاله:

statistical feedback control of a plasma etch processبرای رایگان مقاله انگلیسی کنترل بازخورد آماری یک فرایند اچ پلاسما و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
۱.پیشگفتار
۲.سناریوها و مدل‌های تجهیزات
راه اندازی آزمایشی
واکنش‌ها و روش‌های سنجش (یا اندازه‌گیری)
مدلبندی تجهیزات
۳.استراتژی کنترل
مدل مبتنی بر sqc و الگوی سازگاری
۴.آزمایش‌ها و نتایج
آزمایشات تایید spc
نتایج
۵.نتیجه‌گیری
 ضمیمه‌ی

 کلمات کلیدی :


feedback control of plasma etching reactors for improved etching ... https://www.researchgate.net/.../222124053_feedback_control_of_plasma_etching_reac... this work focuses on the design and implementation of a feedback control system on a parallel electrode plasma etching (pe) process with showerhead ... [pdf]feedback control of plasma etching reactors for ... - ucla pdc lab pdclab.seas.ucla.edu/.../aarmaou_jbaker_pdchristofides_ces_2001_56_feedback_... this work focuses on the design and implementation of a feedback control system on a parallel electrode plasma etching (pe) process with showerhead ... [pdf]estimation and control in semiconductor etch: practice and ... - core https://core.ac.uk/ /pdf/11524740.pdf by jv ringwood - ‎2010 - ‎cited by 26 - ‎related articles open-loop process with little direct feedback control. ... ment feedback a prerequisite for control. .... accurate diagnosis and control of plasma etch processes. [pdf]virtual metrology for plasma etch processes - maynooth university ... eprints.maynoothuniversity.ie/2657/1/thesis_final_shanelynn.pdf by s lynn - ‎2011 - ‎cited by 7 - ‎related articles plasma processes can present difficult control challenges due to time-varying dynamics and a lack of ... for plasma processes, with a particular focus on semiconductor plasma etch. ...... 4.6 detailed feed-forward/feed-back control structure.


اطلاعات


عنوان فارسی مقاله:

سنتز نانوکامپوزیت های هسته/ پوسته‌ [email protected] برای کاربرد ابرخازن

عنوان انگلیسی مقاله:

synthesis of [email protected] core/shell nanocompositesfor supercapacitor application

برای رایگان مقاله انگلیسی سنتز نانوکامپوزیت های هسته/ پوسته‌ [email protected] برای کاربرد ابرخازن و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


۱ پیشگفتار
۲ تجربی
۲.۱. ترکیب میکروتیوب‌های پرمنفذ nio
۲.۲. سنتز [email protected]
۲.۳. مشخصات ساختاری
۲.۴. اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی
۳ نتایج و بحث
نتیجه گیری

 کلمات کلیدی :


synthesis of [email protected] core–shell ... - rsc publishing pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2015/ta/c5ta02144h?page=search may 6, 2015 - synthesis of [email protected] core–shell nanostructures for ... teristics, such as co3o4, nio, mno2, cuo and moo3.9–14 in particular ... enhanced cycling stability of [email protected] core-shell nanowire ... www.nature.com › scientific reports › articles by y huang - ‎2016 - ‎cited by 1 - ‎related articles dec 7, 2016 - enhanced cycling stability of [email protected] core-shell nanowire arrays for .... nico2s4 nanowires synthesized through two-step hydrothermal reactions acted ...... bao, l., zang, j. & li, x. flexible zn2sno4/mno2 core/shell ... merging of kirkendall growth and ostwald ripening: [email protected] ... www.nature.com › scientific reports › articles by m huang - ‎2014 - ‎cited by 80 - ‎related articles mar 31, 2014 - an asymmetric supercapacitor with [email protected] core-shell nanostructure as the ... latter using transition-metal oxides including mno2, co3o4, nio, vox, and cuo because ... 80-1098), which reveals the formation of mno2. facile preparation of [email protected] and concentration-gradient spinel ... iopscience.iop.org/article/10.1088/1468-6996/16/1/015006/pdf by t kozawa - ‎2015 - ‎cited by 4 - ‎related articles feb 6, 2015 - [email protected] particles composed of the mno2 core and the li(ni,mn)2o4 ... preparation route of the [email protected] and concentration-gradient ...


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

بدترین جایگشت متوسط در مورد مرتب سازی سریع

عنوان انگلیسی مقاله:

the worst permutation for median-of-three quicksortبرای رایگان مقاله انگلیسی بدترین جایگشت متوسط در مورد مرتب سازی سریع و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
مقدمه
2. الگوریتم
3. ارزی تجربی بدترین ح

 کلمات کلیدی :


quicksort - wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/quicksort quicksort is an efficient sorting algorithm, serving as a systematic method for placing the ... mathematical analysis of quicksort shows that, on average, the algorithm ... in the worst case, it makes o(n2) comparisons, though this behavior is rare. ... of three and then the median of the three medians from three groups is chosen. sorting: a distribution theory - page 200 - google books result https://books.google.com/books?isbn=0471327107 hosam m. mahmoud - 2000 - ‎mathematics one can find the median of three items by an algorithm that uses only if ... this simple, yet worst- case optimal, algorithm for median selection from among three items ... median- of-three quick sort under a comparison-based median ... under the random permutation model, all (") triples of ranks are equally likely to ... algorithms - what makes for a bad case for quick sort? - software ... softwareengineering.stackexchange.com/.../what-makes-for-a-bad-case-for-quick-sort sep 23, 2014 - every sort algorithm has a worst case, and in many cases the worst ... for a median-of-three pivot data that is all the same or just the first or last ... searches related to worst permutation for median-of-three quicksort quicksort median of three time complexity quicksort median of three worst case complexity quicksort median of three complexity worst case for quicksort median of three quicksort median of three example quicksort worst case complexity worst case quicksort quicksort worst case example


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

اندازه ت، ترکیب، بی ثباتی و رشد اقتصادی

عنوان انگلیسی مقاله:

government size, composition, volatility and economic growthبرای رایگان مقاله انگلیسی اندازه ت، ترکیب، بی ثباتی و رشد اقتصادی و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
1.مقدمه
2. انگیزه و ادبیات
3. روش
4. تجزیه و تحلیل تجربی
1-4 داده ها
2-4 بحث و نتایج
3-4 تجزیه و تحلیل پایداری
55. استنتاج

 کلمات کلیدی :


rankings nipe cefup-nipe-rank.eeg.uminho.pt/articles/2108/view title: government size, composition, volatility and economic growth. authors: antónio afonso (utl, european central bank) davide furceri (oecd, u palermo). government size and economic growth in turkey: a threshold ... https://www.vse.cz/pep/600 by pv iyidogan keywords: economic growth, government size, non-linearity, threshold estimations ... government size, composition, volatility and economic growth. european ... [pdf]working paper series no 1518 / march 2013 fiscal composition and ... www19.iadb.org/intal/intalcdi/pe/2013/11722.pdf 2013 - ‎cited by 38 - ‎related articles we ess the fiscal composition-growth nexus, using a large country panel, .... economic growth is regressed on government spending, researchers tend to ...... a. and furceri, d. (2010), “government size, composition, volatility and economic. searches related to composition, volatility and economic growth government size definition what is government size volatility of economic growth government size by country government size and economic growth what is meant by the size of government withdrawals from circular flow of income volatility meaning


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

اساس مولکولی در کنترل زیستی و ارتقا رشد گیاه توسط ریزوباکتری

عنوان انگلیسی مقاله:

molecular basis of plant growth promotion and biocontrol by rhizobacteria
برای رایگان مقاله انگلیسی اساس مولکولی در کنترل زیستی و ارتقا رشد گیاه توسط ریزوباکتری و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


مقدمه
کودهای زیستی
فیتواستیمیولیشن
عوامل کنترل زیستی
تنظیم تولید متابولیت های ضد قارچی در گونه های بیوکنترلی سودوموناس
مقاومت سیستمیک القائی
صلاحیت ریزوسفر
اصلاح ژنتیکی برای بهبود pgpr ها
تجزیه و تحلیل کل ژنوم
تجسم باکتری ها و القاء ژن در ریزوسفر
نتیجه گیری

 کلمات کلیدی :


plant growth promoting rhizobacteria (pgpr): current and future ... https://www.omicsonline.org/.../plant-growth-promoting-rhizobacteria-pgpr-current-a... keywords. plant growth promoting rhizobacteria; bio-fertilizers; biocontrol; sustainable agriculture. introduction. in modern cultivation process indiscriminate use ... plant-growth-promoting rhizobacteria - annual reviews www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.micro.62.081307.162918 by b lugtenberg - ‎2009 - ‎cited by 1318 - ‎related articles antibiosis, antifungal metabolite, biocontrol, competition for nutrients and niches ... rhizobacteria can promote plant growth indirectly, i.e., by reducing the. plant growth promoting bacteria - microbewiki https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/plant_growth_promoting_bacteria oct 2, 2015 - plant growth-promoting bacteria (pgpb) occupy the rhizosphere of many ... between biocontrol plant growth-promoting rhizobacteria (pgpr), ... searches related to plant growth promotion and biocontrol by rhizobacteria plant growth promoting rhizobacteria ppt plant growth promoting rhizobacteria pdf plant growth promoting rhizobacteria 2015 pgpr pdf plant growth promoting rhizobacteria fundamentals and applications plant growth promoting rhizobacteria and their mode of action plant growth promoting rhizobacteria applications and perspectives in agriculture plant growth promoting bacteria


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

کیفیت اطلاعات حسابداری

عنوان انگلیسی مقاله:

the quality of accounting informationبرای رایگان مقاله انگلیسی کیفیت اطلاعات حسابداری و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
مقدمه
ii. تعاریف
کیفیت
اطلاعات
اطلاعات حسابداری
iii کیفیت اطلاعات
مدل شانون ویور
نمادشناسی
مدل موفقیت دلون و مک لین
ویژگی های کیفی اطلاعات
چارچوب اطلاعات حسابداری
iv. کنترل کیفیت اطلاعات حسابداری
کنترل دقت و صحت اطلاعات حسابداری
کنترل تکمیل اطلاعات حسابداری
کنترل قابلیت اطمینان نرم افزار
کنترل قابلیت اطمینان پردازش داده ها
کنترل دسترسی به پردازش داده ها
v چارچوب مفهومی
vi نتیجه گیری و توصیه ها
نتیجه گیری های اصلی
محدودیت ها
 پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی

 کلمات کلیدی :


the quality of accounting information by willem frederik de ing ... https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2324779 by wf de ing - ‎2013 - ‎cited by 2 - ‎related articles sep 14, 2013 - accounting information is used for both internal and external purposes. the internal information is mainly directed at the control of business ... the quality of accounting information in politically connected firms www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0165410110000327 by pk chaney - ‎2011 - ‎cited by 434 - ‎related articles jul 20, 2010 - second, to the extent that politicians provide protection to their related companies so that low quality accounting information is not penalized, ... [pdf]quality of accounting information and financial performance of the ... www.usa-journals.com/wp-content/uploads/2014/04/bukenya_vol25.pdf by m bukenya - ‎2002 - ‎cited by 3 - ‎related articles quality of accounting information and financial performance of. uganda's public sector. american journal of research communication, 2014, 2(5): 183-203}. searches related to the quality of accounting information describe the qualities of accounting information characteristics of accounting information pdf qualities of accounting information pdf qualities o ood cost accounting information primary qualities of accounting information example of relevance in accounting characteristics of accounting information system enhancing qualities of accounting


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

آیا ایجاد ارزش مهم است؟ تجزیه و تحلیل ارزش های اخلاقی حسابداری حرفه ای و شیوه های گزارش غیراخلاقی در حسابداری

عنوان انگلیسی مقاله:

do building up of values matter? an analysis of ethical values of accounting professionals and unethical reporting practices in accounting
برای رایگان مقاله انگلیسی آیا ایجاد ارزش مهم است؟ تجزیه و تحلیل ارزش های اخلاقی حسابداری حرفه ای و شیوه های گزارش غیراخلاقی در حسابداری و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


خلاصه
مقدمه
نقد و بررسی ادبیات
اهدف مطالعه
مفروضات مطالعه
روش پژوهش
محدودیت های مطالعه
شرح نمونه
الف) تعداد سالهای تجربه
ب) آموزش رسمی اصول اخلاق
یافته های مطالعه
ارزی ارزش اخلاقی
معضلات اخلاقی
ح 1 : انحراف از قانون و موقعیت به عنوان کارمند
سناریو 2: انحراف از قانون و موقعیت به عنوان یک حسابرس قانونی
رابطه بین امتیاز ارزش اخلاقی و معضلات اخلاقی در حرفه
رابطه بین آموزش رسمی اخلاق و مسائل اخلاقی در حرفه
یافته های عمده و بحث
 نتیجه گیری و توصیه ها


 کلمات کلیدی :


why good accountants do bad audits - harvard business review https://hbr.org/2002/11/why-good-accountants-do-bad-audits ... accountants falsifying numbers to protect equally unethical clients. ... professional accountants might seem immune to such biases (after all, they work with .... in the same way, auditors may hesitate to issue critical audit reports because of ... [pdf]ethical dilemmas case studies - icaew.com https://www.icaew.com/-/.../ccabeg-case-studies-accountants-public-practice.ashx?la... ccab ethical dilemmas case studies for professional accountants in public ... practice who wish to report unethical behaviour and, as a senior figure, you will ... [pdf]code of ethics for professional accountants contents - ifac https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ifac-code-of-ethics-for.pdf ... the public to draw attention to unprofessional or unethical behavior. ... parag h 110.2 if the professional accountant provides a modified report in respect of a ... searches related to accounting professionals and unethical reporting unethical accounting practices examples unethical accounting practices articles companies with unethical accounting practices unethical accounting practices in the news consequences of unethical accounting practices unethical behavior of an auditor and its impact on the company types of ethical issues in accounting examples of ethical issues in accounting


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

ژئومورفولوژی اشکال زمینی ناشی از برخورد بهمن برفی در جنوب کوردیلرای کانادا

عنوان انگلیسی مقاله:

geomorphology of snow avalanche impact landforms in the southern canadian cordillera
برای رایگان مقاله انگلیسی ژئومورفولوژی اشکال زمینی ناشی از برخورد بهمن برفی در جنوب کوردیلرای کانادا و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
مقدمه
سابقه تحقیق
روشها
مشاهدات
 نتایج

 کلمات کلیدی :


snow and ice-related hazards, risks, and disasters https://books.google.com/books?isbn=0123964733 wilfried haeberli, ‎colin whiteman - 2014 - ‎nature geomorphic work of snow avalanches in the canadian rocky mountains. ... snow-avalanche impact landforms: a brief discussion of terminology. ... and schmidt-hammer exposure-age dating (shd): three case studies from southern norway. landform dynamics and evolution in romania https://books.google.com/books?isbn=3319325892 maria radoane, ‎alfred vespremeanu-stroe - 2016 - ‎science ... patterns of snow avalanches at lago del desierto, southern patagonian andes. ... the anthropogenic impact on geomorphic processes using tree-rings: a case ... [pdf]snow-avalanche impact pools in the canadian ... - kananaskis blog kananaskisblog.com/wp-content/ s/aval%20impact%20pools.pdf by dj smith - ‎1994 - ‎cited by 40 - ‎related articles three snow—avalanche impact pool and mound complexes in the canadian rocky. mountains are ... avalanche impact landforms have been described in a limited number of ... geomorphic significance of snow avalanches in the american cordillera .... backwater pond close to the southern valley side and that the river has ... [pdf]dendrogeomorphology as a tool to unravel snow-avalanche activity ... citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ ?doi=10.1.1.583.1191&rep=rep1... by a decaulne - ‎cited by 16 - ‎related articles issn 0029-1951. snow avalanches are a major hazard for many settlements and transportation corridors in northern iceland. ... from impacts (alestalo 1971; schroder 1978; d.r. butler. 1987). ..... magnitude snow avalanches, southern glacier national park,. montana ... avalanche impact landforms, deposits and effects at.


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

مدل‌ های واقعی چرخه‌ تجاری: گذشته، حال و آینده

عنوان انگلیسی مقاله:

real business cycle models: past, present, and futureبرای رایگان مقاله انگلیسی مدل‌ های واقعی چرخه‌ تجاری: گذشته، حال و آینده و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
۱.پیشگفتار
۲.چرخه‌های تجاری واقعی
۳.پرسش‌های باز در پژوهش چرخه‌ی تجاری
شوک‌های نفتی
شوک‌های مالیاتی
تغییر تکنیکی خاص سرمایه‌گذاری
مدل‌های پولی
مدل‌های چندگانه‌ی موازنه
چرخه‌های تجاری برون‌زاد
سایر خطوط پژوهشی
۴.نتیجه‌گیری


 کلمات کلیدی :


pdf]page 1 chapter 11 market-clearing models of the business cycle 405 ... www.econ.yale.edu/~nordhaus/homepage/documents/rbc.pdf the version of the real business cycle model we study here is the monetary ... how the real business cycle model reacts to a total factor productivity shock, we ... real business cycles theory | economics | fandom powered by wikia economics.wikia.com/wiki/real_business_cycles_theory real business cycles (rbc) theory views cycles as arising in frictionless ... rbc theorists argued that any models attempting to explain business cycles must ... real business cycles : the new palgrave dictionary of economics www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_r000047 most real business cycle (rbc) models are variants or extensions of a neocl ical growth model. one such prototype is introduced. it is then shown how rbc ... searches related to real business cycle models real business cycle theory definition real business cycle theory pdf real business cycle lecture notes the real-business-cycle theory quizlet real business cycle theory mankiw rbc model psychology according to the real business cycle models quizlet theories of business cycle in economics


اطلاعات


عنوان فارسی مقاله:

ارتباط انگیزه با پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات: چشم‌اندازه نظریه‌ تعیین شرنوشت (یا خود-تعیینی)

عنوان انگلیسی مقاله:

relating motivation to information and communication technology acceptance: self-determination theory perspectiveبرای رایگان مقاله انگلیسی ارتباط انگیزه با پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات: چشم‌اندازه نظریه‌ تعیین شرنوشت (یا خود-تعیینی) و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
۱ پیشگفتار
۲ پیش‌زمینه‌ی پژوهشی
۲.۱. نظریه‌ی خود-تعیینی
۲.۱.۱. نظریه‌ی ارزی شناختی
۲.۱.۲. نظریه‌ی ادغام ارگانیسمی
۲.۲. نظریه‌های پذیرش ict
۳ فرضیه‌ها
۴ روش‌های پژوهش
۴.۱. مطالعه‌ی ۱: رابطه‌ی بین انگیزه و پذیرش ict
۴.۱.۱. مطالعه‌ی ۱. طرح پژوهش
۴.۱.۲. مطالعه‌ی۱: سنجش
۴.۱.۳. مطالعه‌ی ۱: نتایج
۴.۲. مطالعه‌ی ۲: معرفی متوالی زمانی انگیزه‌ی درونی و بیرونی
۴.۲.۱. مطالعه‌ی ۲: طرح پژوهش
۴.۲.۲. مطالعه‌ی ۲: نتایج
۵ نتایج
۶ مفاهیم ضمنی و نتیجه‌گیری

 کلمات کلیدی :


what motivates teachers to use ict? - university of leeds www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001329.htm by m cox - ‎2000 - ‎cited by 139 - ‎related articles a more recent study by robertson et al (1995) on the computer-related .... applying azjen's theory to the motivation of teachers to use ict, the uptake of ict in ... [pdf]what influences students to study information and communication ... https://sisu.ut.ee/.../article_what_influences_students_to_study_information_and_com... by k kori - ‎cited by 3 - ‎related articles studies in ict-related curricula at the three main universities in estonia where ict is taught. .... found three motivation groups for entering university to study ict: ... impact of icts on learning & achievement | infodev www.infodev.org/articles/impact-icts-learning-achievement a knowledge map on information & communication technologies in education ... what do we know about the impact of icts on student motivation and ... closely related to the learning activities and processes promoted by the use of icts. [pdf]impact of information and communication technology (ict) on ... www.edu.gov.mb.ca/k12/tech/lict/resources/impact_ict.pdf due to the short 'shelf life' of studies related to the impact of ict on student ... what do we know about the impact of icts on student motivation and enga ent ...


اطلاعات


عنوان فارسی مقاله:

تدارکات مع و زنجیره‌ تامین حلقه – بسته: بررسی جامع برای کشف آینده

عنوان انگلیسی مقاله:

reverse logistics and closed-loop supply chain: a comprehensive review to explore the future

برای رایگان مقاله انگلیسی تدارکات مع و زنجیره‌ تامین حلقه – بسته: بررسی جامع برای کشف آینده  و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
۱.پیشگفتار
۲.مرور نوشتجات
۳.روش‌ پژوهش
۳.۱. جمع‌آوری مواد
۳.۲. تجزیه و تحلیل توصیفی
۳.۳. انتخاب دسته
۳.۴. ارزی مواد
۴.تجزیه و تحلیل مفصل نوشتجات
۴.۱.طبقه ‌بندی مساله
۴.۱.۱. مرورها (نظرسنجی‌ها) در تدارکات مع
۴.۱.۲. نظرسنجی‌ها در زنجیره‌ی تامین حلقه-بسته
۴.۱.۳. نظرسنجی‌های در سبز (یا فضای سبز)
۴.۱.۴. نظرسنجی‌های در پایداری
۴.۱.۵.مطالعات مختلف در تدارکات مع
۴.۱.۷. مطالعات مختلف در پایداری
۴.۲. در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها
۴.۳. تجزیه و تحلیل روش‌های مدل‌بندی
۴.۴. روش‌های حل
۴.۵. تجزیه و تحلیل متغییرهای تصمیم‌گیری
۴.۶. دوره، محصول و هدف
۵.تصمیم‌گیری و فرصت‌های آینده
۵.۱. فرصت‌های طبقه‌بندی مساله
۵.۱.۱. روابط متقابل مشترک
۵.۱.۲. دید جامع
۵.۲. فرصت‌های برای در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها
۵.۲.۱ مطابقت با رویکردهای غیر قطعی فعلی
۵.۲.۲ رویکردهای بهینه‌سازی قوی و تصادفی دو مرحله‌ای
۵.۲.۳. پیشبینی
۵.۲.۴. پارامترهای عدم قطعیت
۵.۳. فرصت‌های در تجزیه و تحلیل رویکردهای مدل‌بندی
۵.۳.۱. برنامه‌نویسی غیر خطی و بهینه‌سازی محدب
۵.۳.۲ سایر رویکردها
۵.۴. فرصت‌های در روش‌های حل
۵.۴.۱. روش‌های حل دقیق در برابر اکتشافی
۵.۴.۲. فراتر از قوانین
۵.۵. فرصت‌های در تجزیه و تحلیل متغییرهای تصمیم‌گیری
۵.۵.۱. یکپارچگی (یا ادغام)
۵.۵.۲.متغییرهای جدید
۵.۶. فرصت‌های رویکردهای تک هدفی و چند هدفی
۵.۶.۱. رویکردهای جدید و چند هدفی
۵.۶.۲. مساعل، سبز، پایدار و زیست محیطی
۶۶.نتیجه‌گیری

 کلمات کلیدی :


reverse logistics - quantitative models for closed-loop | rommert ... www.springer.com/gp/book/9783540406969 reverse logistics concerns the integration of used and obsolete products back into the supply chain as valuable resources. economic, marketing, and. reverse logistics and closed-loop supply chain - syddansk universitet findresearcher.sdu.dk/.../reverse-logistics-and-closedloop-supply-chain(6959b27d-45... based on environmental, legal, social, and economic factors, reverse logistics and closed-loop supply chain issues have attracted attention among both ... [pdf]the evolution of closed-loop supply chain research - informs https://www.informs.org/content/ /255785/2414560/file/clsc.pdf by vdr guide jr - ‎2009 - ‎cited by 715 - ‎related articles subject cl ifications: closed-loop supply chains; reverse logistics; remanufacturing; value-added ... today we define closed-loop supply chain mana ent. searches related to reverse logistics and closed-loop supply chain closed loop supply chain definition closed loop supply chain wiki closed loop supply chain ppt open loop supply chain closed loop supply chain pdf closed loop supply chain meaning closed loop supply chain companies closed loop supply chain quizlet


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

تدارکات شهر هوشمند روی مدل محاسبه‌ ابری

عنوان انگلیسی مقاله:

smart city logistics on cloud computing modelبرای رایگان مقاله انگلیسی تدارکات شهر هوشمند روی مدل محاسبه‌ ابری و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
۱ شهر هوشمند
۲ تدارکات شهر
۳ مدل ابرمحاسبات
۴ شهر هوشمند روی مدل ابرمحاسبات

۵ خلاصه کلمات کلیدی :


cloud computing relation with smart cities - slideshare www.slideshare.net/thalemadi/cloud-computing-31880226 mar 4, 2014 - introduction about cloud computing goals of cloud computing .... smart logistic systems smart governa nce smart waste manage ment ... sugon-smart city and city cloud www.sugon.com/en/solution/solution/id/140101 as the most important it infrastructure of a city, city cloud is an important guarantee to ... sugon's smart city and city cloud solutions may help to achieve: ... solution for sugon city cloud · digital logistics system solutions for sugon city cloud ... wuxi cloud computing center · shenzhen super (cloud) computing center ... integration of agent-based and cloud computing for the smart objects ... ieeexplore.ieee.org/document/6846894/ by g fortino - ‎2014 - ‎cited by 26 - ‎related articles cloud computing can enhance the iot objects with high performance ... domains ranging from health-care to transportation, from logistics to smart grid and cities. [pdf]energy research challenges for smart cities - setis - europa.eu https://setis.ec.europa.eu/energy-research/sites/default/.../erkc_pb_smart_cities.pdf e-governance is identified as a prerequisite in smart city implementation. chal- ..... ment use of data analytics, cloud computing and the ..... city logistics.اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

کنترل بازخورد آماری یک فرایند اچ پلاسما

عنوان انگلیسی مقاله:

statistical feedback control of a plasma etch processبرای رایگان مقاله انگلیسی کنترل بازخورد آماری یک فرایند اچ پلاسما و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
۱.پیشگفتار
۲.سناریوها و مدل‌های تجهیزات
راه اندازی آزمایشی
واکنش‌ها و روش‌های سنجش (یا اندازه‌گیری)
مدلبندی تجهیزات
۳.استراتژی کنترل
مدل مبتنی بر sqc و الگوی سازگاری
۴.آزمایش‌ها و نتایج
آزمایشات تایید spc
نتایج
۵.نتیجه‌گیری
 ضمیمه‌ی

 کلمات کلیدی :


feedback control of plasma etching reactors for improved etching ... https://www.researchgate.net/.../222124053_feedback_control_of_plasma_etching_reac... this work focuses on the design and implementation of a feedback control system on a parallel electrode plasma etching (pe) process with showerhead ... [pdf]feedback control of plasma etching reactors for ... - ucla pdc lab pdclab.seas.ucla.edu/.../aarmaou_jbaker_pdchristofides_ces_2001_56_feedback_... this work focuses on the design and implementation of a feedback control system on a parallel electrode plasma etching (pe) process with showerhead ... [pdf]estimation and control in semiconductor etch: practice and ... - core https://core.ac.uk/ /pdf/11524740.pdf by jv ringwood - ‎2010 - ‎cited by 26 - ‎related articles open-loop process with little direct feedback control. ... ment feedback a prerequisite for control. .... accurate diagnosis and control of plasma etch processes. [pdf]virtual metrology for plasma etch processes - maynooth university ... eprints.maynoothuniversity.ie/2657/1/thesis_final_shanelynn.pdf by s lynn - ‎2011 - ‎cited by 7 - ‎related articles plasma processes can present difficult control challenges due to time-varying dynamics and a lack of ... for plasma processes, with a particular focus on semiconductor plasma etch. ...... 4.6 detailed feed-forward/feed-back control structure.


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

ip راهنمای نظارت تصویری

عنوان انگلیسی مقاله:

ip video surveillance guideبرای رایگان مقاله انگلیسی ip راهنمای نظارت تصویری و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


 • فهرست مطالب:

 

مقدمه
مورد تجارت برای نظارت ip
رسیدن به مدیریت یکپارچه
عملکرد بهینه شده
بازگشت سرمایه (roi)
هزینه کلی مالکیت (tco)
سیر تکاملی سیستمهای نظارت ویدئویی
حرکت به سوی ویدئوی شبکه شده
دو تکنولوژی کلیدی
استانداردهای اترنت
پروتکل اینترنت (ip)
مسیر عمومی انتقال تکنولوژی
سیستمهای امنیتی شبکه شده و دیجیتال و آنالوگ
دستاوردهای نظارت ویدئویی ip دیجیتال
ابزارهای مدرن نظارت ویدئویی
ثبت کننده های نوار ویدئویی (vcrs)
ثباتهای ویدئویی دیجیتال (dvrs)
ثبت کننده ویدئویی وصل به شبکه دیجیتال (ndvrs)
ثبت کننده های ویدئوی شبکه شده (nvrs)
کد گذارنده های و کدبردارهای ویدئو (codecs) کدبردارهای ویدئویی
دوربینهای شبکه
نرم افزار مدیریت نرم افزار (vms)
مهاجرت به سمت یک راه حل شبکه شده دیجیتال
زیر ساختهای کابل کشی
زیرساختهای سنتی
روش اجرا شونده در منزل
روش سیم کشی ستاره ای
زیر ساختهای بی سیم
زیر ساختهای فیبر نوری
زیر ساختهای جفت به هم ت ده
انتقال توان از طریق اترنت ( poe)
طراحی سیستم poe
مشخصات استاندارد ieee 802.3af
فصل مشترک وابسته به تنظیمات واسطه (mdi)
چالشهای poe ( انتقال توان از طریق اترنت)
جمع بندی و توصیه ها
نظارت تصویری
ایجاد یک طرح برای مهاجرت از سیستمهای قدیم به جدید
استفاده از منابع anixter
پیوست- درباره anixter
تفاوت anixter
محصولات ما
متخصصان فنی ما
راه حلهای ازمایشگاهی زیرساختهای anixter
راه حلهای زنجیره تامین خدمات
چالش مشتری
نتایج برنامه
تواناییهای جهانی ما

 کلمات کلیدی :


pdf]networked surveillance system design guide - hanwha techwin ...https://www.hanwha-security.eu/wp-content/.../network-system-design-guide.pdfguide on setting up a networked video surveillance system ...... users accessing network eras from a certain ip address can be blocked. samsung network ...ip network setup guide for surveillance - ipvm.comhttps://ipvm.com/reports/ip-network-setup-surveillanceapr 6, 2015 - in this guide, we teach the fundamentals of setting up an ip video surveillance network, taking factory default eras through to a fully ...[pdf]cctv surveillance system network design guide - moxa's ...pins.moxa.com/.../cctv%20surveillance%20system%20network%20design%20gui...cctv surveillance system network design. guide. first edition, march 2012 ..... an ip video surveillance system includes several components, including ...searches related to ip video surveillance guideip cctv network designcctv design guidelinesvideo surveillance design guideip era network designip cctv network design for enterpriseip cctv system architecturecisco ip video surveillance design guideip cctv network diagram


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

توصیه های دوستان در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی و توپولوژی شبکه


عنوان انگلیسی مقاله:

friend recommendations in social networks using genetic algorithms and network topologyبرای رایگان مقاله انگلیسی توصیه های دوستان در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی و توپولوژی شبکه و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:چکیده
مقدمه
2- پژوهش‌های مرتبط
3- نظریۀ شبکه
4- ژنوم اجتماعی
الف) دوستان مشترک
ب) مکان
ج) طیف سنی
د) علایق عمومی (نظیر موسیقی)
هـ) برچسب‌های ع
و) رویدادها
ز) گروهها
ح) ‌ ‌ها
1- آموزش
خ) دین / سیاست
5- توصیه لینک
الف) غلبۀ پارتو
6- نتایج تجربی
الف) اجرای آزمایشی
ب) نتایج
7- نتیجه‌گیری و پژوهش‌های آتی

 کلمات کلیدی :


optimal topological design of power communication networks using ...www.sciencedirect.com/science/article/pii/s1026309813000047by ae jahromi - ‎2013 - ‎cited by 5 - ‎related articlesjan 10, 2013 - optimal topological design of power communication networks using genetic algorithm ... hence, a genetic algorithm (ga) is proposed to solve the ... generally, sg is a data communications network integrated with the ...a genetic algorithm based approach for topological optimization of ...www.sciencedirect.com/science/article/pii/s2212017312005695by pk tripathy - ‎2012 - ‎cited by 2 - ‎related articlesnov 12, 2012 - a new method based on genetic algorithm is proposed to solve the ... interconnection network;; genetic algorithm;; reliability;; topological optimization ... topological design of computer communication networks using ...friend recommendations in social networks using genetic algorithms ...www.bibsonomy.org/bibtex/20dd6ac93178c433a84f4b1dbe93e1a70/dblpfriend recommendations in social networks using genetic algorithms and network topology. ... ieee congress on evolutionary computation, page 2207-2214.


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

پیش‌بینی انقراض یا انفجار در فرایند انشعاب گ ون-واتسون با سری توانی توزیع فرزندان


عنوان انگلیسی مقاله:

predicting extinction or explosion in a galton-watson branching process with power series o↵spring distribution


برای رایگان مقاله انگلیسی پیش‌بینی انقراض یا انفجار در فرایند انشعاب گ ون-واتسون با سری توانی توزیع فرزندان و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:چکیده
1. پیش‌گفتار: شیوه بیماری سیاه‌سرفه در سال ۲۰۱۲ در ای واشینگتون
2. فرایندهای شرطی مشتق شده از یک فرایند انشعاب gw
3. فرایند gw با سری‌های توانی توزیع فرزندان (psod)
4. ترتیب تصادفی برای یک فرایند gw psod
5. انقراض یا انفجار پیش‌بینی: مورد با اندازه‌ی نمونه‌ی ثابت
5.1. پیش‌بینی به عنوان یک مساله‌ی تست
5.2. توزیع با حداقل مطلوبیت برای اندازه‌ی نمونه‌ی ثابت
5.3. تخمین‌های نوع توانی برای x± هنگامی که θ =t
5.4. تقریب‌های توانی برای x± هنگامی که θ =t
6. پیش‌بینی انقراض یا انفجار: نمونه‌ی دنباله‌ای
6.1. تست‌های نسبت احتمال دنباله‌ای (متوالی) (sprt)
6.2. توزیع با حداقل مطلوبیت برای نمونه‌بندی دنباله‌ای
6.3. یک روند پیش‌بینی دنباله‌ای با محافظه‌کاری کمتر
7. مثال‌ها
قدردانی

 کلمات کلیدی :


predicting extinction or explosion in a galton-watson ... - iths - elsevierhttps://iths.pure.elsevier.com/.../predicting-extinction-or-explosion-in-a-galton-watson...by p guttorp - ‎2015 - ‎cited by 1 - ‎related articlesdec 1, 2015 - extinction is certain in a galton-watson (gw) branching process if the offspring mean μ ≤ 1, whereas explosion is possible but not certain if μ ...predicting extinction or explosion in a galton-watson ... - iths - elsevierhttps://iths.pure.elsevier.com/.../predicting-extinction-or-explosion-in-a-galton-watson...by p guttorp - ‎2013 - ‎cited by 1 - ‎related articlesbased on observations x1,...,xn of successive generations of a discrete-parameter galton-watson branching process, one wishes to predict whether extinction ...predicting extinction or explosion in a galton–watson branching processhttps://ideas.repec.org/a/spr/sistpr/v16y2013i2p113-125 by p guttorp - ‎2013 - ‎cited by 1 - ‎related articlesbased on observations $$x_1,\dots ,x_n$$ x 1 , … , x n of successive generations of a discrete-parameter galton–watson branching process, one wishes to ...


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:


آماده‌ سازی و مشخصه ‌بندی نانوکامپوزیت ‌های mno2- اسید cnt برای ذخیره‌ انرژی با یون ‌های روی

عنوان انگلیسی مقاله:

preparation and characterization of mno2/acid-treated cnt nanocomposites for energy storage with zinc ionsبرای رایگان مقاله انگلیسی آماده‌ سازی و مشخصه ‌بندی نانوکامپوزیت ‌های mno2- اسید cnt برای ذخیره‌ انرژی با یون ‌های روی و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
۱ پیشگفتار
۲ تجربی
۲.۱. سنتز (ترکیب) مواد
۲.۲. مشخصات مواد
۲.۳. مشخصات الکتروشیمیایی
۳ نتایج و بحث
۳.۱. مشخصات فیزیکوشیمیایی
۳.۲. ویژگی‌های الکتروشیمیایی
۴ نتایج

 کلمات کلیدی :


pdf]preparation and characterization of cryptomelane prepared from ...yioe.edu.mm/wp-content/uploads/2015/05/aungmin.pdfby a min - ‎related articlespreparation and characterization of cryptomelane prepared from ... in chemical conversion synthetic method, native manganese dioxide ore was used ... 3m nitric acid, pot ium permanganate (cica), disaccharide (sugar), distill water. the.[pdf]electrochemical preparation and characterization of mno2- pedot ...www.electrochemsci.org/papers/vol7/7021230.pdfby zy wu - ‎2012 - ‎cited by 24 - ‎related articlesfeb 1, 2012 - electrochemical preparation and characterization of mno2- .... such as ph 1 (0.1 m h2so4) was prepared using sulfuric acid to dilute with ...preparation and characterization of polyaniline/manganese dioxide ...https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17270200by ah eay - ‎2007 - ‎cited by 60 - ‎related articlesjan 31, 2007 - preparation and characterization of polyaniline/manganese dioxide ... increasing the amount of beta-mno2 led to an increase in the acidic ...


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

قیمت‌گذاری گزینه ‌های اروپایی و یی توسط الحاق نقطه‌ پایه‌ شعاعی

عنوان انگلیسی مقاله:

pricing european and american options by radial basis point interpolation
برای رایگان مقاله انگلیسی قیمت‌گذاری گزینه ‌های اروپایی و یی توسط الحاق نقطه‌ پایه‌ شعاعی و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
۱ پیشگفتار
۲ مدل بلک-اسکو برای گزینه‌های اروپایی و یی
۲.۲. گزینه‌ی یی
۳ روش
۳.۱. روش الحاق نقطه (pim)
۳.۱.۱. روش الحاق نقطه‌ی پایه‌ی شعاعی (rbpi)
۴ پیاده‌سازی عددی روش‌های ارائه شده
4.1. تغییر مکانی متغیرها
۴.۲. گسسته‌سازی زمانی عملگر بلک-اسکو
۴.۳. گسسته‌سازی rbpi
۴.۴. اصلاح مش محلی
۴.۵. گزینه‌ی اروپایی
۴.۶. گزینه‌ی یی
۴.۶.۱. الگوریتم ۱
۴.۶.۲. الگوریتم ۲
4.6.3. الگوریتم ۳
۵ نتایج عددی
۵.۱. مورد تست ۱
۵.۲. مورد تست ۲
۶ نتیجه‌گیری‌ها و کار آینده

 کلمات کلیدی :


pdf]option pricing using radial basis functions 1 introduction user.it.uu.se/~bette/meshless05.pdf by u pettersson - ‎cited by 3 - ‎related articles abstract: in this paper, we have implemented a radial basis function (rbf) ... sen is the valuation of european call options based on several underlying ... shown that by appropriate choices of the rbf shape parameter and the node point place- ..... [3] hon y. c., a quasi-radial basis functions method for american options ... [pdf]radial basis function methods in computational finance 1 introduction user.it.uu.se/~bette/cmmse13.pdf by e larsson - ‎cited by 2 - ‎related articles key words: radial basis function, option pricing, partition of unity, collocation. msc 2000: 65m70 ... the methods work only with scattered node points and do not require meshing. .... this was done for european and american options. pricing european and american options with two stochastic factors: a ... https://ideas.repec.org/a/eee/dyncon/v37y2013i6p1142-1167 by lv ballestra - ‎2013 - ‎cited by 24 - ‎related articles in the present paper, by combining gaussian radial basis functions with a ... the pricing of european and american options under both the black–scholes and ...


اطلاعات


عنوان فارسی مقاله:

سیاست ‌های عمومی، شواهد قول و اصول تساوی حقوق قراردادی در برنامه ‌های آموزش انفرادی: مشخص «چهار زاویه» از eip برای کاهش قدرت معامله‌ نابرابر بین مناظق آموزش و پرورش و مناطق با پشتیبانی والدین

عنوان انگلیسی مقاله:

public policy, parol evidence and contractual equity principles in indvidualized education programs: marking the “ four vorners “ of the iep to mitigate unequal bargining power between parent-guardians and school districts
برای رایگان مقاله انگلیسی سیاست ‌های عمومی، شواهد قول و اصول تساوی حقوق قراردادی در برنامه ‌های آموزش انفرادی: مشخص «چهار زاویه» از eip برای کاهش قدرت معامله‌ نابرابر بین مناظق آموزش و پرورش و مناطق با پشتیبانی والدین و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


a.پیش‌گفتار
b. اداره‌ی آموزش و پرورش شهر نیویورک r.e.v
c.سیاست‌های عمومی و iep
۲.معایب تجربی، خطرات معنایی، و فرایند طراحی iep
a.خطرات معنایی
b.نابرابری‌های معامله، منبع و تجربی
۳.تساوی حقوق قراردادی در طراحی iep و اختلافات متعاقب
a.تعادل تساوی‌های حقوق
b. نیت قانونی مقررات iepِ idea
۴۴.نتیجه‌گیری

 کلمات کلیدی :


pdf]the parol evidence rule - yale law school legal scholarship ... digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3900&context=fss... by a corbin - ‎1944 - ‎cited by 152 - ‎related articles integration of that contract, evidence, whether parol or otherwise, of an- tecedent ..... state parol evidence rule, and three because the contract is contrary to public policy and .... sole criterion ... is untenable, both on principle and in practice." 5. ..... it is obvious that this rule was as applicable in equity as at common law. unjust enrichment - wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/unjust_enrichment unjust enrichment is a legal concept referring to situations in which one person is enriched at the expense of another in circumstances which the law treats as unjust. where an individual is unjustly enriched, the law imposes an obligation upon ... the principle said to underlie these actions was eventually accepted to be ... searches related to public policy, parol evidence and contractual equity principles in indvidualized education gratuitous promise contract law the statute of frauds does not apply to contracts made in consideration of marriage. gratuitous promise contract law definition enforceable promise definition which of the following is not an exception to the preexisting-duty rule? prenuptial agreements must be in writing to be enforceable. to be enforceable a contract must contain a written promise gratuitous promise example


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

تاثیر اجتماعی و اقتصادی انرژی باد بر مناطق محیطی


عنوان انگلیسی مقاله:

socioeconomic impact of wind energy on peripheral regions
برای رایگان مقاله انگلیسی تاثیر اجتماعی و اقتصادی انرژی باد بر مناطق محیطی و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


 

چکیده
1. مقدمه
2. ویژگی های اصلی منطقه بادیی محیطی گالیسی
3. روش تحلیلی
3.1. روش کمی اقتصادی
3.2. چارچوب و داده های تحلیلی
3.3. به روز رسانی ضرایب ماتریس
4. تاثیر اقتصادی منطقه ای از انرژی باد
5. نتایج

 کلمات کلیدی :


impacts of wind farms on surface air temperatures - pnaswww.pnas.org/content/107/42/17899.fullby sb roy - ‎2010 - ‎cited by 100 - ‎related articlesoct 19, 2010 - the impacts of wind farms on local weather can be minimized by ..... structures of the puta peripheral membrane flavoenzyme reveal a ...upgrading peripheral wind sectors: technology analysis & strategic ...www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09537325.2016.1182149?src=recsysmay 11, 2016 - keywords: wind peripheral sector, public policies, value chains, target approach. 1. introduction. the deployment of wind energy has triggered several .... gvc approach also takes into consideration the consequences on ...[pdf]wind energy as a lever for local development in peripheral regionswisepower-project.eu/.../wind-energy-as-a-lever-for-local-development-in-periphe...there is a very interesting correlation between peripheral areas in denmark with .... understanding of the positive impact wind turbines can have on the local ...singularities in the promotion of the galician wind energy peripheral ...www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0718-27242015000100011by p varela-vázquez - ‎2015 - ‎related articlessingularities in the promotion of the galician wind energy peripheral cluster ... the emergence of an industrial agglomeration could have beneficial effects on ...


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

تاثیر ارتباطات بازاری یکپارچه بر رفتار ید مصرف کننده


عنوان انگلیسی مقاله:

the influence of the integrated marketing communication on the consumer buying behaviour
برای رایگان مقاله انگلیسی تاثیر ارتباطات بازاری یکپارچه بر رفتار ید مصرف کننده و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
1. مقدمه
2. روش تحقیق
2.2. اه اصلی پژوهش
2.2.1. تجزیه و تحلیل رابطه بین ارتباطات بازاری یکپارچه و رفتار مصرف کننده.
2.2.2. تعیین آن دسته از عواملی که ممکن است رفتار ید مصرف کنندگان را از طریق ارتباطات بازاری یکپارچه تحت تاثیر قرار دهند.
2.3. شناسایی ابزار مورد استفاده برای جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل یافته های حاصل از پژوهش
2.4. تفسیر نتایج نظری به دست آمده که به تحقق اه اصلی پژوهش که در آینده ارائه می‌شود، کمک می کنند
3.نتیجه گیری
تقدیر و تشکر

 کلمات کلیدی :


impact of integrated marketing communications programs in ...https://ideas.repec.org/h/izm/prcdng/200602 by f ebren - ‎2006 - ‎cited by 5 - ‎related articlesthis paper explores the impact of integrated marketing communications (imc) ... effective marketing departments and advertising agencies must develop ...impact of integrated marketing communication on consumer ...https://www.researchgate.net/.../267422434_impact_of_integrated_marketing_commun...impact of integrated marketing communication on consumer behaviour: effects on consumer decision – making process on researchgate, the professional ...the impact of integrated marketing communication on ...https://www.lawteacher.net/.../the-impact-of-integrated-marketing-communication-on-...i found that csr has direct impact on financial performance. since no study has been found on the impact of integrated marketing communication on brand ...searches related to influence of the integrated marketingimpact of marketing communication on consumer behaviourintegrated marketing communications consumer behaviourthe influence of the integrated marketing communication on the consumer buying behaviourconsumer behaviour and marketing communication pptconsumer behaviour and marketing communication pdfimpact of integrated marketing communication on consumer behaviourthe influence of the integrated marketing communication on the consumer buying behaviour pdfrole of imc in consumer behaviour


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله:

استفاده از دیسک های بیولوژیکی چرخان برای تکنولوژی مناسب تصفیه خانه فاضلاب

عنوان انگلیسی مقاله:

use of a rotating biological contactor for appropriate technology wastewater treatmentبرای رایگان مقاله انگلیسی استفاده از دیسک های بیولوژیکی چرخان برای تکنولوژی مناسب تصفیه خانه فاضلاب و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
مقدمه
2- توسعه مدل ریاضی
2.1 بیو ضخیم
3. نتایج و بحث
3.1 اثر بارگذاری هیدرولیکی
3.2 اثر بارگذاری آلی
نتیجه‌گیری

 

 کلمات کلیدی :


pdf]rotating biological contactors for wastewater treatment – a review ...https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/.../rotating_biological_contractors_for_wastewater_t...by f h ard - ‎2014 - ‎cited by 18 - ‎related articlesrotating biological contactors (rbcs) for wastewater treatment began in the ...... retention, low startup costs, and appropriate technology level for developing ...use of a rotating biological contactor for appropriate technology ...docplayer.net/28603103-use-of-a-rotating-biological-contactor-for-appropriate-techn...bod cod organic material wastewater biofilm 1. introduction a rotating biological contactor (rbc) is a successful wastewater microbial treatment system ...[pdf]modified rotating biological contactor - irajwww.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/2-75-140713037308-11.pdfcurrent mainstream technologies for treatment of domestic wastewater such as activated sludge and ... a rotating biological contactor (rbc) is a successful wastewater microbial treatment ..... contactor for appropriate technology wastewater.searches related to biological contactor for appropriate technology wastewarotating biological contactor pptrotating biological contactors in wastewater treatmentrotating biological contactor a ntagesrotating biological contactor problemsrotating biological contactor design
اطلاعات

عنوان فارسی مقاله: رویکردی نوین برای شناسایی نفوذ با استفاده از شبکه های عصبی و خوشه بندی فازی


عنوان انگلیسی مقاله:

a new approach to intrusion detection using artificial neural networks and fuzzy clustering
برای رایگان مقاله انگلیسی رویکردی نوین برای شناسایی نفوذ با استفاده از شبکه های عصبی و خوشه بندی فازی و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


چکیده
1- مقدمه
2- فعالیت‌های مربوط به ids
3- چارچوب fc-ann
1-3- چارچوب ids مبتنی بر خوشه بندی فازی و ann
2-3- ماژول خوشه‌بندی فازی
3-3- ماژول ann
4-3- ماژول فازی
4- آزمایشات و نتایج
1-4- آماده‌سازی داده
2-4- معیار ارزی
3-4- نتایج و مباحث
5- نتایج و جهت‌گیری‌های آتی

 کلمات کلیدی :


pdf]intrusion detection using fuzzy clustering and artificial neural networkwww.wseas.us/e-library/conferences/2014/gdansk/funai/funai-32.pdfby s surana - ‎cited by 2 - ‎related articlesartificial neural network (ann) based on fuzzy clustering and neural networks for an intrusion. detection system (ids). while neural networks are effective in ...[pdf]artificial neural network based system for intrusion detection using ...www.ijcaonline.org/research/volume126/number12/tammi-2015-ijca-906244.pdfby wm tammi - ‎cited by 3 - ‎related articlesand many have provided, intrusion detection using fuzzy clustering and artificial neural network where it has also proved the better accuracy for using these ...artificial neural network based system for intrusion detection using ...www.ijcaonline.org › archives › volume 126 › number 12artificial neural network based system for intrusion detection using clustering on ... using fuzzy clustering and artificial neural network, a nces in neural ...[pdf]the survey of artificial neural networks-based intrusion detection ...iaiest.com/dl/journals/7.../v2-i4-apr2015/paper2.pdfby m sharifzadehkeywords: artificial neural networks (ann), intrusion detection systems (ids) .... method2: intrusion detection using ann and fuzzy clustering. wang et al.


اطلاعات

عنوان فارسی مقاله: نقش رسپتور آدنوزین a2b در هوموستاز و پیش گیری یا درمان چاقی


عنوان انگلیسی مقاله:

the a2b adenosine receptor modulates glucose homeostasis and obesityبرای رایگان مقاله انگلیسی نقش رسپتور آدنوزین a2b در هوموستاز و پیش گیری یا درمان چاقی و ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

 
 

 • فهرست مطالب:


 • فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
نتایج و یافته ها
بافت های موش های a2bar ko تحت hfd که نشانگر به مخاطره افتادگی سیگنالینگ انسولین و شکل یافتگی یک پروفیل ه ِ دگرسان شده است
کبد موش های a2bar ko با کاهش یافتگی سطح irs-2 مواجه بوده است
کنش وری دارویی ِ a2bar در جهت بهبود سازی hfd، سیگنالینگ انسولین و هابات مزمن
آنالیز و تحلیل ِ بافت های چربی ِ انسانی برای هابات با توجه به شرایط a2bar و irs-2
بحث و گفتگو
روش کار
بخش اخلاق حرفه ای
مدل های حیوانی و رژیم های غذایی آنها
سنجش های متابولیکی
تجزیه و تحلیل و آنالیز ترکیبات بدن
در مورد گلوکز، انسولین و تست تحمل پایرووات
آنالیز پلاسما برای کلسترول و تری گلیسیرید
ایمنی بافتی شیمیایی
ترانس کریپتاز به لحاظ کمی مع ناشی از واکنش زنجیره های پلیمری (qpcr)
تست وسترن بلات
اعمال bay 60-6583
جمع آوری نمونه های انسانی و تدارک ِ cdna و qpcr
آمارها
پشتیبانی های اطلاعاتی

 کلمات کلیدی :


the a2b adenosine receptor modulates glucose ... - researchgatehttps://www.researchgate.net/.../230590000_the_a2b_adenosine_receptor_modulates...official full-text publication: the a2b adenosine receptor modulates glucose homeostasis and obesity on researchgate, the professional network for ...hypoxia-inducible adenosine a2b receptor modulates proliferation of ...https://www.researchgate.net/.../45148545_hypoxia-inducible_adenosine_a2b_receptor...extracellular adenosine regulates a wide variety of physiological processes by interacting with 4 adenosine receptor subtypes: a1, a2a, a2b, and a3. however ...a2b and a3 adenosine receptors modulate vascular endothelial ...www.sciencedirect.com/science/article/pii/s1476558609800092by s merighi - ‎2009 - ‎cited by 50 - ‎related articlesmar 5, 2014 - a2b and a3 adenosine receptors modulate vascular endothelial growth factor and interleukin-8 expression in human melanoma cells ...omim entry - * 600446 - adenosine a2b receptor; adora2bwww.omim.org/entry/600446they determined that adenosine a2b receptor is actually a netrin-1 (601614) ... a2br adenosine receptor modulates sweet taste in circumvallate taste buds.


اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها