گوهر، جواهرات و سنگهای قیمتی

راههای گمانه زنی کشف طلا

  عمیق ترین قسمتی که به وسیله ی حفر گمانه، ضخامت مورد قبول و عیار مناسب به دست آمده است عمق 140 متری از سطح زمین است زیرا از این عمق پایین تر هم ضخامت رگه و همعیار آن به اندازه ی قابل ملاحظه ای کم شده است که...

 به منظور شناخت موقعیت ماده ی معدنی طلا دار در اعماق پایین تر، از حفر گمانه های اکتشافی مغزه گیری استفاده ...

به منظور شناخت موقعیت ماده ی معدنی طلا دار در اعماق پایین تر، از حفرگمانه های اکتشافی مغزه گیری استفاده می شود. این گونه حفریات امروزه بهوسیله ی دستگاه های حفاری مغزه گیری مدرن انجام می گیرد.

انتخابمحل گمانه ها بسیار بااهمیت بوده و کاملاً بایستی از تمامی جوانب بررسی ومورد توجه قرار داده شود. با در نظر گرفتن مسائل زمین شناسی منطقه و باتوجه به اطلاعاتی که پس از تهیه ی نقشه های زمین شناسی و تکتونیکی معدنمورد مطالعه و به دنبال حفر ترانشه ها و تونل های اکتشافی در افق هایمختلف به دست آمده، وضعیت ماده ی معدنی را مشخص کرده و محل دهانه هایگمانه های اکتشافی جهت حفر آنها انتخاب می شود به عنوان مثال در معدن طلایچاه خاتون ( موته ی اصفهان )

چون ماده ی معدنی به صورت پر شدگی در داخلیگسل های اصلی منطقه است در بررسی های زمین شناسی و با حفر ترانشه ها وتونل های مختلف متعدد در افق های مختلف امتداد و جهت شیب این گسل ها مشخصشده است لذا محل گمانه های اکتشافی مغزه گیری، در جهت عمود بر امتداد وشیب این گسل ها به نحوی انتخاب شده است که عمود بر ضخامت ماده ی معدنی،این ماده را در عمقی پایین تر از افق تونل های موجود در معدن قطع کند،معمولاً بایستی گمانه ها طوری انتخاب شوند که در اولین مرحله ماده ی معدنیرا در 20 متر پایین تر از افق پایین ترین تونل موجود در معدن قطع کنند

در صورت مثبت بودن نتایج، گمانه های مرحله دوم به نحوی انتخاب و حفرخواهند شد که افقی حدود 20 متر پایین تر از افق قطع شده به وسیله ی گمانههای اولین مرحله را قطع کرده و مغزه گیری نمایند این مراحل تا ضعیف شدنضخامت و عیار پایین تر از حداقل عیار در نظر گرفته شده (cutoff gread) ،پیش خواهد رفت، اما مسئله ای که بایستی مورد توجه قرار داده شود این استکه در مواردی که رگه ی مورد اکتشاف دارای ضخامت قابل ملاحظه ای نبوده وعیار هم در حدی نباشد که کنده کاری های بسیار عمیق از نظر اقتصادی ( درحال حاضر ) مقرون به صرفه باشد انجام عملیات حفاری گمانه های اکتشافی خیلیعمیق می تواند متوقف شود به عنوان مثال در معدن طلای موته چون ضخامت مادهی معدنی طلادار با گسترش شکاف دو دیواره گسل ها ارتباط مستقیم دارد و گسلها هر چه به طرف عمق پیش می روند، بسته تر می شوند.

 لذا عمیق ترین قسمتی که به وسیله ی حفر گمانه، ضخامت مورد قبول و عیار مناسب به دست آمده است عمق 140 متری از سطح زمین است زیرا از این عمق پایین تر هم ضخامت رگه و همعیار آن به اندازه ی قابل ملاحظه ای کم شده است که با توجه به آن دو موردادامه ی عملیات اکتشافی برای اعماق بیشتر فعلاً صلاح نیست در صورتی که درمعدن طلای مازوئه در 30 کیلومتری شهر حراره در کشور زیمبابوه چون عیار طلادر اعماق بالای 200 متری هم حدود 10 گرم درتن بوده و رگه در طول قابلملاحظه ای، تغییرات عیار و ضخامت ندارد لذا در این اعماق هم اکتشاف عمقیانجام و در حال حاضر با حفر چاه های قائم است اجی ماده ی معدنی مورد بهرهبرداری قرار دارد.

حفر گمانه ها با گرفتن مغزه از تمامی تشکیلاتدر حین حفر انجام می گیرد. نهایت دقت در گرفتن مغزه کامل بایستی انجامگیرد. از تمامی طبقات سنگ ها در طول حفاری نیاز به گرفتن مغزه ی سالم وکامل می باشد و این امر منحصر به خود ماده ی معدنی طلادار نمی باشد زیرامطالعه ی مغزه های گرفته شده از طبقات سنگ های مختلف، اطلاعات بسیار مفیدیمی دهد که در مراحل بعدی می توانند مورد استفاده قرار گیرند لذا انتخابروش های حفاری صحیح و ابزار نمونه گیر، بسیار با اهمیت است در طول زمانحفاری تمامی مغزه های بیرون آورده شده از گمانه توسط زمین شناسان مربوطهبرداشت و نمونه برداری می شود.

برداشت های زمین شناسی، سنگشناسی و کانی شناسی انجام شده بر روی مغزه های گمانه ها بر روی ستون زمینشناسی آنان پیاده و در پرونده ی گمانه ی مربوطه ضبط و ثبت می شود.

در مورد نمونه برداری از مغزه ها، در قسمت هایی که سنگ های ره ( دگرسان)نبوده و حاوی پیریت و سایر کانی های گوگردی نباشند از هر 5 متر طولمغزه، یک نمونه ی یک متری به نحوی که متعاقباً شرح آن خواهد آمد نمونهبرداری می شود اما در قسمت هایی که سنگ های ره دیده می شود و بخشی کهگمانه با گسل و توده ی ماده ی معدنی برخورد کرده است.

 از تمامی طول اینقسمت ها نمونه برداری می شود البته در این قسمت ها هم نمونه ی مربوط بههرمتر جداگانه برداشته می شوند باید دقت داشت در صورتی که طول یک بخش ره و یا طول مغزه های مربوط به توده ی ماده ی معدنی کمتر از یک مترباشد آن بخش بایستی جداگانه نمونه برداری شود و با بقیه ی سنگ ها مخلوطنشود و حتی در مواقعی که تغییرات رخساره ای و کانی سازی در حد چند دهسانتی متری دیده می شود هر بخش بایستی جداگانه نمونه برداری شوند.

در موردنمونه برداری از مغزه های حفاری با استفاده از دستگاه مغزه شکن (core spliter) این امر انجام می گیرد. مغزه ی مورد نظر را از جهت طولی دردستگاه مذکور قرار داده و به دو قسمت مساوی تقسیم و از هم جدا می کنند،نیمه ی اول در جعبه ی مغزه ها به عنوان بایگانی باقی می ماند، نیمه ی دومرا به وسیله ی دستگاه مغزه شکن از جهت طولی مجددا می شکنند.

حالیک قسمت از این دو قسمت جدید را در بایگانی آزمایشگاه به عنوان نمونه شاهدنگهداری و در حقیقت یک چهارم مغزه ی حاصله را در آزمایشگاه کاملا د ونرم و همگن کرده و نمونه ی متوسط از آن انتخاب و مورد تجزیه و تعیین عیارقرار می دهند.

عیار طلای اعلام شده از طرف آزمایشگاه مربوط بههر متراژ حفاری در کنار متراژ مربوطه در کنار ستون زمین شناسی هر گمانهیادداشت می شود و این امر نشان می دهد که در هر گمانه ای ضخامت ماده یمعدنی طلادار چه میزانی بوده و چه عیاری را دارا می باشد.

برایانجام عملیات حفر گمانه های اکتشافی در هر معدن ابتدا خطوط اکتشافی باتوجه به مشخصات زمین شناسی منطقه ی طرح ریزی شده و نقاط حفاری با فواصلمناسب از یکدیگر بر روی این خطوط انتخاب می شوند و خطوط اکتشافی نیز بافواصل مناسب و معمولا به موازات یکدیگر انتخاب می شوند.

با تکمیلحفر گمانه های مغزه گیری اکتشافی پیش بینی شده در تمامی خطوط اکتشافیموقعیت ماده ی معدنی از نظر ضخامت و عیار و سایر مسائل معدنی در اعماقمختلف مشخص می شود که این امر در نهایت در نشان دادن شکل ماده ی معدنی دردل زمین بسیار لازم و ضروری بوده و کمک شایان توجهی می کنند

مقالات مشابه کشف طلا:

تونل های کشف طلا

تعیین ذخیره در معادن طلا

شیوه نمونه برداری سیستماتیک کشف طلا

شیوه های نمونه برداری کشف طلا

شیوه اکتشاف طلا ( ژئوشیمی )

شیوه اکتشاف طلا (ژئوفیزیکی)

تاریخچه طلا در قرن بیستم

بررسی قیمت طلا

بررسی تولید طلا در جهان

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا ف ی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1396/01/16/post-252/
 • مطالب مشابه: راههای گمانه زنی کشف طلا
 • کلمات کلیدی: مغزه ,گمانه ,ماده ,عیار ,نمونه ,معدنی ,نمونه برداری ,زمین شناسی ,مغزه گیری ,گرفتن مغزه ,قرار داده ,جداگانه نمونه برداری ,بایستی جداگانه نمونه ,زم
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

 تجارت گوهر و ید و فروش سنگهای قیمتی

تجارت سنگ های گرانبها یکی از قدیمی ترین حرفه ها در دنیاست. سنگ های گرانبها اصولاً به مرور زمان از ارزششان کاسته نمی شود و همین امر، دلیل موفق بودن این حرفه است. در بسیاری از موارد، ارزش یک گوهر به میزان موجودی آن بستگی دارد.
به عنوان مثال الماس بدلیل کمیاب بودن بسیار گرانقیمت است. زمانیکه شما وارد حرفه ی سنگ های قیمتی می شوید تنها در صورتی موفق خواهید شد که بتوانید هزینه های بالای ابت را کاهش داده و سود ب کنید.

اگر علاقمند به شروع ب وکار در زمینه ی سنگ های گرانبها هستید بهتر است به نکات زیر توجه نمایید:
1.شما باید صبر، زمان و سرمایه داشته باشید.
2.گوهر مورد نظر خود را انتخاب کنید.
3.گوهرتراش حرفه ای برای کار خود انتخاب کنید.
4.مخاطب خود را تعیین کنید.
شما نمی توانید سنگ گرانبها را پرورش داده یا بسازید بنابراین ناچارید برای سنگ راف و تراش آن هزینه بپردازید. این هزینه ممکن است بسته به نوع سنگ شما خیلی زیاد شود.گوهرهایی مانند الماس و یاقوت کبود از جمله گرانترین گوهرها هستند؛ درحالیکه توپاز، تانزانیت و آکوامارین قیمت پایین تری دارند

مقالات مشابه تجارت گوهر و سنگ های قیمتی :

تجارت سنگ قیمتی ایران

تجارت سنگهای قیمتی و گوهرها

ایران و تجارت جهانی طلا ، جواهر و گوهرها

سنجش وزن در تجارت گوهر و جواهرات

سهم کم ایران از تجارت جهانی گوهرها و سنگ های قیمتی

تجارت جواهرات و گوهر در امارات

تجارت بزرگ گوهرها و سنگ‌های قیمتی

آموزش ید گوهر و سنگ رنگی

ید و فروش جواهرات و سنگ های قیمتی

آموزش ید مروارید

ید حلقه‌ نامزدی‌ ، انگشتر ازدواج

ید و تاثیر جواهر و سنگ های قیمتی

ید جواهرات عروسی

شیوه ید و فروش طلا و جواهرات

آموزش ید و فروش گوهرها، سنگ های قیمتی ، جواهرات و طلا

آموزش ید برلیان ، سنگ های قیمتی و گوهرها

آموزش ید جواهرات و سنگ های قیمتی

ید و فروش جواهرات و سنگ های قیمتی

شیوه ید و فروش طلا و جواهرات

فروش انواع فیروزه نیشابوری

آموزش ید و فروش گوهرها، سنگ های قیمتی ، جواهرات و طلااطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1396/01/15/post-249/
 • مطالب مشابه: تجارت گوهر و ید و فروش سنگهای قیمتی
 • کلمات کلیدی: گوهر ,قیمتی ,جواهرات ,تجارت ,گرانبها ,حرفه ,تجارت گوهر ,فروش جواهرات ,فروش گوهرها، ,قیمتیآموزش ید ,سنگهای قیمتی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
خواص لابرادوریت
افسانه ها و روایات قومی از مردم اینویت بر این باورهستند که لابرادوریت از آتش منجمد از شفق شمالی به زمین سقوط کرده است، یک سنگ معمولی که تبدیل به یک گوهر غیرمعمول شده و درخششی جادویی دارد که مرز بین جهان بیدار و عرصه ی نهانی ماورایی را جدا می کند. این سنگ، به تمام معنا یک سنگ جادویی است که به عنوان گوی جادویی کاهنان، فالگیران، شفادهندگان و تمامی انی که سفر بسیار می د تا جهان را کند وکاو کرده و به علم و آگاهی دست یابند، استفاده می شد.

لابرادوریت همچنین قدرتمندترین سنگ محافظ در قلمروی کانی هاست که به ایجاد یک نیروی محافظ همراه با  تشعشعات و تقویت انرژی های درونی مبادرت می ورزد. لابرادوریت از بدبختی و نیروهای منفی ساطع شده از جهان، شخص را محافظت کرده و از دیرباز تا کنون در تمامی سطوح متناوب از تجربه تا رسیدن به آگاهی، زمینه امنی را فراهم می آورد.

لابرادوریت از خانواده ی فلدسپار است و به دلیل بازی رنگی قابل توجهش، ارزشمند است. این کانی به اسم لابرادورسنس نیز شناخته می شود. این گوهر غالباً در رنگ های سبز-خا تری، خا تری تیره، سیاه یا سفید متمایل به خا تری دیده می شود که در لایه های متراکمی انباشته و نور را ان ار داده که به صورت تلالوهای رنگین کمانی همچون طاووس با پرهای آبی، طلایی، سبز کمرنگ و قرمز مسی پدیدار می شود.

لابرادوریت اولین بار در سال 1770 در لابرادور کانادا توسط مبلغان موراویان کشف شد و نام همان منطقه را به خود گرفت. با این حال، وجود این سنگ به افسانه های قدیمی اینویت ها برمی گردد و به عنوان سنگ مورد استفاده توسط بوتوک ها در نیوفاندلند و لابرادور شناخته می شود. در قرون 18 و 19 این گوهر در اروپا  بسیار محبوب گشت

مقالات مشابه :

گوهر لابرادوریت ، سنگ ماه

خواص پزشکی سنگ لابرادوریت


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1396/01/15/post-250/
 • مطالب مشابه: خواص لابرادوریت
 • کلمات کلیدی: لابرادوریت ,لابرادوریتتصاویر ,گوهر ,کرده ,قیمتی ,جادویی ,قیمتی لابرادوریت ,لابرادوریتسنگ قیمتی ,لابرادوریتسنگ قیمتی لابرادوریت
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

تونل کشف طلا

در مورد نمونه برداری از تونل ها، روش های متفاوتی اعمال می شود که بسته به هر کانساری، این امر بایستی آزمایش شود و بهترین روش انتخاب و به کار برده شود. عده ای از هر شیفت کاری پیشروی تونل ها، از کار تونل، یک نمونه ی کانالی (channel sampling) تهیه می کنند و عیاراین نمونه را، عیار آن بلوک پیشروی شده به شمار می آورند.....

برای مشخص ماده‌ی معدنی در زیرزمین، در مناطقی که وضعیت توپوگرافی، محیط اجازه می‌دهد( محیط‌های کوهستانی ...

- حفر تونل‌های اکتشافی

برای مشخص ماده‌ی معدنی در زیرزمین، در مناطقی که وضعیت توپوگرافی، محیط اجازه می‌دهد( محیط‌های کوهستانی و محیط‌های دارای تپه ماهورهای تقریبا مرتفع ) اقدام بهحفر تونل های اکتشافی می‌شود. این تونل‌ها معمولاً با سطح مقطع کوچک حفرمی‌شوند( مقطع مفید 4 مترمربع ) و در صورتی که در آینده لازم شود از وجودهمین تونل‌ها، به عنوان تونل‌های است اجی استفاده می‌شود، مقطع آنهابزرگتر شده و سیستم های محافظتی اساسی برای سقف و دیواره ها نصب می‌شود.

تونل های اکتشافی موقعیت ماده ی معدنی را در افق های پایین تر از سطح زمینمشخص می کنند، در محل هایی که ارتفاع منطقه ی مورد مطالعه زیاد باشد ممکناست تونل های اکتشافی در چند افق زیر یکدیگر حفر شوند، معمولا در موردطلا، فاصله ی هر افق تونل از افق بعدی حداقل 20 و حداکثر 50 متر در نظرگرفته می شود.

تونل های اصلی در جهت موازی با امتداد کانی سازی ( در مواردی که کانی سازی در امتداد گسل های اصلی موجود در منطقه انجامپذیرفته باشد تونل های اصلی موازی امتداد گسل ها ) انتخاب و یا شیب 4 درهزار حفر می شوند.طول تونل های اصلی، تا گسترش نهایی طولی کانی سازی، می تواند ادامه پیدا کند.

بهمنظور مشخص گسترش ماده ی معدنی در هر افق، از داخل تونل همان افق،تونل های فرعی در جهت عمود بر امتداد تونل اصلی در دو طرف حفر می شود و تاجایی که عیار طلا، از میزان حداقل عیار انتخ (cutoffgread) کمتر نشدهباشد، ادامه می یابد و بدین ترتیب گسترش عرضی ماده ی معدنی هم، در هر افقمعین می شود.

 تونل های فرعی از داخل تونل اصلی از یکدیگر حدود 25 مترفاصله دارند. حفر دویل از داخل تونل های اصلی به یکدیگر و از بالاترینتونل به سطح زمین، هم به منظور ایجاد تهویه ی طبیعی و هم به منظور رسانیدنلوله های هوای فشرده و لوله های آب مورد نیاز به محوطه ی داخلی معدن انجاممی گیرد. البته دویل ها خود حفره های قائمی از ماده ی معدنی هستند کهمی‌توانند تغییرات عیار طلا را در محل های حفر شده مشخص کنند.

بهمنظور تعیین عیار طلا در افق های تونل ها و مشخص مناطق با عیارهایمختلف، لازم است از کلیه ی حفریات زیرزمینی نمونه برداری منظمی صورتپذیرد.

در مورد نمونه برداری از تونل ها، روش های متفاوتی اعمالمی شود که بسته به هر کانساری، این امر بایستی آزمایش شود و بهترین روشانتخاب و به کار برده شود. عده ای از هر شیفت کاری پیشروی تونل ها، از کار تونل، یک نمونه ی کانالی (channel sampling) تهیه می کنند و عیاراین نمونه را، عیار آن بلوک پیشروی شده به شمار می آورند. عده ای دیگر بعداز پیشروی تونل ها ( چه اصلی و چه فرعی ) از یکی از دیواره ها ( دیواره یسمت چپ یا راست ) یک نمونه ی کانالی تهیه می کنند که گاهی این نمونه ها بهطور پیوسته ( هر متر پیشروی یک نمونه ) و بعضی مواقع در هر پنج مترپیشروی، یک نمونه ی یک متری تهیه می کنند.

نحوه ی گرفتن نمونه یکانالی بدین ترتیب است که در وسط ی کار پیشروی و یا دیواره ی موردنظر مستطیلی در نظر گرفته می‌شود، که طول مستطیل یک متر و عرض آن بین 15تا 20 سانتی متراست و معمولاً به وسیله ی چکش کوهبری ( چکش های هوای فشرده ) این مستطیل تا عمق حدود دو تا چهار سانتی متر حفر و نمونه برداری می‌شودکه کل سنگ کنده شده بایستی کاملا د، مخلوط و همگن گشته و از آن نمونهبرداری متوسط انجام و به عنوان نمونه ی آن نقطه، مورد تجزیه و تعیین عیارقرار داده شود.

( در کشور زیمبابوه در معدن طلای مازوئه که طلا به همراهکانی های سولفید وجود دارد و مجموعا به صورت رگه ای با ضخامت متغیر بین 10تا 30 سانتی متری در داخل گسل ها، پرشدگی ایجاد شده است برای نمونه برداریاز قسمت‌های مختلف رگه در داخل تونل ها، از هر فاصله ی پنج متری، یکنمونه‌ی کانالی، آن هم تنها از یک مستطیل با طول 40 سانتی متر و عرض کاملرگه، در نقطه ی مورد نظر و با عمق دو تا سه سانتی متر نمونه برداریمی‌ د و این نمونه را برای طول 5 متر، نمونه ی متوسط به شمارمی‌آوردند).

 البته در موارد کمی هم دیده شده که به جای کار و دیوارهها از سقف تونل‌ها هم، نمونه برداری کانالی انجام گرفته است.روش های شرحداده شده در مورد نمونه برداری کانالی از داخل تونل ها، در مواردی میتواند نتایج صحیح را بدهد که تغییرات ماده ی معدنی طلادار در دو دیواره وسقف تونل به میزان قابل ملاحظه ای نباشد، اما در غیر این صورت، لازم استنمونه برداری قوسی انجام گیرد.

در این نوع نمونه برداری از یکی ازدیواره ها، از قسمت کف تونل با عرض یک متر نمونه برداری تکه ای آغاز میشود و عمل نمونه برداری از پایین دیواره به سمت سقف تونل ادامه می یابد،با همین عرض یک متری، از سقف هم نمونه گرفته می شود و این کار از بالایدیواره ی مقابل به سمت کف تونل پیش می رود و در پایین این دیواره به اتماممی رسد، در این ح هم از تمامی سطح سنگ ها تکه های کوچک سنگی کنده میشود. باید توجه داشت که در تمام ح ها نمونه برداری سطح سنگ ها قبلاکاملا تمیز شده باشد.

تکه های کوچک کنده شده معمولاً بر روی صفحه ی آهنییا ورقه های پلاستیکی که در کف تونل قرار داده می شود ریخته شده و درانتهای کار جمع آوری و کاملاً مخلوط و با تقسیمات متوالی، نمونه ی متوسطتهیه و مورد تجزیه و تعیین عیار قرار داده می شود و عیار طلای به دست آمدهبه عنوان عیار متراژ نمونه برداری شده، انتخاب می شود.  بعضی موارد درصورت تغییرات بسیار کم عیارها در جهت طولی تونل ها، این گونه نمونه برداریها ممکن است با فاصله ی پنج متر از یکدیگر تهیه شود اما در مورد معادنی کهتغییرات طولی در تونل ها نیز زیاد است بایستی متر به متر در کنار هم اینگونه، نمونه برداری شود.

 ( در معادن طلای موته ی اصفهان به علت تغییراتشدید عیار طلا در تمامی جهات اجباراً از تمامی تونل ها نمونه برداری قوسیمتر به متر انجام گرفته است و تجربه نشان داده که در این منطقه نمونهبردرای قوسی می تواند عیار درست تر را نشان دهد).

هماهنگ باپیشروی تونل ها و انجام عملیات نمونه برداری، برداشت زمین شناسی دیواره ویا سقف تونل ها هم توسط زمین شناسان انجام می گیرد و این برداشت ها بر روینقشه ی تونل ها پیاده می شود. معمولا این گونه نقشه ها گویای تغییرات جنسسنگ ها و دگرسانی در طول پیشروی و مشخص شدت و ضعف و نوع دگرسانی هادر هر نقطه است همچنین مشخص موقعیت گسل های اصلی و فرعی ( امتداد ومقدار شیب گسل ها ) در هر قسمت از جمله اطلاعاتی است که بر روی این نقشهها آورده می شود.

از کلیه ی کنده کاری های زیرزمینی( تونل ها ) نقشهی موقعیت، توسط نقشه برداران زیرزمینی تهیه می شود معمولاً به منظور نشاندادن عیار طلای متراژهای مختلف و ضمنا حفظ اطلاعات به دست آمده بر روینقشه ی موقعیت تونل ها، عیار طلای متراژهای مختلف به صورت هیستوگرام رویاین نقشه ها پیاده می شود. حسن چنین نقشه هایی این است که با اولین نگاهمی توان تغییرات عیار طلا را در یک افق که تونل حفر شده است مشاهده کرد

مقالات مشابه کشف طلا:

تعیین ذخیره در معادن طلا

شیوه نمونه برداری سیستماتیک کشف طلا

شیوه های نمونه برداری کشف طلا

شیوه اکتشاف طلا ( ژئوشیمی )

شیوه اکتشاف طلا (ژئوفیزیکی)

تاریخچه طلا در قرن بیستم

بررسی قیمت طلا

بررسی تولید طلا در جهان

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا ف ی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1396/01/16/post-251/
 • مطالب مشابه: تونل کشف طلا
 • کلمات کلیدی: تونل ,نمونه ,عیار ,برداری ,مورد ,اصلی ,نمونه برداری ,مشخص ,داخل تونل ,تعیین عیار ,مورد نمونه ,مورد نمونه برداری ,طلای متراژهای مختلف ,کانالی channel
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

 شناخت گوهر و سنگ های قیمتی

برای داشتن یک گوهر مناسب شیوه های گوناگونی وجود دارد که البته مست م صرف هزینه هایی نیز است. در زیر به چند نمونه از راه هایی که می توانید به یک گوهر مناسب دسترسی ی د، ذکر شده است.
می توانید مستقیماً به معادن سنگ های قیمتی همچون میانمار، سریلانکا یا ماداگاسکار سفر کنید و هزینه های خود را کاهش دهید. اگر خودتان شخصاً برای ید گوهر سفر می کنید باید این توانایی را داشته باشید تا با نگاه ، کیفیت تقریبی آن را تشخیص دهید و اگر خودتان چنین توانایی ندارید شخص آگاهی را با خود ببرید تا برای گوهری بی کیفیت پول نپردازید.
شما می توانید از نمایشگاه های بازرگانی همچون "توسکان جم" و "مینرال شو" بازدید کنید. موفقیت در عرض چند ماه یا سال رخ نمی دهد.
انتخاب گوهر برای شروع کار بستگی به میزان بودجه ای دارد که برای شروع در نظر گرفته اید. هر چه پول بیشتری بدهید سنگ با کیفیت تری برای فروش خواهید داشت.
می توانید گوهر تراش نخورده را از جاهایی مثل ماداگاسکار تهیه کرده و آن را با قیمت بسیار عالی در جای دیگر به فروش برسانید. همچنین می توانید پس از تهیه سنگ راف، با استفاده از هنر یک تراشکار آن گوهر را تراش داده و قطعه ای جواهر گرانبها بدست آورید و سپس آن را به جواهرفروشی ها بفروشید.
زمانیکه به صورت ده فروش کار می کنید این توانایی را دارید که پول بیشتری بسازید ولی برای اینکار شما باید سرمایه اولیه ی خوبی داشته باشید چراکه به تجهیزات مناسب و تراشکار حرفه ای نیاز دارید. البته باید این آگاهی را داشته باشید که ممکن است سنگ های شما به سرعت به فروش نرود.
تمامی گوهرهایی که می خواهید بفروشید به گواهی تایید کیفی از یکی از موسسات معتبر داخلی یا خارجی، نیاز دارند. نوع و کیفیت تراش سنگ بسیار بر روی قیمت آن موثر است. با تراشی مناسب و زیبا می توان صدها بار بر ارزش گوهر افزود. بنابراین کیفیت تراش بسیار مهم است.
باید بتوانید خواسته های مشتری های خود را بشناسید و بر اساس تامین خواسته هایشان عمل کنید. هر سنگی در ده فروشی ها نیاز به گواهینامه دارد. این اولین گام تفاوت یک ده فروش با شرکت های بزرگ است

مقالات سنگ های و گوهرها:

طرح های جدید جواهرات و سنگ های قیمتی

شناخت کیفیت سنگ های قیمتی و گوهرها

نفریت ارزش سنگ قیمتی nephrite

تراش گوهرها، آموزش تراش سنگ های قیمتی

سنگهای قیمتی ایران

شناخت انواع گوهرها و سنگهای قیمتی

منشا سنگ های قیمتی رنگی

برند موفق جواهرات، سنگ های قیمتی و اجناس لو

پولیش جواهرات و سنگ های قیمتی

تاثیر گوهرها،سنگ‌های قیمتی‌ و جواهرات

خواص درمانی سنگها و گوهرها

خواص درمانی عقیق

خواص درمانی عجیب جواهرات و سنگ ها

خواص درمانی سنگ سودالیت

خواص درمانی سنگ زیت

سنگ درمانی با سنگ های شفابخش

تاریخ سنگ درمانی و گوهر درمانی

خواص عجیب درمانی سنگهای قیمتی و گوهرها

شیوه شارژ سنگ های درمانی

کاربرد سنگ های درمانی

فهرست سنگهای درمانی و شفابخش

سنگ درمانی

خواص سنگ درمانی و گوهرها

سنگ درمانی و خواص گوهرها

خواص درمانی طلا و نقره


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1396/01/15/post-248/
 • مطالب مشابه: شناخت گوهر و سنگ های قیمتی
 • کلمات کلیدی: درمانی ,گوهر ,قیمتی ,کیفیت ,تراش ,توانید ,داشته باشید ,گوهرهاخواص درمانی ,کیفیت تراش ,برای شروع ,گوهر مناسب
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

شیوه های نمونه برداری در کشف طلا

به ندرت می توان ازبیرون‌زدگی‌های رسوبات گراولی با ابعاد بزرگ، مستقیماً نمونه برداریکرد. اما ممکن است پشته‌های نهرها (creek banks ) دره های شیبدار (steep-sided gulches) و یا گودال‌های قدیمی مثل حفره‌های هیدرولیکی، دردسترس باشد، به هر حال باید کمال دقت در برداشت نمونه های برجا صورت بگیرد....

 شستشوی نمونه‌های برداشته شده در لاوک طلاشویی (pan) ، نه تنها حضور طلا را ثابت و یا اینکه رد می‌نماید بلکه ...

- روش‌های مختلف نمونه برداری

نمونه برداری از پلاسرها به روش‌های متفاوتی صورت می گیرد که عبارتند از:

1) طلاشویی ساده گراول‌های برداشت شده از بیرون‌زدگی های طبیعی sampling natural

 (2راه‌های ( تونل‌های ) افقی زیرزمینی drifting

(3چا test-pitting

(4چاه‌های عمودی shaft-sinking 

(5حفاری drilling

- نمونه برداری از بیرون‌زدگی های طبیعی

شستشوی نمونه‌های برداشته شده در لاوک طلاشویی (pan) ، نه تنها حضور طلارا ثابت و یا اینکه رد می‌نماید بلکه دقیقاً، مقدارطلای موجود در نمونههای انتخ را نشان می دهد، از این رو طلاشویی رسوبات موجود در نهرها،روش اصلی نمونه برداری از ذخایر پلاسری است.

به ندرت می توان ازبیرون‌زدگی‌های رسوبات گراولی با ابعاد بزرگ، مستقیماً نمونه برداریکرد. اما ممکن است پشته‌های نهرها (creek banks ) دره های شیبدار (steep-sided gulches) و یا گودال‌های قدیمی مثل حفره‌های هیدرولیکی، دردسترس باشد، به هر حال باید کمال دقت در برداشت نمونه های برجا صورت بگیرد.

برای نمونه برداری، ابتدا یک قلمروی عمودی از گراول ها مشخص می‌شود، درصورت وقوع اعمال هیدرولیکی ، برداشت یک نمونه از کل عمق گراول‌ها کافی است.

در صورت احداث یک راه افقی زیرزمینی ( تونل افقی ) drift ، نمونه برداری،در قسمت‌های پایین تر، از گراول‌های سرشار از مواد معدنی کافی به نظرمی‌رسد.

بعد از تعیین موقعیت و تعیین امتداد محل برداشت نمونهباید دقت کافی به عمل آورده تا در تمام طول نمونه برداری مقادیر ی انی ازگراول ها برداشت شوند، بدین منظور، بهترین ر وش عبور یک مجرا و یا شیار باشکل و اندازه ی یک جور از بالا تا پایین مسافت نمونه برداری است، البتهنمونه باید به حد کافی برداشت شود تا استمرار طبقه ی طلادار، کاملاً مشخصشود. برای رفع آثار هوازدگی، پشته‌ها در امتداد خط نمونه گیری، صاف و پاکمی‌شوند. ضروری ترین وسایل مورد نیاز در این روش، لاوک طلاشویی و کلنگمی‌باشد.

- برداشت نمونه از راه های افقی زیرزمینی (drifting)

در شرایط مساعد، بهترین روش اکتشافی برای ذخایر پلاسری عمیق، احداث یک راه افق زیرزمینی است.

نمونه گیری از سطح گراول‌ها صورت گرفته و سپس در یک جعبه شن شویی (sluice boxes) تمرکز داده می‌شوند.

- نمونه برداری از یک راه افقی زیرزمینی قدیمی به روش های زیر صورت می‌گیرد:

در صورت مناسب بودن زمینه ، رضایت بخش ترین روش ، قطعه قطعه یک یا دوفوت از کنار تونل و شستن گراول هایی است که ش ته شده اند، یا اینکه یکمجرای عمودی را طوری احداث کرده که یک و یا هر دو کنار تونل افقی را قطعکند

- نمونه برداری از طریق چا (test-pitting) 

   نمونه برداری از طریق چا ‌ها، فقط در گراول‌هایی عملی است که عمق آنها بهاندازه ای کم بوده که به کمک دست بتوان خاک‌های آن را بیرون ریخت. بدینمنظور بهترین روش عبارتست از:

   علامت گذاری منطقه‌ی چا در سطح وسپس ایجاد شبکه‌هایی به صورت مستطیل‌هایی که ابعادشان به حد کافی کوچکبوده مثلا با عرض 2 فوت و طول 3 یا 4 فوت، سپس باید آن را به آرامی و بهصورت دیوارهای قائمی تا سنگ مبنا حفر کرد. فواصل چا ‌ها به طبیعت ذخایربستگی دارد در صورت وجود گراول‌ها در مجاری باریک، بهترین طرح قرار دادنچا در امتداد خطی در عرض مجرا (channel) می باشد.

فواصل چا ‌ها از مقدار کم تا 50 و یا 70 فوت متغیر است.

- چاه‌های عمودی (shaft-sinking) :

نمونه برداری از طریق چاه‌های عمودی، روش معمولی آزمایش زمین‌های پلاسریاست. این گونه چاه‌ها تا حد ممکن در ابعاد کوچک حفر می‌شوند مگر اینکه دراحداث راه های افقی و یا است اج و یا در مواردی که عمق‌های استثنایی مثل 75 فوت یا بیشتر مورد نظر است، به کار گرفته شود. مقطع این چاه‌ها مستطیلیاست به ابعاد 3 در 4 فوت تا 4 در 6 فوت: برای ثابت این چاه‌ها درزمین های گراولی ناپایدار از الوارهای مدور با قطر 4 تا 6 اینچی استفادهمی‌شود که در بیشتر نواحی قابل دسترسی اند.

امر بالابری توسط یک چرخچاه دستی انجام می‌گیرد. ماکزیمم عمق مورد استفاده در این روش 100-75 فوتاست. برای اعماق بیشتر از بالابر موتوری استفاده می‌شود

مقالات مشابه کشف طلا:

شیوه اکتشاف طلا ( ژئوشیمی )

شیوه اکتشاف طلا (ژئوفیزیکی)

تاریخچه طلا در قرن بیستم

بررسی قیمت طلا

بررسی تولید طلا در جهان

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا ف ی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1396/01/06/post-245/
 • مطالب مشابه: شیوه های نمونه برداری در کشف طلا
 • کلمات کلیدی: نمونه ,برداری ,صورت ,برداشت ,افقی ,زیرزمینی ,نمونه برداری ,افقی زیرزمینی ,برداشت نمونه ,زیرزمینی drifting ,test pitting ,steep sided gulches ,شیبدار steep sided ,حفره‌
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

شیوه نمونه برداری سیستماتیک در کشف طلا

به منظور مطالعات تست تکنولوژی بر روی نمونه‌ی سنگ معدن، در یک معدن موردمطالعه جهت مشخص بهترین روش جهت استحصال طلا از آن، لازم است نمونه ای به عنوان نمونه ی متوسط معدن تهیه شود، بایستی این نمونه تمامی مشخصات سنگ های طلادار موجود در معدن را داشته باشد لذا لازم است...

به منظور تعیین گسترش زون طلادار در سه بعد طولی، عرضی و عمقی و تعیین عیار این زون در جهات مذکور و دستی به ...

- نمونه برداری سیستماتیک :

   به منظور تعیینگسترش زون طلادار در سه بعد طولی، عرضی و عمقی و تعیین عیار این زون درجهات مذکور و دستی به محدوده ای دارای عیارهای مورد نظر، که می توانمحدوده‌ی زون طلادار اقتصادی از نظر عیار را مشخص کرد و مناطق پرعیار ازمناطق باعیار متوسط و کم را از یکدیگر مجزا و معین کرد طرح و اجرای یکبرنامه ی نمونه برداری سیستماتیک در سه بعد فوق الذکر ا امی می‌باشد کهاین عمل می تواند در حین انجام سایر مراحل اکتشافی و به موازات آنها انجامگیرد.

الف)نمونه برداری سطحی

به منظورتعیین گسترش سطحی زون طلادار با عیار مورد نظر، نمونه برداری ازچا ‌های حفرشده جهت عملیات ژئوشیمی و از داخل ترانشه های اکتشافی انجاممی‌گیرد.

ب)نمونه برداری عمقی

جهتتعیین گسترش عمق زون طلادار نمونه برداری از کلیه‌ی حفریات زیرزمینی ازقبیل تونل، دویل‌ها و گمانه‌های اکتشافی مغزه گیری ( نمونه برداری از مغزههای حاصل از حفر گمانه ها ) انجام می‌گیرد.

ج)تهیه‌ی نمونه‌ی متوسط معدن:

به منظور مطالعات تست تکنولوژی بر روی نمونه‌ی سنگ معدن، در یک معدن موردمطالعه جهت مشخص بهترین روش جهت استحصال طلا از آن، لازم است نمونهای به عنوان نمونه ی متوسط معدن تهیه شود، بایستی این نمونه تمامی مشخصاتسنگ های طلادار موجود در معدن را داشته باشد لذا لازم است در تهیه‌ی آندقت کامل به عمل آید معمولاً بدین منظور از کلیه ‌ی سطوح توده یا رگه یماده ی معدنی که از نظر نمونه برداری در دسترس باشد و از کلیه‌ی حفریاتزیرزمینی و همچنین از مغزه‌های گمانه‌های اکتشافی به روش سیستماتیک نمونهبرداری می‌شود سپس کل نمونه‌های برداشته شده د و کاملا مخلوط و هموژن میشود آنگاه از این نمونه‌ی بزرگ با تقسیمات متوالی، نمونه ای به میزان موردنظر به عنوان نمونه ی متوسط معدن تهیه می‌شود که عملیات تست تکنولوژی برروی این نمونه عمل می‌شود

مقالات مشابه کشف طلا:

شیوه های نمونه برداری کشف طلا

شیوه اکتشاف طلا ( ژئوشیمی )

شیوه اکتشاف طلا (ژئوفیزیکی)

تاریخچه طلا در قرن بیستم

بررسی قیمت طلا

بررسی تولید طلا در جهان

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا ف ی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1396/01/06/post-246/
 • مطالب مشابه: شیوه نمونه برداری سیستماتیک در کشف طلا
 • کلمات کلیدی: نمونه ,برداری ,عیار ,طلادار ,سیستماتیک ,اکتشافی ,نمونه برداری ,متوسط معدن ,برداری سیستماتیک ,عنوان نمونه ,تعیین عیار ,نمونه برداری سیستماتیک ,ش
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

تعیین ذخیره در معادن طلا

این عمل در حین انجام عملیات اکتشافی عملی می‌باشد از نظرسطحی برداشت نمونه‌های سنگی می‌تواند ا یده بودن آنها را نشان دهد، ازنظر عمقی حفر ترانشه‌ها، چا ‌ها، تونل‌های اکتشافی ( مخصوصاً دویل‌ها ) وگمانه‌های اکتشافی مغزه گیری و بررسی نمونه های مربوط به هر یک از اینحفریات می تواند سنگ های ا یده را از سولفید جدا کرده....

در معادنی که نوع سنگ معدن سولفید می‌باشد معمولاً در قسمت سطحی این معادن، سنگ های سولفوره به علت ...

- تعیین زون ا یده

   در معادنی که نوع سنگ معدنسولفید می‌باشد معمولاً در قسمت سطحی این معادن، سنگ های سولفوره به علتقرار گرفتن در هوای آزاد و ریزش آب‌های سطحی، هوازده و ا ید می‌شوند،امروزه چون نحوه‌ی برخورد روش های استحصال طلا در سنگ های سولفوره با روشهای استحصال طلا از سنگ های ا یده متفاوت است( البته در صورتی که ضخامتزون ا یده به میزان قابل ملاحظه ای باشد ) لذا تعیین زون ا یده و مشخص محدوده‌ی این زون از سنگ‌های سولفیدی و نهایتاً تعیین ذخیره ی هر یکاز دو قسمت ا یده و سولفوره لازم الاجرا می‌باشد.

 ( سنگ‌های ا یده بهروش healing leaching و سپس cip و سنگ‌های سولفیدی به روش فلوتاسیون و سپسسیانوراسیون )، این عمل در حین انجام عملیات اکتشافی عملی می‌باشد از نظرسطحی برداشت نمونه‌های سنگی می‌تواند ا یده بودن آنها را نشان دهد، ازنظر عمقی حفر ترانشه‌ها، چا ‌ها، تونل‌های اکتشافی ( مخصوصاً دویل‌ها ) وگمانه‌های اکتشافی مغزه گیری و بررسی نمونه های مربوط به هر یک از اینحفریات می تواند سنگ های ا یده را از سولفید جدا کرده و در نتیجه ی حدزون ا یده چه از نظر گسترش سطحی و چه از نظر عمقی مشخص می‌شود، با داشتنمحدوده ی گسترش این زون در جهات مختلف، ذخیره ی بخش ا یده را نیز می توانجداگانه محاسبه کرد.

- تعیین ذخیره ی معدن

   بادر دست داشتن محدوده ی کانسار در جهات مختلف و در دست بودن اندازه ی ابعادسه گانه ی توده یا رگه ی ماده ی معدنی حجم آن محاسبه و با توجه به معینشدن جرم حجمی سنگ معدن، مقدار ذخیره محاسبه می شود ( البته در مورد محاسبهی حجم روش های متفاوتی وجود دارد که بسته به نوع معدن مورد استفاده قرارمی گیرند) در مورد تعیین ذخیره ی هر معدن سه نوع ذخیره به شرح زیر معین میشود:

الف) ذخیره ی قطعی(proved) 

   این نوع ذخیره در مواردی است که کانسار با عملیات زیرزمینی و حفاری کاملااحاطه شده و از قسمت های مختلف نمونه گیری کامل انجام شده باشد، به طوریکه تناژ و عیار متوسط واقعی در دست باشد ( ماده ی معدنی از چهار طرف موردمطالعه قرار گرفته است)

ب)ذخیره ی احتمالی(probable) 

   این نوع ذخیره در مواردی که همه ی قسمت های کانسار مورد مطالعه ی کامل بهوسیله ی عملیات زیرزمینی و حفاری قرار نگرفته و قسمتی از آن از نظر ابعادمشخص نبوده و نمونه گیری هم به صورت کامل و به اندازه ی کافی نباشد، ولیاطلاعات زمین شناسی به اندازه ای باشد که بتوان به طور مدل عیار و تناژ آنرا پیش بینی کرد، محاسبه می شود. تعریف دیگری نیز برای ذخایر احتمالی وجوددارد طبق این تعریف، ذخایر احتمالی، ذخایری اند که از سه طرف مورد مطالعهو نمونه برداری قرار می‌گیرند.

ج) ذخیره ی ممکن(possible)

این نوع ذخیره موقعی اعلام می شود که اطلاعات ما بر اساس تعداد کمی ازنمونه ها پایه گذاری شده و مشاهدات زمین شناسی نیز به اندازه ی کافی نباشددر این ح در بعضی مواقع مقدار ذخیره بدون رقم عیار اعلام می‌شود. ( دراین نوع ذخیره ماده ی معدنی از دو طرف مورد مطالعه قرار گرفته است ). ( تقسیم بندی ذخائر به شرح فوق به وسیله ی ین ارزیاب به کار برده میشود اما توسط زمین شناسان و سازمان های زمین شناسی تقسیم بندی های دیگرینیز وجود دارد، حتی بین کشورهای بلوک غرب و بلوک شرق هم تفاوت های کوچکیدر تقسیم بندی انواع ذخایر به چشم می خورد(تعیین ذخیره ی دقیق هرمعدن مورد اکتشاف، نتیجه ی اصلی و نهایی اکتشافات محسوب می شود که بایستیبسیار بااهمیت تلقی شود، زیرا تمامی برنامه ریزی های فنی و اقتصادی بعدیبر اساس اعلام ذخیره ی یک معدن پایه ریزی می‌شود..

مقالات مشابه کشف طلا:

شیوه نمونه برداری سیستماتیک کشف طلا

شیوه های نمونه برداری کشف طلا

شیوه اکتشاف طلا ( ژئوشیمی )

شیوه اکتشاف طلا (ژئوفیزیکی)

تاریخچه طلا در قرن بیستم

بررسی قیمت طلا

بررسی تولید طلا در جهان

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا ف ی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1396/01/07/post-247/
 • مطالب مشابه: تعیین ذخیره در معادن طلا
 • کلمات کلیدی: ذخیره ,ا یده ,تعیین ,مورد ,نمونه ,عیار ,تعیین ذخیره ,زمین شناسی ,تقسیم بندی ,نمونه برداری ,مغزه گیری ,اکتشافی مخصوصاً دویل‌ها ,مخصوصاً دویل‌ها
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

وضعیت قیمت طلا

برای مدت 100 سال ارزش طلا بر اساس دلار ، ثابت شده بود(1 اونس تروی 67/20 دلار). سپس در سال 1934 تایالات متحده با افزایش قیمت طلا برای هر اونس تروی از 67/20 دلار که از سال 1879 تا این زمان معتبر بوده است، به 35 دلار ، ارزش دلاررا کاهش داد...

طلا نیز مانند سایر ف ات قیمتی با واحد وزنی تروی(troy) اندازه گیری می شود. وقتی طلا با ف ات دیگر به صورت آلیاژ در می آید، ...

طلا نیز مانند سایر ف ات قیمتی با واحد وزنی تروی(troy) اندازه گیری میشود. وقتی طلا با ف ات دیگر به صورت آلیاژ در می آید، اصطلاح قیراط (carat) برای بیان خلوص طلا به کار می رود. طلای 24 قیراط طلای خالص میباشد. انگیزه اصلی جستجوی طلا در نهشته های ناشناخته، اصولا بواسطه ارزشذاتی و فطری این عنصر می باشد. قیمت نامعین و ناشناخته طلا در آینده، یکیاز عوامل مهم برای ارزی شرایط اقتصادی اکتشاف طلا محسوب می گردد.

درعین حال همانطور که گرین (1987) اشاره می کند این وابستگی نسبی است و در شرایطجدید به وجود آمده است. ارزش هر اونس طلای استاندارد به میزان 2/1 10 .17. 3 پوند(معادل 22 قیراط و هم ارز 2/1 11 .4 .4 پوند برای هر اونس طلایخالص)، در سال 1717 توسط اسحاق نیوتن، کار فرمای ضرابخانه ارزی گردید،که برای حدود 200 سال با تغییرات ناچیز دوام یافت.

 به طور مشابه با سایرپولهای رایج قیمت رسمی طلا در اشکال استاندارد مختلف، تا اوایل دهه 1930ثابت مانده بود. بنابراین قدرت ید طلا به عنوان تابعی از تورم و با کاهشعمومی قیمت ها در جهان، به تنهایی افزایش و یا کاهش یافت. به ویژه درشرایط بحران و ادی، قیمت ثابت طلا شرایطی را فراهم می کرد که باعث تشویقو امیدواری معدنکاران بخش خصوصی و هجوم آنان جهت اکتشاف و است اج طلا درقرن نوزدهم می شد.

برای مدت 100 سال ارزش طلا بر اساس دلار ، ثابت شده بود(1 اونس تروی 67/20 دلار). سپس در سال 1934 تایالات متحده با افزایش قیمت طلا برای هر اونس تروی از 67/20 دلار که از سال 1879 تا این زمان معتبر بوده است، به 35 دلار ، ارزش دلاررا کاهش داد. که این عامل، نسبت به تشویق و ترغیب تولید روز افزونمعدنکاری طلا در کل جهان، آثار شگرف و قابل تاملی به ارمغان گذاشت. با اینحال ثابت شدن قیمت اسمی طلا همره با نرخ تورم در دهه های 1950 و 1960 سببشد تا است اج طلا در یک پروسه مداوم، به طور یکنواخت و ثابت رو به نقصانگذارد.

 تا دهه 1960، چندین عامل باعث کاهش اعتماد جهانی، نسبت به استطاعتو توانایی ای متحده برای بازپرداخت وام ها و سایر بدهی ها، بهشکل طلا شده است. متعاقبا در سال 1968 سیستم دو نرخی طلا (tire_two) ابلاغشد. در نتیجه قیمت رسمی شمش طلای ای متحده ، که به معاملات پولیدرگیر با طلا در ت ، و قیمت طلا در بازار آزاد، وابسته شده بود؛

فارق از تاثیر نوسانات عرضه و تقاضا، برای سایر معاملات شناخته شد.متعاقبآن در سال 1971، بنا به دستور ریاست جمهوری، انتقال طلا به کشورهای دیگرتحت نظارت قرار گرفت. و این باعث شد تا قابلیت تبدیل دلار های یی بهطلا پایان یابد.از آن زمان به بعد بازار آزاد رونق گرفته است

مقالات طلا و جواهرات:

بررسی تولید طلا در جهان

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا ف ی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/23/post-241/
 • مطالب مشابه: وضعیت قیمت طلا
 • کلمات کلیدی: قیمت ,دلار ,اونس ,ارزش ,ثابت ,تروی ,اونس تروی ,ارزش دلاررا , ، ارزش ,دلار ، ,دلاررا کاهش ,1934 تایالات متحده
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

وضعیت طلا در قرن بیستم

در سال 1971 سیستم طلا ـ دلار (لایحه برتنوودز) از هم پاشید و ایالات متحده به طور رسمی مالکیت طلا به وسیله شهروندان خود را آزاد و قانونی اعلام کرد....

 طلا 20.67 دلار بود در این ایام کنگره لایحه برتنودز (لایحه استاندارد طلای 1900) را تصویب کرد که طبق آن طلا ...

در آغاز قرن بیستم قیمت هر اونس(1troy oance=28.3495 گرم(

طلا 20.67 دلار بود در این ایام کنگره لایحه برتنودز (لایحه استانداردطلای 1900) را تصویب کرد که طبق آن طلا ـ دلار به عنوان واحد استانداردبهای پولی تعیین شد. در طی جنگ جهانی اول و دوم کشورهای درگیر جنگاستاندارد طلا را به حا لت تعلیق درآوردند.

در طی رکود بزرگ(حدودسال1934)، صادرات طلا بجز با مجوز ت ممنوع شد و تمام طلا و مجوزهای طلااز محافل عمومی جمع‌آوری شد. افزایش قیمت طلا از 20.67 دلار بر اونس درسال 1934 به 35 دلار بر اونس سبب سقوط بازار سهام در سال‌1934 و متعاقب آنورش تگی سیستم بانکی فدرال در ایالات متحده و همچنین رکود اقتصادی شدیددر انگلیس ‌شد. از سال 1934 تا 1967 قیمت طلا ثابت بود.

در سال 1971 سیستم طلا ـ دلار (لایحه برتنوودز) از هم پاشید و ایالات متحده به طور رسمی مالکیت طلا به وسیله شهروندان خود را آزاد و قانونی اعلام کرد. این موضوعباعث افزایش سریع قیمت طلا به میزان حدود 160 دلار بر اونس در سال 1974شد. این افزایش با افزایش قیمت نفت توسط سازمان اپک همزمان بود. پس از یککاهش موقتی در سال 1967 (124.7 دلار بر اونس) یک روند افزایش بی‌سابقه تاسال 1980 رخ داد که در این سال قیمت طلا به 614.6 دلار بر اونس رسید که اززمان کشف طلا تا این زمان بی‌‌سابقه بود.

این افزایش شدید مصادف بود با افزایش پی در پی قیمت نفت بوسیله سازمان اپک، ورود روسیه بهافغانستان، انقلاب ی در ایران، سردرگمی و ناپایداری اقتصادی در سراسرجهان. از سال 1980 تا 1985 به دلیل بالا رفتن ارزش دلار ، کاهش بهاینفت و کاهش نرخ بهره بانکی قیمت طلا روند نزولی داشت و در نهایت به 317.18دلار در هر اونس رسید. بعد از این سال مجدداْ با کاهش ازرش دلار، افزایشقیمت نفت و افزایش بهره بانکی، قیمت طلا روند صعودی گرفت و در سال 1987 به 446.6 دلار در هر اونس رسید. از این سال به بعد با در نظر گرفتن نوساناتجزیی در قیمت طلا روند کلی قیمت نزولی بوده است.

تغییرات قیمت طلا نسبت به ارزهای دیگر بر اساس تغییرات ارزش آن‌هامی‌باشد، به عنوان مثال‎‎ْ در اینجا تغییرات جزیی نوسان پوند انگلیس دربرابر هر اونس طلا نسبت به دلار در برابر هر اونس طلا به دلیل ارزشبرابری دلار و پوند، نسبت به هم‌ می‌باشد

مقالات طلا و جواهرات:

بررسی قیمت طلا

بررسی تولید طلا در جهان

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا ف ی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/24/post-242/
 • مطالب مشابه: وضعیت طلا در قرن بیستم
 • کلمات کلیدی: قیمت ,دلار ,اونس ,افزایش ,عیار ,لایحه ,ایالات متحده ,اونس رسید ,افزایش قیمت ,تعیین عیار ,عیار طلابررسی ,دلار لایحه برتنوودز
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

 اکتشاف طلا (ژئوفیزیکی)

معمولا سه روش ژئوفیزیکی مغناطیسی (mag مغناطیسی)، شارژ لیتی (ip القایی) ومقاومت سنجی برای کارهای اکتشافی سولفیدها متداول تر است....

 در مناطقی که طلا در ارتباط مستقیم با کانی سازی گوگردی ( پیریت و کالکوپیریت،... ) و در نتیجه مناطق دگرسان می‌باشد، ...

برای رسیدن به نتایج مثبت در امر اکتشاف از دو روش مختلف زیر استفاده می شود:

الف)روش ژئوفیزیک

ب) روش ژئوشیمی

الف) استفاده از عملیات ژئوفیزیک

در مناطقی که طلا در ارتباط مستقیم با کانی سازی گوگردی ( پیریت وکالکوپیریت،... ) و در نتیجه مناطق دگرسان می‌باشد، روش‌های ژئوفیزیکیمی‌توانند در این رابطه کمک کرده و مسائل زیر را مشخص و معین کند.

 (1مشخص محدوده‌ی منطقه‌ی دگرسان( فرسوده).

 (2معین مناطق دارای کانی‌های گوگردی با تراکم بیشتر( در نتیجه، تراکم بیشتر طلای همراه آن(

 (3مشخص شکل و تداوم عمقی مناطق سولفوره.

اطلاعات فوق در صورت حصول نتیجه می‌تواند راهنمای خوبی برای برنامه ریزی وانتخاب روش مناسب برای اکتشافات بعدی باشد. در این روش مناطقی که در آنهاتراکمی غیرعادی از کانی های گوگردی وجود داشته باشد مشخص می‌شود که به اینتراکم های غیرعادی آنومالی گفته می‌شود، هر قدر محدوده های سطحی و عمقیآنومالی‌ها گسترده تر باشد مقدار ذخیره‌ی مورد مطالعه بیشتر خواهد بود.

معمولا سه روش ژئوفیزیکی مغناطیسی (mag مغناطیسی)، شارژ لیتی (ip القایی) ومقاومت سنجی برای کارهای اکتشافی سولفیدها متداول تر است. معمولا در صورتیکه وجود آنومالی های گوگردی در زیرزمین در منطقه ای حتمی باشد بایستی روشهای ژئوفیزیکی یادآوری شده یکدیگر را تایید کنند و تنها اطلاعات به دستآمده از یک روش کافی نیست.

در مناطقی که کانسارهای طلا منحصرادر ارتباط مستقیم با کانی سازی سولفوره نباشد و در داخل رگه های سیلیس ودانه های کوارتز به صورت طلای خالص هم وجود داشته باشد در این صورت نمیتوان اساس کار را بر نتایج حاصل از ژئوفیزیک قرارداد ( مانند معادن طلایموته – اصفهان ) در این ح بایستی از روش دوم ( روش ژئوشیمی ) کمک گرفت.

مقالات طلا و جواهرات:

تاریخچه طلا در قرن بیستم

بررسی قیمت طلا

بررسی تولید طلا در جهان

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا ف ی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/24/post-243/
 • مطالب مشابه: اکتشاف طلا (ژئوفیزیکی)
 • کلمات کلیدی: ژئوفیزیکی ,عیار ,گوگردی ,مغناطیسی ,طلابررسی ,معمولا ,تراکم بیشتر ,کانی سازی ,ارتباط مستقیم ,وجود داشته ,داشته باشد ,اکتشافی سولفیدها متداول ,کا
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

 اکتشاف طلا ( ژئوشیمی )

پس از مشخص مناطق هم عیار، آنومالی های ژئوشیمیایی از نظر مقدار، عیارطلا به دست می‌آید( در معدن طلای چاه خاتون منطقه موته – اصفهان آنومالی های حاصل کاملا منطبق بر مناطق دگرسان و زون های گسله ی موجود در منطقه می‌باشند...

 در مواردی که نتوان از عملیات ژئوفیزیک به صورت موفقیت آمیزی در امر اکتشاف طلا استفاده کرد، بهتر است عملیات ژئوشیمی ...

- استفاده از عملیات ژئوشیمی

در مواردی که نتواناز عملیات ژئوفیزیک به صورت موفقیت آمیزی در امر اکتشاف طلا استفاده کرد،بهتر است عملیات ژئوشیمی در منطقه‌ی مورد مطالعه، پیاده شود. عملیات مذکوربه منظور مشخص گسترش سطحی سنگ های طلادار با عیار مختلف اعمال میشود. در این روش منطقه‌ی مورد مطالعه به ابعاد 50 متر در 10 متر( در بعضیمواقع بسته به موقعیت زمین شناسی منطقه، با ابعادی دیگر) در سطح زمین شبکهبندی می‌شود سپس عملیات نمونه برداری ژئوشیمی از نقاط تقاطع شبکه‌ی مذکورانجام می‌گیرد.

برای نمونه برداری از هر نقطه ابتدا یک مربع بهاضلاع یک متر در یک متر در نقطه ی مورد نظر در سطح زمین انتخاب و در صورتیکه محل نقطه کاملا از بیرون زدگی سنگ های منطقه تشکیل شده باشد به صورتنمونه برداری تکه ای (chip sampling) از تمامی سطح این مربع نمونه برداریمی شود که نمونه مذکور، نمونه ی سنگی (rock sampling) نامیده می شود( دراین نوع نمونه برداری به وسیله ی چکش های مخصوص نمونه برداری از تمامی سطحسنگ تکه های کوچکی کاملا از کنار هم برداشته می شود  مانند ح ی است که سطح یک سنگ را با تیشه می‌کنند و تمامی ده‌سنگ‌های تیشه شده را جمع آوریمی‌کنند) و در صورتی که نقطه‌ی مورد نظرجهت نمونه برداری از خاک های سطحیپوشیده باشد باز هم مربع به اضلاع یک متری در نظر گرفته و خاک سطحی کنارزده می‌شود و پس از رسیدن به سنگ، نمونه برداری انجام می‌گیرد و اگر قطرخاک در نقطه‌ی مذکور خیلی زیاد باشد طوری که پس از گودبرداری بیش از یکمتر باز هم به سنگ نرسد، لذا از خاک انتهای چا حفرشده( از تمامی خاک کفچا ) نمونه برداری می شود.

 که این نمونه، نمونه‌ی خاکی (soil sampling) نامیده می‌شود.( در این ح یک قشر حدود یک سانتی متری از خاک کف چا بهعنوان نمونه، برداشته می‌شود) کلیه‌ی نمونه های سنگی و خاکی تهیه شده جهتتجزیه و تعیین عیار طلا به آزمایشگاه فرستاده می‌شود و پس از اعلام عیارطلای نمونه ها، به تهیه ی نقشه ی ژئوشیمی برای منطقه ی مورد مطالعه اقداممی‌شود.

با مشخص بودن عیار طلای کلیه‌ی نقاط نمونه برداری شده، چند درجهاز نظر مقدار عیار طلای مذکور، و محدوده‌ی هر درجه، با به دست آوردن نقاطهم عیار آن درجه به روش انت وله مشخص می‌شود.

پس از مشخص مناطق هم عیار، آنومالی های ژئوشیمیایی از نظر مقدار، عیارطلا به دستمی‌آید( در معدن طلای چاه خاتون منطقه ی موته – اصفهان آنومالی های حاصلکاملا منطبق بر مناطق دگرسان و زون های گسله ی موجود در منطقه می‌باشندضمنا محل‌هایی که در سطح زمین به وسیله‌ی نقشه‌ی ژئوشیمی به صورت آنومالینشان داده شده و دارای عیار بالاتر از نقاط خارج از این محدوده بودند درافق های پایین تر نیز، در همان محل‌ها در داخل تونل‌ها، عیارهای بالا نشانداده شده است،

این امر بدین معنا می باشد که مناطق پرعیار افق های زیرینکاملا منطبق با مناطق پرعیار سطحی به دست آمده در نتیجه عملیات ژئوشیمیاست) آنومالی‌های مذکور گسترش سطحی محدوده مناطق با عیارهای مختلف را مشخص می‌کنند

مقالات طلا و جواهرات:

شیوه اکتشاف طلا (ژئوفیزیکی)

تاریخچه طلا در قرن بیستم

بررسی قیمت طلا

بررسی تولید طلا در جهان

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا ف ی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/24/post-244/
 • مطالب مشابه: اکتشاف طلا ( ژئوشیمی )
 • کلمات کلیدی: نمونه ,عیار ,برداری ,مناطق ,عملیات ,ژئوشیمی ,نمونه برداری ,مشخص ,تعیین عیار ,مورد مطالعه ,عیار طلابررسی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

در مرحله ی اکتشاف تکمیلی، یکی از اقدامات بسیار مهمی که در مورد سنگ معدنی طلادار منطقه مورد مطالعه، بایستی صورت گیرد انجام آزمایشات تستتکنولوژی سنگ معدن مورد نظر می باشد..

از آن جایی که معمولا در سنگ های طلادار به علت ریز و پراکنده بودن طلا رویت آن با چشم غیر مسلح در سنگ، عملی نیست ...

- آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

از آن جاییکه معمولا در سنگ های طلادار به علت ریز و پراکنده بودن طلا رویت آن باچشم غیر مسلح در سنگ، عملی نیست لذا مانند سایر مواد معدنی تعقیب ماده یمعدنی و تشخیص آن از سنگ های باطله میسر نمی باشد تنها با شناخت علائمزمین شاسی و سنگ شناسی مسئله قابل حدس است و تبدیل این حدس به یقین تنهابه وسیله ی تجزیه و تعیین عیار طلای نمونه های برداشت شده محل های موردنظر می تواند عملی شود. لذا وجود یک آزمایشگاه مجهز و دقیق در مورد تجزیهو تعیین عیار طلا آن هم در محل معدن یعنی جایی که کارهای اکتشافی در حالانجام است بسیار ضروری می باشد. یک آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلامعمولا از قسمت های زیر تشکیل شده است:

1) قسمت نمونه کوبی در این قسمت نمونه های گرفته از قسمت های مختلف معدن د شده و تا 80 مش پودر و جهت ذوب آماده می شود.

(2اتاق ذوب اول:در این قسمت نمونه ی پودر شده ذوب و ف آن از سرباره جدا می گردد.

(3قسمت کوپلاسیوندر این قسمت نقره و طلا با استفاده از کوپل از دکمه ی سربی جدا می گردد.

 (4قسمت اسیدکاری در این قسمت با حل نمودن نقره در اسید نیتریک طلا جدا می شود.

5)اتاق توزین در این قسمت طلای حاصله به وسیله ی ترازوهای الکترونیک توزین می شود.

 (6اتاق بایگانی نمونه ها   باقی مانده ی نمونه های تجزیه در این اتاق بایگانی و نگهداری می شوند.

7) اتاق بوته سازی  بوته های مورد مصرف در قسمت ذوب در این قسمت به وسیله ی یک نفر سفالگر بااستفاده از مواد اولیه ( سیلیس- کائولن- خاک نسوز ) تهیه می شود.

(8اتاق کوپل سازیدر این قسمت با استفاده از استخوان، کوپل های مخصوصی که در قسمت کوپلاسیونجهت جذب و جدا نمودن سرب از طلا و نقره به کار می رود ساخته می شود.

- تست تکنولوژی سنگ معدنی طلا دار

   در مرحله ی اکتشاف تکمیلی، یکی از اقدامات بسیار مهمی که در مورد سنگ معدنی طلادار منطقه مورد مطالعه، بایستی صورت گیرد انجام آزمایشات تستتکنولوژی سنگ معدن مورد نظر می باشد.

   این آزمایشات بایستی بر روینمونه ی متوسط معدن انجام پذیرد زیرا، در آزمایش، روش های مختلف استحصالطلا از سنگ معدن، در شرایط متفاوت مورد مطالعه و بررسی قرار داده می شود ومناسب ترین روش برای سنگ معدن مورد نظر مشخص می شود.

 لذا نمونه ای که برروی آن آزمایش های مذکور انجام می گیرد لازم است دقیقا نمونه ی متوسط معدنباشد، زیرا در زمان بهره برداری و شروع به کار کارخانه استحصال طلا بایدخوراکی که به کارخانه وارد می شود، با نمونه ی متوسط معدن یکی باشد که درمراحل مختلف عملیات است اج و بازی طلا از سنگ معدن، اشکالی پیش نیایدالبته باید در نظر داشت که در تمامی کارخانه های استحصال طلا با این کهآزمایش های تست تکنولوژی بر روی نمونه ی متوسط معدن قبلا انجام شده است .

معهذا مرتبا در زمان بهره برداری کارخانه خوراک ورودی به وسیله ی متخصصینامر و کارشناسان مربوطه در پایلوت کارخانه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتهو در زمینه ی رگلاژ قسمت های مختلف کارخانه و کم و زیاد مقدار موادشیمیایی مصرفی اقدام می شود.

در آزمایش تست تکنولوژی که در یک پایلوتانجام می شود عملیات مختلف بر روی مقدار چند تن از نمونه سنگ معدن کهنمونه ی متوسط می باشد صورت می گیرد و سپس نتایج حاصل از این عملیات، برایمقدار زیاد که در حد خوراک کارخانه می باشد در نظر گرفته شده و کارخانه براساس این نتایج طراحی و احداث و نصب می شود

مقاله مرتبط طلا و جواهرات:

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا ف ی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/22/post-239/
 • مطالب مشابه: آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا
 • کلمات کلیدی: قسمت ,نمونه ,مورد ,عیار ,کارخانه ,تعیین ,تعیین عیار ,آزمایشگاه تجزیه ,معدن مورد ,متوسط معدن ,قسمت نمونه ,انجام آزمایشات تستتکنولوژی ,گیرد انجام
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

وضعیت تولید طلا در جهان

اگرچه ذخایر طلا در سراسر جهان مورد اکتشاف ، است اج و بهرهبرداری قرار گرفته و بسیاری از کشورها در چرخه تولید آن سهیم می‌باشند ولیتولید طلا در جهان بوسیله شش کشور آفریقای جنوبی ، ،استرالیا ،چین،کانادا و روسیه که هر یک سهم قابل ملاحظه ای در تولید طلا دارند کنترل میشود .....

بیش از 5000 سال از تاریخ اولین معدن طلا در روی سیاره ما می گذرد. در این مدت بیش از 130000 تن طلا از معادن است اج ...

- مقدمه ای در مورد تولید طلا 

بیش از 5000 سالاز تاریخ اولین معدن طلا در روی سیاره ما می گذرد. در این مدت بیش از 130000 تن طلا از معادن است اج شده است.بخش اعظم این مقدار طلا بعد ازسال 1500 میلادی تولید شده است و حدود نصف کل مقدار طلای است اج شده درچهل سال گذشته صورت پذیرفته است. این آمار ساده شتاب جوامع امروزی را دراکتشاف،است اج و فرآوری طلا نشان می دهد.که میزان سرانه طلا در سال 1800میلادی 3/4 گرم بوده است ولی در سال 1997 نزدیک به 30 گرم می باشد.

در شکل روبرو میزان تولید سالانه جهانی طلا بین سالهای 1840 تا 2000 نشانداده شده است.این میزان در سال 1845 حدود 60 تن در سال بوده است.اولینافزایش چشمگیر در تولید طلای جهان مربوط به سال 1849 می شود.در آن سال کشفکانسارهای طلا در غرب ایالات متحده صورت گرفت.پس از این افزایش چشمگیر درتولید طلا یک روند عمومی کاهش تولید طلا بین سالهای 1860 تا 1880 به چشممی خورد.

از سال 1880 تا 1910 افزایش تولید ادامه می یابد،به طوری که تولیدطلا در این سال به حدود 700 تن در سال می رسد.در این افزایش پیوسته تولیدطلا برای دو دهه،کشف تیپ های جدید کانسارهای طلا و همچنین نیاز روزافزونبرای دستی به سرمایه لازم برای توسعه موثر بوده است.از سال 1910 تا کمیبعد از جنگ جهانی اول تولید طلا کاهش شدیدی را نشان می دهد.این روند کاهشتا آغاز دهه سوم قرن بیستم ادامه می یابد.دوره دیگر افزایش تولید طلا ازحدود 1925 آغاز و به شروع جنگ حهانی دوم می رسددر این افزایش تولید همعواملی نظیر قیمت طلا و نیاز به سرمایه برای رهایی از رکود اقتصادی موثربوده است .

 یک کاهش بسیار شدید در تولیدطلا در خلال جنگ جهانی دوم رخ دادهاست و سپس دوره چهارم افزایش تولید طلا آغاز می‌شود. در این افزایش تولیدنیز،نیاز به سرمایه برای بازسازی جوامع بعد از جنگ و توسعه آنها نقش عمدهای ایفا کرده است. این افزایش تولید برای بیشتر از دو دهه ادامه داشته بهطوری که تولید طلا از 750 تن به نزدیک 1500 تن در سال رسیده است. کشفکانسارهای طلای تیپ کارلین مصادف با این دوره از افزایش تولید طلا در جهانمی باشد.

 یک دوره کاهش در تولید طلا در جهان از 1975 شروع وتا سال 1985ادامه می یابد. جالب آنکه این کاهش تولیدمصادف با دوره ای است که در آنشدید ترین افزایش در قیمت طلا رخ می دهد . این افزایش قیمت طلا که موجبکاهش عیار اقتصاذی آن گردید مدتی طول کشید تا موجب افزایش مجدد تولید طلاشود ، زیرا خصلت کانسارهای طلا طوری است که دوره اکتشاف تا بهره برداریآنها طولانی می باشد.

قابل ذکر آنست که درست در هنگامی که قیمت طلا در سال 1981 شروع به کاهش گذاشت، تولید طلا دوران جدید افزایش خود را آغاز کرد . این تاخیر افزایش تولید نسبت به افزایش قیمت آن به این واقعیت بر می‌گرددکه قرار دادن یک معدن جدید در خط تولید مدت طولانی زمان می‌برد . پیشرفتفن آوری استحصال طلا در دهه 1980 تاثیر فراوان در افزایش تولید طلا داشت.

   به طور خلاصه اگرچه ذخایر طلا در سراسر جهان مورد اکتشاف ، است اج و بهرهبرداری قرار گرفته و بسیاری از کشورها در چرخه تولید آن سهیم می‌باشند ولیتولید طلا در جهان بوسیله شش کشور آفریقای جنوبی ، ،استرالیا ،چین،کانادا و روسیه که هر یک سهم قابل ملاحظه ای در تولید طلا دارند کنترل میشود . البته چین با آنکه از نظر ذخایر شناخته شده طلا چندان برجسته وممتاز نیست ولی در سالهای اخیر در رده کشورهای تولید کننده خود را بمقامچهارم رسانده است . سهم آفریقای جنوبی از کل ذخایر شناخته شده طلا در جهانکه حدود 42000 تن می باشد،حدود18000 تن است که بسیار برجسته و چشمگیرمی‌باشد.

- ارزی عوامل اقتصادی یک ذخیره طلا:

   ارزی اقتصادی یک ذخیره تابع عوامل چندی است که مهمترین آنها عبارتند از :

ماهیت فرایندهای تصمیم گیری ،نوع ملاکهای اقتصادی و تکنیک بکار گرفته شدهبرای ارزی .

   فرایند تصمیم گیری از هر نوعی که باشدتا حدو د زیادیتحت تاثیر اطلاعات حاصل از تجربیات قبلی بخصوص انواع اقتصادی آن خواهد بود .این اطلاعات تجربی قبلی می‌تواند ملاک تخمین مجهولات باشد . این مجهولاتعبارتند از :توزیع فضایی کل عیار و عیار قابل استحصال ، مقدار ذخیره کل وذخیره قابل استحصال ، عمق ماده معدنی و پیش‌بینی قیمت طلا در آینده ،مناسب ترین روش معدنکاری ، هزینه های سرمایه گذاری و هزینه عملیات ، حجمپول در گردش و مدت زمان چرخه آن ، ارزش خالص ماده معدنی ،نرخ بازگشتسرمایه، سیاست های تی نظیر قوانین مالیاتی و محیط زیست

مقاله مرتبط طلا و جواهرات:

آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

بررسی ذخائر جهانی طلا

شیوه تعیین عیار طلا

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا ف ی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/23/post-240/
 • مطالب مشابه: وضعیت تولید طلا در جهان
 • کلمات کلیدی: تولید ,افزایش ,جهان ,قیمت ,عیار ,کاهش ,افزایش تولید ,آفریقای جنوبی ,سرمایه برای ,کنترل میشود ,دارند کنترل ,دارند کنترل میشود , ،استرالیا ،چین،کا
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

 عیار طلا

در صورتی که قیمت طلای تولید شده در طی کل مدت کمتر از یکمیلیاردیم یک سنت قیمت داشت که بیانگر اقتصادی نبودن طرح فوق می باشد....

عیار، در حقیقت مقدار طلای خالص در 24 قسمت از کل ف است، یعنی اینکه عیار طلای 100 درصد خالص 24 است. بهترین ...

 عیار، در حقیقت مقدار طلای خالص در 24 قسمت از کل ف است، یعنی اینکهعیار طلای 100 درصد خالص 24 است. بهترین طلای تجارتی که در ساخت زیور آلاتبه کار می رود.15 تا 18 عیار است. سکه های طلا عموما 6/21 عیار می باشند. یعنی در آنها 90 در صد طلا وجود دارد.

 برای تعیین عیار طلا درایران مقادیر معینی را به عنوان مبنا قرار داده اند، مثلا طلای با عیار 9/999 ، طلای 22 را با عدد 916 و عیار 18 را با عدد 750 و عیار 14 را باعدد 585 نشان می دهند. وقتی می گوییم که طلایی عیارش 18 است منظور این استکه 750 قسمت آن از طلای خالص و بقیه آن از ف اتی مانند نقره، مس و نیکلاست. برای تهیه عیار های رنگی طلا می توانیم به سه مورد اشاره کنیم

 (1برای تهیه طلای سفید با عیار 18 می بایست که 750 قسمت آنرا طلا،50 قسمت رانقره و 200 قسمت را پالادیم، یا 750 قسمت آن را طلا،135 قسمت آنرا نیکل، 85 قسمت را مس و 30 قسمت را روی در نظر بگیریم.

2) برای تهیه طلای به رنگارغوانی باید نسبتها را به صورت زیر در نظر بگیریم:49/78 درصد طلا و باقیف آلومینیوم.

3)برای تهیه طلای آبی روشن، نیاز به17/46 درصد طلا و 83/53 درصد ایندیم است. عیار طلا به روشهای مختلفی قابل تعیین است،از جملهروش سنتی با استفاده از سنگ محک و تیزاب سلطانی، روش تعیین عیار با دستگاهاسپکتروفتومتر و روش کوپلاسیون. در آزمایشگاه برکلی در کالیفرنیا، طلا ازبیسموت ساخته شده است. این کار توسط دستگاه bevalac که برای شتاب دادنذرات اتمی طراحی شده است، انجام شد.

 این دستگاه یونهای کربن و نئون را بهسرعت به سوی بیسموت شلیک می کند که این عمل از اتم بیسموت، قسمتهایی را بهبیرون پرتاب کرده و عنصر سبکتری از نظر جرم اتمی یعنی طلا را بر جای میگذارد.کارکرد این دستگاه، برای یک میلیون اتم طلا حدود 10000 دلار، هزینهدر برداشت.

در صورتی که قیمت طلای تولید شده در طی کل مدت کمتر از یکمیلیاردیم یک سنت قیمت داشت که بیانگر اقتصادی نبودن طرح فوق می باشد. ضمنا در سال 1941 kenneth از هاروارد و یکی از همکارانش بابه کار گیری یکی از آ ین مدلهای دستگاه اتم شکن موفق به تبدیل جیوه بهطلا شدند اما از آنجائیکه طلای بدست آمده از این روش، بسیار جزئی بوده وهزینه تولید آن بسیار بالا بود لذا از ارزش اقتصادی برخودار نگردید

مقاله مرتبط طلا و جواهرات:

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا ف ی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مرداناطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/21/post-237/
 • مطالب مشابه: عیار طلا
 • کلمات کلیدی: عیار ,طلای ,قسمت ,قیمت ,درصد ,تهیه ,برای تهیه ,تهیه طلای ,تعیین عیار ,قسمت آنرا ,طلای خالص ,بیانگر اقتصادی نبودن
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

تعیین عیار طلا

مقدار معینی طلا ( در حدود 100 میلی گرم ) را وزن نموده و در تیزاب سلطانیحل کرده سپس با مقایسه ی استانداردهای مختلف و با کشیدن منحنی، عیار نمونهی مجهول را معین می کنند...

در این روش طلا را به روی سنگ کوارتز یا سنگ محک (که سنگ سیاه سیلیسی است) و در برابر اثر خورندگی اسیدها مقاوم ...

عیار طلا به روش های مختف قابل تعیین است:

(1روش سنتی

  در این روش طلا را به روی سنگ کوارتز یا سنگ محک (که سنگ سیاه سیلیسی است) و در برابر اثر خورندگی اسیدها مقاوم می باشد، می کشند. برای تعیین عیارطلا، کلید عیارهای مختلف را روی سنگ محک کشیده و عیارهای پایین تر از 14را توسط اسید نیتریک خالص با غلظت های مختتلف و عیارهای بالاتر از 14 راتوسط تیزاب سلطانی یا مخلوط اسید نیتریک و نمک طعام سنجیده و خورندگینمونه ی مجهول را در برابر اسیدها، در مقایسه با کلیدهای نمونه معین میکند.

(2روش تعیین با دستگاه اسپکتروفتومتر

مقدار معینی طلا ( در حدود 100 میلی گرم ) را وزن نموده و در تیزاب سلطانیحل کرده سپس با مقایسه ی استانداردهای مختلف و با کشیدن منحنی، عیار نمونهی مجهول را معین می کنند.

3)روش کوپلاسیون

   تقریبا 1/0 گرم طلا را با ترازوی آنالیتیک وزن کرده و مقداری نقره ی خالصعاری از طلا را به نسبت 3 به 1 در نظر می گیریم چنانچه طلای مورد آزمایشفاقد مس باشد 50 میلی گرم مس خالص به آن اضافه می کنیم و در ورقه ی سربخالص از ف ات گرانبها می پیچانیم ( گلوله می کنیم ). مقدار سرب بستگی بهمقدار طلا دارد که قبلا تهیه و توزیع می شود.

برای مثال:

  برای طلا با عیار بالاتر از 14 گرم و برای طلا با عیار پایین تر از آن ( مثلا 9 گرم ) 8 گرم سرب لازم است. ورقه ی حاصل از سرب و طلا را به صورتگلوله درآورده و در بوته کوپل قرار می دهیم و در کوره ای به دمای 1050درجه سانتی گراد میگذاریم تا پس از ذوب شدن ح درخشندگی پیدا کند و سپسکوره را خاموش کرده تا دمای آن به 850 درجه سانتی گراد کاهش یابد. دگمه ( گلوله ) موجود در کوپل را که حاوی طلا و آلیاژی از ف ات گرانبها می باشدرا در 20ml اسید نیتریک یک و یک به مدت نیم ساعت در یک بوته ی چینی یا بشرمی جوشانیم تا وج کامل گازهای مایی رنگ نیتروز مشاهده شود. این عمل رامی توان تا چند بار ادامه داد تا عاری از ف ات اضافی شود.

 طلای حاصل را که به رنگ قهوه ای و شکننده است، دوباره حرارت داده ( در بوته یچینی و در دمای 800 درجه ی سانتی گراد ) تا کاملا براق شود و طلای حاصل رادوباره توزین کرده تا نسبت اختلاف وزن اولیه به طلای موجود را به دستآوریم و عیار آن را معین کنیم

مقاله مرتبط طلا و جواهرات:

بررسی عیار طلا

عیار طلا

دلیل عیار نقره 925

طلا ف ی گرانبها

شیوه محاسبه قیمت طلا

رنگ‌های طلا

طلا در گذر زمان

احکام طلا برای مردان

 


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/22/post-238/
 • مطالب مشابه: تعیین عیار طلا
 • کلمات کلیدی: عیار ,کرده ,تعیین ,معین ,ف ات ,حاصل ,اسید نیتریک ,سانتی گراد ,نمونهی مجهول ,ف ات گرانبها ,عیار نمونهی ,عیار نمونهی مجهول
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

 ذخائر جهانی طلا

در حدود 43000 تن طلا در آفریقای جنوبی است اج شده که 37 در صد تولید شمش طلای جهان را به خود اختصاص داده است . در طول دهه 1870 و اوایل دهه 1880اولین کشف و است اج کوچک مقیاس طلا در آفریقای جنوبی در pilgirms rest و barberton در شرقی ترین بخش transvaal به وقوع پیوست...

 کل ذخائر جهانی طلا در دنیا تقریبا 3/1 بیلیون اونس بوده که از آن مقدار، تقریبا 3/2 آن در آفریقای جنوبی قرار دارد و ذخائر ...

کل ذخائر جهانی طلا در دنیا تقریبا 3/1 بیلیون اونس بوده که از آنمقدار، تقریبا 3/2 آن در آفریقای جنوبی قرار دارد و ذخائر کل پایه طلایجهان کلا حدود 4/1 اونس رقم زده شده است.لازم به ذکر است که منظور ازذخائر، ذخائر قطعی و ثابت می باشد و ذخائر پایه شامل مجموع منابعی است کهدر حال حاضر، اقتصادی، کمی اقتصادی و نیمه اقتصادی می باشند.

 میزان تولید سالانه جهانی طلا در سال 1845 حدود60 تن بود. اولین افزایش چشم‌گیر در تولید جهانی طلا به سال 1849 برمی‌گردد که در آن سال در غربایالات متحده کانسارهای طلای زیادی کشف شد و براساس این اکتشاف سهم ایالاتمتحده در تولید جهانی طلا از چند درصد به حدود 50 درصد افزایش یافت. تولیدطلا تا سال 1910 روند افزایشی نشان می‌دهد ولی از سال 1910 تا کمی بعد ازجنگ جهانی اول، تولید شدیداً کاهش می‌یابد و تا سال 1925 این روند ادامهدارد.

از این سال تا شروع جنگ جهانی دوم افزایش چشم‌گیری در تولید جهانی طلا مشاهده می‌شود که با شروع جنگ جهانی دوم کاهش شدیدی در تولید طلا رخداد. نیاز به سرمایه برای بازسازی جوامع بعد از جنگ و توسعه آن‌ها، دلیل افزایش تولید در سال‌های بعد از جنگ بود. این افزایش تولید برای بیشتر ازدو دهه ادامه داشت به طوری که تولید طلا از 750 تن به حدود 1500 تن در سال رسید و علت عمده این افزایش کشف کانسارهای طلای نوع کارلین بود

- کشورهای اصلی تولید کننده طلا:

- آفریقای جنوبی

   در حدود 43000 تن طلا در آفریقای جنوبی است اج شده که 37 در صد تولید شمش طلای جهان را به خود اختصاص داده است . در طول دهه 1870 و اوایل دهه 1880اولین کشف و است اج کوچک مقیاس طلا در آفریقای جنوبی در pilgirms rest و barberton در شرقی ترین بخش transvaal به وقوع پیوست . در سال 1970 قارهآفریقا 82% از طلای است اجی دنیا را در اختیار داشت اما با افزایش تولیدطلا در استرالیا و ی شمالی، سهم آفریقا در سال 1999 در حدود 18% کاهش یافت. تولید طلای آفریقای جنوبی، بزرگترین تولید کننده طلا در کل دنیا در طی شش سال پی در پی به 450 تن طلا (3% کمتر از سال 1998) کاهش یافت که پایین‌ترین سطح در 45 سال گذشته بود. میزان تولید کانسنگ تحت کنترل معادن آفریقای جنوبی در حدود 87 میلیون تن با عیار بالای 5.09 گرم بر تن بود. در این سال از 15 شرکت تولید کننده طلا در دنیا، 5 شرکت، مربوطبه آفریقای جنوبی بودند. (earl b.amey2000) 

-

   در سال 1900 سردمدار تولید طلا به میزان 119 کیلوگرم در سال بود که 31 درصد از کل تولید طلای دنیا را دربر می‌گرفت. در رده‌های بعدی،استرالیا، کانادا و روسیه قرار داشت و در آن زمان آفریقای جنوبی، طلاییتولید نمی‌کرد. در آن زمان ای کلرادو 36درصد از تولید طلای رابه خود اختصاص ‌داد و ای نوادا که اکنون تولید کننده بزرگی است، تنها 3درصد از تولید طلای را تامین می‌کرد. افزایش تولید طلا در ای نوادا در سال‌های بعدی در پی ابداع روش جدید سیانیدشویی استحصال طلا ازنهشته‌های کم عیار، در اوا دهه60 ممکن شد.بعد از سال 1991 از نظرمیزان تولید، پس از آفریقای جنوبی قرار گرفت. در آن زمان میزان تولید در 5 دهه اخیر برای اولین بار از روسیه بیشتر شد. ده‌ها معدنپلاسری بزرگ در آلاسکا وجود دارد که تولیدکننده بخشی از طلای هستند

بخش اندکی از طلای محصول فرعی فرآوری دیگر معادن بویژه معادن مس می‌باشد.

با وجود کاهش حدود 10 میلیون دلار در بخش فعالیت‌های اکتشافی طلا در ، از سال 1999 تا 2000 سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف خارج از برای سومین بار به میزان 16.8% افزایش یافت.

در سال 2000 ایالات متحدهبا 353 تن طلا، دومین تولیدکننده بزرگ دنیا بود که 14 درصد از تولید جهانیرا به خود اختصاص می‌داد. ارزش طلای در همین سال در حدود 3.2میلیارد دلار بوده است.

   آفریقای جنوبی رتبه اول و کشورهای استرالیا،چین و کانادا به ترتیب رتبه‌های سوم تا پنجم را داشتند در این سال ای نوادا 4/3 از تولید طلای را تامین می‌کرد. حال آنکه کلرادوتامین‌کننده3% از کل تولید بود.

- استرالیا

در سال 1999، تولید در معادن طلای استرالیا با کاهش 2 درصدی مواجه شد،هرچند که در رتبه این کشور که سومین تولید کننده طلای دنیا بود تغییریایجاد نکرد. از 296.4 تن طلای بهره‌برداری شده در سال 2000 بخش غربی،شمالی و کوئینزلند بترتیب 70 و 8 و 12 درصد از تولید طلای استرالیا را بهخود اختصاص داده بودند. تولید طلای غرب استرالیا بیشتر در کارگورلی (kargoureli) واقع بود. دفتر آمار استرالیا گزارش کرد که هزینه اکتشاف طلادر استرالیا در طی فصل دوم سال 2000 افزایش یافته است. چین میزانتولید طلای چین در سال 2000 در حدود 180 تن بوده که نسبت به سال قبل 4% افزایش داشته است. این مقدار تولید از 1200 معدن حاصل شده است. در این سالبانک مرکزی چین 395 تن ذخیره طلا داشته است.

- کانادا

در کانادا تا کنون تقریبا 7600 تن طلا تولید گردیده است . از میان پنجتولید کننده مهم طلا در جهان کانادا آ ین منطقه ای است که مورد توجهجویندگان طلا در مقیاس بین المللی واقع شده .اولین رکورد اکتشاف طلایپلاسر در کانادا در خاوری ترین بخش townships واقع در ای quebec بود کهدر خلال سال 1930 به وقوع پیوست .

کانادا در سال 1999 با افت 2درصدی و میزان 154 تن که از 33 معدن طلا است اج می‌گردید، به مقامپنجمین تولیدکننده طلا تنزل یافت. گشایش مجدد معدن ردلیک (red like) درشمال غرب انتاریو در ماه آگوست پس از 4 سال تعطیلی به علت مشاجرات واختلافات کارگران موضوع سال در معدنکاری طلای کانادا بود.  

- روسیه

در سال 1999تولید طلای روسیه با افزایش 11 درصدی به 140 تن رسید و این کشور را درزمره ششمین تولیدکننده طلا جای داد. آزادسازی صنعت طلا پس از بحران 1998افزایش چشم‌گیری نشان داد و به بسیاری از بانک‌های تجاری فرصت داد که دراین زمینه مجوز لازم برای مبادلات طلا را دریافت‌ کنند. بخش اعظم طلا با 5% عوارض صادراتی بانک مرکزی در بخش کانی‌های ارزشمند و کنستانتره صادرمی‌شود.(earle b.amey 1999)

- ازب تان

تولید طلای ازب تان در سال 1999 به میزان 6% افزایش یافت و به حدود 85 تنرسید. این افزایش حاصل است اج بالای شرکت نیومونت گلد(newmont gold) ازمعدن مورونتائو(muruntau) در بخش زرافشان است. این مقدار افزایش تولید (17تن) طلا در سال1999 در حدود 45% بالاتر از سال 1998 و خیلی بالاتر ازسال 1995 می‌باشد.

- اندونزی

تولید طلای اندونزی در سال 1999 در حدود 30 تن بوده که نسبت به سال 1998 به میزان 5% ترقی نشان می‌دهد. معدن برگ (grasberg) با تولید 9.3 تن طلا در سال 1999 تقریباً 62% از تولید محصول فرعی طلای این کشور را دربرداشت. معدنمیناهاسا(minahasa) با تولید 3 تن طلا باعث افزایش تولید شد. همچنین پروژهطلا _ نقره گاسوونگ(gosowong) در سال 1999 به نتیجه رسید و شروع به تولیدطلا نمود. در سال 2000 میزان تولید طلای اندونزی به 125 تن رسید. معدن بورگ با تولید 96 تن طلا در این سال. 77% از محصول فرعی تولیدی کشوررا دربرداشت. معدن مس و طلای باتوهیجائو(batuhijau) که در پایان سال 1999اولین تولیدکننده کنسانتره طلا در اندونزی بود، تقریباً 10تن محصولکنسانترة تولید طلای اندونزی در سال2000 را شامل گردید.(earleb.amey 1999-2000)

ذخیره جهانی طلا در سال 1992، 44000 تن برآورد شده بود که در سال 1998 به 46000 تن رسید. در سال‌های 2000، 2001 و 2002براساس ارزی میزان ذخایر قطعی و پایه طلای کشورهای مختلف و کل دنیا طبق نمودار (شکل14) میزان ذخیره قطعی جهانی در سال‌های 2000، 2001 و 2002 بهترتیب 49000، 48000 و 50000 تن برآورد شده‌است و ذخایر پایه طلا در اینسال‌ها به ترتیب 77000، 77000 و 78000 تن تخمین زده شده‌است. آفریقایجنوبی با ذخیره قطعی 19000 تن طلا 39% از ذخیره جهانی و رتبه اول در اینسال‌ها را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده در سال‌های 2000، 2001 و 2002 به ترتیب با 6000، 4000 و 6000 تن ذخیره قطعی طلا در رده دومجهانی قرار داشت. پس از به ترتیب کشورهای ازب تان با 5300 تن،استرالیا با 4000 تن، روسیه با 3000 تن اندونزی با 1800 تن و کانادا با 1500 تن ذخیره قطعی طلا در رده‌های بعدی قرار دارند

مقالات مشابه :

اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/21/post-236/
 • مطالب مشابه: ذخائر جهانی طلا
 • کلمات کلیدی: تولید ,طلای ,افزایش ,جهانی ,آفریقای , ,تولید طلای ,آفریقای جنوبی ,افزایش تولید ,طلای ,تولید کننده ,آفریقای جنوبی است اج
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

نقش طلا در اقتصاد و سیستم پولی

اگر بخواهیم در اصلاح پایداری قیمت‌ها و اعتماد به پول رایج خاصی موفق باشیم باید ارتباط آن را با طلا تقویت کنیم.

تحت شرایط ثابت از نرخ مبادلات پولی، حتی با رشد اقتصادی بسیار سریع، موازنه مالی جهان وقتی قابل حصول است که افزایش کل ذخایر پولی بین المللی منطبق بر افزایش تولید طلا باشد نه منطبق بر افزایش یک نوع ذخیره پولی خاص مانند دلار...

اهمیت طلا به عنوان یک منبع ثروت و همچنین نقش کنترلی آن در سیستم پولی جهان که به عنوان نیروی محرکه اصلی در اکتشاف، است اج و تولید طلا مطرح می‌باشند.
اهمیت طلا به عنوان یک منبع ثروت و همچنین نقش کنترلی آن در سیستم پولی جهان که به عنوان نیروی محرکه اصلی در اکتشاف، است اج و تولید طلا مطرح می‌باشند. اگرچه روابط متقابل پول و طلا بسیار پیچیده است و روابطی که در قطعی بودن آن اتفاق نظر وجودداشته باشد نادر است، ولی حداقل در این خصوص که این دو به یکدیگر مرتبط هستند اتفاق نظر وجود دارد. این ارتباط در قالب‌های مختلفی بیان شده است.
گفتارهای زیر همه به نحوی دل براین ارتباط اساسی بین پول و طلا دارند:
- جدا از اینکه یک معدن دارای چه نوع ماده معدنی است، معدن کاری آن برای دستی به طلاست.
- قیمت طلا نه فقط از طریق میزان عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود، بلکه از طریق میزان عرضه و تقاضا برای سرمایه و اعتبار (پول) به منظور رهایی از رکورد اقتصادی نیز کنترل می‌شود.
- اگر بخواهیم در اصلاح پایداری قیمت‌ها و اعتماد به پول رایج خاصی موفق باشیم باید ارتباط آن را با طلا تقویت کنیم.
- تحت شرایط ثابت از نرخ مبادلات پولی، حتی با رشد اقتصادی بسیار سریع، موازنه مالی جهان وقتی قابل حصول است که افزایش کل ذخایر پولی بین المللی منطبق بر افزایش تولید طلا باشد نه منطبق بر افزایش یک نوع ذخیره پولی خاص مانند دلار. 
به رغم مشکلات موجود در تخمین حوادث کوتاه مدت در جهان و اثرات آن در قیمت و تولید طلا در بازار آزاد، می‌توان طلا را به عنوان یک شاخص حساس نسبت به شرایط ملی و بین‌المللی معین از قبیل تورم و یا جنگ معرفی کرد. برای مثال در دو سه دهه اخیر به طور آشکار قیمت طلا و نفت تاحدود زیادی به موازات یکدیگر تغییر کرده است، ولی این رابطه ممکن است دردرازمدت قابل دوام نباشد.
بر اساس داده‌های موجود ارزش نسبی طلا در ارتباط با عوامل زیر تعیین می‌شود:
- نرخ تورم و سایر عوامل موجد ناپایداری اقتصادی مانند نرخ بهره بانکی
- هزینه تهیه سرمایه و سود حاصل از دارایی‌های دیگر.
- کوشش برای توسعه و بازاری
- ارزش طلا  نسبت به سایر اجناس.
- چشم انداز وضعیت عرضه و تقاضا برای طلا
- بازارهای طلا
 بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان طلا بازارهای کلیدی فعال می‌باشند که در سطح جهانی و منطقه‌ای پراکنده‌اند. تولیدات آفریقای جنوبی که بزرگترین تولیدکننده طلا در جهان است، به بازارهای لندن و خ سرازیر می‌شود. 
تولیدات ی شمالی به بازارهای نیویورک و تورنتو انتقال می‌یابد. تولیدات به استرالیا به هنگ‌کنگ، سنگاپور و ژاپن می‌رود. معامله کنندگان عمده در بازار طلای جهان، یا موسسات بانکی هستند یا موسسات تجاری‌ای که بانک‌ها سهامداران عمده آنها می‌باشند. بدین لحاظ از نظر مالی در سطح بسیار بالایی هستند.
مقالات مشابه :


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/19/post-234/
 • مطالب مشابه: نقش طلا در اقتصاد و سیستم پولی
 • کلمات کلیدی: افزایش ,پولی ,ارتباط ,جهان ,قیمتی ,تولید ,ذخایر پولی ,المللی منطبق ,قابل حصول ,وقتی قابل ,جهان وقتی ,بسیار سریع، موازنه ,اقتصادی بسیار سریع، ,اصل
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

طلا در اقتصاد جهان

یشتر از یک دهه، قسمت اعظم طلای جهان از طریق خ سوییس به جریان افتادهاست و کشور سوییس جایی است که بانک ها و معامله گران، معاملات و فروش اکثر طلای است اج شده در آفریقای جنوبی و شوروی را انجام می دهند و لندن برای تنظیم و فی نمودن قیمت ها ، همانند قبل، مرکز سنتی باقی خواهد ماند...

 بیشتر کشورهای مهم تولیدکننده ی طلا، معافیت های مالی، سوبسیدها(subsides) و کمک های دیگری را برای صنعت است اج ...
بیشتر کشورهای مهم تولیدکننده ی طلا، معافیت های مالی، سوبسیدها(subsides) و کمک های دیگری را برای صنعت است اج طلا فراهم آورده اند. در این کشورها به ویژه کانادا و آفریقای جنوبی، کمک های یادشده در ابقاء و برقراری صنعتی فعال و عملی مهم بوده اند. در سال های دهه ی 1970 که قیمت طلا افزایش یافت،تقریبا همه ی معادن طلای استرالیا و کانادا سوبسیدهایی را دریافت د.
 بسیاری از معادن آفریقای جنوبی دارایمعافیت های مالی می باشند. با توجه به اینکه در سال 1983 مدیر کل خزانه داری آفریقای جنوبی، طرح هایی را اعلام کرده تا مساعدت و کمک تی را درمعادن حاشیه ای طلا که از جانب ت می توانند حمایت شوند کاهش دهد. معادن آفریقای جنوبی تحت نظر ت اداره می شوند و م م به صدور طلایشان بهبازار های بین المللی از طریق بانک ذخایر آفریقای جنوبی می باشد و شوروینیز با ابلاغ احکام اداری ویژه ای از صنعت است اج طلای خود حمایت مینماید.
چین، دورنمای صنعت طلای کشورش را از طریق تشویش و مشارکت جمعیت شهری و نظامی پایه ریزی می نماید. شرکت ها تولیدکننده ی طلا در ایالات متحده ی ، برای عملیات داخل کشور دارای 15% ( فوق العاده برداشت) و 14% ویژه ی عملیات خارج از کشورند. در ایالات متحده هیچ نوع تعرفهای روی واردات کانی های طلا، کنسانتره ی مربوطه یا شمش وجود ندارد اما عوارضی از 5%-11/2% برای انواع مختلف محصولات طلای نیمه ساخته وجود دارد.
در ساخت طلا به ویژه در صنایع الکتریکی و الکترونیک، هزینه ی طلای استفاده شده به ازای واحد کالا، هنوز درصد کوچکی از کل هزینه ی واحد مزبور است و از این رو، قیمت طلای مصرف شده در دستگاه اغلب اهمیت کمی در قیمت گذاری محصول دارد. در پاسخ به افزایش سریع و پایدار قیمت جهانی طلا در حد فاصل اواسط سال 1976 و اوا 1980 ، شرکت های اکتشاف کننده به اندازه یدلالانانفرادی ، جستجوی جهانی خود را برای طلا شدت بخشیدند و نتایج جستجوی آنها چشمگیر بوده است.
برای مثال کانسارهای عظیم طلا در برزیل و پرو و جاهای دیگر کشف شده و میزان تولید به طور ناگهانی بالا رفت. البته این نتایج اغلب تنها از طریق تلاش های پیوسته دلالان انفرادی که توسط همان رویاهای طلایی که نسل های پیشین را به میادین طلای کالیفرنیا، آلاسکا، استرالیا و گینه ی جدید پیش می راند، حاصل شده است.
اگرچه قیمت طلا از سطح تثبیت شده ی آن در سال 1980 کاهش یافته است، اما به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از سطح قیمت های اوا دهه ی1970 باقی خواهد ماند. این سطح بالای قیمت، علاقه سرمایه گذاران را بیشتر نموده و آنها را ترغیب به افزایش کلی در سرمایه گذاری جهت ازدیاد ظرفیت اکتشاف، تولید نموده و هدایت کرده است. 
است اج کانسارهای آبرفتی نسبت به است اج منابع زیرزمینی کم هزینه تر بوده و در واقع است اج زیرزمینی گران ترین روش است اج تلقی می شود و البته این هزینه ها از معدنی به معدن دیگر به مقدار زیاد تفاوت می کند، بااین وجود بعضی از معادن زیرزمینی نسبت به عملیات روزمینی و سطحی، قابلیت تولید ارزان تر یک اونس طلا را دارند.
هزینه ی متوسط برای تولید یک اونس طلا در معدن در ای داکوتای جنوبی در خلال1983 ، 301 دلار بوده که این رقم به تفکیک به موارد زیر مربوط می شود:
253 دلار بابت است اج و عملیات بعدی
18 دلار مخارج کلی و اداری
30 دلار مربوط به مالیات.
البته هزینه مربوط به است اج و عملیات به ترتیب زیر سرشکن می شود:
- 20دلار( توسعه ی کار)
- 64 دلار(وقف در عملیات )
- 19 دلار ( حمل و نقل )
- 27 دلار ( انتقال مواد به سط حزمین )
- 7 دلار د و حمل با تراموا
- 80 دلار به واسطه ی سایر هزینه های کلی و عملیات معدنی و همچنین
- 36 دلار به ازای آسیا مواد اولیه.
لازم به یادآوری است هزینه های پروسه ی کانی های طلا بسته به عملیات مورد وم می توانند بسیار متفاوت باشند. سطح تکنولوژی عملیات است اج نیز تا حدود زیادی روی هزینه ی تمام شده اثر می گذارد.
- تجارت جهانی
بیشتر از یک دهه، قسمت اعظم طلای جهان از طریق خ سوییس به جریان افتادهاست و کشور سوییس جایی است که بانک ها و معامله گران، معاملات و فروش اکثر طلای است اج شده در آفریقای جنوبی و شوروی را انجام می دهند و لندن برای تنظیم و فی نمودن قیمت ها ، همانند قبل، مرکز سنتی باقی خواهد ماند.
 لندن در حقیقت مکانی است که پنج معامله گر مهم شمش طلا که بازار بورس طلای لندن را در دست دارند و روزانه دوبار با یکدیگر ملاقات کرده تا سفارش ها و یدها را با یکدیگر هماهنگ کنند. قیمتی که سفارش ها و یدها بر اساس آن بوده و پس از موازنه و نیز تثبیت از طریق سرویس های خبررسانی و بی سیم به عنوان یک خبر مهم به سراسر جهان مخابره می شود. سایر مراکز تجارت مهم و برجسته ی طلا عبارتند از: نیویورک، شیکاگو، وینپگ، پاریس، فرانکفورت، بیروت، جده، هنگ کنگ، بمبئی، سنگاپور و توکیو.
ارتباط تل فوری میان مراکز معاملات جهانی، این امکان را به معامله گران و بازرگانان می دهد تا در هر زمان و با روشی واحد نسبت به گسترش بازار ع العمل نشان داده و بنابراین بهطور مداوم حرکت طلا را در تجارت جهانی بیشتر نمایند. آمار تجارتی طلا در سال های پیش از1978 به واسطه ی گنجایش و تداخل حرکت های پولی بین بانک های مرکزی پیچیدهمی باشند.
 بعد از 15 آگوست سال 1971 که قابلیت تبدیلدلار ایلات متحده به طلا حذف شد، ایالات متحده هیچ طلایی را از ذخایررسمی خود مورد معامله قرار نداد، البته به استثنای 25/1 میلیون اونس شمشفروخته شده در حد فاصله ی زمانی 9-1978 شوروی در بازار جهانی طلا به عنوان یک فاکتور مهمولی متغیر تلقی می شود.
در بعضی از سال ها این کشور 15میلیون اونس طلا به کشورهای بازار مشترک (اقتصاد آزاد) صادر نموده است. در سال 1981صادرات خالص از شوروی و شرق اروپا بالغ بر حدود 9 میلیون اونس می شد. هر چندتا سال 1983 ، این میزان تجارت به حدود 2 میلیون اونس با افزایش فرو شمحصولات شوروی کاهش یافت.
طلای شوروی که در بازار های جهانی مورد معامله قرار می گیرد، دارای خلوص 999/0 درمقایسه با 995/0 برای طلا در دسترس از جانب دیگر منابع می باشد. تعدادی از بانک ها، دلالان و استفاده کنندگان صنعتی طلای با درجه خلوص بالا را ترجیح می دهند.
در سال 1982 ، همچنین آفریقای جنوبی، طلای با خلوص زیاد یعنی (99/99) برای رقابت با طلای شوروی روانه ی بازارهای بین المللی نمود. در سال های اخیر، شوروی حدود یک پنجم واردات طلای ایالات متحده را تامین نموده، اگرچه در خلال سال 1983 از طرف شوروی طلایی به ایالات متحده وارد نشده است.
علاوه بر تجارت شمش طلا، تجارت بین المللی در رابطه با کانی های حاوی کنسانتره ی طلا و طلای قراضه وجود دارد. برای بعضی از کشورها طلای بازی شده از کانی های وارداتیو قراضه، ممکن است درصد مهمی از کل تولید طلایشان را تامین نماید.
در ژاپن برای مثال، طلا به عنوان یک محصول فرعی ازکنسانتره های ف ما در وارداتی، بازی می شود که راسا مشخص می باشد و بالغ برتقریبا 80% تولید طلای ژاپن در خلال سال 1983 می شود. طلا همچنین به طور بین المللی به عنوان یک جزء و مولفه که از مس خام تصفیه نشده، تنها بعد از پالایش در بیروناز کشور مبدا بازی می شود، به جریان می افتند. 
بسیاری از کشورهای تولیدکننده ی طلا، فروش طلای تهیه شده در داخل کشور را ممنوع کرده اند ولی درعوض لازم می دانند به عنوان یک دارایی ملی در مراکز تی حفظ و نگهداری گردد.

مقالات مشابه :


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/19/post-235/
 • مطالب مشابه: طلا در اقتصاد جهان
 • کلمات کلیدی: طلای ,است اج ,هزینه ,عملیات ,دلار ,شوروی ,آفریقای جنوبی ,ایالات متحده ,خواهد ماند ,تجارت جهانی ,میلیون اونس ,معادن آفریقای جنوبی ,معامله گران، م
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

شرکت طلای کینروس kinross

شرکت طلای kinross در ۳۱می ۱۹۹۳ با ترکیب شرکت های cmp resources ltd.،plexus resourcescorporation وontario corp. تأسیس گردید. در ابتدا میزان تولیدات پروژه ها به ۲۵۰۰۰ انس طلا از معدن denton-rawhide در نوادا رسید. در سال۲۰۰۳ شرکت طلای kinross با echo bay mines و tvxgold inc. یکی شد و ۸/۱۷۷ میلیون سهام به ارزش ۸/۱۲۶۹ میلیوندلار معامله شد....
دفتر مرکزی شرکت kinross در کانادا واقع شده است، از سال ۱۹۹۳ با رشد چشمگیر به سومین تولید کننده بزرگ طلا در ی شمالی ...
دفتر مرکزی شرکت kinross در کانادا واقع شده است، از سال ۱۹۹۳ با رشد چشمگیر به سومین تولید کننده بزرگ طلا در ی شمالی ...
دفتر مرکزی شرکت kinross در کانادا واقع شده است، از سال ۱۹۹۳ با رشد چشمگیر به سومین تولید کننده بزرگ طلا در ی شمالی و هفتمین تولید کننده بزرگ جهان با تولید ۶/۱ میلیون انس طلا در سال بدل شد، در کل جهان بیش از ۴۰۰۰ نفر در این معادن مشغول به کار هستند.
شرکت kinross دارای ۱۱ معدن قابل به داری در چهار قاره جهان و چندین طرح اکتشافی و پروژه هایی برای توسعه می باشد. تقریباً ۵۰% تولیدات ما در و سه چهارم آن هم در ی شمالی متمرکز شده است. تولیدات بالا در ی شمالی سهام جهانی فراوانی را برای شرکت می آورد. از زمان پیوستن شرکت kinross به tvx و echobay در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳، تولیدات شرکت با موفقیت از ۲/۱۳ میلیونانس در اوا ۲۰۰۲ به ۴/۱۹میلیون انس در اوا سال ۲۰۰۴ افزایش یافت.
- تاریخچه
شرکت طلای kinross در ۳۱می ۱۹۹۳ با ترکیب شرکت های cmp resources ltd.،plexus resourcescorporation وontario corp. تأسیس گردید. در ابتدا میزان تولیدات پروژه ها به ۲۵۰۰۰ انس طلا از معدن denton-rawhide در نوادا رسید.
در سال۲۰۰۳ شرکت طلای kinross با echo bay mines و tvxgold inc. یکی شد و ۸/۱۷۷ میلیون سهام به ارزش ۸/۱۲۶۹ میلیوندلار معامله شد. تولیدات بالای kinross به علتتولیدات بالای تاحدود ۷/۱ میلیونانس بوده است. بهره برداری ها در معادن round mountain نوادادرحدود ۵۰% ، در معدن kettle river درواشینگتن ۱۰۰%، درmusselwhite انتاریو کانادا ۳۲%، درparacatu و crix?s بهترتیب ۴۹% و۵۰% و در la coipa شیلی۵۰% بوده است.
در اولمارس شرکت kinross سهامخود را از معدن kubaka درروسیه به ۱/۹۸% افزایش داد. در ۲۸ آگوستنرخ سهام به حدود ۲۳ میلیون سهم با ارزش ۵/۱۵۲ میلیون دلار رسید.
- وضعیتاقتصادی
تولیداتشرکت kinross در سال۲۰۰۵ تقریباً ۶/۱ میلیون انس با ارزش نقدی ۲۶۰ تا ۲۷۰ دلار برای هر انس بوده است.
شرکت kinross با داشتن سود در ۱۰ معدن تولیدکننده در ی شمالی و جنوبی، در حدود دو سوم تولیدات ی شمالی را تولید می نماید. با گذشت شرایط دشوار در سال های کمبود در صنعت طلا، kinrossبه بزرگترین تولیدکننده با سهامبا اهمیت در بهره برداری ها و کانسارهای طلای تبدیل شده است. این شرکت همچنین با ترا مه قوی به یکی از عناصرکلیدی در تثبیت صنعت طلا به شمار رود.
شرکت طلای kinross با افزایش ذخایر قطعی و احتمالی به ۷/۲۴ میلیون انس طلا در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵ از ۴/۱۹ میلیون انس در سال ۲۰۰۴ رسیده است. این پنجمین سال متوالی بوده که میزان ذخایر معدن افزایش یافته و رشد ۲۷ درصدی را در هر سال نشان می دهد.
قیمت طلای شرکت kinross با توجهبه برنامه های تأمین اعتبار به بیش از قیمت متوسط بازار در طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ رسید. در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵، قیمت طلایkinross به پایین تر از سطح قیمت های جهانی رسید و عایدات آن به شدت کاهش یافت.
تولیدات جهانی طلا در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴ افزایش کمی نشان داد، اما هنوز نسبت به تولیداتسال ۲۰۰۰ کاهش نشان می دهد.منابع معدن شرکت kinross افزایش چندانی نیافته بودند، بانک مرکزی و طلای بازیافت شده به تأمین ذخایر از تولیدات پایین معدن کمک زیادی نموده بود.
- بهره برداری ها
- معدن fort knox ای متحده
معدن طلای روباز fortknox در fairbanks آلاسکادر ۱۹۹۸ کشف گردید. این معدن شامل معدن اصلی روباز fort knox و معدنروباز true north بوده که تقریباً در ۱۵ کیلومتری شمال غرب fort knox واقع شده است. معدنکاری و اکتشافات در fortknox در محدوده معدنی fairbanks کمربندبا امتداد شمال شرقی- جنوب غربی وکانسارهای طلای پلاسری که شامل نواحی بزرگ تولید طلا در آلاسکامی باشند، واقع شده اند.
میزان تولیدات طلا در سال ۲۰۰۳، ۳۹۱۸۳۱ انس در مقایسه با ۴۱۰۵۱۹ انس در سال ۲۰۰۲ و۴۱۱۲۲۱ انس در سال ۲۰۰۱،بسیار کمتر بوده است. فرآوری کانسارعیار پایین truenorth که مقداری مقاوم بوده، به علت حضور سولفیدها بوده است. میزان تولیدات طلا درسال ۲۰۰۴ تقریباً ۳۴۰۰۰۰ انس با ارزش کل ۲۲۰ دلار برای هرانس بوده است. میزان کل ارزشنقدی با افزایش نسبت به سال ۲۰۰۲ به ۲۴۳ دلار برای هر انس رسید.
- معدن kettle river ای متحده
کانسار kettle river درferry county ای واشینگتن واقع شده و مساحتی درحدود ۳۰۷۵ تار را شامل می شود.
در کل بهره برداری هایkettle river بوسیله شرکت بهره بردار کانسار emanuel creek انجام پذیرفت. از سال ۱۹۸۹تولیدات از معدن روباز و زیرزمینی بالغ بر ۳۷/۱میلیون انس طلا بود. تمرکز اخیر معدنکاری در تولیدات گذشته k۲ و معادن kettle متمرکز شده است. در طول ۲۰۰۲، ۴۱ حفاری الماسه در زون کانی زایی طلا با پهنای۱۰ تا ۲۰ متر انجام پذیرفت. سیستم رگه ای، که میزبانکانی زایی طلا است، در طول و اعماق سیستم توسعه یافته است. بیش از ۶۱۰۰ مترحفاری الماسه در سال ۲۰۰۳ برنامه ریزی گردید. طبق برنامه های انجامشده، تولیدات در سال ۲۰۰۴ آغاز گردید.
- معدن round mountain ای متحده
معدنطلای round mountain در nye county نوادا واقع شده است، مالکیت کل معدن دراختیار شرکتkinross است. با وجود مشکلات فراوان در مورد تهیه انرژی معدن، تولیدات از نیمه دوم سال ۲۰۰۳ آغازگردید. سهام شرکت kinross متعلقبه این معدن در یازده ماه منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ به ۳۶۴,۲۷۱ انس رسید.
اینکانسار از نوع اپی ترمال، سولفیدپایین، میزان آتشفشانی، کانسارف ات قیمتی و درطول حاشیه کالدرای آتشفشانی واقع شده است. زمین شناسی معدنround mountain شامل توالی ضخیم لایه کالدرا الیگوسن توف خا تر- جریانی بر روی سنگ بستر قبل ترشیری واقعشده است. سرعت متوسط تولیداتدر سال ۲۰۰۳،۲۴۱,۳۰۰ تن در روز بوده است. در این زمان میزان تولید کانسنگ ۱۶۷,۸۰۰ تن در روز بوده است. صفحه تغذیه کننده معدن دارای ظرفیت ۱/۱۷ میلیون تن شامل۲۳۰,۶۲۶ انس بوده است.
کل ارزشنقدی معادل ۲۰۱ دلار برای هر انس در ۱۱ماه منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ بوده است. معدنround mountain در سال ۲۰۰۴ درحدود ۳۶۷,۰۰۰ انس با ارزش ۲۲۳ دلاربرای هر انس بوده است.
- معدن buckhorn ای متحده
هنوزفعالیت معدنکاری بر روی معدن buckhorn انجامنشده است، و فعالیت هایاکتشافی روی آن انجام می شود، تجهیزات و ناحیه معدنکاری در مالکیت خصوصی قرار گرفته و در محدوده okanogan national forest واقع در ای واشینگتن درokanogan و ferry counties قرارگرفته است. این معدن زیرزمینی درحاشیه شرقی کوههای buckhorn تقریباً۹ مایلی شرق شهر chesaw واقعشده است.
کانسنگ معدن کاری شـده بوسیله کامیون های حمل از معدن به کارخانه فرآوری kettle river و تجهیــزات فــرآوری در ferry county منـتقل می شود. اکثریت معادن زیرزمینی درمنطقه به روش backfilled مورد معدنکاری قرار می گیرند.
- معدن porcupine کانادا
در اولجولای ۲۰۰۲ معدن porcupine با ۵۱%سهام شرکت placer dome inc. و ۴۹% شرکت kinross تأسیس گردید. معدن طلای porcupine در کمربند شیست سبز abitibi متعلق به آرکئن درtimmins انتاریو (که یکی از مناطق تولید کننده طلا در ی شمالی با تولیدات تاریخی بیش از۶۲ میلیون انس طلا) قرار گرفته است. این تولیدات از سیستم های کربناته- کوارتز میزان رخساره های شیست سبز در طول موازی با گسل destor porcupine قرار گرفته است.
سهم شرکت از تولیدات طلا در سال ۲۰۰۳ به ۲۲۳۹۶۰ انسبا ارزش کل ۲۱۱ دلار برای هر انسرسید، این رقم در سال ۲۰۰۲ درحدود ۱۸۹۴۶۴ انس با ارزش ۲۰۱ دلار در هر انس و و در سال ۲۰۰۱، ۱۵۶۵۸۱ انس با ارزش ۱۸۲دلار درهر انس بوده است.
تولیدات معدن در سال ۲۰۰۴ تقریباً ۲۰۰۰۰۰ انس با ارزش ۲۳۰دلار برای هر انس بوده است.کاهش تولیدات در سال ۲۰۰۴ به علت فرآوری کانسار با عیار پایین در معدن بوده است.
 - معدن musselwhite کانادا
معدنزیرزمینی musselwhite در شمالغرب انتاریو کانادا واقع شده است، شرکت kinross سهام شرکت را پس از ترکیب با tvx در ۳۱ ژانویه ۲۰۰۳ بدست آورد. در ۱۱ ماه منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ سهامتولیدات شرکت ۶۴,۹۷۸ انس با ارزش کلنقدی ۲۵۷ دلار به ازای هر انس بوده است. بهره برداری های کوتاه مدت در فصل اول ۲۰۰۳، یکی از دلایل اصلی تولیداتطلای کمتر نسبت به مقدار پیشبینی شده و بالاتر بودن قیمت نقدی آن بود. تولیدات قابل پیش بینی در معدن musselwhite تقریباً۷۵۰۰۰ انس با ارزش نقدی ۲۵۱ دلار به ازای هر انس درسال۲۰۰۴ بوده است. هزینه افزایش سرمایه معدنmusselwhite در سال ۲۰۰۳، ۷/۲ میلیوندلار و در سال ۲۰۰۴ مجموعاً ۷/۳ میلیون دلار بود.
در طول ۲۰۰۳ بیشاز ۸۰۰۰۰ متر حفاری در معدن musselwhite انجامشد. سهام ذخایر طلای شرکت در سال ۲۰۰۳ باقیمت ۳۲۵ دلار به ازای هر انس درحدود ۶۵۸,۰۰۰ انسبود، این میزان در سال ۲۰۰۲، ۶۶۷,۰۰۰ بوده است.
- معدن kubaka، روسیه
این معدن در شمال ناحیه evensk ، magadnoblast و ۳۸۵ کیلومتری شمال شرقمعدن نقره omsuk chan واقعشده است. ایـن معدن اولین معـدن مشترک روسیـهو آمـریکا (۱۹۹۷) می باشد.
نهشته طلای kubaka در یکمنطقه با سنگهای ولکانیکیپالئوزوئیک شدیدا هوازده و در یک بستر کریستالین پرکامبرینقرار گرفته است . کانسار kubaka ی یستم رگه آ اریا – کوارتز اپیترمال است که سنگ میزبان آن سنگهای ولکانیکی و مشتقات رسوبی آنها می باشد . واحدهای توف و توفهای ماسه ای مهمترین تله ها برای کانی زایی طلا هستند .ضخامت آنها از چند متر تا دهها متر متغیر است. کانی زایی طلای اقتصادی در معادن روباز در سه رگه شیب داراست اج میشود: شمالی، مرکزی‌و zokol.
معدن کاری به روش روباز در این معدن در اکتبر سال ۲۰۰۲ به پایان رسیدو این معدن بعد از آن شروع به بهره برداری به روش زیرزمینی نمود. پروژه زیرزمینی این معدن شامل سه ذخیره زیرزمینی کوچک است. روش معدنکاری در اینپروژه به صورت چالهای حفاری عمیق است.
در سال۲۰۰۳ حدود ۸۵ درصد از ذخیره این معدنبه بهره برداری رسیده است. هزینه بهره برداری این پروژهزیرزمینی تقریباً ۲ میلیون دلار و میزان تولید این معدن ۷۹۱۶۵ اونس طلا بوده است.
- معدن blanket، زیمباوه
مالکیتکل معدن در اختیار شرکت معدنی kinross است وشامل معادن زیرزمینی همراه باامکانات فرآوری که می تواند باطله های حاوی طلا در بهره برداریهای قدیمی را به راحتی در ناحیه جدا نماید. در سال ۲۰۰۲ میزان تولیدات معدن ۴۱۶۱۲ انس طلا بوده و درمقایسه بابرنامه تعیین شده ۳۹۰۰۰ انس با ارزش۲۴۳ دلار برای هر انس بوده است. در طول ۲۰۰۱ بهره برداری ها ۳۹۵۹۲ انس طلابا ارزش ۲۷۹ دلار تولید شد. به علت شرایط ویژه اقتصادی و و فشار تورم در زیمباوه میزان سهام شرکت بسیار پایین آمد.
میزان ذخیره معدنی معدنblanket از ۳/۴ میلیون تن به ۵/۲ میلیون تن ذخیره در سال ۲۰۰۲ رسیدو باعث رده بندی مجدد بوسیله lom plan گردید.اگرچه شرکت srk پتانسیل بسیار بالایی رابرای معدن تعیین کرد، اما میزان ذخایر قطعی و احتمالیمعدن، زیر سطح ۷۵۰ متری قرارگرفته که نیازمند فعالیت های اکتشافات بیشتری می باشد.
- معدن la coipa شیلی
شرکت kinross بعد از تکمیل و اتمام tvx در۳۱ ژانویه ۲۰۰۳ مالکیت معدن روباز la coipa را بدست آورد. سهام معادلتولیدات طلای شرکت در ۱۱ ماه منتهیبه ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ درحدود ۱۴۴,۱۲۵ انس با ارزش نقدی ۲۳۴ دلار برای هر انس بوده است. طرح بسته شدن معدن از دسامبر بهژانویه ۲۰۰۴ به علت تولیداتبیش از حد معدن موکول شد.
میزانتولیدات معدن la coipa تقریباً۱۴۵,۰۰۰ انس طلا با ارزش نقدی ۲۸۸ دلار برای هر انس درسال ۲۰۰۴ بوده است. در سال ۲۰۰۴، معدنکاری در قسمت سنگ هایباطله بیش از ۲۰۰۳ بوده است، کهاین مسئله باعث افزایش سهام شرکت به تقریباً ۶ میلیون دلار شد. قیمت های افزوده شده باعث افزایش ارزش نقدی برایهر سهم در سال ۲۰۰۴ شد.
فعالیت های اکتشافی در سال ۲۰۰۳ در lacoipa بر روی کانسار puren norte که عنصر اصلی آن نقره می باشد، متمرکز شد. مقایسه ظاهرذخایر کنونی با سال گذشته، نشان میدهد میزان ذخیره طلا با کاهش ۹ درصدی به ۵۸۴,۰۰۰ انس رسیده و دارایقیمت ۳۲۵ دلار برای هر انس باشد.
- معدن refugio شیلی
شرکت kinross نتایج اکتشافات را در طول ۲۰۰۱ در چندین منطقه بدست آورد. تثبیت قیمت پایین طلا وشرایط فروش، فعالیت های اکتشافی و اقتصادی شرکت گسترشیافت. در سال ۲۰۰۱، شرکت معدنی omolon مالک۷/۵۴ درصد شرکت kinross در به داری های far east russia است،بهره برداری ها در ۲۸ کیلومتری شمالمعادن kubaka باتعیین کانی زایی طلای عیار بالا در ناحیه اکتشافیbirkachan ادامه یافت. فعالیت ها بر روی زون مینرالیزه بهطول ۳۰۰۰ متر انجام شد و تعدادی رگ وارتزی حاوی طلا و زون برشی همراه با سنگ های آتشفشانیکشف شد. زمین شناسی منطقه بوسیله رسوبات آبراهه ای پوشیده شده است.
اکتشافاتو حفاری ها در true north به صورتجانبی به منظور گسترش منطقه انجام میشود. درحدود ۱۲ کیلومتری شرق fort knox تلاش هابرای توسعه ذخایر درمحدودهپروژه gil متمرکز شد. پس از انجامحفاری هایی در سال ۲۰۰۲ کانی زایی طلا در میکا شیست های gil کشف گردید. این نفوذی ها ممکن است مشابه گرانیت هایی که میزبان کانی زایی معدن fort knox بوده باشد. هزینهبرنامه های اکتشافی درحدود ۱/۳ میلیون دلار در سال ۲۰۰۲ بوده است.
- معدن paracatu برزیل
معدنطلای روباز paracatu درای minas gerais قرارگرفته است. در ۱۱ ماه منتهی به ۳۱ دسامبر۲۰۰۳ میزان سهام تولیدات طلای معدن ۹۱,۱۷۶ انس با ارزش۱۹۳ دلار به ازای هر انس در نظر گرفته شد. در نیمه دوم سال ۲۰۰۳ است اج قسمت های سخت کانسنگ باعث کاهش وجیمعدن شد و کانسنگ سولفید بالا درمعدن باعث کاهش میزان فرآوری و کاهش بازیافت در تولیدات گردید.
مطالعاتامکان سنجی بر روی کارخانه sag با افزایش وجی ها تا۵۰% یعنی ۳۰ میلیون تن در سال رسید.
میزان تولیدات معدن در سال ۲۰۰۴ تقریباً ۹۵۰۰۰ انس باارزش ۲۲۸ دلار به ازای هر انس بودهاست. کارخانه sag در سال ۲۰۰۵ با سبک کانسار سخت و تبدیل بیشترآن به تولیدات باعث کاهش ارزش بهره برداری ها گردید.
معدن crixas برزیل
معدن زیرزمینی crixas در ای goias برزیلواقع شده است، میزان تولیدات معدن ۸۶,۶۹۸ انس طلا با ارزش۱۰۹ دلار به ازای هر انس بوده است.
میزان تولیدات معدن در سال ۲۰۰۴ درحدود ۹۴,۰۰۰ انس با قیمت ۱۲۹ دلار برای هر انس بود.
میزان ارزش افزایش سرمایه معدن در سال ۲۰۰۳، ۲/۳ میلیون دلار بود، این رقم در سال ۲۰۰۴به ۳/۳ میلیون دلار افزایش نشان داد.
فعالیت های اکتشافی در زونforquilha sul که ماده معدنی اصلی minaiii را پوشانده،موجب کشف تقریباً ۴۰۰ متر کانی زایی طلا گردید. زون باقی مانده و حفاری اکتشافی در ۲۰۰۴ در امتداد آن انجامپذیرفت. میزان سهام شرکت از ذخایرمعدن crixas درحدود۴۷۰۰۰۰ انس با قیمتی درحدود ۳۲۵ دلار برای هر انسبوده که این رقم در سال قبل آن ۴۷۸۰۰۰ انس بود.

مقالات مشابه :

معرفی شرکت طلای الدورادو eldorado

معرفی شرکت معدنی طلای ویستا

معرفی شرکت معدنی newcrest

معرفی شرکت طلای یام گلد (iamgold)

معرفی شرکت طلای دوربان رودپرت دیپ (drdgold)

معرفی شرکت معدنی هسلا hecla ، تولیدکننده طلای ارزان قیمت

معرفی شرکت طلای آتلانتیک

معرفی شرکت معدنی ریو تینتو

معرفی شرکت طلای گلد فیلدز

معرفی شرکت طلای نیو گینا

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید pearl

خواص مروارید pearl

مروارید سنگ متولدین داد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/16/post-229/
 • مطالب مشابه: شرکت طلای کینروس kinross
 • کلمات کلیدی: شرکت ,بوده ,تولیدات ,طلای ,دلار ,kinross ,شرکت kinross ,شرکت طلای ,دلار برای ,بهره برداری ,میزان تولیدات ,۱۲۶۹ میلیوندلار معامله ,سومین تولید کننده ,معد
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

 شرکت طلای نیوکرست  newcrest

شرکت newcrest درسال ۱۹۹۰ از ادغام شرکت استرالیایی newmont و bhp ایجاد گردید. newcrest و مؤسسان آن دارای پیشینه قوی درزمینه اکتشاف، توسعه و بهره برداری معادن عمدتاً در استرالیا می باشد. پیشینیان newcrest یعنیشرکت معدنی newmont در۱۹۶۶ در استرالیابا استفاده از روش های علمی استاندارد و معدنکاری پیشرفته و مدیریت مناسب باعث سوددهیمناسبی به سهامداران شرکت گردید.
شرکت معدنی newmont در سال ۱۹۲۱ در نیویورک بوسیله colonel william boyce thompson تأسیس گردید و بر روی ذخایر ...

شرکت معدنی newcrest یک شرکت استرالیایی است و نام آن در بازار سهام استرالیا موجود است. در۳۱ آگوست ۲۰۰۵، ۲۶۲۹۳ نفر سهامدار شرکت newcrest بودند. عمده فعالیت شرکت newcrest برروی صنعت معدنکاری طلا متمرکز شده و سود خود را از فروش شمش طلا و کنسانتره طلا- مس بدست میآ ورد. شرکت newcrest اکثر شمش های طلای خود را برای فروش به بازارهای استرالیا و آسیا وکنسانتره های طلا- مس را به ژاپن و کره می فرستد. بنابراین شرکت newcrest هماکنون به عنوان یک تولید کننده بزرگ طلا در جهان مطرح است و این به علت تلاش های شبانه روزی دست اندرکاران این شرکت است.
- تاریخچه
شرکت newcrest درسال ۱۹۹۰ از ادغام شرکت استرالیایی newmont و bhp ایجاد گردید. newcrest و مؤسسان آن دارای پیشینه قوی درزمینه اکتشاف، توسعه و بهره برداری معادن عمدتاً در استرالیا می باشد.
پیشینیان newcrest یعنیشرکت معدنی newmont در۱۹۶۶ در استرالیابا استفاده از روش های علمی استاندارد و معدنکاری پیشرفته و مدیریت مناسب باعث سوددهیمناسبی به سهامداران شرکت گردید.
در سال۱۹۷۲ کانسار telfer درشمال غرب استرالیا کشف گردید.
در ۱۹۷۵معدنکاری به روش روباز در معدن telfer آغاز گردید. ( شرکت bhp به newmont به منظور توسعه telfer پیوست.
در سال۱۹۸۷ شرکت newmont بهبازار سهام استرالیا راه یافت. فقط ۲۵% سهام به صورت معلق درآمد و ۷۵%باقیمانده آن در اختیار شرکت یی newmont باقی ماند. در این سال دارایی شرکت۷۰% سهام telfer، ۶۰% new celebration، ۱۰۰% wattle gully و طرح های اکتشافی معادن kalgoorlie و queensland بودهاست.
- نتایج اقتصادی
در سال ۲۰۰۵ میزان سود خالص شرکت newcrest پس از ر مالیات ۲/۷۴ میلیوندلار بوده است. دلیل افزایش سود شرکت افزایش میزان بهره برداری ها بودهاست.
• افزایش فروش طلا درحدود ۷۶۸,۲۸۰ انس با متوسط قیمت ۶۲۹ دلار برای هر انس بوده است.
• میزان خسارت از بازیافت طلا ۴/۴۶ میلیون دلار و سود ۱/۱ میلیون دلار بود و باعث کاهشقیمت ها به ۵۶۹ دلار به ازای هر انس گردید.
• میزان تولیدات ۷۸۸۲ انس طلا و ۵۵۳۲ تن ف مس بوده است.
• سود حاصل از فروش طلا با افزایش ۷۶% به ۶۹۶ میلیون دلار به علت فروش بالاتر طلا ازمعدن telfer بود،رسید.
• درنیمه سال فروش طلا ۹۲% و فروش طلا ۸۵% میزان تولید بوده است و بنابراین قیمت بازارمعاملات را محدود نموده است.
• سود قبل از پرداخت مالیات برای نیمی از سال از قیمت عادلانه شرکت درحدود ۱۲ میلیون دلار و قیمت گذاری دقیق برای فروش سال قبل۶/۲۷ میلیون دلار بوده است.
• میزان گردش وجود از بهره برداری ها به ۲/۴۴ میلیون دلار کاهش نشان می دهد و این به علتبدهی بالا و افزایش قیمت وام و پرداخت مالیات بوده است.
بهره برداری ها
کانسار ridgeway درنوامبر ۱۹۹۶ در ۵۰۰ متری زیرسطح ۳ کیلومتری شمال غرب معدن روباز cadia hill کشف گردید. بهره برداری در ridgeway درفوریه ۲۰۰۱ آغاز شد و کانسنگ اولیه در کارخانه cadia hill موردبهره برداری قرار گرفت. معدن ridgeway بزرگترین معدن زیرزمینی در میانمعادن زیرزمینی استرالیا و مؤثرترین معدن طلای زیرزمینی در جهان به شمار میرود.
ridgewayدر کانسارهای واقع در غرب استرالیا در تونل کانی زایی cadia valleyتشخیص داده شد.
این کانسار نیمه عمودی بوده و در اطراف توده مونزونیتی گسترش یافته و درتوالی آتشفشانی ها و رسوبی های اردوویسین نفوذ کرده است. کانی زایی طلا- مسدر ridgeway همراهبا نفوذی های مونزونیت و رگه های کوارتزی، رگه های کوارتز سولفیدی صفحه ای،استوک ورکی به خصوص در مونزونیت ها اتفاق افتاده است.
کارخانه ridgeway دارای ظرفیت اسمی ۴ میلیون تن در سال بوده اما این میزان در عمل افزایش نشان می دهد.در سال ۲۰۰۴ سرعت بهینه بهره برداری ۶/۵ میلیون تن در سال با توجه بهدستگاه های دکننده و بازیافتی می باشد.
معدن cadia valley استرالیا
بهره برداری های cadiavalley به عنوان بزرگترین تولیدکننده طلا و مس در new south wales ویکی ازبزرگترین تولیدکنندگان طلا در استرالیا به شمار می رود. بهره برداری ها شاملمعدن روباز عیار پایین cadia hill و معدن زیرزمینی عیار بالاتر ridgeway میباشد.
ماده معدنی cadiahill در سال ۱۹۹۲ کشف گردید. ایجاد ساختمان معدن در اکتبر ۱۹۹۶ آغاز گردید وبهره برداری ها در آگوست ۱۹۹۸ باتخصیص بودجه به این پروژه کامل گردید.
کانی زایی در cadiahill در امتداد شمال غربی به طول ۶ کیلومتر و عرض ۲ کیلومتر قرارگرفته و عمدتاًهمراه با مونزونیت های اوا اردوویسین بوده که درون توالی از سنگ هایرسوبی و آتشفشانی اردوویسین نفوذ کرده اند.
بیشتر طلای بازیافتی از طریق فرآیند متمرکز سازی بدست می آید. طلاهمچنین از طریق مدار ثقل سنجی که شمش های طلا را تولید می نماید، بازیافتمی شود.
معدن telfer استرالیا
معدن telfer درسال ۱۹۷۱ کشف شد و بوسیله شرکت استرالیایی newmont مورد بهره برداری قرار گرفت و بعد ازتأسیس شرکت newcrestدر سال ۱۹۹۱ به مالکیت این شرکت درآمد. معدن اصلی از ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۰مورد بهره برداری قرار گرفت و بیش از ۶ میلیون انس طلا تولید گردید.
درکارخانه فرآوری معدن در مارس ۲۰۰۲ درحدود ۱۹ میلیون انس طلا و ۷۴۰کیلوتن مس بدست آمد. در پی آن اکتشافات عظیم شامل بیش از ۱۴۰ کیلومتر حفاریو ۱۵۰۰۰۰ تن نمونه با حجم زیاد گرفته شد. telfer به یکی از بزرگترین معادن طلای استرالیا با تولیدمتوسط ۸۰۰۰۰۰ انس طلا و ۳۰۰۰۰ تن مس در سال در یک دوره ۲۴ ساله تبدیلخواهد شد.
کانیزایی طلا و مس میزبان حوزه استوک ورکی و ریفی در رسوبات پروتروزوئیک هستند.کانی زایی در maindome تا اعماق ۳/۱ کیلومتری زیرسطح و در west dome تا ۶۰۰ متری زیرسطح زمین ادامه دارد. هر دویاین کانسارها به صورت روباز معدنکاری می شوند. معدنکاری روباز در telfer بوسیله دستگاه های حفار هیدرولیک انجام می شود.
- معدن toguraci ، اندونزی
کانساراپی ترمال عیار بالایgosowong در سال ۱۹۹۵ کشف گردید. ساختار پروژهدر اکتبر ۱۹۹۸ آغاز گردید و اولین طلای تولیدی در جولای ۱۹۹۹ تولید شد.معدنکاری در معدن روباز در ماه می ۲۰۰۲ کامل شد اما فرآوری کانسار تا آپریل۲۰۰۳ ادامه یافت. در طول عمر چهار ساله معدن از کانسار عیار بالای gosowong، ۷۷۲۰۰۰ انس طلابا متوسط قیمت نقدی ۲۲۶ دلار به ازای هر انس تولید شد.
کانسار toguraci درقسمت جنوب غربی معدن تهی شده gosowong قرار گرفته است. کانی زایی طلایعیار بالای اپی ترمال به صورت رگه ای شیب دار انجام شده است. توسعه اینکانسار در جولای ۲۰۰۳، بعد از اعطای مجوز بوسیله ت اندونزی انجامپذیرفت. آماده سازی سایت، آماده سازی جاده ارتباطی معدن و فعالیت هایبرداشت در دوره شش ماهه با تولید اولین طلا در فوریه ۲۰۰۴ انجام پذیرفت. تولیدشمش طلا و نقره از محلول باردار از طریق فرآوری merril-crowe ( ته نشست روی) انجام می شود.
- معدن cracow ، استرالیا
بهره برداری های cracow شامل معدن عیار بالای کوچک بوده و همچنین شامل پروژه های حاشیه ای کوچک میباشد. طرح معدن کنونی شامل سه معدن از نه معدن تعیین شده از لحاظ ساختاری درمنطقه بوده است. معدنکاری در این معدن در دسامبر ۲۰۰۳ آغاز گردید و اولینتولید طلا در نوامبر ۲۰۰۴ انجام پذیرفت. شرکت newcrest بهره برداری های معدنی واکتشافی را در منطقه مدیریت کرد.
کانسار طلای cracow کانیزایی اپی ترمال سولفید پایین همراه با رگه های کوارتزی می باشد. کانی زایی طلای عیاربالا در سه قسمت معدن(royal، crownو sovereign)ایجاد شده اند و در ارتفاع ۱۰۰ تا ۶۰۰ متری زیرسطح زمین و ۵/۱ کیلومتریغرب کارخانه فرآوری قرار گرفته است. توسعه یافتگی این کانسار تقریباً ۳۵۰ متر بوده است،کانسار crown دارایطول تقریبی ۳۰۰ متر و طول کانسار sovereign تقریباً ۳۰۰ متر بوده است.
عرض ماده معدنی به طور متوسط ۵ متر بوده و تغییراتی را در ضخامت افقی نشان می دهد اماعیار آن تغییرات کمی را متحمل شده است.
- پروژه ها
- پروژه telfer
درنوامبر ۲۰۰۲ مطالعات امکان سنجی به منظور توسعه مجدد telfer و بررسی امکان سوددهی پروژه انجامپذیرفت. مراحل توسعه پروژه در دو مرحله انجام پذیرفت، مرحله اول شامل توسعهمجدد بهره برداری های روباز و ایجاد ساختمان فرآوری جدید معدن می باشد.مرحله دوم شامل توسعه بهره برداری های زیرزمینی است.
درمرحله اول توسعه مجدد معدن telfer را در۲۰۰۴-۲۰۰۵ کامل کرد و درفوریه ۲۰۰۵ تولید محصولات اقتصادی از معدن روباز آغاز گردید. معدن زیرزمینیدر مرحله توسعه باقی مانده است. ماده معدنی به صورت نیمه سطحی توسعهیافت، روش بهینه سازی معدن برای کانسار telfer deeps انجام پذیرفت و باعثکاهش قیمت ها گردید و میزان تولیدات معدن افزایش یافت. سرعت تولیدات معدن باظرفیت کامل ۴ میلیون تن کانسنگ در سال با حمل کانسنگ از معدن از طریقتونل قائم اختصاصی صورت می گرفت. در اوا ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ سرعت تولیدات معدنزیرزمینی اجازه تولید اولین کانسنگ معدن را داد و این میزان در دسامبر۲۰۰۶ به ۴ میلیون تن در سال خواهد رسید. کل میزان سرمایه برای دو مرحلهتقریباً ۴/۱ بیلیون دلار خواهد بود.
 -پروژه cadia east
پروژه cadia east درحاشیه شرقی معدن cadia hill درونتونل کانی زاییcadia ، در جایی که معدن روباز بزرگ و معدن زیرزمینی طلا- مس توسعهیافته است. در طول ۲۰۰۵ مطالعات امکان سنجی در این پروژه اصلاح گردید.
کانسار cadia east یکزون پورفیری کانی زایی طلا- مس در مجاورت حاشیه شرقی توده ماده معدنی cadia hill وبه طول بیشاز ۵/۲ کیلومتر در شرق توسعه یافته است. ذخایر معدنی cadia east درحدود ۱۸ میلیون انس طلا و ۹/۲میلیون تن مس است. این ذخایر شامل دو زون یک معدن روباز و یک معدنزیرزمینی می باشند. تخمین ذخایر کانسنگ اولیه برای زون زیرزمینی ۶ میلیون انسطلا و ۶۳/۰ میلیون تن مس در ژوئن ۲۰۰۵ بوده است. این تخمین با بیش از ۱۶۵ کیلومتر حفاریدر بیش از ۱۶۸ گمانه تأیید شده است. زون زیرزمینی cadia east بهسمت غرب، شرق و اعماق توسعه یافته است. مطالعات معدنی، میزان پتانسیل معدنروباز را وسیع و عیار پایین در سطح و معدن زیرزمینی از ۷۰۰ تا ۱۵۰۰متر برای کانسار باقیمانده اعلام می نماید، هسته بزرگ و دارای عیار بالا وهاله اطراف آن عیار پایین می باشد.
- پروژه kencana
پروژه kencana بوسیله شرکت سرمایه مشترک ptnusa halmahera minerals در یک کیلومتری جنوب معدن اصلی gosowong واقعشده است. توسعه این کانسار سومین معدن را در منطقه gosowong نشان می دهد. مطالعات انجام شدهقابلیت سوددهیمعدن زیرزمینی را هم بررسی نموده است.
پروژه kencana شامل توسعه معادن زیرزمینی عیار بالا، کانسار طلای اپی ترمال در ۱۲۵ متری زیرسطحزمین قرار گرفته است. کانی زایی معدن ۲/۲ میلیون انس منبع و ۸۶/۰ میلیونانس ذخیره می باشد.
روش معدنکاری cut-and-fill به عنوان روش مناسب تر دراین معدن برگزیده شد، و این به علت شرایط زمینی فقیر و سرعت بازیافت بالا بوده است. طرحاولیه معدن، بازیافت ۶/۱ میلیون انس طلا در طی ۶ سال بوده است. کل هزینه سرمایه در اولین تولیداتدرحدود ۴۴ میلیون دلار تخمین زده شد و شامل توسعه زیرزمینی، تجهیزات معدن کاری و تجهیزات اضافه شده به معدن می باشد. تخمین زده می شود،اولین تولیدات طلا در فصل چهارم سال ۲۰۰۶ تولید شود.
- پروژه ridgeway deeps
پروژه ridgeway deeps شاملتوسعه ذخایر کانی زایی در معدن ridgeway است. در دسامبر ۲۰۰۴ توسعهتصاعدی در پروژه انجام پذیرفت و ساختمان فرآوری در اوایل ۲۰۰۵ ایجاد گردید.
این پروژه در معدن اصلی از عمق ۳۰۰ متری تا ۱۳۰۰ متری زیرسطح زمین توسعه یافته است. پیشبینی شده عمر معدنridgeway تا ۲۰۱۸ ادامه یابد.
کارهای توسعه ای با کاهش مواجه شد و سیستم تهویه ای بهبود یافت. معدنکاری زیرزمینی بهمنظور توسعه پروژه انجام شد. در مسیر توسعه معدنکاری، زمان بندی و تجهیزاتفرآوری مورد نیاز معدن تأمین گردید. در طول سال های ۲۰۰۵_۲۰۰۶ مطالعاتمقدماتی امکان سنجی و در سال های ۲۰۰۶_۲۰۰۷ مطالعات امکان سنجی گسترده وقطعی کامل خواهد گردید.
- اکتشافات
- ناحیه cadia cadia east
در cadia east حفاریهای عمیق و مطالعات امکان سنجی اولیه، تخمین میزان ذخایر اولیه را در فوریه ۲۰۰۴ و توسعهآن را در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ امکان پذیر نموده بود. تخمین جدید با افزایش ۴/۸میلیون انس در ذخایر طلا و ۲/۱ میلیون تنی مس بوده در نتیجه میزان کلذخایر معدن ۱۸ میلیون انس طلا و ۹/۲ میلیون تن مس تعیین گردید. این ذخایرشامل: ذخایر ممکن معدن روباز درحدود ۳۰۰ میلیون تن با عیار ۴۶/۰ گرم درتن طلا و۳۷/۰ درصد مس، ذخایر احتمالی و ممکن معدن زیرزمینی درحدود ۵۳۰ میلیون تنبا عیار ۸۱/۰ گرم درتن طلا و ۳۳/۰ درصد مس می باشد. cadia east یک نوع کانسار پورفیری مس- طلابوده و تا عمق بیش از ۱۵۰۰ متری زیرسطح زمین امتداد می یابد.ذخایر زیرزمینی عمیق تر به سمت شرق و غرب و اعماق توسعه یافته است. حفاریهای سطحی در کانی زایی زیرزمینی ادامه یافته و توسعه کانی زایی را درغرب منطقه در زون عیار بالا و در اطراف کانی زایی عیار پایین ارزی مینماید. پیش بینی می شود، حفاری های اضافی در ذخایر زیرزمینی افزایش یابد.
ridgeway
درridgeway حفاری های عمیق ذخایر قبل ازمعدنکاری تا ۲۷۰۰۰۰ انس طلا و ۱۷۰۰۰ تن مس افزایش یافته است، که این میزانبا نتایج ۲۰۰۲-۲۰۰۳ مقایسه شد، اما پس از تهی سازی معدن، میزان ذخایرموجود در معدن با کاهش به ۲۳۰۰۰۰ انس طلا و ۳۴۰۰۰ تن مس رسیده است.
کانی زایی جدید بلافاصله در زیر کانسار موجودridgeway واقعشده است و این کانسار تا ۱۳۰۰ متری زیر سطح زمین توسعه یافتهاست. حفاری های عمیق به عنوان کانسارهای باقیمانده در اعماق ادامه یافته است.
در ناحیه سرمایه گذاری مشترکjunction reefs در طول ناحیه اکتشافی cadia، حفاری ها در ناحیه warrengong توسعه یافته است. بیشترین فاصلهها برای کانیزایی ثبت گردید. حفاری های اضافه در سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۵ برنامه ریزی گردید.
- اکتشافات gosowong
کانسار kencana تود انی زایی طلای اپی ترمال بوده که در یک کیلومتری جنوب معدن gosowong واقع شده است. اولین بررسی هایذخایر در فوریه ۲۰۰۴ آغاز گردید. میزان ذخایر احتمالی و ممکن معدن ۶۹/۰ میلیون تنبا عیار ۴۱ گرم درتن طلا تعیین شد و میزان ۹۲/۰ میلیون انس سهام، متعلق به newcrest درشمال غرب، کهبیشتر مربوط به کانسارهای حفاری شده می باشد، تخمین زده شد.
کانی زایی درقسمت جنوب شرق و اعماق توسعه یافته است. حفاری ها با توجه به بررسی های انجام شده در قسمتجنوب شرقی کانی زایی متمرکز شده است و محدوده های پایینی و بالایی آن را مشخصمی نماید. ذخایر عیار بالا در ۲۰۰ متری جنوب شرق ذخیره موجود ثبت شده است.
toguraci
ذخایرجدید toguraciدر منطقه تعیین گردید. این ذخایر شامل کانی زایی طلا در ساختارهای kayu manis و damar میباشد.
محدوده telfer  ناحیه اکتشافی telfer
ناحیه اکتشافی telfer برروی تپه trotman واقعشده است، بیشتر شواهد کانی زایی طلا در خارج تپه قابل مشاهده می باشد. تپه trotman در۳۰ کیلومتری جنوب شرق telfer واقع شده است.
حفاریها در نیمه اول ۲۰۰۳-۲۰۰۴ بر روی کانسار backdoor متمرکز شد و نشان می دهد ک انی زایی برشی نازک لایه به سمت غرب انجام شده اما در قسمت شرقی جایی کهتوسعه یافتگی را بهتر نشان می دهد، باز باقی مانده است. حفاری ها در قسمت نهاییسال ۲۰۰۳-۲۰۰۴ برنامه ریزی گردید اما به علت شرایط نامناسب جوی انجامنشد. نتایج این بررسی ها در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۵ با اکتشاف backdoor کامل گردید، گرچه حفاری مغزه ایعمیق درقسمت شرقی زون برشی هم بررسی گردید.
حفاریهای اکتشافی در سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۵ در تپه های connaughton و tim در نواحی grace و parallel متمرکز شده بود.
- اکتشافات cracow
ساختارهایکانی زایی تعیین شده در خلال توسعه معدن، بوسیله حفاری های اکتشافی با فواصل زیاد، اکتشافکانی زایی در ساختارهای sterling را نشان می دهد. کانی زایی طلا برایتعیین محدوده ذخایر باعث کشف ساختارهای sterling، klondyke north، roses pride، sovereign، empire و phoenix و همچنین رگه های کانی زایی royal و crown گردید.ساختار sterlingدر ۳۰۰ متری غرب ساختار empire واقع شده است. حفاری های اضافی در ساختار sterling ادامهیافت و ساختار کانی زایی گسترده آن کشف شد. نتایج حفاری ها از ساختار sovereign امکانافزایش کانی زایی را نشان داد. حفاری های اکتشافی برای ساختارهای کانی زایی طلادر ۲۰۰۴-۲۰۰۵ در ناحیه اطراف رگه های کانی زایی crown و royal ادامه یافت و اه تعیین شده در قسمت شرقیناحیه طلادار cracow راتعیین نمود.
- اکتشافات ashburton, wa
در محدوده ashburton کانی زایی طلا از نوع کارلین، میزبان سنگ رسوبی بودهاست. با گذشت پنج سال از حفاری های اکتشافی تعدادی آنومالی طلا در رسوباتا یده که به مساحت ۲۰۰ کیلومتری گسترده شده اند، تعیین گردید. در طول اینسال newcrest همکاریهای خود را با شرکتsipa resources limited از ۷۰% به ۸۰% افزایش داد.
کارهای صحرایی در نیمه ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ با شروع گردبادهای fay و monty قطع شد و تعیین طلا از رسوبات ا یده براساس حفاریها در electricdingo، cleopatranorth، romulusو merlin تثببت گردید.این نتایج شامل ۱۸ متر با عیار ۳ گرم درتن طلا از گمانه ۷۰ متری در cleopatra north و۱۷ متر با عیار ۲/۳ گرم درتن از گمانه ۶۴ متری در romulus می باشد. عیار طلا moderate در رسوبات ا یده نشده درکانسار anthibywell ثبت شد و این دلیلی برای جستجوی اولیه کانی زایی طلا بوده است.نتایج این بررسی ها شامل ۸ متر با عیار ۱/۳ گرم درتن و ۵ متر با عیار ۳/۴ گرم درتن طلا از عمق کمتر از ۱۰۰ متری زیرسطحزمین بوده است.
حفاریهای عمیق تر در anthibywell و دیگر کانسارها، شامل معدن mt olympus برای سال ۲۰۰۴-۲۰۰۵ برنامه ریزیگردید.

مقالات مشابه :

معرفی شرکت طلای کینروس kinross

معرفی شرکت طلای الدورادو eldorado

معرفی شرکت معدنی طلای ویستا

معرفی شرکت معدنی newcrest

معرفی شرکت طلای یام گلد (iamgold)

معرفی شرکت طلای دوربان رودپرت دیپ (drdgold)

معرفی شرکت معدنی هسلا hecla ، تولیدکننده طلای ارزان قیمت

معرفی شرکت طلای آتلانتیک

معرفی شرکت معدنی ریو تینتو

معرفی شرکت طلای گلد فیلدز

معرفی شرکت طلای نیو گینا

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید pearl

خواص مروارید pearl

مروارید سنگ متولدین داد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/17/post-230/
 • مطالب مشابه: شرکت طلای نیوکرست newcrest
 • کلمات کلیدی: شرکت ,گردید ,زایی ,کانی ,میلیون ,توسعه ,کانی زایی ,بهره برداری ,شرکت طلای ,شرکت newcrest ,میلیون دلار ,شرکت استرالیایی newmont ,اعماق توسعه یافته ,یعنیش
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

شرکت طلای هارمونی harmony

شرکت طلای harmony، شرکت سهامی طلا و بهره برداری معدنی وابسته به آن درآفریقای جنوبی، استرالیا، گینه نو به شمار می رود، و فعالیت های اکتشافی،معدنی و مشارکت در پروژه های آفریقای جنوبی، پرو و مناطق دیگر در آفریقابه آن افزوده گردیده است.
استراتژی شرکت برای توسعه معدن موفقیت آمیز بوده و توانسته خودرا به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلا در دنیا، و سومینتولیدکننده بزرگ در آفریقای جنوبی معرفی نماید....
شرکت طلای harmony در سال ۱۹۵۰ تشکیل شد، در آن زمان معادن rand فعالیت های اکتشافی شرکت را اداره می د ...
شرکت طلای harmony در سال ۱۹۵۰ تشکیل شد، در آن زمان معادن rand فعالیت هایاکتشافی شرکت را اداره می د. در سال ۱۹۹۵، به علت انتقال معادن rand شرکت،فعالیت های خود را جداگانه ادامه داد. در آن زمان، شرکت درحدود ۶۵۰۳۱۰ انس طلا تولید می نمود و ۱۶۰۰۰ نفر هم در آنمشغول به کار بودند.
با افزایش پتانسیل های معدنی در آفریقای جنوبی واسترالیا، امروزه شرکت طلای harmony ششمین تولید کننده بزرگ طلا در جهان به شمارمی رود. در فوریه سال ۲۰۰۵،این شرکت ۳ میلیون انس طلا، عمدتاً از معادن آفریقای جنوبی تولید نمود.
شرکتharmony مالک بزرگترین ذخیره طلای جهان است. این ذخیره درحدود۶/۵۲۸ میلیون انس با عیار آستانه ۲۵۰ سانتی متر گرم درتن بوده و ۱/۵۴ میلیون انس از این میان در رده بندی ذخایر، دارایقمیتی درحدود ۹۲۰۰۰ راند آفریقای جنوبی به ازای هر کیلوگرم می باشد.
شرکت طلای harmony، شرکت سهامی طلا و بهره برداری معدنی وابسته به آن درآفریقای جنوبی، استرالیا، گینه نو به شمار می رود، و فعالیت های اکتشافی،معدنی و مشارکت در پروژه های آفریقای جنوبی، پرو و مناطق دیگر در آفریقابه آن افزوده گردیده است.
استراتژی شرکت برای توسعه معدن موفقیت آمیز بوده و توانسته خودرا به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلا در دنیا، و سومینتولیدکننده بزرگ در آفریقای جنوبی معرفی نماید.
harmony یکی از شرکت های موفق بود که خود را از رکودو یا حتی بسته شدن ( در سال ۱۹۹۵) به شرکتمستقل در حال گسترش تغییر داد و سهام خود را در دوره هفت ساله با مدیریت جدید معرفی نمود.
شرکت از ح شرکت اجاره ای در ای free state به شرکت معدنی در حال به داری تغییر وضعیت داد و در نواحی اصلی طلاخیز در آفریقای جنوبی فعالیت مینماید.
تاریخچه
در مارس ۲۰۰۱، شرکت harmony توانست معادن elandsrand و deelkraal را از شرکت anglogold با قیمت یک بیلیون راند آفریقایجنوبی ( با نرخ تبدیل ۱۳۰ میلیون دلار در ۷۰/۷ راند) یداری نماید.
در آپریل ۲۰۰۱، harmony کنترل داخلی شرکت طلای استرالیایی new hampton راپس تحویل گیری موفقیت آمیز به انجام رساند. پیش بینی شد که به داری های newhampton تولیدی درحدود ۲۲۰۰۰۰ انس در سال خواهد داشت.
در اوا ژوئن ۲۰۰۱، شرکت harmony با موفقیت وارد بازار سهام شد و درحدود۲۷۰۸۲۵۰۰ سهم برای شرکت harmony صادر نمود و ۹۰۲۷۵۰۰ تضمین با ارزش ۲/۱بیلیون راند تهیه نمود. این سهام و تضمین ها وارد لیست بازار سهامژوهانسبورگ و nyse شدند.
تغییرات قیمت سهام شرکت طلای harmony
از ژانویه ۲۰۰۵ تا ژانویه۲۰۰۵ در بازار سهام ffm
 شرکت در آپریل ۲۰۰۲، اعلام کرد درحدود ۵/۸میلیون سهام عادی با قیمت ۲۰/۱۳ دلار بهازای هر سهم برای فروش عرضه گردید. عایدات این فعالیت ها درمجموع ۱۱۲ میلیون دلار بودهاست و برای کناره گیری شرکت هزینه ای درحدود ۹۵ میلیون دلار هزینه شده است.
در سال جدید شرکت harmony و شریک آن africa vanguard resources, در ۲۲می سال ۲۰۰۳ اعلام د که پروژه doornkop south reef در بهره برداری های randfontein ادامهیافت. توسعه پروژهبا قیمتی درحدود ۱۲۷۰ بیلیون راند انجام خواهد شد.
در ۲۹ می ۲۰۰۳،شرکت harmony اعلامنمود درحدود ۸ میلیون سهام عادی با قمیت ۵۰/۱۵ دلار به ازای هر سهم جایگزیننموده است. عواید حاصل از این جایگزینی برای گسترش فعالیت های در حال توسعهصرف گردید.
در ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳ شرکت اعلام نمود که درحدود ۹/۱% دارایی ها را در placer dome ازدست داده است. ۷۵۸۶۴۲۲ سهم،بدون سرمایه گذاری به قیمت ۵۲/۱۱ دلار برای هر سهم و در مجموع ۸۷ میلیون دلار فروخته شد.
- نتایج اقتصادی
در دسامبر سال ۲۰۰۵ شرکت برای کاهش فشار بر بهره برداری ها تلاشزیادی انجامداد، اما این تلاش ها موفقیت آمیز نبود و تولید طلا با کاهش ۱۴ درصدیمواجه شد. همچنین عیار بازیافتی طلا کاهش یافت.
با کاهش قیمت کل بهره برداری، واحد قیمت در راند برای هر تن وراند برای هر کیلوگرم از ۳۴۸ به ۳۶۳راند برای هر تن و ۸۳,۱۵۴ به ۹۲,۹۱۴ راند به ازای هر کیلوگرم رسید. درآمد حاصل از قیمت طلابرای ماه مارس از ۱۰۲,۳۳۳ راند به ازای هر کیلوگرم در دسامبر ۲۰۰۵به۱۱۰,۳۹۹ راند برای هر کیلوگرم رسید و این به علت سقوط عایدات شرکت در حدود ۲/۷درصد بوده است.
در مارس ۲۰۰۶، سود ناخالص شرکت درحدود ۸/۸۳ میلیون دلار بوده که درمقایسه با دسامبر ۲۰۰۵ کاهش یافت. علت اصلی این کاهش در تولیدات طلا،کاهش حجم تولیدات شرکت و عیار بالای کانسنگ بوده است.
ضرر خالص در این فصل ۱۸۲ میلیون راند ( ۴۵ سنت به ازای هرسهم) بود ه قابلمقایسه با سود خالص شرکت ۲۲ میلیون راند ( درآمد ۶ سنت برای هر سهم) برایفصل گذشته است. توجه به این نکته لازم است که سود خالص در دسامبر ۲۰۰۵ حاصل از سرمایه گذاری باقیمانده در مناطق طلاخیز۳۰۶ میلیون راند بوده است. این نتایج در دو ناحیه تأثیر منفیداشته است، سود ناخالص پایین همراه با تولید طلای کم و ثانیاً تأثیر منفی بربازار سهام استرالیا.
شرکتharmony برای حل مشکلات charter قدم هایی برداشت که شامل:
- فروش ۱۰ درصد معدن elandskraal به khumo bathong holdings، شرکت معدنی bee
- یداری سرمایه harmony بوسیله simane، شرکت مرکزی bee
- فروش ۲۶ درصد از حقمعدنی معادن doornkopبه شرکتafrican vanguard resources
- ادغام شرکت با شرکت armgold، بوسیله شرکت طلای south african
- معامله avmin/arm درسال ۲۰۰۴
- ذخایر و منابع
علارقم معدنکاری ۱/۳ میلیون انسی در فوریه ۲۰۰۵ و گستره ساختاری وسیع ذخایردر آفریقای جنوبی، میزان ذخایر در طول سال با کاهش ۱۳ درصدی مواجه شد. در۳۰ ژوئن ۲۰۰۵، میزان منابع harmony درحدود ۶/۵۲۸ میلیون انس کانسنگ و میزانذخایر معدنی ۱/۵۴ میلیون انس اعلام گردید که از این میزان ۷/۹ میلیونانس تحت عملیات بهره برداری قرار گرفته اند. میزان ذخایر قطعی و احتمالیشرکت شامل چندین ذخیره معدنی تعدیل شده برای تولید ذخیره کانسنگ می باشد.
با استفاده از مدل های ژئواستاتیکی و زمین شناسی میزان ذخایر target افزایشاندکی نشان داد و عیار ذخایر در معادن masimong و hidden valley افزایش یافت.
-  میزان منابع در حوضه witwatersrandآفریقای جنوبی
حوضهwitwatersrand با سنگ های رسوبی به ضخامت ۶ کیلومتر پر شده و بر رویکراتون kaapvaalقرار گرفته اند، توسعه یافتگی عرضی این حوضه به صدها کیلومترمی رسد. اکثر این ذخایر بر روی یک یا دو سطح دگرشیبی و با حداقل گستردگیروی دیگر سطوح ناپیوستگی قرار گرفته اند.
معدنکاری در این مناطق اکثراً به صورت معدنکاری زیرزمینی کم عمق،بهره برداری باریک و ریف های صفحه ای کم شیب انجام می شود.
- کلیات بهره برداریها
بهره برداری های اصلی شرکت در free state، evander، randfontein و ناحیه west rand واقعدر حوضهwitwatersrand و در کمربند شیست سبز ای north west در جایی که معدن روباز kalgold وجوددارد، قرار گرفته اند. به داری های دور از ساحل harmony شامل بهره برداری ها در استرالیا و سرمایهگذاری شرکت در goldfields و african rainbow minerals بوده است. دیگرمعدن دور از ساحلharmony معدن hidden valley در گینه نو است، که در جولای۲۰۰۵ با تأیید هیئت مدیره شرکت به انجام رسید.
بهره برداری های free state به عنوان تولید کننده منحصر بهفرد در سال ۱۹۹۵ مطرح گردید، و فرآوری های انجام شده در ماده معدنی تعیین گردید،و کل تولیدات شرکت تا ۶۰۰۰۰۰ انس طلاادامه یافت. شرکتharmony، معدن evander رادر سال ۱۹۹۸ بدستآورد، این معدن از ادغام چهار معدن و مجوز دیگر معادن بوده و درحدود ۴۰۰۰۰۰ انس طلا در سال تولید می نماید.
در سال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ شرکت harmony معدن bisset کانادا و معدن kalgold آفریقای جنوبی را بدست آورد. سپس در ماهمارس ۲۰۰۴ معدن bisset با قیمت۵/۷ دلار کانادا فروخته شد. معدن kalgold و قسمتی از بهره برداری های استرالیاظرفیت معدنکاری روباز شرکت را نشان می دهد.
پروژهhidden valley به عنوان یکی از معادن روباز برنامه ریزی گردید،به معادن روباز شرکت harmony و ظرفیت تولیدات بین المللی شرکت خواه زود. درژانویه ۲۰۰۰، شرکتharmony معدن randfontein را با ظرفیت تولید سالیانه بیشاز ۵۶۰۰۰۰ انس بدست آورد. در دسامبر ۲۰۰۰، شرکت harmony دو معامله به منظور توسعه شرکت یکی درآفریقای جنوبی و دیگری در استرالیا انجام داد.
- معادن طلای free state آفریقای جنوبی
بهره برداری های free state شامل معادن اصلی harmony، معدن unisel، تونل قائم شماره ۳ saaiplaas، کمپل تونل قائم masimong ( شاملتونل های قائمشماره ۴ و۵ masimong)، تونل های قائم شماره۲، ۳ و۵ و ناحیه معدنی vermeulenskraal north می باشند.
معدنکاری در معادن free state در اعماق بین ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ مترانجام میشود.
بهره برداری ها در معادن free state با معدن harmony، که اختلاطی از معادن harmony، virginia و merriespruit بوده است، آغاز گردید. درابتدای فعالیت در سال ۱۹۹۶، harmonyتونل های قائم معادن اطراف را یداری کرد.
معادن طلای free state در منطقه معدنی free state درلبه جنوب غربی حوضه witwatersrand واقع شده است. بهره برداری هادر این منطقه، در قسمت جنوب غربی و جنوب شرقی ناودیس انجام میشود، تونلهای قائم brand، saaiplaas و masimong با ساختار ی ان باعث توسعهقسمت شمالی منطقه گردیده است.
بهره برداری های free state هم به صورت زیرزمینی و هم روبازدر سنگهای باطله انجام می پذیرد. مهمترین فعالیت در معادن طلای free state دستی به حجم و عیار مناسببرای است اج کانسنگ است.
از تونل قائم شماره ۲ harmony در free state، ۶۸۰ کیلوگرم طلا از ۱۳۵۰۰۰ تن کانسنگ ماده معدنی دراوا سال ۲۰۰۳ بدست آمد.
بهره برداری های freegold آفریقای جنوبی
معادنfreegold شامل tshepong، phakisa، bambanani، west، kudu، sable،nyala، elandو sthelena می باشند و در شمال و غرب welkom قرار دارند، معدن joel در ۳۰ کیلومتری به سمت شمال واقع شده است.معدنکاری joel به صورت کمعمق با شیب به سمت ریف beatrix/vs۵ انجام می شود، دیگر معادن به صورتاولیه باعث است اجbasal reef می شوند. معدنکاری محدود در leader reef، a reef و b reef در گذشته انجام گردیده است.
کانسارهای kudu، sable، nyala، eland و st helena باتأثیر شدید گسل ها به خصوص در ناحیه غربی تشخیص داده می شوند. tshepong، phakisa، west و bambanani بوسیله گسل های ناحیهای با شیب شمالی- جنوبی قطع می شوند و اکثراً کم عمق و دارای شیب به سمت شرق هستند. b reef درمعدن tshepongمعدنکاری می شود و پتانسیل این محدوده اکتشافی در منطقه دیگری است اج گردیده بود.
-  معدن evander، آفریقای جنوبی
معدن طلای evander در ناحیه طلاخیز evander، west rand، واقع در ناحیه witwatersrand، در ای mpumalanga آفریقای جنوبی واقع شده است.
بهره برداری معدن در این ناحیه طلادار با فعالیتهایشرکت دیگری توأم شده است. در این محل چهار معدن طلا که هنوز هم در حال به داری هستند، وجود دارد. این معادن به نام معادن طلای evander وبه نام هایwinkelhaak، kinross، leslie و bracken شناختهمی شوند. از زمان کشف این کانسار در سال ۱۹۵۸، ۷۶۰ تن طلا در این منطقه معدنی کشف شد که درحدود دودرصد کل طلای بازیافتشده از حوضهwitwatersrand می باشد. تولیدات طلا تا سال ۱۹۹۷ کاهش یافت، وبه کمتر از ۲۰ تن طلای فرآوری شده رسید.
در سال ۱۹۹۸ بهره برداری های معدنی در منطقه ( به استثنای به داری های ناچیز) اکثراً براساس تولید متوسط طلا در عمر ۱۶ ساله معدن مطرحشده بود. این تولیدات در سال ۱۹۹۷ درحدود ۱۷۶۱۲ کیلوگرم طلا بود. ارزشذخایر قابل اثبات به علت کاهش قیمت طلا و از بین رفتن کانسنگ عیار بالا،کاهش یافت.
- معدن طلای lindum reefs)randfontein)
این معدن در غرب ژوهانسبورگ و در ای gauteng آفریقای جنوبی واقع شده است.
- معدنrandfontein
در ابتدا بوسیله شرکت معدنی randfontein estates در سال ۱۸۸۹ شروع به فعالیتنمود.
ساختار ناحیه طلادار west rand غالباً دارای بلوک های هورستی witpoortjie و panvlakte بودهو بر روی چین خوردگی های همراه با ناودیس west rand با پلانژ به سمت جنوب شرقی قرارگرفته است. در معادنcooke دو گسل اصلی وجود دارد. اولی موازی با گسل panvlakte و روند شمال- شمال شرقی و پایین افتادگیکم و فاقد هرگونه حرکت جانبی می باشد.
 دومین گسل دارای روند شمال غرب-غرب پایین افتادگی کم، اما حرکت عرضی زیاد می باشد، که در نتیجه کانسنگپرعیاری در elsburga۵ reefs ایجادمی کند. معدنcooke ۴ در ۱۰ افق ریفی مجزا معدنکاری می شود، کهشامل mondeorreefs، elsburgreefs و vcr هستند، و همچنین در قسمت غربی cooke ۳ ایجاد گردیده است. در معدن doornkop، ریف های kimberley و south معدنکاریگردیده اند.
انتظار میرود که با کاهش فعالیت های زیرزمینی معدنی و تکمیل بوسیله عیاربازیافتی پایین ارزش طلا از ۶۲۰۶۵ راند در هر کیلوگرم به ۷۸۰۶۲ راند در هرکیلو افزایش یابد. از ویژگی این کانسارها کم عمق بودن آنها و کم عیاربودن این کانسار نسبت به دیگر معادن اطراف که در محدوده فعالیت های conops واقعشده اند، به شمار میرود. توناژ زیرزمینی با کاهش ۸ درصدی یا۲۲۰۰۰۰ تنی به ۲۶۴۶۰۰۰ تن رسید. کاهش بسیار کم عیار بازیافتی به ۶۳/۴ گرمدرتن در مقایسه با ۹۴/۴ گرم در تن درسال پیش، باعث شد تا طلای بازیافتیبا ۱۳ درصد کاهش به ۱۲۲۶۰ کیلوگرم برسد.
میزان سود حاصل از بهره برداری های سطحی از ۴۱ میلیون راند به ۵میلیون راند کاهش یافت. عیار بازیافتی به علت تغییر در مواد تغذیه کننده مادهمعدنی از lindumreefs کاهش قابل ملاحظه ای یافت.
- معدن elandskraal آفریقای جنوبی
ساختارfar west rand بوسیله سری گسل های نرمال با شیب به سمت شرق با پایینافتادگی بیش از ۴۰ متر تعیین گردیده اند، به علاوه سری هایی از گسل هاینرمال با امتداد شمال- شمال شرق معمولاً دارای جابجایی کمتری در سمت شمالغربی هستند. گسل ها در این منطقه معمولاً کمتر از دیگر نواحی طلاخیز wits میباشند. ریف های اولیه است اج شده vcr و carbon leader از شرق به غرب افزایش یافته اند. هدفثانویه درمنطقه ریفmiddlevlei و زون ریفی کنگلومرایی mondeor بود ه در زیر vcr در deelkraal ودر ناحیه غربیelandsrand قرار گرفته اند.
- شفت orkney آفریقای جنوبی
بهره برداری orkney در ناحیه طلاخیز klerksdorp و در حاشیه شمال غربی ناحیه witwatersrand قرارگرفته است. ناحیه توسط گسل نرمال با امتداد شمال شرقی و پایین افتادگی چند صدمتری، هورست و گرابن هایی را در منطقه ایجاد نموده است. این تغییرات با قطعشدگی بوسیله گسل های هم جهت مقیاس کوچک با افتادگی دهها متری نمایان شدهاند و درنتیجه بلوک های ریفی با عرض بیش از ۱۰۰ متر را ایجاد نموده اند. کانسارهای اولیه طلا درمنطقه vcr و vaal reef، blackreef، zandpanmarker و dennys reef هستند اما هم اکنون فاقد ذخیرهاقتصادی می باشند.elsburg reefs هدف اصلی در معادن ۶ و ۷ orkney به شمار می رود، و معمولاً همراهبا vcr ودرخلاف جهت روند شمال شرقی منطقه قرارگرفته است.
- بهره برداری welkom آفریقای جنوبی
محدوده معدنی بهره برداری های welkom در قسمت مرکز ناحیه طلاخیز free state قرارگرفته است. این بهره برداری ها کامل شده و همه تونل های قائم تحت مراقبت قرار دارند. basal reef یکیاز ریف های اصلی اکتشاف شده در کل بهره برداری ها به شمار می رود، و دارای امتدادشمال تا شمال غربی و شیب ۲۰ تا ۴۰درجه به سمت شرق هستند. این منطقه بوسیله گسل rheedersdam محدود شده و در شرق گسل de bron قرارگرفته است. این منطقه همچنین بوسیله گسل های با روند شمالی- جنوبی قطعشده و dagbreekو ararat نامگذاریگردیده اند.
leader reef در معدن ۶ welkom است اج گردیده است، ضمن اینکه saaiplaas reef ( کانالضخیم عیار بالا رویbasal reef قرار گرفته است) در welkom معدنکاری شده است.
- معدن target آفریقای جنوبی
بهره برداری target در شمال منطقه طلادار free state، ۲۰ کیلومتری شمال welkom واقع شده است. ریف ها در کنگلومراهای elsburg – dreyerskuil بهشکل گوهای تشکیل شده اند، است اج می شوند و شامل ۳۵ ریف افقی مجزابوده که اغلببوسیله لایه های کواتزیتی از یکدیگر جدا گشته اند. elsburg reefs بوسیله سطح ناپیوستگی در سطحلایهdreyerskuil قطع شده است.
 در زیر برونزد رویدگرشیبی ، elsburgs دارای شیب ملایم به سمتشرق بوده و تدریجاً به سمت پایین کم عمق تر می شود. بسته شدن برونزد رویدگرشیبی، باعث کاهش کوارتزیت های متداخل شده و درنتیجه در elsburg reefs بهشکل ترکیب ریفی ادغام شده اند، است اج بوسیله تکنیک های معدنی تودهای درمعدن target انجاممی شود. همچنین dreyerskuil شاملریف های کپه ای دارای شیب کمی به سمت شرق هستند. این ریف ها شیب کمی دارند، اما دارای گسترش جانبیبیشتری نسبت به ریفelsburg هستند. ریف های big pebble، b reef و basal reef در تونل های قائم قدیمی lorraine است اجشده اند و پتانسیل موجود در آنها به سمت این مناطق قدیمی باز می شود.
- معدن طلایkalgold
این معدن در ۵۰ کیلومتری جنوب غرب mafikeng در ای north-west آفریقای جنوبی و در ۳۰۰کیلومتری غرب ژوهانسبورگ واقع شده است. معدن kalgold در عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۱۰ دقیقه جنوبیو طول جغرافیایی ۲۶ درجه و ۱۴ دقیقه شرقی در ناحیه بین mafikeng و vryburg قرارگرفته است. مساحتمنطقه مورد معدنکاری این معدن ۶۱۵ تار است.
معدنkalgold شامل معدن روباز kalgold و قسمت های همراه می باشد. معدن kalgold داراییک کارخانهفرآوری به نام کارخانه ذوب ف ات بوده که تمام مواد اولیه این قسمت از معدن روباز فراهم میشود.
درسال ۲۰۰۴ بهره برداری های معدن kalgold، تقریباً ۳ درصد کل فروش شرکت harmony را شامل میشود.
معدنkalgold روی کمربند شیست سبز kraaipan که نوعی تشکیلات شیست سبز حاویطلا است، قرار گرفته است. در حین معدنکاری این ناحیه، ۶ زون ساختاری کانیزایی تشخیص داده شد. چندین زون کانی زایی اضافی که در این ناحیه قرار گرفتهاند، هم مورد ارزی واقع شدند.
کانی زایی طلا در این ناحیه همراه با پیریت و پیروتیت،جایگزینی کانی ها درون تشکیلات سنگ آهن نواری و رگه های کوارتز درون سنگ آهنانجام می شود.
در سال ۲۰۰۱، معادن kalgold عمل cil و لیچینگ را به انجام رساند. شرکت harmony فعالیتheapleach را در جولای ۲۰۰۱ متوقف کرد و هیچ طلایی استحصال نشد. کانسنگمطابق بادرجه عیاربندی از معدن به محل ذخیره سازی حمل شد. پایین ترین عیارمعدن بهعنوان باطله نگهداری میشود.
در ادامه دایش های اولیه، کانسنگ طی چهار مرحله د میشود. یکآسیاب گلوله ای و یک تانک لیچینگ به تجهیزات موجود اضافه گردید.
- بهره برداری های استرالیا
کراتونyilgarn یکی از بزرگترین زمین های آرکئن بوده و شامل زمینهای متامورفشده ( ای جنوب غربی) و سه منطقه گرانیتی- گرینستونی ( ناحیه طلادارشمال شرق، ای southerncross و murchison ) می باشند. کانسارهای طلایبزرگ درkalgoorlie، kambalda، mtmagnet، boddingtonو wiluna ایجاد شده اندکه میزبان کمربند شیست سبز هستند. این کمربند خطی آتشفشانی مافیک، اولترامافیکو فلسیک بوده و درون توالی رسوبی نفوذ کرده است، و این سنگ ها راتغییر شکل داده و دگرگون کرده است. کانی زایی طلا در محدوده harmony دارای اندازه کوچک تا متوسط بوده و درساختارهای کنترل شده، رگه کوارتزی ایجاد کرده است.
-  معدن bissett
ناحیهbissett دارای بیش از ۲۰۰ آنومالی قدیمی و تعدادی معدنطلا می باشد.اولین تولیدات طلا با مقیاس کوچک در محل bissett در سال ۱۹۱۶ و اولین شمش طلا در سال ۱۹۲۳ از معدن poundmaker تولیدگردید. مجموعاً ۱۳ معدن مورد بهره برداری در محلbissettدرحدود ۷/۱ میلیون انس طلا تولید نمودند. معدن san antonio کههم اکنون معدن bisset نامیدهمی شود، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلا در منطقه، با تولید۲/۱ میلیون انس طلا در طول عمر معدن می باشد.
در سال های ۱۹۳۲ و ۱۹۶۷ معدن san antonio دارای تولیدی درحدود ۴/۱ میلیونانس طلا از ۹/۴ میلیون تن کانسنگ بوده است.به علت قیمت بالاتر طلا، وجود شباهت به کمربندشیست سبز red lakeو موفقیت شرکت goldcorp در معدن red lake، منطقه معدنی bisset مجدداً راه اندازی گردید.
شرکتplacerdome و تعدادی شرکت معدنی رده پایین تر با نادیدهگرفتن فعالیت های گذشته، در منطقه فعال هستند، سرمایه گذار جدید، یعنیشرکت طلای ricelake معدن bisset را بازگشایی نمود. ذخیره ni ۴۳-۱۰۱ معدن درحدود ۵۰۰۰۰۰ تن با عیار متوسط ۸ گرم درتنبوده است. ذخایر طلایsan که قسمتی از سرمایه گذاری مشترک rice lake به شمار می رود، طی گمانه ۳/۷ متری باعیار ۳/۹ گرم درتن در زون اکتشافی ۳ کیلومتری از معدن bisset بدست آمد.
- بهره برداری ها درگینه نو
کشور گینه نو در انتهای شمالی صفحه استرالیا و دارای سه تشکیل دهنده اصلی میباشد، پلاتفرم کراتونی قاره ای، جزیره آتشفشانی قوسی و کمربند چین برخوردیمرکزی، شامل رسوبات مزوزوئیک، توالی های اوفیولیت، رسوبات ترشیری و نفوذیهای دیوریتی است. در طول برخورد صفحات، wau graben بهمیزبان بزرگیبرای طلا و نقره تبدیل شد و کمربند چین خوردگی تشکیل گردیده است.
این همزمان با فعالیت های آتشفشانی اتفاق افتاده، در نتیجه کانسارهای ف اتگرانبها و ف ات آهنی تشکیل شده اند. اینها شامل کانسارهای طلای اپی ترمالدر hidden valley، hamata، kerimengeو wafi وکانسارهای مس پورفیری در golpu هستند. تعدادی از دیگر کانسارهای طلا و طلا-مس در مراحل مختلف اکتشافی و ارزی گردیدند.
- اکتشافات
برای اولین بار، harmony ازفعالیت های اکتشافی خود از اطراف جهان گزارش می دهد. استراتژی توسعه براساس منابع وذخایر نه تنها در بهره برداری های موجود بلکه در مناطق بیرونی قدیمی همدیده می شوند.
harmony برای توسعه فعالیت ها تصمیمات استراتژی اخذکرد. دفاتر منطقه ای شرکت در ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی، limaدر پرو، perth دراسترالیا و wau در png واقعشده است.
برنامه های اکتشافی harmony دارای دو بخش است: اکتشافات معدن برای جستجوی ذخایر درون محدودهاقتصادی معدن، و معدن اکتشافی جدید، جستجوی سراسری از مراحل امیدبخش بهمراحل پیشرفته پروژه دست یابد. پروژه پتانسیل ی به ارزی هایشرکت harmony پرداختو معیارهارا برای سنجش پروژه بررسی د. این ها برای هر منطقه و ناحیهای بهینه و تعیین گردیدند.
 - قاره استرالیا
برنامه های اکتشافی دور از ساحل در قاره استرالیا برای بدست آوردنپروژه ها در استرالیا و png ادامه یافت.
- استرالیا، northernterritory
مرحله اول حفاری در محدوده معدنی pine creek واقع در ۲۰ کیلومتری کارخانه union reefs انجامشد، طبق اطلاعات بدست آمده این محدوده دارای ذخیره ۲/۵ میلیون تن با عیار۱/۲ گرم درتن حاوی ۳۴۶۰۰۰ انس طلا بوده است.
- پروژه mt magnet استرالیا
ای murchison یکی از مهمترین قسمت های طلادار با ذخیره ایدرحدود ۲۳ میلیونانس در تولیدات گذشته و منابع باقیمانده می باشد. کانسار طلا با ذخیره ۴میلیون انس در محدودهmmg شامل big bell، great fingal،hill ۵۰ و star مشخص می شوند.
- پروژه south kal استرالیا
بهره برداری south kal در محدوده کامل شده eastern goldfields قرارگرفته است. ریشه کمربند kalgoorlie kambalda ( بیش از ۱۰۰ میلیون انسطلا در ۱۰۰ تا ۱۵۰ متری) مناطق کانی زایی را در منطقه نشان داده است.تغییرات در مدل سه بعدی نشان داده شده و آزمایش مدل های عمیق تر پنهان درمنطقه نمایان گردید.
-  اکتشافات در گینه نو
اکتشافات png دارای آینده امیدبخش معدنی در ای morobe، واقع در جنوب غرب lae د ایتخت این کشور می باشد. این منطقه سخت دارای میزبان پیچیده بوده و زمین شناسی مناسب شاملبالازدگی رسوبات ژوراسیک پایینی و کرتاسه، گرانودیوریت های morobe درونآنها نفوذ کرده اند. برنامههای اکتشافی در harmony برایتعیین اه اکتشافی جدید ادامه یافت و تا انجام مرحله ۲ پروژه hidden valley هم ادامه خواهد یافت.
- پروژه kesiago
کانسارkesiago در دو کیلومتری جنوب کانسار طلای wafi درزمین های سخت کهبه سمت جنوب از رودخانه wafi بالا آمده اند، قرار گرفته است. اکتشافات قبلیدرون آنومالی های کانی زایی طلا، عیار ۴/۱۴ گرم در تن طلا و بیش از ۱ گرمدرتن را در تراشه سنگی نشان داده شده است.
- پروژه wafi
این کانسار در ۶۰ کیلومتری جنوب غرب lae در ای morobe واقع شده است. این پروژه در محدوده چهار پروژه اکتشافی، درمجموع ۹۹۶ کیلومتر مربع و شامل دو سیستم کانی زایی مجزا، واقع در یکدیگر به نام های پروژه طلای wafi و پروژه مس- طلای golpu شناخته می شوند. در wafi حجم کانی زایی درون کنگلومراهای owen stanley، ماسه سنگ و شیل هایی کههسته بزرگ دیاترمی را احاطه کرده اند، قرار دارد.
- پروژه moa creek
کانسارmoa creek در زمین های سخت ۱۶ کیلومتری غرب پروژه hidden valley متعلقبه شرکت harmony قرارگرفته، موقعیت مناسبی برای کشف معدن طلا در png را نشان می دهد. فعالیت های اکتشافی اولیهنتایج امیدبخش زیر را داد: در گمانه ۱۶ متری عیار ۲۶/۸ گرم درتن طلا و ۲ گرمدر تن طلا از گمانه ۱۹ متری بدست می آید.
- پروژه kerimenge
کانسارkerimenge تقریباً در ۱۰ کیلومتری شمال شرق کانسار hiddenvalley درحاشیه غربی kwembucreek واقع شده است. kerimenge یک کانسار سولفید پایین،اپی ترمال- مزوترمال بوده و در محل تماس گسله بین کمپل دیاترم پورفیریو سنگ های متامورفیکkaindi متعلق به ژوراسیک- کرتاسه واقع شده است. میزان ذخایر ممکن کانساردرحدود ۱۷ میلیون تن با عیار ۹/۱ گرم درتن طلا و عیار آستانه یک گرم درتنتخمین زده شد.
- پروژه bawaga
منطقهbawaga بین ۴ تا ۹ کیلومتری شمال wafi واقع شده است. این منطقه به سمتشرق بوسیله ساختارwafi transfer با شیب شمال- شمال غرب محدود گردیدهاست. اکتشافات بسیار کوچک در این منطقه انجام شد. در طول سال بعد آن،بررسی های مغناطیس هوایی با قدرت تفکیک بالا و نمونه های آبرفتی تهیه گردید.
- اکتشافات آفریقای جنوبی
یکی از مهمترین ریسک های اکتشافی در آفریقای جنوبی در رابطه با اکتشافاتانجام شده در معدنtarget می باشد. قبلاً این معدن به ذخایر و منابع مهم شرکت اضافهگردید و فعالیت ها در آنومالی های target north و sun اضافهگردیده است.
- پروژه target north
ذخیرهtarget north در گروه central rand توالی witwatersrand و به صورت توده ای در زیرگروه turfontein قرارگرفته است. کانی زایی مهمی در big pebble reefs یا a reefs و براساس earls court member و درون aandenk member انجام می شود. علاوه بر این، mariasdalreef یا b reef بر روی spes bona member روی کوارتزیت های doornkop قراردارد.
- پروژه poplar
پروژهpoplar در ۳۰ کیلومتری شمال غرب بهره برداری های کنونی تونل قائم شماره ۸قرار گرفته است. محدوده این پروژه در ۱۲۰ کیلومتری شرق- جنوب شرق ژوهانسبورگقرار گرفته است.
کل ذخایر معدنی درحدود ۲/۲۸ میلیون تن با عیار ۸۹/۶ گرم در تن، ۱۹۴ تن یا۲/۶ میلیون تن طلا تخمین زده شده است. ذخیره کانسنگ درحدود ۵/۱۳ میلیون تن با عیارآستانه ۹۹/۶ گرم درتن و درمجموع ۳/۹۴ تن یا ۳ میلیون انس طلا ارزی گردیده است.
- پروژه rolspruit
پروژهrolspruit با هدف اکتشاف قسمت های عمیق تر ( تا ۲۶۷۰ متریزیر سطحزمین) درkimberley reef ( کانسارارزشمند kinross)در مجاورت چاه evander ۸ برنامه ریزی گردید و همچنین سیستم شفت دوقلو ازسطح و سیستم چاه نیمه قائم دوقلو درون چاه evander ۸ ارزی گردید.
کل میزان ذخایر معدنی برای این پروژه ۹۰/۸۱ میلیون تن با عیار۸۷/۵ گرم درتن و نتایج محل را ۳۰/۴۸۰ تن یا ۴/۱۵ میلیون انس طلا تخمین زدهشد. تخمین کل ذخایر کانسنگ ۲۷ میلیونتن با عیار ۷۸/۷ گرم درتن و ۸/۲۰۹ تن یا ۷/۶ میلیون انس طلا اعلام گردید.

مقالات مشابه :

معرفی شرکت طلای نیوکرست newcrest

معرفی شرکت طلای کینروس kinross

معرفی شرکت طلای الدورادو eldorado

معرفی شرکت معدنی طلای ویستا

معرفی شرکت معدنی newcrest

معرفی شرکت طلای یام گلد (iamgold)

معرفی شرکت طلای دوربان رودپرت دیپ (drdgold)

معرفی شرکت معدنی هسلا hecla ، تولیدکننده طلای ارزان قیمت

معرفی شرکت طلای آتلانتیک

معرفی شرکت معدنی ریو تینتو

معرفی شرکت طلای گلد فیلدز

معرفی شرکت طلای نیو گینا

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید pearl

خواص مروارید pearl

مروارید سنگ متولدین داد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/17/post-231/
 • مطالب مشابه: شرکت طلای هارمونی harmony
 • کلمات کلیدی: شرکت ,طلای ,برداری ,میلیون ,بهره ,معدنی ,بهره برداری ,شرکت طلای ,free state ,آفریقای جنوبی ,شرکت harmony ,آفریقای جنوبیبهره برداری ,معدن روباز kalgold ,پروژ
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

شرکت طلای آن گلد آشانتی anglogold ashanti

شرکت معدنی ashanti goldfields در سال ۱۸۹۷ تأسیس گردید وامتیاز معدن کاری را در غنا در منطقه ای که امروزه به عنوان محل اصلی معدن obuasi و پیت های اطراف آن هستند، بدست آورد. این شرکت فعالیت های خود را در این معدن تا ۱۹۶۹، هنگامی که به عنوان یکی از شرکتهای later lonmin plc درآمد،ادامه داد. ت غنا ۲۰% از درآمدهای شرکت ashanti را برای توسعه شرکت در ناحیه بدست آورد و این سهام تا سال ۱۹۷۲ به ۵۵% افزایش یافت.

دفتر اصلی شرکت anglogold ashanti در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی واقع شده است، شرکت anglogold ashanti یک شرکت ...
دفتر اصلی شرکت anglogold ashanti در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی واقع شدهاست، شرکتanglogold ashanti یک شرکت جهانی طلا با سرمایه گذاری طولانی مدت، انواع کانسارهای مختلف در نواحی طلاخیز دنیا می باشد. ۲۲ پروژهبهره برداری این شرکت شامل معادن روباز و زیرزمینی، بازسازی کارخانه های سطحی در ۱۰ کشور مختلف می باشد و بوسیله فعالیت های گسترده اکتشافی حمایتمی شوند. در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ مجموع میزان ذخایر قطعی و احتمالی شرکت ۷۹ میلیون انس بیان گردید.
-  تاریخچه شرکت طلای ashantigoldfields
در اوا ۱۸۹۷، شرکت ashanti goldfields به صورت اولیه شکل گرفت و ۴۰ تنتجهیزات به ۲۰۰ کیلومتری ساحل منتقل شد و است اج در ماده معدنی جدید obuasi درغنا (قبلاً با نام ساحل طلا شناخته می شد)آغاز گردید.
با گذشت سال ها، ۲۵ میلیون انس طلا و درنتیجه ۱۰بیلیون دلار با ارزش کنونی نصیب شرکت گردید. طلا هم به صورت آبرفتی و هم به صورت معدنکاری از ریف های کوارتزی بوسیله جستجوگران محلی طلا بدست آمد.
شرکت معدنی ashanti goldfields در سال ۱۸۹۷ تأسیس گردید وامتیاز معدنکاریرا در غنا در منطقه ای که امروزه به عنوان محل اصلی معدن obuasi و پیت های اطراف آن هستند، بدست آورد. اینشرکت فعالیت های خود را در این معدن تا ۱۹۶۹، هنگامی که به عنوان یکی از شرکتهای later lonmin plc درآمد،ادامه داد. ت غنا ۲۰% از درآمدهای شرکت ashanti را برای توسعه شرکت در ناحیه بدست آورد و اینسهام تا سال ۱۹۷۲ به ۵۵% افزایش یافت.
در سال ۱۹۹۶ شرکت ashanti در بازار سهام نیویورک به عنوان اولین شرکت آفریقاییعضو شد و با بدست آوردن سود سهام به عنوان یکی از مهمترین نواحی معدنیدر آفریقا مطرح شد.
این معادن و بهره برداری ها شامل bibiani و iduapriem در غنا، siguiriدر گینه، freda-rebecca درزیمباوه و geita درتانزانیا می باشند. در آپریل ۲۰۰۴ شرکت anglogold limited وashantigoldfields با هم یکی شدند و به نام شرکت anglogold ashanti limitedمعرفی گردید، این شرکت جهانی طلا با ۲۰ پروژه بهره برداری درچهار قاره جهان و توسعه برنامه های اکتشافی مطرح گردید. شرکت anglogold ashanti limitedدر لیست بازارهای سهام نیویورک، ژوهانسبورگ، غنا، لندن و استرالیااضافه گردید.
- وضعیت اقتصادی
شرکت anglogold ashanti به غیر از معادن جدید گزارشی در مورد بهره برداریهای خود ارائه داد. قیمت طلا با افزایش ۳۱ دلاری برای هر انس مواجه شد.تأثیر بهره برداری قوی در تمام کشورها باعث افزایش ارزش اولیه بهره برداریبه قیمتی بالاتر از نفت و معدنکاری گردید.
نرخ متوسط مبادله ارز در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴، r۶.۴۴:$۱ ،و این نرخ در سال ۲۰۰۳،r۷.۵۵:$۱ بوده است. نرخ برابری دلار استرالیا برای سال۲۰۰۴، a$۱.۳۶:$۱ درمقایسه با نرخ a$۱.۵۴:$۱ در سال۲۰۰۳ بوده است.
- نتایج یک ساله
- عناوین درآمدهایتنظیم شده با کاهش ۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۳ به ۲۶۳ میلیون دلار رسید.
- نرخ بازگشت سرمایه مورد استفاده از ۱۱% به ۷% کاهش یافت.
- نرخ سود سهام از ۱۲% به ۷% کاهش یافت.
- تولیدات طلا با ۸% افزایش به ۰۵/۶ میلیون انس رسید، که این به علت ادغام دو مؤسسه بوده است.
- کل ارزش نقدی به علت افزایش بهره برداری ها با افزایش ۲۵ درصدی، به۲۶۸ دلار برای هر انس رسید.
تولیدات طلا
تولیدات شرکت anglogold ashanti در سال۲۰۰۴، ۸% بیش از سال پیشیعنی ۰۵/۶ میلیون انس بوده است. اینافزایش با ادغام تجاری با ashanti و تولیدات بیشتر در sunrise dam و cripple creek &victor همراه بوده است. بسته شدن union reefs باعث کاهش تولیدات در morila بهعلت عیار پایین تر و کاهش تولیدات از همه بهره برداری های زیرزمینی در آفریقای جنوبی گردید.
تولیدات بهره برداری های آفریقای جنوبی با کاهش ۶ درصدی به ۰۸/۳میلیون انس رسید.
در namibia، معدن navachab، ۶۷۰۰۰ انس با۸ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۰۳ و کاهش ۹ درصدی عیار به ۵۹/۱ گرم درتن رسید. کاهشمحصولات و تولیدات به علت محدودیت دسترسی عیار بالاتر در طول زون انتقالیبا معدنکاری اصلی بوده است.
تولیدات طلای استرالیا به ۲۲۰۰۰ انس در سال ۲۰۰۳ به علت بسته بودن union reefs رسید،که در سال پیش آن ۷۴۰۰۰ انس بوده است. تولیدات sunrise dam از ۵۲۰۰۰ انس به ۴۱۰۰۰۰ انس درنتیجه افزایش ۳ درصدی در عملکرد تولید، به پیشرفت ۱۱ درصدی در عیار به ۴۶/۳ گرم درتنرسید.
تولیدات برزیل با افزایش ۳ درصدی به ۳۳۴۰۰۰ انس رسید. در شرکت anglogold ashantimineracao ( در گذشته به نام morro velho شناخته می شد) میزان تولیدات با۵% افزایش به۲۴۰۰۰۰ انس درنتیجه افزایش عیار رسید. گرچه تولیدات قابل استناد در serra grande باکاهش یک درصدی به ۹۴۰۰۰ انس درنتیجه عیار پایین تر رسید.
بهره برداری های غنا با تولید ۴۸۵۰۰۰ انس برای ۸ ماه منتهی به ۳۱ دسامبر۲۰۰۴ تولید داشته است. تولید ۲۵۵۰۰۰ انس در obuasi در بیشتر سال با کافی نبودن تجهیزات معدنکاری وفقدان ذخایر زیرزمینی حفاری شده، مختل شده بود. همچنین تولید ۱۰۵۰۰۰ انس در bibiani د یت های اصلی و جنوبی به تأخیر افتاده است. در iduapriem تولیدات قابل استناد iduapriem ازمی تا دسامبر۲۰۰۴، ۱۲۵۰۰۰ انس بوده است. در siguiri گینه تولیدات طلای قابل استناد برای ۸ ماه منتهی به ۲۰۰۴ به ۸۳۰۰۰ انس با متوسط عیار ۱۰/۱ رسیده است.
تولیدات طلا در mali با کاهش ۱۸ درصدی و یا ۱۰۲۰۰۰ انس به میزان ۴۷۵۰۰۰ انس رسید. این در نتیجه کاهش ۳۶ درصدی تولیدات در morila به۲۰۴۰۰۰ انسبوده است. عیار متوسط به ۴۴/۴ گرم درتن کاهش یافت. تولید طلای قابل استناددر yatela باافزایش ۱۱ درصدی به ۹۷۰۰۰ انس رسید. در sadiola تولیدات با افزایش یک درصدی به ۱۷۴۰۰۰ انستوناژ معدنکاری شده افزایش یافت و روی هم رفته میزان افزایش ۴ % بوده است.
در geita تانزانیا،میزان تولید طلای تولیدی با افزایش ۷۲ درصدی به ۵۷۰۰۰۰ انس، عمدتاً درنتیجه ادغام تجاری با ashanti بودهاست. مقایسه سال به سال در geita افزایش ۴ درصدی تولیدات به ۶۹۲۰۰۰ انس درنتیجه افزایش ۴ درصدی عیار بازیافتی به ۷۴/۳ گرم درتن را نشان میدهد.
تولیدات طلا در cripple creek & victor با افزایش ۱۶ درصدی به ۳۲۹۰۰۰ انس، به علت بازیافت بالاتر از تجهیزات دکننده پیشرفته،استفاده از روش های مناسب تر شیمیایی در لیچینگ و بهبود عیار درکارخانه فرآوری بوده است.
تولیدات طلا در freda-rebecca زیمباوه برای چهار ماه منتهی بهسپتامبر ۲۰۰۴، ۹۰۰۰ انس بوده است.
معادن طلای vaal riverآفریقای جنوبی
معادنvaal river متعلق به شرکت anglogold ashanti در ناحیه معدنی vaal reefs حوضه witwatersrand واقعشده و شامل ۳ معدن قابل بهره برداری great noligwa، kopanang و tau lekoa و توسعه معدن moab k song میباشد.
همچنین کمپل vaal river دارای چهارکارخانه فرآوری طلا،یک کارخانه اورانیوم و یک کارخانه اسید سولفویک است. کارخانه های فرآوری vaal river شامل دکنندهها، آسیاب ها، تجهیزات cip و electro-winning هستند و قادر به آمادهسازی بین ۱۸۰۰۰۰ تا ۴۲۰۰۰۰ تن کانسنگ در ماه هستند.
با توجه به درجه اهمیت، ریف های مورد معدنکاری در معادن vaal river درریف هایvaal ،vcr و "c" واقع شده اند. vaal reef تقریباًدارای ۸۵ درصد توناژ ذخیره ای، با عیار معدنکاری درحدود ۱۰ تا ۲۰ گرم درتنمیباشد. این ریف شامل کنگلومرای اولیگومیکتیت و کوارتزیت توسعه یافتهدر ناپیوستگی های متوالی است.
معادن west wits آفریقای جنوبی
این بهره برداری ها شامل معادن mponeng، savuka و tautona است. دو معدن tautona و savuka دارای یک کارخانه فرآوری و معدن mponeng بهتنهایی دارای یککارخانه فرآوری میباشد. این کارخانه ها دارای دکننده ها، آسیاب ها، cip وتجهیزات ذوب کننده هستند. معادن west wits در شهر carletonville درای northwest و در جنوب غرب ژوهانسبورگ واقع شده است.
در منطقه west wits از دو ریف افقی، اکتشاف انجاممیشود، ریفventersdorp contact (vcr) در قسمت بالای central rand group و carbon leader reef (clr)ودر پایه آن واقع شده است. جدایش بین دو ریف از شرق به غرب از ۴۰۰ متر به ۹۰۰متر افزایش یافته، و دارای یک ناپیوستگی در vcr میباشد. است اج tautona و savuka از ریف ها صورت می پذیرد، گرچه mponeng تنهامعدن موجود در vcr است.ساختارهای موجود معمولاً ساده هستند و گسل ها به ندرت بزرگتر از ۷۰ متر میباشند.
معدن ergo آفریقای جنوبی
۱۰۰% مالکیتاین معدن در اختیار شرکت anglogold ashanti می باشد. ergo به طور مفید میزان عیار مؤثر خود را افزایشداد. بعد از گذشت ۲۷ سال از تولیدات، طرح های موجود در مورد بهره برداری هابسته شدند.
کارخانهergo در خارج از springs در ای gauteng در سال ۱۹۷۷ به راه افتاد، و تولیداتطلا، اورانیوم و اسید سولفوریک در اوایل ۱۹۷۸ آغازشد. در ابتدا کارخانه ergo دارایظرفیت بیش از ۵/۱ میلیون تن دوغاب در ماه بود، در ادامه به بیش از ۳ میلیون تن درماه افزایش یافت. در سال ۱۹۸۵، کارخانه جدید لیچینگ کربن (cil) که یکی از بزرگترین آنها بود، کامل گردید.
تولیدات طلا با افزایش ۹ درصدی به ۲۲۲۰۰۰ انس رسید. کلارزش نقدی با افزایش ۱۱ درصدی به ۳۸۹ دلار برای هر انس رسید، گرچه با پولمحلی میزان ارزش نقدی با کاهش ۴ درصدی به r۸۰,۶۹۵ برای هرکیلوگرم رسید.
معدن sunrise dam استرالیا
مالکیت کل پروژه در اختیار شرکت anglogold ashanti است، پروژه sunrise dam در۲۲۰ کیلومتری شمال- شمال شرقی kalgoorlie و ۵۵ کیلومتری جنوب laverton درغرب استرالیا واقع شده است. ماده معدنی طلادار در sunrise dam به طور ساختاری و سنگ شناسیبوسیله زون برشی شدید و زون های برشی کم قدرت و شکننده با شیب کم کنترل میشوند.
بهره برداری های شامل معادن روباز و زیرزمینی بوده است. پیشرفتمناسب بوسیله پروژه زیرزمینی در سال ۲۰۰۴ فراهم شد، اولین طلا از معدنزیرزمینی در فصل چهارم سال تولید شد.
معدنکاری بوسیله پیمانکار شرکت با نظارت تکنیکی توسط شرکت anglogold ashanti انجام پذیرفت.کانسنگ بوسیله لیچینگ کربن که شامل روش ثقل سنجی تا حذف دانه های درشتبوده انجام پذیرفت. در سال ۲۰۰۴، معدن ۴۱۰۰۰۰ انس طلا با ارزش نقدی ۳۵۳ دلار استرالیا برای هرانس (۲۶۰ دلار برایهر انس) تولید کرد.
معدن boddington استرالیا
این معدن توسط worsley alumina موردبهره برداری قرار گرفت و در اوا سال ۲۰۰۱ بسته شد، از سپتامبر ۲۰۰۲ معدن طلای boddington توسطسرمایه گذاریمشترک شرکت هایanglogold ashanti (۳۳.۳۳%)، newmont boddington (۴۴.۴۴%) و newcrest operations (۲۲.۲۲%) مورد بهره برداری مجدد قرار گرفت.
معدنboddington تقریباً در ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرق perth واقع شدهاست. مطالعات سه قسمت باقیمانده به صورت اختصاصی انجام شد و پیشرفت اقتصا رکت در آن قابل توجه بوده است. هزینه افزایش سرمایه در طول سال ۲۰۰۴، ۳ میلیون دلار بوده است. در اوا سال ۲۰۰۵ تصمیمبه توسعه معدن گرفته شد. مطالعات امکان سنجی در سال ۲۰۰۰ براساس میزان تولید ۲۵ میلیون تن در سال و تولید متوسط ۶۰۰۰۰۰ انس طلا و ۲۲۵۰۰تن مس در طول عمر ۱۵ ساله معدن برنامه ریزی گردید، هزینه سرمایه ت معدن ۱۹۲ میلیون دلار بوده است. به روز مطالعات باعث گسترده شدن معدنهمراه با وجی بیشتر، تولیدات سالیانه طلای بالاتر و عمر طولانی ترمعدن گردید.
معدن cerro vanguardia آرژانتین
شرکتanglogold ashanti تنها بهره بردار cerro vanguardia در جنوب آرژانتین به شمار می رود، ودارای سرمایه گذاری مشترک با formicruz می باشد. معدن cerro vanguardia دارایمساحت ۵۱۴ کیلومتر مربع بوده و از اولین تولیدات طلا در سپتامبر ۱۹۹۸ انجام پذیرفت، وجی کارخانه به صورت یکنواخت از ظرفیت طراحی شده اولیه یعنی ۱۸۰۰ تندر روز به سطح امروزی یعنی ۲۷۰۰ تن درروز افزایش یافت.
بهره برداری معدن شامل چندین معدن کوچک با نسبت stripping بالا بوده است. توده ماده معدنیشامل سری کانسار رگه ای هیدروترمال حاوی مقادیر زیادی نقره بوده که بهعنوان محصول جانبی تولید می شوند.
روی هم رفته، تولید طلای قابل استناد درحدود ۲۱۱۰۰۰ انس در سال بوده کهاین نرخ در سال پیش ۲۰۹۰۰۰ انس طلا بوده است. عیار تولیدات با افزایش۶ درصدی به ۶/۷ گرم درتن رسیده است.
معدن bibiani، غنا
معدن طلای bibiani در ناحیه western region غنا، در ۹۰ کیلومتری غرب kumasi واقعشده است.
کانسار طلای bibiani بین سنگ های رسوبی دگرگونی birimian وسنگ های وابسته که در کمربند sefwi پروتروزوئیک در جنوب غنا واقع شده، قرارگرفته است. طلا و کانی زایی سولفیدی طلا در کوارتزهای رگه ای موجوددر زون برشی و سنگهای ره مجاور این زون ها وجود دارد. طول ساختار bibiani بهحداقل ۴ کیلومتر می رسد.
درنتیجه کل میزان طلا درحدود ۱۰۵۰۰۰ انس از فرآوری ۱۶۸۳۰۰۰ تنکانسنگ با عیار ۹۳/۱ گرم درتن می باشد. میزان تولیدات معدن bibiani، ۲۴۲۴۳۲ انس باارزش ۱۸۰ دلار برای هر انس در سال ۲۰۰۲ بوده که قابل مقایسه با ۲۵۳۰۵۲ انس با ارزش ۱۷۰ دلاربرای هر انس در سال قبل از آن بوده است. میزان وجی آسیاب ها ۲۵۶۶۰۰۰ تن در سال۲۰۰۲ باخوراک دارای عیار ۷۲/۳ گرم درتن است که این رقم در سال قبل آن ۲۷۶۹۰۰۰ تن باعیار ۴۶/۳ گرم درتن بوده است.
 معادن iduapriem، غنا
معادنiduapriem و teberebie در western region غنا، در ۷۰ کیلومتری ش هر ساحلی takoradiو ۱۰ کیلومتری جنوب غرب tarkwa واقع شده است. شرکت anglogold ashanti، ۸۰% سهام معدن طلای iduapriem و ۹۰% سهام معدن teberebie رادر اختیار دارد. این دو معدن در یکدیگر قرار گرفته اند و قسمتی از محدوده معدنی tarkwaian راپوشانده اند.
تولید طلا توسط شرکت anglogold ashan درطول ۸ ماه برای معدن iduapriem، ۱۲۵۰۰۰ انس طلایفرآوری شده بوسیلهcip و هیپ لیچینگ بوده است. میزان تولیدات در معادن iduapriem و teberebie درسال ۲۰۰۲، ۱۸۵۱۹۹ انس بوده، که این رقم در سال قبل از آن ۲۰۵۱۳۰ انس بودهاست. ارزش طلای تولید شده در سال ۲۰۰۲، ۲۳۲ دلار برای هر انس بوده که نسبتبه سال قبل از آن با ارزش ۲۱۴ دلار برای هر انس به علت کاهش تولیدات،افزایش نشان می دهد.
 معدن obuasi غنا
معدنobuasi در ۲۰۰ کیلومتری شمال غرب accra در غنا واقع شده است، و بزرگترینسرمایه شرکت معدنی طلای ashanti goldfields به شمار میرود. معدنکاریزیرزمینی در معدن در سال ۱۹۰۷ آغاز شد و برنامه های مکانیزه سازی در سالهای ۱۹۹۹ -۱۹۹۸ کامل شد.
تولیدات طلا در آینده باید به ۵۵۰۰۰۰ تا ۶۵۰۰۰۰ انس در سال با ارزش۲۰۰ دلار برای هر انس برسد. شرکت agc میزان تولیدات را از حدود ۱۰۰۰۰ درسال ۱۹۹۶ به کمتر از ۶۶۰۰ در سال ۲۰۰۳ کاهش داد. هزینه افزایش سرمایهمعدنکاری زیرزمینی و کارخانه درمجموع به ۶/۳۷ میلیون دلار در سال ۲۰۰۳ رسید.
در اوا سال ۲۰۰۳، در مجموع ذخایر قطعی و احتمالی ۸/۵۶ میلیون تنبا عیار ۱۹/۶ گرم درتن طلا که ۷/۳۷ میلیون تن با عیار ۳/۸ گرم درتن بهصورت زیرزمینی، ۶/۲ میلیون تن با عیار ۷۱/۲ گرم در تن به صورت سطحی و ۴/۱۶میلیون تن با عیار ۹/۱ گرم درتن به صورت باطله می باشد.
در مجموع میزان ذخایر قطعی و احتمالی ۱/۱۱۷ میلیون تن با عیار ۷۱/۸گرم درتن میباشد.
معدن morila مالی
شرکت های anglogold ashanti و randgold resources هر کدام ۴۰% سهام معدن morila رادارا می باشند. ۲۰% باقیمانده این سهام در اختیار ت غنا می باشد. معدن morila در۲۸۰ کیلومتری جنوب شرق bamako پایتخت مالی ( ۶۰۰ کیلومتری جنوب شرق (sadiola واقعشده است.
morila درون توالی birimian آمفیبول های متامورفیک واقع شدهاست. کانی زایی بوسیله راسیون سیلیسی- فلدسپار و کانی زایی سولفیدی شاملآرسنوپیریت، پیروهوتیت، پیریت و کالکوپیریت مشخص می شود. معدنکاری در سه مرحله بامعادن روباز اتفاق می افتد.
کارخانه معدن شامل روش فرآوری لیچینگ کربن همراه با ثقل سنجی تااست اج طلای آزاد می باشد. ظرفیت وجی کارخانه ۳۵۰۰۰۰ تن در ماه یا ۲/۴ میلیون تن در سال می باشد. کل طلای تولیدی برایسال از ۴۰% به ۳۶% یعنی ۲۰۴۰۰۰ انس با عیار متوسط ۴۴/۴ گرم درتن درسال ۲۰۰۵ کاهش یافت. کل ارزش نقدی با افزایش به ۱۸۴ دلار برای هر انسدرنتیجه عیار بازیافتی پایین، قیمت سوخت بالاتر و ارزش کم دلار رسید.
 معدن sadiola مالی
شرکتanglogold ashanti مالک ۳۸% معدن sadiola بوده و شرکای آن ت مالی، iamgoldوinternational finance corporation بوده است. sadiola در شمال غرب کشور مالی و تقریباًدر ۸۰ کیلومتری جنوب ناحیه kayes واقع شده است. کانسار sadiola بهصورت پنجره ای درون رخساره شیست سبز birimian و با عنوان پنجره تکتونیکی kenieba رخنمونپیدا می کند. به طور کلی کانسار sadiola hill شامل دو زون بوده، کلا بالاییو زون سولفیده زیرین می باشد. معدنکاری به صورت روباز در sadiola اتفاقمی افتد. فرآوری ۴۳۵۰۰۰ تن در ماه در کارخانه فرآوری sadiola انجام می شود. افزایش ناچیز تولید به ۱۷۴۰۰۰ انس باعث افزایش ۶/۲ درصدی فرآوری اولیه و افزایش۶/۳ درصدی در پایانمراحل فرآوری شده است.
 معدن yatela مالی
سهام معدن yatela به میزان ۴۰% در اختیار شرکت های anglogold ashanti و iamgold و۲۰% باقیمانده سهام در اختیار ت مالی بوده است. yatela در ۲۵ کیلومتری شمال sadiola وتقریباً در ۵۰ کیلومتری جنوب- جنوب غرب شهر kayes واقع شده است.
کانی زایی yatela به شکل جناغی مانند در کربناتهای دگرگونشده قرار گرفته است. کانی زایی به صورت لایه ای در طول حاشیه ها اتفاقافتاده است. شیب کانسار به صورت قائم در لبه غربی و با شیب ملایم در سمت لبهشرقی می باشد. تولیدات طلا در yatela با افزایش ۱۱ درصدی به ۹۷۰۰۰ انس درطول یک سال رسیده است. کل ارزش نقدی ۲۲۵ دلار برای هر انس بوده که ۹% بیشتر از سال قبل درنتیجه ارزش ضعیف تر دلار وهزینه بالای سوخت بوده است. هزینه افزایش سرمایه ۳ میلیون دلار بوده کهسال به سال ۵۰% کاهش می یافت.
 معدن mineracao برزیل
کل سهام این معدن در اختیار شرکت anglogold ashanti است. mineracao دارای مساحت ۳۰۶۹۸ تار در minas gerais درجنوب شرقی برزیل می باشد. با بسته شدن معدن زیرزمینی معدن mina velha درسال ۲۰۰۳ و معدن روباز engenho d agua در سال ۲۰۰۴، کانسنگ از معدنزیرزمینی cuiaba تأمینمی شود، کانسنگ در کارخانه queiroz مورد فرآوری قرار گرفت.
زمین شناسی منطقه شامل رسوبات iron quadrangle پالئوزوئیک و توالی رسوبی،آتشفشانی آرکئن و کمپل های گرانیتی پرکامبرین می باشد. سنگمیزبان کانی زایی طلا، سنگ آتشفشانی- رسوبی nova lima می باشد.
روی هم رفته تولیدات طلا با افزایش ۵ درصدی به ۲۴۰۰۰۰ انسرسید. کل ارزش نقدی با کاهش ۶ درصدی به ۱۳۳ دلار برای هر انس رسید. هزینهافزایش سرمایه با افزایش ۲۸ درصدی به ۳۲ میلیون دلار برای این شرکت رسید.
 معدن serra grande برزیل
معدنserra grande حاصل سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های anglogold ashanti (۵۰%) و شرکت طلای kinross ۵۰% می باشد. serra grande دارای مساحتی درحدود ۲۱۰۹۶ تار و دراطراف محدوده معدنیcrixas در ناحیه شمال غربی goias state در قسمت مرکزی برزیل واقع شدهاست. بهره برداری هایserra grande در ۵ کیلومتری شهر crixas قرار گرفته است.
این بهره برداری ها شامل دو معدن زیرزمینی mina iii و mina nova است.چرخه فرآوری شاملسیستم های دایش، لیچینگ، اسیون، ذوب شدگی و ظرفیت درحدود ۷۴۰۰۰۰ تن کانسنگ در سال می باشد.
کانسار طلا میزبان توالی شیست، سنگ های آتشفشانی و کربنات ها درونکمربندهای گرینستونی است. سنگ های میزبان pilar de goias دارای سن آرکئن بالایی است.کانی زایی طلا همراه با سولفیدهای توده ای و کوارتز رگه ای همراه گرانیت،سریسیت شیست و ومیت ها می باشند. تولید طلا با کاهش یک درصدی به۹۴۰۰۰ انس در یک سال درنتیجه عیار پایین تر دست یافت. کل ارزش نقدی با افزایش۲۳ درصدی به ۱۳۴ دلار در هر انس، تحت تأثیر تورم و ارزش بالای پول محلیرسید.
 معدن siguiri، گینه
معدن طلای siguiri در محدوده siguiri در شمال شرق جمهوری گینه در غرب آفریقاو تقریباً در ۸۵۰ کیلومتری شهر conakry پایتخت گینه واقع شده است.
دو نوع اصلی کانسار طلا در حوضه siguiri موردمعدنکاری قرار گرفته اند. این کانسارها شامل لاتریت و کانی زایی cap که دردامنه کوه ها و یا در کانال های قدیمی آبرفتی در مجاورت گراول ها و بلافاصلهدر بالای زون کانی زایی رگه ای کوارتز واقع شده اند و میزبان سنگ هایدگرگونی- رسوبی با کانی زایی بیشتر همراه با رگه های استوک ورکی بوده و درماسه سنگ و سیلت ستون های شکننده و دانه درشت ایجاد می شوند. سنگ های منطقهتا اعماق ده متری به شکل ساپرولیتی و کانی های sap هوازده شده اند. کانسارهای نوع cap و sap مخلوط شده اندو در فرآوری آنها از روش هیپ لیچینگ استفاده می شود.
پیشرفت مناسب در تولیدات معدن با ایجاد کارخانه cip در فصلاول سال ۲۰۰۵ ایجاد گردید. براثرکاهش تولیدات میزان ارزش هر انس طلابه ۴۴۳ دلار رسید. با افزایش هزینه حمل و نقل و انرژی، قیمت سوختافزایش یافت. در این مدت زیان بهره برداری ها درحدود ۱۴ میلیون دلار تخمین زدهشد و در این میان هزینه افزایش سرمایه بالغ بر ۴۸ میلیون دلار در کارخانه cip siguiri بودهاست.
  معدن navachab نامیبیا
مالکیت کل معدن navachab در اختیار شرکت anglogold ashanti است،این معدندر شهر karibib نامیبیاو در حاشیه جنوب غربی ساحل آفریقا واقع شده است.
اولین رگه کوارتزی حاوی طلا در نامیبیا در محدوده rehoboth دراوایل ۱۸۹۹ کشف گردید. گرچه بسیاری از کانسارها در سال های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ است اج شدند، اما در مدت کوتاهی به علتعیار پایین و پراکندگیکانی زایی بسته شدند. کانسار طلای navachab در سال ۱۹۸۴ توسط برنامههای اکتشافی ژئوشیمایی و درطول اکتشاف کانسارهای طلای میزبان کربناتها کشف گردید. تولیداتاین معدن از سال ۱۹۸۹ آغاز شد، و تنها معدن طلای کشور نامیبیا به شمار میرود.
سود شرکت anglogold از معدن navachab به ۱۹۹۸ هنگامی که ۷۰% سهامشرکت را یداری نمود، باز می گردد. در سال ۱۹۹۹ این سهام از ۷۰% به ۱۰۰% افزایشیافت. تولیدات طلا در سال ۲۰۰۴،۶۷۰۰۰ انسبوده که نسبت به سال ۲۰۰۳، ۸% کاهش را نشان می دهد. کل ارزش نقدی تولیدات، ۳۴۸ دلاربرای هر انس بوده و ۲۷% بالاتر از سال قبل آن به علت ارزش بیشتر دلار و عیا ایین تر کانسنگ بوده است.
 معدن geita تانزانیا
مالکیت ۱۰۰% معدن در اختیار شرکت anglogold ashanti است. معدن geita در ۸۰ کیلومتری جنوب غرب شهر mwanza واقع شده است. قبل از آپریل ۲۰۰۴، معدن geita بهطور مشترک تحت اداره شرکت های ashanti و anglogold بود. از زمان ترکیبدو شرکت، geita در اختیارتام این شرکتدرآمد. معدنکاری در آگوست ۱۹۹۹ از nyankanga pit آغازگردید. تا کنون ۵۱ میلیون متر مکعب از nyankanga، lone cone و kukuluma موردمعدنکاری قرار گرفته است، در مجموع ۲۳ میلیونمتر مکعب مورد بهره برداری قرار گرفت.
است اجgeita از طریق روش های روباز استاندارد انجام شد، استفادهاز حفاری و روش های ذوب با است اج ۱۰۰ تن بوسیله ۱۰ حفرکننده هیدرولیکیاست اج گردید. بهره برداری در چند معدن درحدود ۶ میلیون تن در سال درکارخانه لیچینگ کربن فرآوری می شوند. در طول یک سال تولیدات سالانه باافزایش ۷۲ درصدی در سال ۲۰۰۴ به۵۷۰۰۰۰ انس رسید.
 معدن cripple creek & victor ای متحده
۶۷% سهام معدن cripplecreek & victor در اختیار شرکت anglogold ashanti است. معدن cc&v در جنوب غربی colorado springs درای کلرادو واقع شده است.
محدوده معدنی cripple creek با سن ترشیری به صورت کمپل نفوذیمحدوده دایره مانندی با مساحت ۴/۱۸ کیلومتر مربع را پوشانده است، و ازاطراف با سنگ های پرکامبرین احاطه شده است. کانی زایی طلای عیار بالا به صورت اولیه همراه با راسیون پتاسیک و پیریتیک بوده و در مجاورت زون های ساختاری ایجادمی شود. 
در آغاز به کار در دهه ۱۹۶۰ محدوده معدنی cripple creek به صورت زیرزمینی است اج می شد. فعالیت های معدنی برای یک دهه متوقف گردید.معدن کاری سطحی با مقیاس کوچک به روش هیپ لیچینگ در سال ۱۹۷۱ آغاز گردید و در سال ۱۹۹۱ معدنکاری با مقیاس بزرگ شروع به کار نمود، تولید طلا از اینمعدن در سال ۱۹۹۴ آغاز گردید. امروزه بهره برداری های معدن با عیا ایین و به صورت روباز انجام می شود. در سال ۲۰۰۴، میزان تولیدات معدن ۳۲۹۰۰۰انس طلا با ارزش ۲۲۰ دلار برای هر انس بوده است. 
سود عملیاتی تطبیقی ۷میلیون دلار یعنی با ۱۳% کاهش نسبت به سال پیش از آن بوده است.هزینه افزایشسرمایه معدن ۱۶ میلیون دلار با کاهش ۳۳ درصدی نسبت به سال پیش از آن بوده است.

مقالات مشابه :

معرفی شرکت طلای هارمونی harmony

معرفی شرکت طلای نیوکرست newcrest

معرفی شرکت طلای کینروس kinross

معرفی شرکت طلای الدورادو eldorado

معرفی شرکت معدنی طلای ویستا

معرفی شرکت معدنی newcrest

معرفی شرکت طلای یام گلد (iamgold)

معرفی شرکت طلای دوربان رودپرت دیپ (drdgold)

معرفی شرکت معدنی هسلا hecla ، تولیدکننده طلای ارزان قیمت

معرفی شرکت طلای آتلانتیک

معرفی شرکت معدنی ریو تینتو

معرفی شرکت طلای گلد فیلدز

معرفی شرکت طلای نیو گینا

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید pearl

خواص مروارید pearl

مروارید سنگ متولدین داد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/18/post-232/
 • مطالب مشابه: شرکت طلای آن گلد آشانتی anglogold ashanti
 • کلمات کلیدی: شرکت ,بوده ,تولیدات ,طلای ,افزایش ,ashanti ,بهره برداری ,anglogold ashanti ,شرکت anglogold ,شرکت طلای ,کانی زایی ,شرکت anglogold ashanti ,هزینه افزایش سرمایه ,معدن cerro vangu
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

شرکت معدنی طلای باریک  barrick

در رتبه بندی شرکت های معدنی، شرکت barrick جزو بزرگترین شرکت های معدنی طلا، با بهره برداری از معادن و توسعه طرح های اکتشافی در چهار قاره فعالیت مینماید. در سال ۱۹۸۳ این شرکت تجارت معادن طلا را آغاز نمود.
شرکت معدنی barrick یکی از مهمترین شرکت های معدنی طلا است و بر روی پروژه های متعددی در کشورهای ایالات ...
شرکت معدنی باریک barrick یکی از مهمترین شرکت های معدنی طلا است و بر روی پروژه های متعددی در کشورهای ایالات متحده امریکا، کانادا،استرالیا، پرو، شیلی، آرژانتین و تانزانیا کار کرده است. در سال ۲۰۰۴،این شرکت با بهره برداری از ۱۲ معدن میزان تولیدات را به ۵ میلیون انس باارزش ۲۱۲ دلار برای هر انس رساند، که این قیمت کمترین میزان در طی دوسال اخیر به شمار می رفته است.
 در سال ۲۰۰۴ شرکت barrick میزان ذخایر خود را به ۳ میلیون انس، با میزان ذخایر ۸۹ میلیون انس در ۳۱ دسامبرهمان سال افزایش داد. در سال ۲۰۰۵، شرکت میزان تولیدات خود را از ۴/۵ به ۵/۵ میلیون انس با متوسط ارزشی درحدود ۲۲۵ دلار درهر انس رساند.
شرکت باریک barrick ساختمان های فرآوری خود را در معادن tulawaka، lagunas، norte و veladero با موفقیت به پایان رساند. بااضافه تولیدات مهم معادن جدید و پروژه ها به بازار سرمایه، ارزش تولیدات شرکت در سال ۲۰۰۷ افزایش خواهد شد. barrick یکی از فعالیت ترین شرکت هایاکتشافی طلا است، که در ۱۰۰ پروژه در ۱۶ کشور جهان فعال می باشد.
barrick در صنعت معدنکاری طلا دارای قویترین ترا مه بوده و باعث پیشرفت معدن و دستی به توسعه بیشتر در زمینه اکتشاف، است اج و بدست آوردن فرصت هایی برای توسعه معدن بوده است. شرکت barrick دربازارهای سهام تورنتو، نیویورک، لندن، سویس و پاریس سرمایه گذاری نموده است.
- تاریخچه
در رتبه بندی شرکت های معدنی، شرکت barrick جزو بزرگترین شرکت های معدنی طلا، با بهره برداری از معادن و توسعه طرح های اکتشافی در چهار قاره فعالیت مینماید.
در سال ۱۹۸۳ این شرکت تجارت معادن طلا را آغاز نمود.
سرمایه گذاری پایدار در اکتشافات و طرح های توسعه ای، محدودیت توسعه با هدف بهینه سازی ذخایر در کمربندهای طلاسازی، نظم دادن به مالکیت ها و یکی آنها با یکدیگر از جمله اه این شرکت به شمار می رود.
در ابتدا فعالیت های شرکت barrick برای توسعه و گسترش در ی شمالی متمرکزشد. آغاز تولیدات معدن در اوا سال ۲۰۰۵ و با ذخیره ای بالغ بر ۱۷ میلیونانس بوده است، که این ذخیره متعلق به معدن روباز goldstrike ((betze-post و معادن زیرزمینی goldstrike (meikle و rodeo) بودهاست. در اوا دهه، معادن goldstrike درحدود ۲ میلیون انس از تولیدات سالانه barrick راتولید نموده و هم اکنون هم به عنوان بزرگترین تولیدکننده طلا به شمار می رود.
- وضعیت اقتصادی
استراتژی اقتصادی شرکت طلای barrick براساس توسعه طرح ها و ذخایر موجود، برنامه ریزی شده است، این طرح ها با گذشت ۵ سال آماده تولید می شوند.
اساس برنامه ریزی مالی شرکت بسیار قوی بوده است. شرکت barrick بابالاترین سرعت رشد صنعتی، با ارزش ۴/۱ بیلیون دلار و بهترین توان نقدینگی و رشد وجوه در گردش، قادر به اجرای طرح های توسعه ای بوده و نیاز به سرمایه گذاری مستقل دیگری ندارد.
بر اساس گزارش سال ۲۰۰۶ شرکت طلای barrick درفصل چهارم سال ۲۰۰۵، ۱۷۵ میلیون دلار( ۳۲/۰ دلار برای هر سهم) بدست آورد. درآمد شرکت در زمان مشابه سال پیش ۱۵۶ میلیون دلار (۲۹/۰ دلار برای هر سهم) بوده است. درآمدها شامل موارد خاص مانند مالیات پستی ۵۲ میلیون دلاری در فصل چهارم سال ۲۰۰۵ بوده که این مقدار در زمان مشابه سال ۲۰۰۴، ۱۲۷ میلیوندلار (۲۴/۰ دلار برای هر سهم) بوده است.
وجوه در گردش از بهره برداری ها در فصل چهارم سال ۲۰۰۵، ۲۶۹ میلیون دلار(۵۰/۰ دلار برای هر سهم) قابل مقایسه با ۱۲۳ میلیون دلار یعنی ۲۳/۰ دلاربرای هر سهم در سال پیش از آن تعیین شده بود.
درآمد خالص سال ۲۰۰۵،۴۰۱ میلیون دلار و یا ۷۵/۰ دلار برای هر سهم و گردش وجوه بدست آمده از بهره برداری ها ۷۲۶ میلیون دلار و یا ۳۵/۱ دلار برای هر سهم بیان گردید.
فروش طلا ۶۵/۱ میلیون انس طلا با ارزشی معادل ۲۲۱ دلار برای هر انس در فصل چهارم سال ۲۰۰۵ تعیین گردید.
تولیدات کل سال ۴۶/۵ میلیون انس طلا با ارزش ۲۲۷ دلار برای هر انس بوده است.
میزان ذخایر طلا در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵، ۸۹ میلیون انس با ارزش ۴۰۰ دلار به استثنای ذخایر معادنplacer dome محاسبه گردید.
عامل مهم دیگر توسعه دهنده اقتصادی شرکت barrick، کار با دیگر شرکت های بهره بردار معادن طلا و تیم مدیریت زنجیره تأمین را تعیین د تا احتمال زیان را کاهش داده و قیمت ها را تا حد ممکن پایین بیاورند.
- بهره برداری ها
barrick دارای ۱۴ معدن بهره برداری بوده که در چهار قاره مختلف واقع شده اند. در سال ۲۰۰۴، میزان کل تولیدات معدن ۵میلیون انس طلا بوده و دارای پایین ترین قیمت تولیدات طی دو سال اخیریعنی به طور متوسط ۲۱۲ دلار برای هر انس بوده است. کیفیت بالا و قیمت پاییندر سال ۲۰۰۵، با هدف افزایش ۴۰ درصدی تولیدات در سال ۲۰۰۷ ( نسبت به سال۲۰۰۴ ) بوده است.
شرکت بوسیله ذخایر بیشتری یعنی ۸۹ میلیون انس طلا در اوا سال ۲۰۰۴ ، کهتقریباً ۴ درصد بیشتر از اوا سال ۲۰۰۳ بود، جایگزین گردید.
- ی شمالی
ناحیه ی شمالی شامل معادن روباز و زیرزمینی goldstrike، roundmountain و marigold در ای متحده امریکا،به علاوه معادن hemlo و eskay creek درکانادا می باشد. ی شمالی یکی از بزرگترین نواحی تولید کننده، روی هم بیش از ۶۰% تولیدات را شامل می شود. این منطقه حاوی ۲۴ میلیون ذخیره قطعی و احتمالی طلا بوده که درحدود ۲۷% کل ذخیره شرکت را نشان می دهد.
- معدن روباز goldstrike ای متحده امریکا
در سال ۲۰۰۴ معدنروبازgoldstrike، تولید۱,۳۸۱,۳۱۵ انس طلا با متوسط ارزش ۲۴۷ دلار برای هر انس را آغاز نمود، و تولیدات آن۱,۴۸۰,۰۰۰ انس در سال ۲۰۰۵ با ارزش ۲۴۵ دلار برای هر انس بوده است. میزان ذخایر موجود معدن ۱۶ میلیون انس با ظرفیت تولید کنونی بوده و حداقل عمر باقیمانده معدن ۱۶ سال است.
- معدن زیرزمینی goldstrike ای متحده امریکا
معدن طلای goldstrike در یک مایلی (۶/۱ کیلومتری) شمال معدن روباز طلای goldstrike واقع شده است.  کانسار عیار بالای این معدن در سال ۱۹۸۹ کشف شد و آغازتولیدات آن در سپتامبر ۱۹۹۶ بودهاست. دو روش معدنکاری زیرزمینی متفاوت long-hole open stoping و drift-and-fill در این معدن استفاده می شود.
- معدن round mountain ای متحده امریکا
معدن طلای round mountain در ۶۰ مایلی (۹۶ کیلومتری) شمال tonopah در nye county نواداو تقریباً در ارتفاع ۶,۲۰۰ فوتی (۱,۸۹۰ متر) واقع شده است.
معدنکاری به روش روباز انجام می شود و از چندین روشمعدنکاری متفاوت استفاده می شود. درسال ۲۰۰۴، میزان تولیدات این معدن ۳۸۱,۴۸۴انس طلا با ارزش متوسط ۲۲۱ دلاربرای هر انس بوده است.
سرمایه گذاران برای توسعه کارخانه فرآوری معدن به توافق رسیدند ودر نتیجه میزان ذخایر طلا افزایش یافته و عمر معدن از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ توسعهیافت.
- معدن marigold ای متحده امریکا
معدن طلای marigold تقریباً در ۳۸ مایلی (۶۴کیلومتری) جنوب شرقwinnemucca در نوادا واقع شده است. شرکت barrick دارای۳۳% سهام معدن marigoldمی باشد.
در سال ۲۰۰۴ میزان تولیدات طلای این معدن ۴۷,۱۰۱ انسطلا با ارزشی درحدود ۱۹۷ دلار برای هر انس بوده است. در سال ۲۰۰۵ سهم شرکتبین ۶۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ انس طلا پیش بینی گردید. بهره برداری های معدن روبازدر سال ۱۹۸۹ و با روش فرآوری heap-leaching آغاز گردید.
- معدن east archimedes ای متحده امریکا
معدنeast archimedes در محل معدن ruby hill نوادا، در۱۱۰ مایلی ماده معدنی goldstrike واقعشده است. در فصل سوم سال ۲۰۰۴، barrick بهتوسعه معدن eastarchimedes پرداخت.
مجموع میزان ذخایر معدن ۱ میلیون انس بوده و هزینه تجهیزات فرآوری درحدود ۷۵میلیون دلار بوده است. آغاز به کار تولید معدن، اواسط سال ۲۰۰۷ تخمین زدهمی شود
- معدن eskay creek کانادا
معدن طلای eskay creek در شمال غرب ای بریتیش کلمبیا وتقریباً در ۸۰ کیلومتری شمال stewart واقع شده است. بهره برداری در اینمعدن، زیرزمینی و بدون استفاده از ریل بوده و دستی به سه سطح زیرزمینیمعدن را امکان پذیر می سازد، روش معدنکاری drift-and-fill و سیمانی سنگها در اینمعدن مورد استفاده قرار می گیرد. عمر معدن eskay creek تا سال ۲۰۰۸ تخمین زده شده است.
- معدن hemlo کانادا
شرکتbarrick ۵۰% سهامبهره برداریهای hemlo کهشامل دو معدن زیرزمینی williams ( و یک معدن روباز است) ومعادن davidbell است، تقریباً در ۳۵۰ کیلومتری شرق thunder bay انتاریو واقع شده است.
در سال ۲۰۰۴، سهام barrick متعلق به تولیدات طلای hemlo، ۲۴۷,۴۴۰ انس با ارزش متوسط ۲۴۰ دلار برای هر انس تعیینگردید. میزانذخیره کانسار طلایhemlo، ۸۰ میلیونتن با عیار متوسط ۷/۷ گرم در تن بوده است.
- ی جنوبی
این منطقه شامل معادن pierina و lagunas norte ( تولیدات خود را در ژوئن ۲۰۰۵آغاز د) و دو پروژه مهم به نام های veladero در آرژانتین و pascua-lama درمرز آرژانتین- شیلی واقع شده اند. تولیدات معدن veladero در سال ۲۰۰۵ آغاز گردید وانتظار می رودتولیداتpascua-lama در سال ۲۰۰۹ شروع شود.
در منطقه ی جنوبی میزان ذخایر قطعی و احتمالی طلا ۱/۴۲ میلیونانس یعنی درحدود ۴۷% تولیدات شرکت را شامل می شود.
- معدن pierina پرو
معدن طلای pierina در andean cordillera در شمال پرو، تقریباً ۱۰کیلومتری شمال غرب شهر huaraz واقع شده است، تقریباً ارتفاع اینمعدن از سطح دریا ۴۱۰۰ متر است.
معدنکاری این کانسار به روش روباز و بوسیله حمل و نقل مواد ب ارخانه فرآوری انجام می پذیرد.
در سال ۲۰۰۴ تولیدات pierina به ۶۴۵,۸۷۴ انس طلا با ارزش ۱۰۶ دلار برایهر انسرسید. تولیدات در سال ۲۰۰۵ با ۶۲۵,۰۰۰ انس طلا با قیمت متوسط ۱۳۵ دلار برای هرانس در نظر گرفته شد. میزان ذخایر موجود ۵/۲ میلیون انس بوده و با در نظرگرفتن ظرفیت موجود برای تولیدات، عمر باقیمانده معدن درحدود ۴ سال پیشبینی گردید.
 -معدن lagunas norte پرو
معدن طلای lagunas norte روی محدوده alto chi a درشمال پرو در ۱۴۰ کیلومتری شرق شهر ساحلی trujillo و ۱۷۵ کیلومتری شمال معدن pierina قرارگرفته است. این ماده معدنی در لبه غربی peruvian andes و در ارتفاع ۴۰۰۰ تا ۴۲۶۰ متریبالای سطحدریا واقع شده است.
معدنlagunas norte روباز بوده و بهره برداری آن به صورت لیچینگ valley-fill heap انجاممی شود. ارزش تقریبی معدن ۳۴۰ میلیون دلار تخمین زده شد و تولیدات آن در ژوئنسال ۲۰۰۵ آغاز گردید. میزانتولیدات معدن بین ۵۵۰,۰۰۰ انس با ارزش تقریبی ۱۱۰ دلار برای هر انس در سال۲۰۰۵ بوده است.
- معدن veladero آرژانتین
ماده معدنی veladero در ای san juan آرژانتین، دقیقاً در زیر مادهمعدنیpascua-lama تقریباً در ۳۲۰ کیلومتری شمال غرب شهر san juan درمحدوده fronteraواقع شده است. ارتفاع این معدن از سطح دریا ۴۰۰۰ تا ۴۸۵۰ متر میباشد.
میزان ذخیره معدن veladero درحدود ۸/۱۲ میلیون انس است، و میزان تولیدات معدن تقریباً ۷۰۰,۰۰۰ انس با ارزشی معادل ۲۰۰ دلار برای هر انس بوده است. سرمایه تأسیس ساختمان های فرآوری معادل ۵۴۰میلیون دلار است و آغاز تولیدات معدن در فصل چهارم ۲۰۰۵ بوده است. تولیدات معدن در سال ۲۰۰۵ برابر با۵۶,۰۰۰ انس بوده است.
- معدن pascua-lama شیلی/آرژانتین
معدن طلای pascua-lama در محدوده پرعیار frontera district که منطقه ای در regioniii شیلی و ای san juan آرژانتین واقع شده است. این معدن تقریباً در ۱۵۰ کیلومتریجنوب شرق شهر vallenarشیلی و ۳۰۰ کیلومتری شمال غرب شهر san juan آرژانتین قرار گرفته است.
میزان ذخیره معدن ۶/۱۷ میلیون انس بوده است و میزان تولیدات آن از۷۵۰,۰۰۰ تا ۷۷۵,۰۰۰ انس با ارزش ۱۳۰ تا ۱۴۰ دلاربرای هر انس می باشد. ارزش سرمایه ساختمان فرآوری ۴/۱ تا ۵/۱ بیلیون دلار تخمین زده شد، انتظارمی رود زمان آغاز تولیدات معدن سال ۲۰۰۹ باشد و عمر متوسط معدن ۱۰ سالپیش بینی گردیده است. در سال ۲۰۰۰، شیلی و آرژانتین توافق نامه ای راتصویب د و در فصل سوم سال ۲۰۰۴ رسماً بوسیله قانون دو ت به امضارسید.
- آفریقا
محدوده های معدنی تحت اداره شرکت barrick در محدوده طلادار دریاچه victoria درشمال غرب تانزاینا واقع شده و مساحتی درحدود ۷۰۰۰ کیلومتر مربع را شامل می شود. ایندارایی ها شامل یک معدن زیرزمینی و معادن روباز bulyanhulu، محدوده hub و معدن جدید tulawaka، محدوده اکتشافی buzwagi و کانسار نیکل kabanga می باشد. سهم آفریقا از میزانکل تولیدات در سال ۲۰۰۴، ۷% بوده است. این منطقه دارای ۱۱ میلیون انسذخیره قطعی و احتمالی بوده و ۱۲% کل میزان ذخایر شرکت را نشان می دهد.
- معدن bulyanhulu تانزانیا
معدن طلای bulyanhulu در شمال غرب تانزانیا، غرب آفریقاو تقریباً ۵۵ کیلومتری جنوب دریاچه ویکتوریا و درحدود ۱۵۰ کیلومتری شهر mwanza واقعشده است. بهره برداری در این معدن به صورت زیرزمینی بدون ریل و روش هایمعدنکاری longhole و drift-and-fill به عنوان روش اصلی استفاده میشوند. ذخایر کانسنگ بوسیله سطح تونل قائم و سیستم پلکانی داخلی قابل دستی است.
معدنbulyanhulu در سال ۲۰۰۴،۳۴۹,۸۶۴ انس طلا با ارزش ۲۸۳ دلاربرای هر انس تولیدنمود. در سال ۲۰۰۵ تولیدات معدن۳۲۵,۰۰۰ انس طلا با میانگین ارزش ۳۵۰ دلار درهر انس بوده است. براساس ذخایر ۶/۱۰ میلیون انس و ظرفیت جاری تولید، عمر مفید معدن تقریباً۲۴ سال تخمین زده شد.
- معدن tulawaka تانزانیا
معدن طلای tulawaka در ژوئن سال ۲۰۰۰ به صورت سرمایهگذاری مشترک بین شرکت های barrick و pangea goldfields می باشد. این معدن تقریباً در۱۰۰۰ کیلومتری دارالسلام و ۱۲۰ کیلومتری غرب معدن bulyanhulu متعلق به شرکت barrick واقعشده است.
معدنtulawaka تولیدات خود را از فصل دوم سال ۲۰۰۵ آغاز نمود. بهره برداری های معدن به صورت روباز بوده و بازیافت طلا بوسیلهثقل سنجی و تکنولوژی لیچینگ کربن انجام می شود. میزان تولیدات معدن در سال۲۰۰۵، ۸۰,۰۰۰ انس با ارزشی معادل ۲۷۵ دلار برای هر انس بوده است.
- استرالیا
محدوده واقع در استرالیا شامل معادن kalgoorlie، plutonic، darlot، lawlers، محدوده yilgarn و محدوده cowal می باشد، در مورد معدن آ انتظارمی رود تولیدات این معدن اوایل سال ۲۰۰۶ آغاز گردد. درمجموع میزانتولیدات معادن استرالیا در سال ۲۰۰۴ شامل ۶/۱۱ میلیون انس ذخیره قطعی واحتمالی یعنی ۱۴% درصد کل تولیدات شرکت بوده است.
- معدن kalgoorlie استرالیا
بهره برداری ها در معدن kalgoorlie شامل بهره برداری های اولیه بهصورت روباز بوده و در طول ماده معدنی golden mile قرار گرفته که در گذشته به صورتزیرزمینی مورد معدنکاری قرار می گرفت.
معدن طلای kalgoorlie یکی از بزرگترین معادن روباز استرالیابه شمار می رود و در شهر kalgoorlie و ۵۵۰ کیلومتری شرق perth درغرب استرالیا واقع شده است.
شرکتbarrick ۵۰% سهاماین معدن رابه شرکت معدنی newmont واگذارکرد. در سال ۲۰۰۴ میزان تولیدات معدن ۸۸۸,۴۸۲ انس طلابوده و سهم شرکت barrick،۴۴۴,۲۴۱ انس طلابا ارزش ۲۳۱ دلاربرای هر انس بوده است. در سال ۲۰۰۵ معدن kalgoorlie درحدود ۸۸۰۰۰۰ انس طلاتولید نمود و سهم شرکت barrick، ۴۴۰,۰۰۰ انس با قیمتی درحدود ۲۵۰ دلار برای هر انس بوده است.
- معدن plutonic استرالیا
معدنplutonic در کمربند گرینستونی plutonic well تقریباً در ۱۸۰ کیلومتری ش رق meekatharra در غرباسترالیا و ۱۳ کیلومتری بزرگراه great northernواقع شده است و بهره برداریدر این معدن هم به صورت روباز و هم به صورت زیرزمینی انجام می شود. هماننددو معدن دیگر واقع در محدوده yilgarn کل این معدن متعلق به شرکت طلای barrick میباشد.
در سال ۲۰۰۴، معدن plutonic ۳۰۴,۴۶۸ انس طلا با قیمت ۲۲۳ دلار برای هر انستولید نمود. در سال ۲۰۰۵ میزان تولیدات معدن ۲۶۰,۰۰۰ انس با ارزش ۲۶۰ دلار برای هر انس تولید نمود.براساس ذخیره ۵/۲ میلیون انسی معدن و ظرفیت جاری تولید، حداقل عمرمعدن تقریباً ۹ سال تعیین گردید.
- معدن darlot استرالیا
معدن طلای darlot معدن زیرزمینی بدون ریل بوده و برروی کمربند گرینستونyandal، تقریباًدر ۶۸۰ کیلومتریشمال شرق perth درغرب استرالیا واقع شده است. کل سهام این معدن متعلق به شرکت barrick است.در سال ۲۰۰۴، معدنbarrick درحدود۱۴۰,۲۳۵ انس طلا با قیمت متوسط ۲۱۰ دلاربرای هر انس تولید نمود. در سال ۲۰۰۵ میزان تولیدات معدن به ۱۳۵,۰۰۰ باقیمت متوسط ۲۶۵ دلار برای هر انس رسید. بر اساس ذخیره ۱ میلیون انسی وظرفیت جاری تولیدات، حداقل عمر باقیمانده معدن ۸ سال تخمین زده شد.
- معدن lawlers استرالیا
معدنlawlers روی کمربند گرینستونی norseman/wiluna، تقریباً در ۶۶۰ کیلومتری شمال شرق در غرب استرالیا واقع شده است. به داری ها در این معدن به صورت روباز و زیرزمینی انجام می شود و کل سهام این معدن متعلقبه شرکت barrick است.
تولیداتlawlers در سال ۲۰۰۴، ۱۱۰,۳۷۴ انس طلا با قیمت متوسط ۲۴۶دلار برای هر انس بوده است. در سال ۲۰۰۵، میزان تولید معدن به۱۲۵,۰۰۰ انس طلا با ارزش متوسط ۲۷۰ دلار برای هر انس بود. بر اساس ذخیره۴۰۵,۰۰۰ انسی معدن حداقل عمر معدن ۴ سال پیش بینی گردید.
- معدن cowal استرالیا
پروژه طلای cowal در central new south wales استرالیا، تقریباً در ۳۲کیلومتری شمال غربwyalong و درحدود ۳۵۰ کیلومتری غرب سیدنی واقع شده است.
تولیدات طلای این معدن درحدود ۲۳۰,۰۰۰ انس با متوسط قیمت ۲۴۰ دلار برایهر انس برای سه سال اول تولیدات پیش بینی گردید و انتظار می رود تولیداتدر سال ۲۰۰۶ آغاز شود. میزانذخیره معدن ۵/۲ میلیون انس تخمین زده شد.
- روسیه و آسیای مرکزی
هم اکنون فرآوری پتانسیل های زمین شناسی موجود در روسیه و آسیایمرکزی توسط شرکت انجام می شود.
مناطق روسیه و آسیای مرکزی از پتانسیل های قابل گسترش صنعت طلا به شمار می رود و شرکت barrick به عنوان طلایه دار این صنعت توسعه آن را دراین مناطق برعهده گرفته است.
شرکتbarrick از سال ۱۹۹۶ در روسیه فعالیت می نماید،درنتیجه با پتانسیل های زمین شناسی منطقه و فعالیت های دینامیکی آن آشناگردیدند. بودجه اکتشافی barrick در روسیه و آسیای مرکزی رشد نموده و برایشرکت دارای عوامل اقتصادی و تجاری مثبتی بوده و شرکت را موظف به اجرایتعهدات در منطقه می نماید. بنابراین شرکت barrick به دنبال شریک محلی بوده تا بر روی پروژه هایموجود سرمایه گذاری نماید.
- چشم انداز سال ۲۰۰۶
پیش بینی می شود در سال ۲۰۰۶ میزان تولیدات معدن ۶/۸ تا ۹/۸ میلیون انس طلا با ارزشی درحدود ۲۷۵ تا ۲۹۰ دلار در هر انس باشد.
کل میزان ارزش طلا برای هر انس از تولیدات شرکت placer dome دارای قیمت بالاتری نسبت به شرکت طلایbarrick است و درنتیجه انتظار می رود قیمت تولیدات برای هر انس طلا افزایش قابل توجهی یابد.

مقالات مشابه :

معرفی شرکت طلای آن گلد آشانتی anglogold ashanti

معرفی شرکت طلای هارمونی harmony

معرفی شرکت طلای نیوکرست newcrest

معرفی شرکت طلای کینروس kinross

معرفی شرکت طلای الدورادو eldorado

معرفی شرکت معدنی طلای ویستا

معرفی شرکت معدنی newcrest

معرفی شرکت طلای یام گلد (iamgold)

معرفی شرکت طلای دوربان رودپرت دیپ (drdgold)

معرفی شرکت معدنی هسلا hecla ، تولیدکننده طلای ارزان قیمت

معرفی شرکت طلای آتلانتیک

معرفی شرکت معدنی ریو تینتو

معرفی شرکت طلای گلد فیلدز

معرفی شرکت طلای نیو گینا

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید pearl

خواص مروارید pearl

مروارید سنگ متولدین داد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/18/post-233/
 • مطالب مشابه: شرکت معدنی طلای باریک barrick
 • کلمات کلیدی: شرکت ,بوده ,تولیدات ,دلار ,طلای ,میلیون ,دلار برای ,بهره برداری ,شرکت طلای ,شرکت barrick ,تولیدات معدن ,ای متحده امریکامعدن ,۲۰۰۴ میزان تولیدات ,معد
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

 شرکت طلای الدورادو eldorado

شرکت معدنی eldorado تجارت خود را در کشورهای برزیل، ترکیه و چین رشد داده است. مهارت بین المللی eldorado درمعدنکاری، امور مالی و گسترش پروژه ها باعث توسعه سریع این شرکت گردید.....

شرکت eldorado در ونکوور کانادا واقع شده است، این شرکت، شرکت بین المللی تولید طلا است و در زمینه توسعه و اکتشاف طلا ...

شرکت eldorado در ونکوور کانادا واقع شده است، این شرکت، شرکت بین المللی تولید طلا است ودر زمینه توسعه و اکتشاف طلا فعال می باشد. سهام شرکت در بازار سهام تورنتو زیر نماد eld قرار گرفته است و بازار سهام زیر نماد ego قرار گرفته است.
سرمایه گذاری شرکت معدنی eldoradoدر معادن کشورهای بزریل، ترکیه و چین بوده است. کلمیزان تولیدات معدن s?o bento،۸۲۰۲۴ انس طلا با ارزش ۲۹۴ دلاربرای هر انس در سال ۲۰۰۴ بودهاست. معدن sao bento بیش از۵/۱ میلیون انس طلا از سال۱۹۸۷ تولید نموده است. در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴، میزان ذخایر قطعی و احتمالی معدن ۳۰۷۰۰۰ انس و میزان منابع اندازه گیری شده۳۷۹۰۰۰ انس تعیین گردید.
بهره برداری از معدن روباز kisladag در غربترکیه از فوریه سال ۲۰۰۶ آغازگردید. پیش بینی می شود میزان تولیدات معدن ۱۴۴۰۰۰ انس طلا در سال اول، به طور متوسط به ۲۴۰۰۰۰ انس طلا درسالافزایش یابد، عمر معدن ۱۴ سال با ارزش۱۸۱ دلار برای هر انس پیش بینی گردیده است.
میزانذخایر قطعی و احتمالی معدن kisladag، ۱/۵ میلیونانس بوده است. شرکت eldorado تولیدات خود را در کشورهای برزیل، ترکیه و چین توسعه دادهاست. در ۳۰ می ۲۰۰۵، توافقنامه ای برای بدست آوردن سهام شرکت معدنیafcan امضا کرد. پیش بینی میشد معامله ها در ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۵ به پایان برسد.
eldoradoبیش از ۱۵/۶ میلیون انس ذخایر قطعی و احتمالی و ۷/۱۰ میلیونانس منابع طلا دارد. با ادغام شرکت های eldorado وafcan میزان کل ذخایر قطعی و احتمالی بیش از ۷ میلیون انس و منابع طلا۱۲ میلیون انس می باشد.
- وضعیت اقتصادی
شرکت معدنی eldorado تجارت خود را در کشورهای برزیل، ترکیه و چین رشد داده است. مهارت بین المللی eldorado درمعدنکاری، امور مالی و گسترش پروژه ها باعث توسعه سریع این شرکت گردید.
درمجموعمیزان کل خسارت معدن در فصل سوم سال ۲۰۰۵ درحدود ۵۱/۶ میلیون دلاریا ۰۲/۰ دلار برای هر انس از مجموع ۵۳/۲۶ میلیون دلار یعنی ۱۰/۰ دلار درهر انس بوده و این میزان در فصل مشابه در سال۲۰۰۴، ۳۴/۱ میلیون دلار از ۶۸/۳ میلیون دلار و یا ۰۱/۰ دلار در انس بوده است.خسارات وارده در فصل سوم سال ۲۰۰۵ به علت ارزش بهره برداری بالاتر و افت بها در معدن s?obento، افزایش هزینه های عمومی و اجرایی با آغازبه کار معدن kisladag و بالاتر بودن هزینه های اکتشافی بوده است.
در فصلسوم ۲۰۰۵ میزان فروش شرکت ۲۱,۰۵۷ انس طلا با ارزش ۱۷/۹ میلیون دلار و متوسط قیمت ۴۳۵ دلار برای هر انس بوده است. میزان فروش در زمان مشابه سال ۲۰۰۴ به ۲۱,۷۳۲ انس برای ۷۰/۸ میلیون انس با متوسط قیمت ۴۰۰ دلار درهر انس بوده است.
در سیام سپتامبر ۲۰۰۵، درآمد نقدی درحدود ۶۸/۶۸ میلیون دلار بوده و میزان ۴۵/۵۰ میلیون دلار به صورت درآمد مازاد معدن بدست آمده است.
- اکتشافات
کلهزینه اکتشافات در سال ۲۰۰۶، ۱۴ میلیوندلار تخمین زده شد. پروژه های اکتشافی شامل پروژه vilanova در برزیل،پروژه های koyalhisar و mahmur tepe در ترکیه و پروژه اکتشافی tjs چین را می توان نام برد.
- به داری ها
معدن sao bento در ای minas gerais برزیل واقع شده است. کانسنگminas gerais به صورت زیرزمینی به روش دستگاههای مکانیزه long hole stoping موردمعدنکاری قرار گرفت. طلا از روش هایسنتی جداسازی، فلوتاسیون و ترکیب روش های بیوا یداسیون و فشار ا یداسیون مورد بازی قرار گرفت. پیش بینی شدهمیزان تولیدات در سال ۲۰۰۶،۷۱,۳۵۰ باشد. بهره برداری ها درسال ۲۰۰۷ متوقف خواهد شد.
- بهرهب رداری های ترکیه
شرکت eldorado توانایی گسترشپروژه ها از کشف اولیه تا فرآوری نهایی را در ترکیه دارا می باشد. پتانسیل های زمین شناسی مهم و فعالیت های اکتشافیبر روی مناطق تعیین شده، گسترشیافته است. فعالیت های اکتشافی در سه منطقهwestern pontides، demir joint venture و biga peninsula توسعه یافته است.
- معدن kisladag ترکیه
معدن kisladag در غرب ترکیهواقع شده و وسعت آن ۱۵۷ کیلومتر مربع می باشد. مالکیت کل پروژه در اختیار شرکتeldorado می باشد. مطالعات امکان سنجی در مارس ۲۰۰۳ کامل گردید.
معدن kisladag بزرگترین معدن طلای ترکیه بهشمار می رود، تولیدات خود را در اوا سال ۲۰۰۵ آغاز نمود. پروژه اکتشافی و فرآوری معدن همچناندرحال توسعه می باشد. هنگامیکه ساختمان های فرآوری در اوایل سال ۲۰۰۶ کامل گردید، از آن پس میزان تولیدات معدن روباز به ۱۴۴۰۰۰ انس خواهد رسید و میزان تولیدات به ۲۴۰۰۰۰ انس در سال باهزینه بهره برداری ۱۸۱ دلار برای هرانس خواهد رسید.
-  کمربند آتشفشانی pontide ترکیه
در ناحیه western pontides منطقه ای به مساحت ۱۴۵,۲۰۰ تاررا در بر می گیرد، ۴۲ پروانه اکتشافیدارد که ۱۰۰% آن به شرکت فرعی tüprag وابستهمی باشد.
در اینناحیه سیستم کانی زایی به صورت وسیع و توناژ بالا، سیستم ف ات گرانبهای نوع سولفید بالا و سیستم رگه ای ف اتگرانبهای نوع سولفید پایین می باشد.
- معدن biga peninsula ترکیه
بیشترفعالیت های اکتشافی در منطقه pontides و در محدوده سرمایه گذاری مشترک demir قرار گرفتهاست. محدوده biga peninsula در غربترکیه ۲۵ لیسانس اکتشافی محدوده ۳۸,۲۴۴ تاری را پوشانده است. کار شناسایی در سال ۲۰۰۵ادامه یافت و ممکن استفعالیت های حفاری ادامه یابد.
- معدن efemcukuru ترکیه
معدن efemcukuru در غرب ترکیهواقع شده است، مساحت این ماده معدنی ۳۰ کیلومتر مربع می باشد و مالکیت ۱۰۰% پروژه در اختیار شرکت eldorado می باشد.
میزان ذخایر قطعی و احتمالی معدن۱,۸۵۶,۰۰۰ تن با عیار ۱۴/۱۳ گرم درتن طلا (۷۸۴,۱۰۰ انسبا قیمت ۳۲۵ دلار درهر انس برآورد شده)، منابع اندازه گیری شده و احتمالی ۸۲۸,۹۰۰ تن با عیار ۴۴/۱۴ گرم درتن طلا(۸۴۹,۱۰۰ انس) و میزان ذخایرممکن ۵۹۰,۳۰۰ تن با عیار ۶۳/۱۲ گرم درتن طلا (۲۳۹,۷۰۰ انس) می باشد.
-  پروژه سرمایه گذاری مشترک admir
admir ۲۷ لیسانس بهره برداری منطقه ای به مساحت ۵۸۶۴۲ تار را دربرگرفته است. دو لیسانس اکتشافیتقریباً منطقه ای به مساحت ۸۰۰۰ تار را در برگرفته اند. این ماده معدنی در برنامه اکتشافی سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲مورد شناسایی مقدماتی قرار گرفت وآن کانسار پورفیری طلا- مولیبدن- مس می باشد. زمین شناسی منطقه شامل نفوذی های اواسط تا اوا ترشیری همراه گ های دگرگونی پالئوزوئیک و سنگ هایآتشفشانی اوایل ترشیری می باشد. کانی زایی استوک ورکینوع پورفیری در داخل نفوذی ها همراه با راسیون تورمالین- کوارتز در نفوذی ها و راسیون آلونیتی کوارتز درونآتشفشانی ها در منطقه انجام شده است.
- فعالیتهای اکتشافی برزیل
در ماهآپریل ۲۰۰۵ شرکت eldorado توانست۸۴% پروژه vila nova را درشمال برزیل بدست آورد. همچنین اینشرکت توانست لیسانس ماده معدنی را در این محدوده و محدوده riogrande بدست آورد.
- معدن sao bento برزیل
اینمعدن در منطقه minas gerais برزیلواقع شده است. وسعت این ماده معدنی ۲۰ کیلومتر مربع است. معدنکاریاین معدن به روش روباز و فرآوری به صورت فلوتاسیون، ا یداسیون و لیچینگ کربن می باشد.
میزانتولیدات معدن از سال ۱۹۸۷ تا کنون ۱,۶۶۸,۴۷۰ انس طلا بوده است.eldorado مالکیت معدن طلای s?o bentoرا در جولای۱۹۹۶ برعهده گرفت و در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ درحدود ۸۸۹,۸۲۴ انس طلا تولید نمود.
میزان تولیدات معدن در سال ۲۰۰۴، ۸۲,۰۲۴ انس طلا ، میزان کانسنگ مورد معدنکاری ۳۶۶,۷۲۹ تن، عیار متوسط طلای معدن ۴۰/۸گرم درتن، هزینه بهره برداری۲۹۴ دلار برای هر انس، قیمت طلای تولیدی ۳۵۸ دلار برای هر انس، میزان ذخایر قطعی و احتمالی ۱۵۴/۱ میلیون تن باعیار۲۷/۸ گرم درتن طلا (۳۰۷,۰۰۰ انس طلا) و میزان ذخایر و منابع احتمالی و ممکن۰۰۴/۱ میلیون تن با عیار ۷۳/۱۱ گرم درتن(۳۷۹,۰۰۰ بوده است) .همچنینمیزان تولیدات در سال ۲۰۰۵، ۷۲۰۰۰ انس طلا با قیمت ۳۲۰ دلار برای هر انس بوده است.
- کانسار vila nova برزیل
amapastate درونتونل کانی زایی پروتروزوئیکپایینی قرار گرفته که از ونزوئلا آغاز گشته و در guyanas وبرزیل گسترش یافته و به غرب آفریقا منتهی می شود. این کمربند، میزبان چندین کانسار بزرگ طلا شامل las cristinas، omai و amapari است. اینکمربند مساحتی درحدود ۱۲۰۰۰۰ تار را شامل می شود، برنامه های اکتشافی شرکت در منطقه شامل نقشه های زمین شناسی،نمونه های آبرفتی و خاکی وژئوفیزیکی برای تعریف حفاری ها می باشد. برنامه سال ۲۰۰۵ شامل تهیه نقشه، نمونه های کانال ها و حفاری الماسه می باشد.
- کانسار c ipore برزیل
در c ipore آنومالی ژئوشیمیاییاندازه گیری شده، تقریباً دارای طول ۸ کیلومتر و عرض ۳ کیلومتر از طریق اپراتور قبلی تعیین گردید، همچنین ۵۰گمانه کوچک درون آنومالی ذخیرهساپرولیتی در منطقه تعیین شده است. شرکتeldorado، ۴۰۰۰۰ تار منطقه را بررسی نموده است.
- پروژه tartarugalzinho برزیل
پروژه tartarugalzinho در ای amapa واقع شده است، نمونه برداری و تهیه نقشه منطقه انجام شد. در اوایل دهه ۱۹۸۰، bp minerals اینناحیه را کشف نمود و آنومالیطلا تقریباً به طول ۱۰ کیلومتر و عرض ۶ کیلومتر را تعیین کرد. در مجموع بیش از ۴۰ کیلومتر شیب زمین شناسی، میزبان آنومالی بوده و در garimpero پراکنده شده است. میزان کل مساحت تحت مالکیت شرکتeldorado ، ۸۰۰۰۰ تاراست.
- پروژه piaba برزیل
اینکانسار در ای maranhao برزیلواقع شده است، ۵۰% سهام این معدن در اختیار شرکتeldorado و ۵۰% باقیماندهدر اختیار شرکت aurizona است.اندازه ماده معدنی ۹۹۸۱ تار است.
معدنکاریدر piaba به روشروباز انجام می شود، و میزان ذخایر قطعی واحتمالی معدن ۶,۲۷۳,۰۰۰ تن با عیار ۲۷/۱ گرم درتن طلا (۲۵۶,۱۰۰ انس) و میزان ذخایر ممکن ۴,۳۲۲,۰۰۰ با عیار ۲۸/۱گرم درتن طلا (۱۷۷,۶۰۰ انس)برآورد شده است.
- بهره برداری های چین
چین چهارمین تولیدکننده بزرگ طلا درجهان به شمار می رود و دارای نواحی طلاخیز زیادی می باشد. در سال ۲۰۰۴ شرکت فعال معدنی با دوگروه کارشناس به صورت تمام وقت درbeijing شروع بهفعالیت د.
شرکتمعدنی shandong دربازار بورس شانگهای درآمدی م از ۳۶۲ میلیون دلار بدست آورد. این شرکت در شرق چین در ای shandong که یکی از بزرگترین نواحی تولید طلا در چین بهشمار می رود، واقع شدهاست. درآمد شرکت از فروش کنسانتره های طلا، نقره، سولفور و جواهراتی از طلا و نقره می باشد. شرکت shandong تقریباً ۱۵۰۰۰۰ انس طلا در سال۲۰۰۴ از دو معدن زیرزمینیتولید کرد و سومین معدن زیرزمینی خود را در نوامبر ۲۰۰۴ بدستآورد.
معدن tanjiashan چین
معدن tanjiashan در استانqinghai در غرب چین واقع شده است، مساحت این محدوده ۳۳۸کیلومتر مربع می باشد. مالکیت ۸۵% معدن دراختیار شرکت eldorado،۵/۷% شرکت معدنی dachaidan و ۵/۷% شرکت first brigade می باشد.
مطالعاتامکان سنجی در آپریل ۲۰۰۵ کامل شد.ایجاد ساختمان ها در جولای ۲۰۰۵ شروع گردید و تولیدات معدناز نیمه سال ۲۰۰۶ آغاز خواهد شد. هزینه سرمایه شرکت ۲/۵۰ میلیون دلار، میزان تولیدات ۱۴۰۰۰۰ انس در سال اول،۱۵۵۰۰۰ انس در سال دوم، میزان کلتولیدات ۸۴۲۰۰۰ انس، میزان متوسط بازیافت ۲۲۶ دلار برای هر انس و میزان ارزش در طول عمر معدن ۲۵۰ دلار برای هر انس بودهاست، میزان قیمت طلا ۴۲۰ دلاربرای هر انس تعیین گردید.

مقالات مشابه :

معرفی شرکت معدنی طلای ویستا

معرفی شرکت معدنی newcrest

معرفی شرکت طلای یام گلد (iamgold)

معرفی شرکت طلای دوربان رودپرت دیپ (drdgold)

معرفی شرکت معدنی هسلا hecla ، تولیدکننده طلای ارزان قیمت

معرفی شرکت طلای آتلانتیک

معرفی شرکت معدنی ریو تینتو

معرفی شرکت طلای گلد فیلدز

معرفی شرکت طلای نیو گینا

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید pearl

خواص مروارید pearl

مروارید سنگ متولدین داد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/16/post-228/
 • مطالب مشابه: شرکت طلای الدورادو eldorado
 • کلمات کلیدی: شرکت ,میزان ,دلار ,میلیون ,معدنی ,eldorado ,دلار برای ,میلیون دلار ,شرکت معدنی ,ذخایر قطعی ,شرکت طلای ,کشورهای برزیل، ترکیه ,سرمایه گذاری مشترک ,المل
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

 شرکت معدنی newcrest

شرکت معدنی newcrest یک شرکت استرالیایی است و نام آن در بازار سهام استرالیا موجود است. در ۳۱ آگوست ۲۰۰۵، ۲۶۲۹۳ نفر ...

معدن telfer در سال ۱۹۷۱ کشف شد و بوسیله شرکت استرالیایی newmont موردبهره برداری قرار گرفت و بعد از تأسیس شرکت newcrest در سال ۱۹۹۱ بهمالکیت این شرکت درآمد. معدن اصلی از ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۰ مورد بهره برداری قرارگرفت و بیش از ۶ میلیون انس طلا تولید گردید....


- کلیات  

شرکت معدنی newcrest یک شرکت استرالیایی استو نام آن در بازار سهام استرالیا موجود است. در ۳۱ آگوست ۲۰۰۵، ۲۶۲۹۳ نفرسهامدار شرکت newcrest بودند. عمده فعالیت شرکت newcrest برروی صنعتمعدنکاری طلا متمرکز شده و سود خود را از فروش شمش طلا و کنسانتره طلا-مسبدست می آورد. شرکت newcrest اکثر شمش های طلای خود را برای فروش بهبازارهای استرالیا و آسیا و کنسانتره های طلا- مس را به ژاپن و کره میفرستد. بنابراین شرکت newcrest هم اکنون به عنوان یک تولید کننده بزرگ طلادر جهان مطرح است و این به علت تلاش های شبانه روزی دست اندرکاران اینشرکت است.

- تاریخچه

شرکت newcrest در سال ۱۹۹۰ از ادغام شرکتاسترالیایی newmont و bhp ایجاد گردید. newcrest و مؤسسان آن دارای پیشینهقوی در زمینه اکتشاف، توسعه و بهره برداری معادن عمدتاً در استرالیا میباشد.

پیشینیان newcrest یعنی شرکت معدنی newmont در ۱۹۶۶ دراسترالیا با استفاده از روش های علمی استاندارد و معدنکاری پیشرفته ومدیریت مناسب باعث سوددهی مناسبی به سهامداران شرکت گردید.

در سال ۱۹۷۲ کانسار telfer در شمال غرب استرالیا کشف گردید.

در ۱۹۷۵ معدنکاری به روش روباز در معدن telfer آغاز گردید. ( شرکت bhp به newmont به منظور توسعه telfer پیوست.

درسال ۱۹۸۷ شرکت newmont به بازار سهام استرالیا راه یافت. فقط ۲۵% سهام بهصورت معلق درآمد و ۷۵% باقیمانده آن در اختیار شرکت یی newmont باقیماند. در این سال دارایی شرکت ۷۰% سهام telfer، ۶۰% new celebration، ۱۰۰% wattle gully و طرح های اکتشافی معادن kalgoorlie و queensland بوده است.

- نتایج اقتصادی

در سال ۲۰۰۵ میزان سود خالص شرکت newcrest پس از ر مالیات ۲/۷۴میلیون دلار بوده است. دلیل افزایش سود شرکت افزایش میزان بهره برداری هابوده است.

- افزایش فروش طلا درحدود ۷۶۸,۲۸۰ انس با متوسط قیمت ۶۲۹ دلار برای هر انس بوده است.

- میزان خسارت از بازیافت طلا ۴/۴۶ میلیون دلار و سود ۱/۱ میلیون دلار بود و باعث کاهش قیمت ها به ۵۶۹ دلار به ازای هر انس گردید.

- میزان تولیدات ۷۸۸۲ انس طلا و ۵۵۳۲ تن ف مس بوده است.

-سود حاصل از فروش طلا با افزایش ۷۶% به ۶۹۶ میلیون دلار به علت فروش بالاتر طلا از معدن telfer بود، رسید.

-در نیمه سال فروش طلا ۹۲% و فروش طلا ۸۵% میزان تولید بوده است و بنابراین قیمت بازار معاملات را محدود نموده است.

-سود قبل از پرداخت مالیات برای نیمی از سال از قیمت عادلانه شرکت درحدود۱۲میلیون دلار و قیمت گذاری دقیق برای فروش سال قبل ۶/۲۷ میلیون دلاربوده است.

-میزان گردش وجود از بهره برداری ها به ۲/۴۴ میلیون دلارکاهش نشان می دهد و این به علت بدهی بالا و افزایش قیمت وام و پرداختمالیات بوده است.

بهره برداری ها

- معدن ridgeway ، استرالیا

کانسار ridgeway در نوامبر ۱۹۹۶ در ۵۰۰ متری زیرسطح ۳ کیلومتری شمال غرب معدنروباز cadia hill کشف گردید. بهره برداری در ridgeway در فوریه ۲۰۰۱ آغازشد و کانسنگ اولیه در کارخانه cadia hill مورد بهره برداری قرار گرفت. معدن ridgeway بزرگترین معدن زیرزمینی در میان معادن زیرزمینی استرالیا ومؤثرترین معدن طلای زیرزمینی در جهان به شمار می رود.

ridgeway در کانسارهای واقع در غرب استرالیا در تونل کانی زایی cadia valley تشخیص داده شد.

خلاصه ای از اطلاعات مربوط به معدن ridgeway، استرالیا

این کانسار نیمه عمودی بوده و در اطراف توده مونزونیتی گسترش یافتهو در توالی آتشفشانی ها و رسوبی های اردوویسین نفوذ کرده است. کانی زاییطلا- مس در ridgeway همراه با نفوذی های مونزونیت و رگه های کوارتزی، رگههای کوارتز سولفیدی صفحه ای، استوک ورکی به خصوص در مونزونیت ها اتفاقافتاده است.

کارخانه ridgeway دارای ظرفیت اسمی ۴ میلیون تن در سالبوده اما این میزان در عمل افزایش نشان می دهد. در سال ۲۰۰۴ سرعت بهینهبهره برداری ۶/۵ میلیون تن در سال با توجه به دستگاه های دکننده وبازیافتی می باشد.

معدن cadia valley استرالیا

بهره برداری های cadia valley به عنوان بزرگترین تولیدکننده طلا و مس در new south wales و یکیاز بزرگترین تولیدکنندگان طلا در استرالیا به شمار می رود. بهره برداری هاشامل معدن روباز عیار پایین cadia hill و معدن زیرزمینی عیار بالاتر ridgeway می باشد.

ماده معدنی cadia hill در سال ۱۹۹۲ کشف گردید. ایجاد ساختمان معدن در اکتبر ۱۹۹۶ آغاز گردید و بهره برداری ها در آگوست۱۹۹۸با تخصیص بودجه به این پروژه کامل گردید.

کانی زایی در cadia hill در امتداد شمال غربی به طول ۶ کیلومتر و عرض ۲ کیلومتر قرار گرفته وعمدتاً همراه با مونزونیت های اوا اردوویسین بوده که درون توالی از سنگهای رسوبی و آتشفشانی اردوویسین نفوذ کرده اند.

بیشتر طلای بازیافتیاز طریق فرآیند متمرکز سازی بدست می آید. طلا همچنین از طریق مدار ثقلسنجی که شمش های طلا را تولید می نماید، بازیافت می شود.

نمایی از کارخانه فرآوری معدن telfer استرالیا

- معدن telfer استرالیا

معدن telfer در سال ۱۹۷۱ کشف شد و بوسیله شرکت استرالیایی newmont موردبهره برداری قرار گرفت و بعد از تأسیس شرکت newcrest در سال ۱۹۹۱ بهمالکیت این شرکت درآمد. معدن اصلی از ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۰ مورد بهره برداری قرارگرفت و بیش از ۶ میلیون انس طلا تولید گردید.

در کارخانه فرآوری معدندر مارس ۲۰۰۲ درحدود ۱۹ میلیون انس طلا و ۷۴۰ کیلوتن مس بدست آمد. در پیآن اکتشافات عظیم شامل بیش از ۱۴۰ کیلومتر حفاری و ۱۵۰۰۰۰ تن نمونه با حجمزیاد گرفته شد. telfer به یکی از بزرگترین معادن طلای استرالیا باتولید متوسط ۸۰۰۰۰۰ انس طلا و ۳۰۰۰۰ تن مس در سال در یک دوره ۲۴ سالهتبدیل خواهد شد.

کانی زایی طلا و مس میزبان حوزه استوک ورکی و ریفیدر رسوبات پروتروزوئیک هستند. کانی زایی در main dome تا اعماق ۳/۱کیلومتری زیرسطح و در west dome تا ۶۰۰ متری زیرسطح زمین ادامه دارد. هردوی این کانسارها به صورت روباز معدنکاری می شوند. معدنکاری روباز در telfer بوسیله دستگاه های حفار هیدرولیک انجام می شود.

- معدن toguraci ، اندونزی

کانسار اپی ترمال عیار بالای gosowong در سال ۱۹۹۵ کشف گردید. ساختارپروژه در اکتبر ۱۹۹۸ آغاز گردید و اولین طلای تولیدی در جولای ۱۹۹۹ تولیدشد. معدنکاری در معدن روباز در ماه می ۲۰۰۲ کامل شد اما فرآوری کانسار تاآپریل ۲۰۰۳ ادامه یافت. در طول عمر چهار ساله معدن از کانسار عیار بالای gosowong، ۷۷۲۰۰۰انس طلا با متوسط قیمت نقدی ۲۲۶ دلار به ازای هر انستولید شد.

کانسار toguraci در قسمت جنوب غربی معدن تهی شده gosowong قرار گرفته است. کانی زایی طلای عیار بالای اپی ترمال به صورت رگه ای شیبدار انجام شده است. توسعه این کانسار در جولای ۲۰۰۳، بعد از اعطای مجوزبوسیله ت اندونزی انجام پذیرفت. آماده سازی سایت، آماده سازی جادهارتباطی معدن و فعالیت های برداشت در دوره شش ماهه با تولید اولین طلا درفوریه ۲۰۰۴ انجام پذیرفت. تولید شمش طلا و نقره از محلول باردار از طریقفرآوری merril-crowe ( ته نشست روی) انجام می شود.

- معدن cracow ، استرالیا

بهره برداری های cracow شامل معدن عیار بالای کوچک بوده و همچنین شاملپروژه های حاشیه ای کوچک می باشد. طرح معدن کنونی شامل سه معدن از نه معدنتعیین شده از لحاظ ساختاری در منطقه بوده است. معدنکاری در این معدن دردسامبر ۲۰۰۳ آغاز گردید و اولین تولید طلا در نوامبر ۲۰۰۴ انجام پذیرفت. شرکت newcrest بهره برداری های معدنی و اکتشافی را در منطقه مدیریت کرد.

کانسارطلای cracow کانی زایی اپی ترمال سولفید پایین همراه با رگه های کوارتزیمی باشد. کانی زایی طلای عیار بالا در سه قسمت معدن (royal، crown و sovereign) ایجاد شده اند و در ارتفاع ۱۰۰ تا ۶۰۰ متری زیرسطح زمین و ۵/۱کیلومتری غرب کارخانه فرآوری قرار گرفته است. توسعه یافتگی این کانسارتقریباً ۳۵۰ متر بوده است، کانسار crown دارای طول تقریبی ۳۰۰ متر و طولکانسار sovereign تقریباً ۳۰۰ متر بوده است.

عرض ماده معدنی به طور متوسط ۵ متر بوده و تغییراتی را در ضخامت افقی نشان می دهد اما عیار آن تغییرات کمی را متحمل شده است.

- پروژه ها

- پروژه telfer

در نوامبر ۲۰۰۲ مطالعات امکان سنجی به منظور توسعه مجدد telfer و بررسیامکان سوددهی پروژه انجام پذیرفت. مراحل توسعه پروژه در دو مرحله انجامپذیرفت، مرحله اول شامل توسعه مجدد بهره برداری های روباز و ایجاد ساختمانفرآوری جدید معدن می باشد. مرحله دوم شامل توسعه بهره برداری های زیرزمینیاست.

در مرحله اول توسعه مجدد معدن telfer را در۲۰۰۴-۲۰۰۵ کامل کرد ودر فوریه ۲۰۰۵ تولید محصولات اقتصادی از معدن روباز آغاز گردید. معدنزیرزمینی در مرحله توسعه باقی مانده است. ماده معدنی به صورت نیمه سطحیتوسعه یافت، روش بهینه سازی معدن برای کانسار telfer deeps انجام پذیرفت وباعث کاهش قیمت ها گردید ومیزان تولیدات معدن افزایش یافت.

 سرعت تولیداتمعدن با ظرفیت کامل ۴ میلیون تن کانسنگ در سال با حمل کانسنگ از معدن ازطریق تونل قائم اختصاصی صورت می گرفت. در اوا ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ سرعت تولیداتمعدن زیرزمینی اجازه تولید اولین کانسنگ معدن را داد و این میزان دردسامبر ۲۰۰۶ به ۴ میلیون تن در سال خواهد رسید. کل میزان سرمایه برای دومرحله تقریباً ۴/۱ بیلیون دلار خواهد بود.


نمایی از تانک های لیچینگ کارخانه فرآوری معدن telfer

 -پروژه cadia east

پروژه cadia east در حاشیه شرقیمعدن cadia hill درون تونل کانی زاییcadia ، در جایی که معدن روباز بزرگ ومعدن زیرزمینی طلا- مس توسعه یافته است. در طول ۲۰۰۵ مطالعات امکان سنجیدر این پروژه اصلاح گردید.

کانسار cadia east یک زون پورفیری کانیزایی طلا- مس در مجاورت حاشیه شرقی توده ماده معدنی cadia hill و به طولبیش از ۵/۲ کیلومتر در شرق توسعه یافته است. ذخایر معدنی cadia east درحدود ۱۸ میلیون انس طلا و ۹/۲ میلیون تن مس است. این ذخایر شامل دو زونیک معدن روباز و یک معدن زیرزمینی می باشند. تخمین ذخایر کانسنگ اولیهبرای زون زیرزمینی ۶ میلیون انس طلا و ۶۳/۰ میلیون تن مس در ژوئن ۲۰۰۵بوده است. این تخمین با بیش از ۱۶۵ کیلومتر حفاری در بیش از ۱۶۸ گمانهتأیید شده است. زون زیرزمینی cadia east به سمت غرب، شرق و اعماق توسعهیافته است. مطالعات معدنی، میزان پتانسیل معدن روباز را وسیع و عیار پاییندر سطح و معدن زیرزمینی از ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ متر برای کانسار باقیماندهاعلام می نماید، هسته بزرگ و دارای عیار بالا و هاله اطراف آن عیار پایینمی باشد.

- پروژه kencana

پروژه kencana بوسیله شرکت سرمایه مشترک pt nusa halmahera minerals دریک کیلومتری جنوب معدن اصلی gosowong واقع شده است. توسعه این کانسارسومین معدن را در منطقه gosowong نشان می دهد. مطالعات انجام شده قابلیتسوددهی معدن زیرزمینی را هم بررسی نموده است.

پروژه kencana شاملتوسعه معادن زیرزمینی عیار بالا، کانسار طلای اپی ترمال در ۱۲۵ متریزیرسطح زمین قرار گرفته است. کانی زایی معدن ۲/۲ میلیون انس منبع و ۸۶/۰میلیون انس ذخیره می باشد.

روش معدنکاری cut-and-fill به عنوان روشمناسب تر دراین معدن برگزیده شد، و این به علت شرایط زمینی فقیر و سرعتبازیافت بالا بوده است. طرح اولیه معدن، بازیافت ۶/۱ میلیون انس طلا در طی۶سال بوده است. کل هزینه سرمایه در اولین تولیدات درحدود ۴۴ میلیون دلار تخمین زده شد و شامل توسعه زیرزمینی، تجهیزات معدنکاری و تجهیزاتاضافه شده به معدن می باشد. تخمین زده می شود، اولین تولیدات طلا در فصلچهارم سال ۲۰۰۶ تولید شود.

- پروژه ridgeway deeps

پروژه ridgeway deeps شامل توسعه ذخایر کانی زایی در معدن ridgeway است. در دسامبر ۲۰۰۴ توسعه تصاعدی در پروژه انجام پذیرفت و ساختمان فرآوریدر اوایل ۲۰۰۵ ایجاد گردید.

این پروژه در معدن اصلی از عمق ۳۰۰ متریتا ۱۳۰۰ متری زیرسطح زمین توسعه یافته است. پیش بینی شده عمر معدن ridgeway تا ۲۰۱۸ ادامه یابد.

کارهای توسعه ای با کاهش مواجه شد وسیستم تهویه ای بهبود یافت. معدنکاری زیرزمینی به منظور توسعه پروژه انجامشد. در مسیر توسعه معدنکاری، زمان بندی و تجهیزات فرآوری مورد نیاز معدنتأمین گردید. در طول سال های ۲۰۰۵_۲۰۰۶ مطالعات مقدماتی امکان سنجی و درسال های ۲۰۰۶_۲۰۰۷ مطالعات امکان سنجی گسترده و قطعی کامل خواهد گردید.

- اکتشافات

- ناحیه cadia cadia east

در cadia east حفاری های عمیق و مطالعات امکان سنجی اولیه، تخمین میزان ذخایراولیه را در فوریه ۲۰۰۴ و توسعه آن را در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ امکان پذیر نمودهبود. تخمین جدید با افزایش ۴/۸ میلیون انس در ذخایر طلا و ۲/۱ میلیون تنیمس بوده در نتیجه میزان کل ذخایر معدن ۱۸ میلیون انس طلا و ۹/۲ میلیون تنمس تعیین گردید. این ذخایر شامل: ذخایر ممکن معدن روباز درحدود ۳۰۰ میلیونتن با عیار ۴۶/۰ گرم درتن طلا و ۳۷/۰ درصد مس، ذخایر احتمالی و ممکن معدنزیرزمینی درحدود ۵۳۰ میلیون تن با عیار ۸۱/۰ گرم درتن طلا و ۳۳/۰ درصد مسمی باشد. cadia east یک نوع کانسار پورفیری مس- طلا بوده و تا عمقبیش از ۱۵۰۰ متری زیرسطح زمین امتداد می یابد. ذخایر زیرزمینی عمیق تر بهسمت شرق و غرب و اعماق توسعه یافته است. حفاری های سطحی در کانی زاییزیرزمینی ادامه یافته و توسعه کانی زایی را در غرب منطقه در زون عیار بالاو در اطراف کانی زایی عیار پایین ارزی می نماید. پیش بینی می شود،حفاری های اضافی در ذخایر زیرزمینی افزایش یابد.


 
نمایی از فعالیت های اکتشافی در ناحیه cadia

ridgeway

درridgeway حفاری های عمیق ذخایر قبلاز معدنکاری تا ۲۷۰۰۰۰ انس طلا و ۱۷۰۰۰ تن مس افزایش یافته است، که اینمیزان با نتایج ۲۰۰۲-۲۰۰۳ مقایسه شد، اما پس از تهی سازی معدن، میزانذخایر موجود در معدن با کاهش به ۲۳۰۰۰۰ انس طلا و ۳۴۰۰۰ تن مس رسیده است.

کانیزایی جدید بلافاصله در زیر کانسار موجودridgeway واقع شده است و اینکانسار تا ۱۳۰۰ متری زیر سطح زمین توسعه یافته است. حفاری های عمیق بهعنوان کانسارهای باقیمانده در اعماق ادامه یافته است.

junction reefs )-  با ۵۱ درصد سهام(

درناحیه سرمایه گذاری مشترک junction reefs در طول ناحیه اکتشافی cadia،حفاری ها در ناحیه warrengong توسعه یافته است. بیشترین فاصله ها برایکانی زایی ثبت گردید. حفاری های اضافه در سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۵ برنامه ریزیگردید.

- اکتشافات gosowong

- توسعه gosowong  رگه kencana

کانسار kencana توده کانی زایی طلای اپی ترمال بوده که در یک کیلومتری جنوب معدن gosowong واقع شده است. اولین بررسی های ذخایر در فوریه ۲۰۰۴ آغاز گردید. میزان ذخایر احتمالی و ممکن معدن ۶۹/۰ میلیون تن با عیار ۴۱ گرم درتن طلاتعیین شد و میزان ۹۲/۰ میلیون انس سهام، متعلق به newcrest در شمال غرب،که بیشتر مربوط به کانسارهای حفاری شده می باشد، تخمین زده شد.

کانیزایی در قسمت جنوب شرق و اعماق توسعه یافته است. حفاری ها با توجه بهبررسی های انجام شده در قسمت جنوب شرقی کانی زایی متمرکز شده است و محدودههای پایینی و بالایی آن را مشخص می نماید. ذخایر عیار بالا در ۲۰۰ متریجنوب شرق ذخیره موجود ثبت شده است.

toguraci

ذخایر جدید toguraci در منطقه تعیین گردید. این ذخایر شامل کانی زایی طلا در ساختارهای kayu manis و damar می باشد.

محدوده telfer  ناحیه اکتشافی telfer

ناحیهاکتشافی telfer بر روی تپه trotman واقع شده است، بیشتر شواهد کانی زاییطلا در خارج تپه قابل مشاهده می باشد. تپه trotman در ۳۰ کیلومتری جنوبشرق telfer واقع شده است.

حفاری ها در نیمه اول ۲۰۰۳-۲۰۰۴ بر رویکانسار backdoor متمرکز شد و نشان می دهد که کانی زایی برشی نازک لایه بهسمت غرب انجام شده اما در قسمت شرقی جایی که توسعه یافتگی را بهتر نشان میدهد، باز باقی مانده است. حفاری ها در قسمت نهایی سال ۲۰۰۳-۲۰۰۴ برنامهریزی گردید اما به علت شرایط نامناسب جوی انجام نشد. نتایج این بررسی هادر سال ۲۰۰۴-۲۰۰۵ با اکتشاف backdoor کامل گردید، گرچه حفاری مغزه ای عمیقدر قسمت شرقی زون برشی هم بررسی گردید.

حفاری های اکتشافی در سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۵ در تپه های connaughton و tim در نواحی grace و parallel متمرکز شده بود.

- اکتشافات cracow

ساختارهای کانی زایی تعیین شده در خلال توسعه معدن، بوسیله حفاری هایاکتشافی با فواصل زیاد، اکتشاف کانی زایی در ساختارهای sterling را نشانمی دهد. کانی زایی طلا برای تعیین محدوده ذخایر باعث کشف ساختارهای sterling، klondyke north، roses pride، sovereign، empire و phoenix وهمچنین رگه های کانی زایی royal و crown گردید. ساختار sterling در ۳۰۰متری غرب ساختار empire واقع شده است. حفاری های اضافی در ساختار sterling ادامه یافت و ساختار کانی زایی گسترده آن کشف شد. نتایج حفاری ها ازساختار sovereign امکان افزایش کانی زایی را نشان داد. حفاری های اکتشافیبرای ساختارهای کانی زایی طلا در ۲۰۰۴-۲۰۰۵ در ناحیه اطراف رگه های کانیزایی crown و royal ادامه یافت و اه تعیین شده در قسمت شرقی ناحیهطلادار cracow را تعیین نمود.


نمایی از معدنکاری در معدن cracow

- اکتشافات ashburton, wa

در محدوده ashburton کانی زایی طلا از نوع کارلین، میزبان سنگ رسوبیبوده است. با گذشت پنج سال از حفاری های اکتشافی تعدادی آنومالی طلا دررسوبات ا یده که به مساحت ۲۰۰ کیلومتری گسترده شده اند، تعیین گردید. درطول این سال newcrest همکاری های خود را با شرکت sipa resources limited از ۷۰% به ۸۰% افزایش داد.

کارهای صحرایی در نیمه ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ باشروع گردبادهای fay و monty قطع شد و تعیین طلا از رسوبات ا یده بر اساسحفاری ها در electric dingo، cleopatra north، romulus و merlin تثببتگردید. این نتایج شامل ۱۸ متر با عیار ۳ گرم درتن طلا از گمانه ۷۰ متری در cleopatra north و ۱۷ متر با عیار ۲/۳ گرم درتن از گمانه ۶۴ متری در romulus می باشد.

 عیار طلا moderate در رسوبات ا یده نشده در کانسار anthiby well ثبت شد و این دلیلی برای جستجوی اولیه کانی زایی طلا بودهاست. نتایج این بررسی ها شامل ۸ متر با عیار ۱/۳ گرم درتن و ۵ متر با عیار۳/۴گرم درتن طلا از عمق کمتر از ۱۰۰ متری زیرسطح زمین بوده است.

حفاری های عمیق تر در anthiby well و دیگر کانسارها، شامل معدن mt olympus برای سال ۲۰۰۴-۲۰۰۵ برنامه ریزی گردید

مقالات مشابه :

معرفی شرکت طلای یام گلد (iamgold)

معرفی شرکت طلای دوربان رودپرت دیپ (drdgold)

معرفی شرکت معدنی هسلا hecla ، تولیدکننده طلای ارزان قیمت

معرفی شرکت طلای آتلانتیک

معرفی شرکت معدنی ریو تینتو

معرفی شرکت طلای گلد فیلدز

معرفی شرکت طلای نیو گینا

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید pearl

خواص مروارید pearl

مروارید سنگ متولدین داد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/15/post-226/
 • مطالب مشابه: شرکت معدنی newcrest
 • کلمات کلیدی: شرکت ,توسعه ,کانی ,گردید ,میلیون ,زایی ,کانی زایی ,بهره برداری ,شرکت newcrest ,cadia hill ,معدن روباز ,پروژه انجام پذیرفت ,زمین توسعه یافته ,اعماق توسعه ی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

شرکت معدنی طلای ویستا

استراتژی شرکت بدست آوردن پروژه های طلای عیار بالا با خطرات زیست محیطی پایین، افزایش ذخایر طلا در طول حفاری پروژه ها و پیشرفت اقتصادی پروژه ها است. هم اکنون شرکت vista دارای ۱۲ پروژه عیاربالای طلا شامل بیش از ۱/۱۱ میلیون انس ذخیره قطعی و احتمالی و نزدیک به ۷/۳ میلیون انس ذخیره ممکن میباشد....

طلای vista دارای تاریخ ۲۰ ساله اکتشاف، توسعه و بهره برداری طلا در شمال و جنوب می باشد. شرکت vista دارای ...

طلای vista دارای تاریخ ۲۰ ساله اکتشاف، توسعه و بهره برداری طلا در شمال و جنوب میباشد. شرکت vista دارایتیم مدیریتی قوی در فرآوری، معدنکاریو اکتشاف کانسارهای طلا می باشند. این شرکت با دو شرکت tsx و amex تحت نماد vgz دادوستد می کند.
درادامه تکمیل پروژه در ۲۰۰۲، شرکتشروع به تکمیل vgz به عنوان یک شرکت سرمایهگذاری برای ادامه کار بر روی طلاکرد. استراتژی شرکت کنترل کیفیت پروژه های طلا در کاهش خطرات زیست محیطی، کاهش ذخایر طلا در استراتژی حفاری پروژهها و فعالیت برای پیشرفت اقتصادیاین پروژه ها بوده است.
شرکت vista هم اکنون دارای ۱۲ پروژه مرغوب طلا شامل ۱۱میلیون انس ذخایر طلای قطعی و احتمالی و ۶/۳ میلیون انس ذخیره ممکن میباشد.
- تاریخچه
بودجه۲/۱ میلیون دلار نشان می دهد که هزینه رأس المال شرکت کمتر از ۵/۱ میلیون دلار بوده است، ۱۵۰۰۰۰ دلار کانسار بوسیله شرکت برای پیشرفت کا رداخت گردید و ۱۵۰۰۰۰ دلار به منظور جبران کاهش دارایی ها پرداخت شد.
در ۹ می۲۰۰۵، سهامداران در مجمع عمومی سالیانه نسبت به اصلاح ضوابط مربوط به سهام تصمیم گرفته شد و در اول نوامبر ۱۹۹۶ تصمیم به انجام آن گرفتند، این مسئله باعث افزایش سهام های معمولی شرکت از ۱۰ می ۱۹۹۹ تا دوم می ۲۰۰۳یعنی از۱,۰۰۰,۰۰۰ به۱,۷۵۰,۰۰۰ گردید.
- نتایج اقتصادی
کل انتخاب های انجام شده در اوا سال ۸۷۵,۶۲۵ با قیمت متوسط ۸۶/۳ تا ۷۶/۴ دلاربوده و عمر باقیمانده معدن از ۹/۰ تا ۱/۶ سال تخمین زده شد. کل میزان سرمایه گذاری شرکت درحدود ۵% افزایش نشانمی دهد.
هیچ سهامی در شرکت درطول دوره منتهی به۳۱ مارس ۲۰۰۵ وجود ندارد. هزینه جبرانی ۸۲,۳۵۷ دلاردر دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵ تعیین گردید. بودجه ماهانه شرکت بیش از ۱۵۰۰۰۰ دلار برای کمبود هزینه های شرکت در نظر گرفته شد. در ۱۲ می ۲۰۰۵، قرارداد ۲/۱ میلیون دلاری به صورت امانتبه شرکت weston investments pty و organic resource technology واگذارگردید.
شرکت vista نیازها، فعالیت های اکتشافی طلا و پتانسیلهای اکتشافی پروژه را ارزی نمود. به همین دلیل، شرکت به سرمایه گذاری اکتشافی بیشتر اهمیت داد.علاوه براین شرکت فرصت توسعه پروژه ها بوسیلهحفاری اکتشافی و ی دوبارهبهره برداری ها با در نظر گرفتن کارهای انجام شده قبلی را بدست آورد. تولیدات طلا به صورت تدریجی کاهش یافت وفعالیت های معدنی معدن طلای hycroft در سال۱۹۹۸ معوق ماند.
میزانهزینه های اکتشافی، بهره برداریو نگهداری با کاهش به۹۱۹,۰۰۰ دلار برای شش ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ تعیینگردید، که این رقم برای مدت مشابه سال ۲۰۰۴،۹۴۹,۰۰۰ دلار بوده است. کاهش ۴۰۰۰ دلاری برای دوره سه ماهه ازپرداخت ۶۰۰۰۰ دلاری برای ارزی ماده معدنی ناشی می شد، که کاهش قیمت را در معدنhycroft جبران می کرد.برای شش ماه، کاهش هزینه نگهداری باعث افزایش قیمت ماده معدنی و باعث تغییر اندک نسبت به سال گذشته گردید.
- خلاصه ای از ذخایر و منابع
استراتژی شرکت بدست آوردن پروژه های طلای عیار بالا با خطرات زیست محیطی پایین، افزایش ذخایر طلا در طول حفاری پروژه ها و پیشرفت اقتصادی پروژه ها است. هم اکنون شرکت vista دارای ۱۲ پروژه عیاربالای طلا شامل بیش از ۱/۱۱ میلیون انس ذخیره قطعی و احتمالی و نزدیک به ۷/۳ میلیون انس ذخیره ممکن میباشد.
- بهره برداری ها
- معدن hycroft ، نوادا
مالکیت۱۰۰% معدن hycroft دراختیار شرکت vista است.معدن hycroft در ۵۴ مایلیغرب winnemucca در شمالغرب نوادا واقع شده است، که مساحتی درحدود۱۱,۸۲۹ جریب را شامل می شود. معدنکاری این معدن به روش روباز و فرآوری ماده معدنی به روش هیپ لیچینگ انجام میشود.
دو تودهماده معدنی، یکی کانسار central fault از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ فعال بودهو دیگری کانسار brimstone، در یک مایلی به سمت شرق روی زون ساختاریموازی قرار گرفته است، معدن کاری در hycroft صورت گرفت و بیش از ۱/۱ میلیون انس طلا از ۱۹۸۷ تولیدگردید.
ژانویه۲۰۰۶ میزان ذخایر قطعی و احتمالی در بوسیله شرکت mine development ociates واقع درنوادا،۶۶۲,۸۰۰ انس طلا تخمین زده شد،عیار طلای قابل بازیافت در محلول سیانید ۰۰۴۷/۰ کانسنگ در تن بوده و قمیت ۴۵۰ دلار برای هر انس طلا در نظر گرفتهشد. نسبت تهی سازی باطله به کانسنگ،۵۲/۱ به ۱ تخمین زده شد.
معدن کاریدر ۱۹۹۸ متوقف گردید و فعالیت های زمین شناسی با اهمیت بالا درمعدن hycroft کاملگردید. hycroft سیستمکانی زایی بزرگ اپی ترمال با پتانسیلبیش از ۶ میلیون انس طلا و ۱۵۰ میلیون انس نقره بوده است. زون راسیون محدوده ای به مساحت ۸ کیلومتر راپوشانده و تا اعماق ۲۲۰۰ فوتی توسعه یافته است.
از زماناکتشاف، فعالیت شناسایی فقط روی زون ا یده نزدیکبه سطح با تعدادی گمانه با عمق بیش از ۵۰۰ فوتی متمرکز گردید.
 دو گمانهدر اعماق بیش از ۱۰۰۰ فوتی کانسار brimstone حفرگردیدند و کانی زایی طلا- نقره را درادامه حفاری در عمق بیش از ۷۰۰ فوتی قطع د. پتانسیلکانی زایی منطقه ۳ میلیون انس طلا و ۱۵۰ میلیون انس نقره می باشد. علاوه براین، تعدادی هدف های عیار بالا باپتانسیل بیش از ۲ میلیون انس طلا وچندین هدف ا یده (بسیاری از آنها در مجاورت کانسارbrimstone واقع شدهاند) دارای پتانسیل بیش از یک میلیون انس طلا می باشد.
- پروژه maverick springs نوادا
شرکت vista پروژهmaverick springs را در اکتبر ۲۰۰۲ بدست آورد. این پروژه در ۵۰ مایلی جنوب شرق elkoنوادا واقع شده است. پروژهmaverick springs کانسار طلا- نقره بزرگ عیا ایین با سنگ میزبانرسوبی بوده و به سمت جنوب شرق روی کانسار carlin توسعه یافته است. محاسبات ذخایر در آپریل ۲۰۰۴، بوسیله مشاوران معدنی snowden ونکور،britishcolumbia کامل گردید. عیارآستانهمعادل نقره،۱ انس در تن محاسبه شده و متوسط قیمت ف ات با گذشت سه سال ۳۲۷ دلار برای هرانس طلا و ۷۷/۴ دلار برایهر انس نقره در نظر گرفتهشده است.
۷ حفاری اکتشافی در نوامبر ۲۰۰۲ کامل شد و حداقلکانی سازی در ۲۰۰۰ فوتی شمال و ۱۲۰۰ فوتی غرب منطقه توسعه یافته بود.
نتایج برنامه های ۲۰۰۲ نشان داد که سیستم کانی زایی بسته نشده و ذخایرمی تواند تا حداقل ۵۰% حفاری پرکننده افزایش داشته باشد. بیشترین عیار کانی زایی طلا و نقره در این برنامه اکتشافیبدست آمده است.
۱۴ گمانه اکتشافی در اکتبر ۲۰۰۳ کامل شد، وجود کانیزایی طلا- نقره در زونی بهمساحت ۲۵۰۰ در ۲۰۰۰ فوت تأیید گردید. بیشترین عیار طلا که ۱۰ فوت کانی زایی طلا را قطع نموده، در گمانه mr-۱۴۷ ۱۳۴/۰ انسدرتن طلا بوده است.
بوسیله شرکت هایvista و silver standard سرمایه گذاری مشترکی بر روی پروژه انجام شدهاست، شرکت silver standard کل کانیزایی نقره میزبان maverick springs را بدستآورد و این درحالی است که vista تمامکانی زایی های طلای پروژه را حفظ کرد.
- پروژه hasbrouck ، نوادا
شرکت vista ۱۰۰% سهامپروژه های hasbrouck و three hills را در tonopah نوادا در می ۲۰۰۳ بدست آورد. این ماده معدنیشامل ۹۸ مجوز اکتشافی و کانیزایی طلای اپی ترمال ا یده است. در جولای ۲۰۰۳ مطالعات ذخایر برای vista بوسیلهdevelopment ociates of reno واقع در نوادا تهیه گردید و با استفاده از استانداردهای صنعتی مدل نرم افزاریآن فراهم شد.
مدل hasbrouck با استفاده از داده ها از حفاریدرعمق ۵۴,۳۳۹ فوتی توسعه یافت، و شامل۱۰۵ ذخیره و درمجموع ۴۴,۴۰۰ فوت و ۲۲ گمانه زنی گردشی و مجموعاً ۸,۹۸۰ فوتاست. اطلاعات حفاری ها بوسیله شرکت طلای fmc، اتحادیه cordex و شرکت franco nevada بین سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۸۸ جمع آوری گردید.
 مدل three hills با استفاده از اطلاعات بدستآمده از ۶۲,۸۷۴ فوت حفاری تهیهگردید و شامل ۱۸۳ گمانه چرخه مع و درمجموع ۵۴,۶۵۷ فوت و گمانه زنی گردشی درمجموع ۶,۳۲۰ فوت و ۹ حفاری الماسهدرمجموع ۱,۸۹۷ فوتی می باشد. حفاری بوسیله شرکت های echo bay mines، eastfield resources، saga exploration و اتحادیه cordex بین سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۹۶ کامل شد.
شرکت vista معتقد است پتانسیل اکتشافی پروژه ها بسیارمناسب است. مدل ذخایر نشان میدهد که توناژ کانی زایی ممکن است به سمت شرق در ماده معدنی hasbrouck توسعه یابد، تفسیر مجدد اطلاعات حفاری قدیمی نشانمیدهد که ممکن است توناژ کانی زایی کشف نشده ای در سمت شمال کانی زایی شناخته شده، موجود باشد. ارزی مجدد اطلاعات حفاری ها و بررسی مناطق جدید باعث کشف کانی زایی های افزوده ای درthree hills گردید.
- پروژه yellow pine آیداهو
درنوامبر ۲۰۰۳ شرکت vista باامضای توافق نامه ای ۱۰۰% پروژه طلای yellow pine را یداری نمود، این پروژه در ۶۰ مایلی شرقmccall، آیداهو واقعشده است. مطالعات امکان سنجی در نوامبر ۲۰۰۳ برایvista توسط pin ، allen& holt واقع در دنور کلرادو انجام شده و مدل های نرم افزاری پروژه بر اساس اطلاعات ۵۳۸ حفاری به روشچرخه مع و مغزه گمانه، ومجموعاً ۱۲۰,۹۲۲ فوت تهیه شده است. بر اساس این مطالعات، ذخایر طلا دارای عیار آستانه بیش از ۰۲۵/۰ انس درتن بودهاند.
عمدتاًذخایر طلای نوع سولفیده، درونکانسار yellow pine وکانسار مجاور homestake قرار دارند و در اعماق و جوانب توسعه یافته اند. طلاهمراه با نقره، آنتیموان و تنگستندر زون سیلیسی شده و ره،
درون سنگ های گرانیت باتولیتی آیداهو در مجاورت زون گسلهmeadow creek قرار گرفته است.
- پروژه long valley کالیفرنیا
شرکت vista مالکیت ۱۰۰% کل پروژه longvalley را با یداری از شرکت معدنی standard industrial به دست آورد. این پروژه در ۳۰مایلی شمال غرب bishop کالیفرنیاواقع شده است.
سیستمکانی زایی این ماده معدنی بزرگ،کم عمق و طلای اپی ترمال سولفید بالا می باشد. سیستم کانی زایی تا اعماق ۳۰۰ فوتی توسعه یافته است. مطالعات مقدماتیامکان سنجی در سال ۱۹۹۷ کاملشد، معدن روباز سودآور و بهره برداری های heapleach قیمت ۳۷۵ دلار برای هرانس را پیشنهاد داد. عیار آستانه، ۰۱۰/۰ انس درتن در این معدن استفاده شد. امکان توسعه ذخایر موجود بسیار بالااست. نتایج حفاری های گذشته وآنومالی های ژئوشیمیایی طلای تست نشده در سطح خارجی ذخایر باعث انجام تست اکتشافی اضافه در منطقه گردید.
- پروژه mountain view نوادا
شرکت vista مالکیت پروژهmountain view را در اکتبر ۲۰۰۲ بدست آورد. اینپروژه در ۱۲ مایلی شمال غرب gerlach نواداقرار گرفته است. زمین شناسی پروژهمشابه با معدن hycroft و در۴۱مایلی شرق آن واقع شده است.
در نوامبر ۲۰۰۲ محاسبات ذخایر بوسیله شرکت مشاورمعدنی snowden ونکور، british columbia انجام پذیرفت. در این پروژه عیارآستانه، ۰۰۶/۰ انس درتن بود.پروژه mountain view دارایپتانسیل اکتشافی عالی با کانی زایی عیار بالادر زیر ذخایر معین می باشد. همچنین این پروژه دارای پتانسیل مناسب برای حجم ذخایر اضافی است. در سال ۲۰۰۳ برنامهحفاری مجموعاً ۴۰۰۳ فوت کامل شدو در سال ۲۰۰۴ حفاری اضافه شامل ۴۰۷۰ فوت پتانسیل کانی زایی طلای قابل معدنکاری، را مانند کانی زایی عیار بالاشامل عیارگیری از ۵ فوت که ۳۷/۰ انس طلا در تن از گمانه mv۰۳-۱۹۰ وعیارگیری از ۲۰ فوت حفاری، ۱۱۲/۰ انسدرتن طلا درگمانه mv۰۳-۱۹۱ بوده است، به انجام رساند.
- پروژه wildcat نوادا
شرکت vista، ۱۰۰% مالکیتپروژه طلای wildcat واقع در۳۵ مایلی شمال غرب lovelock در pershing county نوادا را در اکتبر ۲۰۰۳ بدستآورد. مطالعه ذخایر توسط شرکت توسعهمعادن reno نوادا ومطالعات کارشناسان در اکتبر ۲۰۰۳ انجام پذیرفت، و مدل نرم افزاری آن از یک نمون انال زیرزمینی، ۲۴۵ گمانهگردشی و ۱۱ حفاری الماسه که در مجموع ۹۵,۴۶۶ فوت بوده بدست آمد. اساس این مطالعات، ذخایر طلا با عیار آستانه،۰۱۰/۰ انس درتن بوده است.
توسعه ذخایر حجیم احتمالاً نشاندهنده کانسار جدید درحفاری ها بوده که ذخایر ت کنونی را شامل نمی شود. تعدادی از گمانه های اکتشافی شامل عیار متوسط تا ۶/۱ انس درتن طلا، نشاندهنده کانی زاییعیار بالا که نیاز به حفاریدارد، به خصوص در شمال غرب و اعماق کانی زایی کنونی شناخته شده است.
- پروژه paredones amarillos،مکزیک
شرکت vista مالکیت ۱۰۰% پروژهparedones amarillos را دارا می باشد. اینپروژه در ۴۰ مایلی (۶۰ کیلومتری) جنوب la paz مکزیکواقع شده است.
در آگوست ۲۰۰۲ پروژهparedones amarillos درآمدی درحدود یک دلار برای هر انس ذخیره طلا بدست آورد. مخارج نگهداری درحدود۱۰۰۰۰۰ دلار در هر سال تخمین زده شد.
محاسباتذخایر بوسیله شرکت مشاور معدنی ونکور، british columbia بهعنوان شخص ثالث در آگوست ۲۰۰۲ تهیه گردید. عیار آستانه طلا ۰۱۵/۰ انس درتن در نظر گرفته شد.
 مطالعاتامکان سنجی در سپتامبر ۲۰۰۵ بوسیله mine development ociates of reno واقعدر نوادا کامل شد. نتایج این مطالعات نشان داد برایذخایر بعدی قیمت طلا به ۴۰۰ دلار برای هر انس خواهد رسید.
شرکت vista عقیده دارد کاهش ذخایراضافی، در بهره برداری ت و ارزش سرمایه میتواند باعث بهینه سازی پروژه شود. زمین شناسانvista ظهور کانی زایی اضافیطلا در مقاطع زمین شناسی تعیین شده به عنوان میزبان کانسارparedones amarillos تعیین کرده اند. تست حفاری اولیه در ناحیه tocopilla کانسارهای افزوده شده ای رانشان می دهد.
- پروژه guadalupe de los reyes مکزیک
درسپتامبر ۲۰۰۳، شرکت vista،۱۰۰% سهام پروژه guadalupe de los reyes واقع در ای sinaloa مکزیک را بدست آورد.
مطالعه ذخایر در جولای ۲۰۰۳ بوسیلهpin ، allen & holt واقعدر دنور کلرادو فراهم گردید.میزان ذخایر طلا از ۳۸۱ گمانه چرخه مع ، مجموعاً۱۱۸,۶۳۳فوت بوده و در تهیه مدل سازی نرم افزاری کاربرد دارد. بر اساساین مطالعات، ذخایر طلا دارای عیار آستانه بیش از ۰۱۶/۰ انس درتن می باشد.
کانسار عیار بالا در طول امتداد و زیر زون guadalupe حداقل ۵۲۵,۰۰۰ انسطلا و ۴۱ میلیون انس نقره تولید نموده است. هیچ حفاری برای ارزی این اه انجام نشده است.
- پروژه amayapampa بولیوی
مالکیت۱۰۰% پروژه در اختیار شرکت vista میباشد. پروژه amayapampa در ۱۸۶ مایلی(۳۰۰ کیلومتری) جنوب شرق la paz بولیویواقع شده است. در دسامبر ۲۰۰۳،شرکت vista طیتوافق نامه ای تصمیم به فروش پروژه به شرکتluzon minerals واقع درvancouver، british columbia گرفت.
مطالعاتامکان سنجی توسط شرکت roscoe postle ociates برای شرکت luzon در فوریه ۲۰۰۴ انجامپذیرفت. بر اساس این مطالعات، عیار آستانه ذخیره طلا ۰۱۲/۰ انس درتن طلا بوده است.
بر ایناساس مطالعات امکان سنجی در سال ۲۰۰۰ کامل گردیدو سیستم فرآوری معدن به روز شد، معدنکاری به روش روباز و بهره برداری آسی برروی کانسنگ معدن انجام پذیرفت.ذخایر قابل معدنکاری معدن amayapampa درحدود۱۶۸ دلار برای هر انس و کل قیمت تولیدات ۲۴۴ دلار برای هرانس تخمین زده شد. شش گمانه در زیر معدنamayapampa با عیار بیش از ۲۵/۰ انس درتن طراحی گردید، که دارای عرض بیش از شش فوت هستند. به علاوه اینحفاری ها در منطقه توانست به میزان ذخایر طلای موجود معدن اضافه کند.
- پروژه awak mas اندونزی
در می۲۰۰۵، شرکت vista کانسارطلای awak mas واقع در sulawesi اندونزی رابا قیمت۵/۱ میلیون دلار بدست آورد. آنالیز ذخایر در ۲۸ اکتبر ۲۰۰۴ بوسیله شرکت rsgglobal pty واقع در westperth استرالیا فراهم گردید. گزارشآنالیز عناصر شامل نتایج ۸۵,۰۳۰ نمونه و عیارگیری از ۸۱۴ مغزه و گمانه حاصل از چرخه مع بوسیله شرکت battle mountain gold، lone star و masmindo از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ با عیارگیریتوسط inchcape testing services انجامپذیرفت.
مطالعات امکان سنجی نهایی بوسیله شرکت مشاوران مستقل در سال ۱۹۹۷ با معدنکاری۳ میلیون تن کانسنگ در سال کامل گردید. ارزی مستقل پروژه در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ کامل شد و بیش از ۴۶ میلیوندلار استرالیا برای آن هزینه شد.
بر اساسگزارش آنالیز ذخایر، عیار آستانه ذخایر طلا ۰۱۵/۰ انس طلادرتن گزارش شد. موقعیت حفاری های اضافه با بررسی های ژئوشیمیایی و ترانشه ها و برخی از حفاری های انجام شده، در محلبهره برداری های قبلی تعیینگردید، درنتیجه پتانسیل بالایی را برای ذخایر افزوده شده، مشخص شد. در سال ۲۰۰۵ و متعاقب آن در ۲۰۰۶، شرکت vista فعالیت های اکتشافی را بر روی ذخایر افزوده شده و کوشش برای افزایش آنها،هدایت کرد.
- پروژه mt.todd استرالیا
شرکت jaac تصمیم به یداری معدن طلای mt. todd واقع در northern territory استرالیاگرفت. در قسمتی از توافق نامه منعقد شده، شرکتvista بررسی های فنی واقتصادی معدن و امکان سرمایه گذاری مشترک با jaac را بررسی نمود.طبق گزارش pegasus، بیشاز ۲۰۰ میلیون دلار برروی معدن mt. todd سرمایهگذاری شده است و بهره برداری از آن از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ انجام شد، در نتیجه مشکلات فنی و قیمت پایین طلا، پروژه بستهشد. بر طبق توافق نامه بسته شده میان شرکت های vista و jaac۹۰% سودبهره برداری ها متعلق به vista و ۱۰% باقیمانده متعلق به شرکت jaac می باشد. براساس سرمایه گذاری مشترک درمورد اکتشافات، عایدات آن به صورت مساوی بین دو شرکت تقسیم شده است.
 mrtتخمین زد، پیش از آغاز معدن کاری میزان ذخایر قطعی و احتمالی در کانسارbatman درحدود ۹۲/۱۹۰ میلیون تن با عیار ۹۴/۰ گرم درتن طلا و شامل ۷۵/۵ میلیونانس نقره بوده است. بر اساس بازدید مجدد پروژه، شرکتvista اعتقاد دارد که تقریباً ۸۲۶,۰۰۰ انس طلا بین سال های ۱۹۹۶ و پایان معدنکاری در ۲۰۰۰ از معدناست اج شده است. دیگر ذخایر ت که جدیدترین آن بوسیله general gold در ۲۰۰۰بسته شد، منع کننده معدن کاری های گذشته می باشند.
گزارش ت میزان ذخایر قطعی و احتمالی تا سطح ۱۳۰ متری زیرسطح دریا (۱۷۲ متر کم عمق تر از تخمین قبلی) درحدود ۶۸ میلیون تن با عیار ۹۹/۰ گرم درتن طلا و حاوی ۱۷/۲ میلیون انس طلا بوده است.

مقالات مشابه :

معرفی شرکت معدنی newcrest

معرفی شرکت طلای یام گلد (iamgold)

معرفی شرکت طلای دوربان رودپرت دیپ (drdgold)

معرفی شرکت معدنی هسلا hecla ، تولیدکننده طلای ارزان قیمت

معرفی شرکت طلای آتلانتیک

معرفی شرکت معدنی ریو تینتو

معرفی شرکت طلای گلد فیلدز

معرفی شرکت طلای نیو گینا

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید pearl

خواص مروارید pearl

مروارید سنگ متولدین داد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/15/post-227/
 • مطالب مشابه: شرکت معدنی طلای ویستا
 • کلمات کلیدی: شرکت ,پروژه ,ذخایر ,طلای ,vista ,میلیون ,کانی زایی ,شرکت vista ,بوسیله شرکت ,دلار برای ,بدست آورد ,فوتی توسعه یافته ,مجدد اطلاعات حفاری ,ونکور، british colum
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

شناخت شرکت معدنی هسلا hecla ، تولیدکننده طلای ارزان قیمت

هسلا hecla در ای متحده امریکا تحت عنوان تولید کننده بزرگ نقره اولیه و تولیدکننده طلای مرغوب مشهور است. نام hecla معمولاً همراه با هر دو ف گرانبها بوسیلهسرمایه گذار مطرح می شود. سهام معمولی hecla در بازار سهام نیویورک بیش از ۴۰ سال تحتنماد hl دادو ستد میشود....

شرکت معدنی hecla در سال ۱۹۸۱ تأسیس گردید. این شرکت دارای تاریخچه قوی معدنی برای تولید ف ات قیمتی است ...
شرکت معدنی hecla در سال ۱۹۸۱ تأسیس گردید. این شرکت دارای تاریخچه قوی معدنی برای تولید ف ات قیمتی است. با تاریخچه مؤثر شرکت، قادر به رقابت در زمینه نگهداری و تولید مواد معدنی است. دفتر اصلیشرکت در coeurd’alene، آیداهوبا سابقه ۱۱۵ ساله در تولیدات واقع شده است.
hecla یکی از تولیدکنندگان ارزان قیمت طلا در ی شمالی با تولید ۶ میلیون انس نقره با متوسط ارزش تولیدی ۹۶/۲ دلاربه ازای هر انس در سال ۲۰۰۵ بوده است.
شرکتhecla درحدود ۱۴۰۵۵۹ انس طلا با ارزش تولیدی ۳۳۷ دلار به ازای هرانس تولیدکرده است. شرکت دارای کانسارهای اکتشافی و معادن بهره بردار در پنج قارهجهان می باشد. کانسارهای اکتشافی عالی hecla، بهره برداری ماهرانه، حداقل بدهی و وضعیت نقدینگی مناسب که سرمایهگذاری مناسبی برای ف ات قیمتی است، فراهم می نماید.
معادن، فرآوری ها و اکتشافات hecla برای طلا و نقره در ای متحده، مکزیک وونزوئلا واقع شده اند. هم اکنون تولیدات نقره شرکت از دو معدن نقره greens creek و lucky friday بهخوبی معدنکاری طلا در la orra unit در ونزوئلا انجام می شود. در سال ۲۰۰۵ معدن greens creek آلاسکا۹/۲ میلیونانس نقره تولید نمود، معدن lucky friday در شمال آیداهو ۴/۲ میلیون انس ومعدن sansebastian واقع در مکزیک تقریباً ۸/۰ میلیون انس نقره تولیدنمودند. معدن la orra unit در ونزوئلا ۱۰۱۴۷۴ انس طلا در سال ۲۰۰۵ تولید نموده است.
hecla در ای متحده امریکا تحت عنوان تولید کننده بزرگ نقره اولیه و تولیدکننده طلای مرغوب مشهور است. نام hecla معمولاً همراه با هر دو ف گرانبها بوسیلهسرمایه گذار مطرح می شود. سهام معمولی hecla در بازار سهام نیویورک بیش از ۴۰ سال تحتنماد hl دادو ستد میشود.
- تاریخچه
در ۱۴ اکتبر ۱۸۹۱ شرکت معدنی hecla در ای آیداهو تشکیل شد.بنیانگذاران شرکتamasa pbell، patsyclark و john finch معدنکاری را در این دهه آغازنمودند. در طول تاریخ این شرکت، hecla به عنوان راهنمایی برای تولید داخلی نقره،سرب و اخیراً هم به عنوان تولیدکننده اصلی طلا و کانی های صنعتی مطرح شدهاست.
در ۱۲ جولای ۱۸۹۸ شرکتمعدنی جدید hecla درای واشنگتن ایجاد گردید. سرمایه گذاری برای یک میلیون سهم با ارزشاسمی ۲۵ سنت، سهامhecla در سه ماه به ۴۵ سنت به ازای هر سهم افزایش یافت.مدیریت hecla شروعبه ید مناطق مجاور معدن سرب hecla نمودند.
در سال ۱۹۷۶ hecla با یک توافق نامه به توسعه معدن مس درآریزونا پرداخت.در سال ۱۹۷۷ با سقوط قیمت مس، ۱۵۰۰ نفر شاغل در lakeshore ا اج شدند و معدن بسته شد. ارزش lakeshore برایشرکت hecla تقریباً۹۶ میلیون دلاربوده است. برادرانhunt قیمت بیش از ۵۰ دلار برای هر انس نقره تعیین د.در پاسخ، قیمت سهامhecla از ۲۵/۵ دلار در ژانویه ۱۹۷۹ به بالاتر از ۵۰/۵۳ دلار در ژانویه ۱۹۸۰رسید. این شرکت بهترین مجری در بازار سهام نیویورک در سال ۱۹۷۹ بوده است.
- نتایج اقتصادی
در دسامبر ۲۰۰۴ با یکی شدن ترا مه، ۲/۱۸ میلیون دلاربرای دسته بندی مجدد نقدینگی و معادل نقدینگی به صورت سرمایه گذاری کوتاه مدتهزینه شده است. میزان وجوه در گردش این وضعیت ۲/۱۸ میلیون و ۷/۳۱ میلیون با دسته بندیمجدد برای فعالیت های سرمایه گذاری در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۳ بوده است.
دسته بندی مجدد برای گزارش های گذشته دارایی های جاری، کل دارایی ها،وضعیت سرمایه در گردش یا نتایج بهره برداری ها بدون شدت انجام شد و گزارشهای قبلی وجوه در گردش از بهره برداری ها و فعالیت های مالی بوده است.
این شرکت ۲/۶۲ میلیون دلار برای اکتشافات و توسعه مجدد در مواد معدنی در محدوده معدنی پنج قاره جهان در طول ۲۰۰۵ به خصوص با نتایج جالب توجه درای متحده امریکا و مکزیک هزینه کرده است.
 hecla درحدود ۴/۱۰ میلیون انس ذخایرقطعی و احتمالی نقره را در شروع ۲۰۰۶ همراه با مقدار زیاد ذخایر نقره بهعلاوه این ذخایر تعیین نموده است. ذخایر قطعی و احتمالی ۶۹۸۳۵۱ انس بوده که به۱۳۵۶۴۴ انس کاهش یافته است، که تقریباً همین مقدار در سال ۲۰۰۵ معدنکاریشده بود. hecla انتظار دارد کهبرنامه های اکتشافی مشابهی در سال ۲۰۰۶ وجود داشته باشد.
در طول ۲۰۰۵، hecla اولینتولیدکننده ارزان قیمت نقره در شمال به شمار می رفت. این شرکت ۶ میلیون انسنقره با متوسط قیمت ۹۶/۲ دلار به ازای هر انس و ۱۴۰۵۵۹ انس طلا تولیدنموده است. اولین تولید طلای شرکت hecla از ذخایر معدنی ونزوئلا با تولید۱۰۱۴۷۴ انس طلا با متوسط قیمت ۳۳۷ دلار به ازای هر انس بوده است. بالارفتن قیمت سوخت دیزلی، فولاد، سیمان و انرژی باعث افزایش قیمت تولیدات به داری های hecla کهتمام آنها بهره برداری زیرزمینی بوده، می شود.
- بهره برداری ها
- معدن greens creek ای متحده امریکا
واحدgreens creek در admiralty island در juneau آلاسکا واقع شده و در کلاس جهانی به عنوانمعدن نقره با مقدار تولیدات فراوان روی، طلا و سرب رده بندی شده است. hecla دارای۷۳/۲۹ درصد سهام معدنgreens creek است و بوسیله شرکت معدنی greens creek که یکی از شرکت های فرعی rio tinto بودهمورد بهره برداری قرار گرفته است.
معدنgreens creek دارای تولید ۹/۲ میلیون انس نقره و۲۱۶۳۱ انس تولیداتطلا برای hecla درسال ۲۰۰۵ بامتوسط ارزش تولیدی ۴۶/۱ دلار به ازای هر انس بوده است. در سال ۲۰۰۶، انتظارمی رود میزان تولیداتgreens creek تقریباً مشابه با تولیدات سال ۲۰۰۵ با پتانسیلی برای کل ارزش تولیدی باشد.
  -  معدن san sebastian مکزیک
واحدsan sebastian در قسمت مرکزی مکزیک ۷۱۷۸۶۰ انس نقره و ۱۷۱۶۰ انسطلا در سال ۲۰۰۵ با کل ارزش نقدی ۲۷/۲ دلار به ازای هر انس نقره، با وجودتغییرات در دستگاه های دکننده در طول نیمه اول سال و بسته شدن به داری ها بوده است. امتداد بسته شدن معدن با یک قرارداد کار رضایتبخش باعثشد تا از تواناییhecla برای کار در منطقه جلوگیری به عمل نیاید. بعد از چهار سالبهره برداری و تولید مجموعاً ۲/۱۱ میلیون انس نقره و ۱۵۵۹۳۷ انسطلا از این معدن تولید گردید.
la orra unit – bolivar ونزوئلا
در سال ۲۰۰۵، la orra unit حدود۱۰۱۴۷۴ انس طلا با ارزش نقدی کل ۳۳۷ دلار به ازای هر انس با متوسط عیار ۵۶/۰ انس طلابه ازای هر انس تولید نمود. عیار ۱۸ درصد پایین تر نسبت به سال ۲۰۰۴ باعث افزایش ارزش پول آنها گردید.
ساختار اصلی پروژه با قرار دادن تونل قائم معدن la orra در سال ۲۰۰۵ کامل شد.
واحد la orra به بهره برداری ها و اکتشافات ونزوئلایی ها برمیگردد. هم اکنونمعدن la orra در حال بهره برداری و توسعه mina isidora در ادامه کار آن معدن است. تولیدات محدود کانسنگ در سال ۲۰۰۵ انجام شد و سرعت تولیدات mina isidora در اواسط ۲۰۰۶ افزایش خواهدیافت. کل کانسنگ معدنmina isidora برای فرآوری و دایش به معدن la orra منتقل شده است. 
در این کارخانه از روش لیچینگ کربن استفاده می شود. کانسنگ در سهمرحله دشده و شامل دکننده های فکی اولیه با دکننده ثانویه و دکننده سومیهمراه با صفحه لرزان بوده است.
مدار دکننده شامل سنگ شکن گلوله ای اولیه و ثانویه میباشد. کانسنگ زمینی با محلول سیانید ترکیب شده و تصفیه گشته، سپس جریان مخالفلیچینگ کربن باعث جذب سطحی طلا می گردد. سپس کربن علامت گذاری شده و طلا بازیافت می شود وشمش های طلا به سومین قسمت فرآوری فرستاده می شوند. بازیافت آسیابتقریباً ۹۵ درصد می باشد.
کل تجهیزات فرآوری، زیربناها، امکانات در شرایط خوبیقرار دارند. کارخانه در سال ۱۹۹۴ تأسیس شد و در فواصل معین جایگزین میشد. کارخانه قادر به فرآوری تقریباً ۷۰۰ تن کانسنگ در روز می باشد.
در طول ۲۰۰۴، برنامه حفاری برای فعالیت های شرکت معدنیکوچک در ناحیه minaisidora انجام می شود
. شرکت تمام کانسنگ خود را برای فرآوری به la orra میفروشد.
توسعه mina isidora _ محدوده معدنی block b - el callao ونزوئلا
معدنmina isidora در ۷۰ کیلومتری شمال la orra برروی block b درمحدوده elcallao به عنوان قسمتی از واحد la orra شناخته می شود. انتظار می رود که معدنبه ظرفیت کامل تولیدات در اواسط سال ۲۰۰۶ دست یابد. کل کانسنگ mina isidora درکارخانه فرآوری la orra در ۷۰ مایلی جنوب آن مورد فرآوری قرار خواهد گرفت. 
پروژه بلوک اکتشافی hollister – midas نوادا
در طول سال ۲۰۰۵، اکتشافات زیرزمینی در پروژه طلای hollister developmentblock کاهش یافت، در شمال نوادا رگه ها قطع شده، عیار بالای طلا رانشان میدهند. تحت شرایط سخت زمینی و منابع آب و نهایتاً آب و هوای مرطوب در اوا ۲۰۰۵ کندی پیشرفت را در پی داشت. گرچه، جایگرینی ریگ حفاری زیرزمینی دراوا فوریه ۲۰۰۶ قرار داده شدند.
hecla حدود ۵۰ درصد سهام hollister را از شرکت طلای great basin با پیش بینی کامل شدن مطالعات امکانسنجی در اوایل سال ۲۰۰۷ بدست آورد.

مقالات مشابه :

معرفی شرکت طلای آتلانتیک

معرفی شرکت معدنی ریو تینتو

معرفی شرکت طلای گلد فیلدز

معرفی شرکت طلای نیو گینا

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید pearl

خواص مروارید pearl

مروارید سنگ متولدین داد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید


اطلاعات

شرکت طلای دوربان رودپرت دیپ (drdgold)

شرکت معدنی طلای blyvooruitzicht یا blyvoor در محدوده طلادار carletonville در لبه شمال غرب حوضه witwatersrand واقعشده است. این معدن از سال ۱۹۳۷ دایر شد و در سال ۱۹۴۲ تولیدات آن آغاز گردید، blyvoorیکی از اولین معادن در امتداد خط west wits به شمار می رود. در دسامبر ۱۹۹۵شرکت مالکیت کل معدنdoornfontein را بدست آورد.....

شرکت durban roodepoort deep با نام اختصاری drdgold در سال ۱۸۹۵ تأسیس گردید، این شرکت برای اکتشاف غنی ترین ...
شرکت durban roodepoort deep با نام اختصاری drdgold در سال ۱۸۹۵ تأسیس گردید، این شرکت برای اکتشاف غنی ترین کانسار طلای جهان، یعنی حوضه witwatersrand آفریقای جنوبی انتخاب شده بود، همچنین این شرکت در برابر بسیاری از تغییرات و آزمایشات مقاومت کرد و موفق گردید.
شرکتdrdgold در آفریقا محکم شد، اخیراً memorandum ofunderstanding در مورد دومین black economic empowerment با شریک خود bee درسه سال در محدودهkhumo bathong holdings شد. بر این اساس، kbh درحدود۱۵ درصد سهام آفریقای جنوبی شرکت drdgold را بدست آورد، علاوه براین شرکت bee توانستبیش از ۱۱ درصد از سهام شرکت را بدست آورد.
بهره برداری های آفریقای جنوبی شامل شرکت سهامی طلای blyvooruitzicht (blyvoor)بازیافت طلای crown و معادن اختصاصی east rand (erpm ) می باشند. دارایی های drdgold درمعادن طلایbuffelsfontein ( یعنی بهره برداری های north west یا nwo ) پساز جایگرینی nwo در۲۲ مارس ۲۰۰۵، پس از زمین لرزه ۹ مارس ۲۰۰۵ فروخته شد. دارایی های شرکت drdgold درگینه نو شامل معدن طلای tolukumaو ۲۰ درصد در بهره برداری سرمایه گذاری مشترک porgera بوده است. در فیجی، شرکت دارای سهام در محدوده معدنی emperor و همچنین مالک و بهره برداری معدن vatukoula است.
- تاریخچه
بهره برداری های جاری drdgold به یکدیگر ملحق شدند و شرکت از سال ۱۹۹۷آنها را بدست آورد. تولیدات نسبت دادنی در پایان سال مالی ۲۰۰۵ از زیر۱۰۰۰۰۰ انس در سال به ۷۷۰۰۰۰۰ انس تبدیل گردید. در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵، ذخایرمعدنی قابل استناد به منابعی بیش از ۶/۳۶ میلیون انس و ذخایر مستند ۶/۶میلیون انس تعیین گردید.
drdgold در بازار طلا به اطمینان قابلتوجهی دست یافته بود. این شرکت دارای سابقه طولانی در زمینه سرمایه گذاریهای بزرگ بوده است بنابراین انجمن سرمایه گذاری ایجاد نمود، و به عنوانتنها تولید کننده طلا باعث تغییرات فاحشی در قیمت طلا شد.
drdgold درحدود ۲/۵۰ درصد سهم به صورت کمکی از شرکتسرمایه گذاری طلا بر اساس اینترنت و تحقیقات ارزی طلا بدست آوردو این تحقیقات برای افزایش ظرفیت سودآوری معادن طلا ادامه یافت.
drdgold شرکت عمومی دارای لیست اولیه ای در بازاربورس ژوهانسبورگ و استرالیا و لیست ثانویه ای در nasdaq در بازار smallcap، لندن و بازار سهام port moresbyاست.
نتایج اقتصادی
- سود ناخالص نقدی با افزایش بیش از ۷ درصد به ارزش ۱/۱۵۷ میلیونراند.
- افزایش سرمایهدرحدود ۱۸۰ میلیون راند.
- باز پس گیری kpmg inc emphasis of matter.
 -درحدود۱۰ میلیون دلار وام قابل تبدیل به طلا و حمایت عملیاتی برای emperor.
- سرمایه ثبت شده برای emperor تاحدود ۲۸ سنت برای هر سهم
- نسبت جاری ۴۵/۱ برای
 improved balance sheet-
- به میزان ۷/۷ میلیون انس میزان ذخایر ( ۱۰۰%متعلق به erpm و crown  .)
- دومین تولیدکننده ارزان طلا در آفریقای جنوبی.
• margin-  تعمیرگردید .
- هدف pacific rim hub تولید ۵۰۰۰۰۰ انس طلا در سالبوده است.
- فعالیت های اکتشافی هزینه ای درحدود ۳ میلیوندلار دربرداشت.
- مجوز ترا مه مجدداً تمدید گردید.
- دو فعالیت تجاری: انجام دو پروژه استراتژی نیم اره.
- دسته بندی big rand در آفریقای جنوبی: هدف زمین شناسی بزرگ در pacificrim.
- ذخایر طلا ۴/۴۱میلیون انس، ۸/۱۳ انس به ازای هر ۱۰۰ سهم.
- منابع وذخایر
در سال ۲۰۰۵، ذخایر معدنی منسوب به drdgold از ۷/۵۷ میلیون انس به ۶/۳۶ میلیون انس،یعنی با کاهش ۲/۱۲ میلیون انسی مواجه شد، که ۲/۱۲ میلیون انسی به علت بسته شدن معدنnorth west و ۹/۸ میلیونانس آن در نتیجه حقوق معدنی argonaut در اول می سال ۲۰۰۵ بوده است. ذخایرمعدنی قابل استناد با کاهش از ۷/۱۱ میلیون انس به ۶/۶ میلیون انس رسید. اصولاً کاهش سال به سال ذخایر درحدود ۱/۵ میلیون انسی به علت بسته شدن بهره برداری ها درnorth west بود.
- معادن
- مقطع blyvooruitzicht
شرکت معدنی طلای blyvooruitzicht یا blyvoor در محدوده طلادار carletonville در لبه شمال غرب حوضه witwatersrand واقعشده است. این معدن از سال ۱۹۳۷ دایر شد و در سال ۱۹۴۲ تولیدات آن آغاز گردید، blyvoorیکی از اولین معادن در امتداد خط west wits به شمار می رود. در دسامبر ۱۹۹۵شرکت مالکیت کل معدنdoornfontein را بدست آورد.
مقطعblyvoor دارای دو افق اصلی حاوی طلا می باشد: یکی افق carbon leader reef (clr) که یکی از توده های اصلی ماده معدنی در منطقه طلاخیز می باشد، و دیگری middelvlei reef که۷۵ متر بالاتر از افق clr قرار گرفته است.
مقایسه میزان منابع و ذخایر در معادن استرالیا، blyvoorو erpm
همچنینblyvoor به عنوان یکی از باطله های سنگی سطحی معدنکاری میشد اما تولیدات از این منابع با کاهش تدریجی مواجه گردید، تا ذخیره کانسنگ زیر زمینیبه ۱۰۰۰۰۰ تن در ماه رسید. ظرفیت کارخانه فرآوری تقریباً ۲۰۰۰۰۰ تندرماه است.
توسعه پروژه blyvoor، شدت یافت و باعث افزایش عمر معدن به بیش از ۱۵ سال گردید. این پروژه ذخیرهmiddelvlei reef با عیار پایین تر، برای اصلاح است اج طلای قدیمی بر روی clr درناحیه انجام پذیرفت. معدن کاری قیمت پایین درmiddlevlei reef به علت توسعه پروژه دست یافتنی گردید.
-مقطع north west
مقطعnorth west شامل معادن buffelsfontein یا buffels و hartebeestfontein یا harties است و شامل ساختار مدیریتی مستقل بوده کهبه نام بهره برداری های north west شناخته می شوند. تولیدات از هر دو معدنزیرزمینی و احیا فراهم می شود. buffels در سال ۱۹۵۴ و harties ی ال بعد از شروع به کار نمود.
پروژهmedium grade در harties در طول سال ۲۰۰۲ آغاز گردید، و باعث افزایشعمر معدن از ۴ سال به ۱۰ سال گردید. و شاملمعدنکاری انجام نشده قبلی ، که به نام منطقه " عیار متوسط" شناخته می شود ودارای عیار آستانه ۸/۶ گرم درتن می باشد، و می تواند سهم متوسطی را برای شرکت فراهمنماید.
- مقطع crown
مقطعcrown، کاملاًبوسیله drd درطول crown goldrecoveries تا سال ۲۰۰۲، بازیافت شده و عمل آوردن دوغاب و باطلههای دوغاب در قسمت مرکزی ژوهانسبورگ به تولید طلا می پردازد، در این پروژهتجزیه مواد مجدداً توسعه یافته است. معدن crown دارای چهار کارخانه بهره برداری بوده و در معادن crown، citydeep، knightsو westwits دارای ظرفیت ۱۳ میلیون تن ماسه و باطله بوده است.
بهره برداری دارای سابقه شش ساله می باشد. ۹۷۵ نفر در این معدن مشغول ب ار هستند. در معاملات با پروانه اقتصادی در طول سال ۲۰۰۲ شرکت drd sold حدود۶۰ درصد cgr رابه khuma bathongholdings واگذار نمود.
- معادن east rand proprietary)erpm)
۱۰۰ سال معدنکاری زیرزمینی در معادن east rand proprietary در حوضه witwatersrand در boksburg درشرق ژوهانسبورگ انجام شده است. crown gold recoveries درحدود ۴۰% سهام این معدنرا در اکتبر ۲۰۰۲ یداری نمود.
drd معدن را بهره برداری نمود، و آن را به ارزش ۱۰ میلیوندلار برای دارایی های جاری اجاره داده است. شرکت تمایل دارد تا تولیداتمعدن، قیمت ارزان تر و عمر جاری معدن را از ۱۱ سال افزایش داده و سرمایهتزریق را درحدود ۱۰۰ میلیون راند تأمین نماید، تمرکز بر روی محدودهمعدنی مفید، نظارت شدید و شایستگی کارگران و مهارت معدنکاری ستونی قطعی در drd به کارگرفته شد.
- مقطع tolukuma
معدنtolukuma در گینه نو، درحدود ۱۰۰ کیلومتری شمال پایتخت گینه نو، portmoresby در ارتفاع ۱۵۵۰ متری از سطح دریا گرفته است. drd اینمعدن را در سال ۲۰۰۰ بدست آورد.
کانسارtolukuma، دارایسیستم رگه ای کوارتز سولفید پایین، اپی ترمال بوده و همچنین نوع کانی زایی بونانزاعیار بالا را دارا می باشد. عرض متوسط رگه های طلا یک تا دو متر و طولآنها یک کیلومتر می باشد.
تولیدات معدن روباز در سال ۱۹۹۵ و معدن زیرزمینی از اواسط ۱۹۹۷آغاز شد. فعالیت های اکتشافی بر روی کانسارهای مجاور saki، kunda و seri seri متمرکز شده است.
- پروژه argonaut
پروژهargonaut منطقه گسترش یافته با شیب به سمت جنوب در منطقهطلاخیز centralrand واقع شده است. فعالیت های اکتشافی ذخایر در امتداد ۳۰کیلومتری از محدوده معادن east rand proprietary در شرق و به سمت معدن durban roodepoort deep درغرب متمرکز شدهاست، و از ۲۸۰۰ متری تا ۵۰۰ متری زیر سطح زمین ادامه یافته است.
کانسارهای با ارزش reef leader و main reef با استفاده از مدل های زمینشناسی و حفاریالماسه در طول دهه ۱۹۸۰ کامل گردیدند و در دهه ۹۰ مورد ارزی مجدد قرارگرفتند.
هزینه ای ۱۰ میلیون دلاری به منظور برنامه حفاری سیستماتیکدر نظر گرفته شده است. میزان ذخایر کنونی معدن درحدود ۱۱۱ میلیون انس تخمین زده شد.
شرکت معادن emperor
شرکت معدنی emperor یک شرکت استرالیایی و بهره بردارمعدن طلای زیرزمینیvatukoula در فیجی می باشد. همچنین سهام اکتشافی طلادر اطراف محل معدن و درون جزیره اصلی viti levu و شمال شرق جزیره vanua levu واقعشده است.
در مرحله ۲ معدنکاری وجی معدن با افزایش ۴۰ درصدی پس از سه سال به۸۰۰۰۰۰ تن ( ظرفیت معدنکاری) و تولید طلای ۳۵ درصد به تقریباً۱۸۰۰۰۰ انس رسید.
از سال ۱۹۳۳ بیش از۴/۶ میلیون انس طلا در vatukoula معدنکاری شده است. این معدن هماکنون دارای ذخیره ای درحدود ۱ میلیون و منابعی درحدود ۶/۳ میلیون انس میباشد. در ادامه اکتشافات انتظار می رفت که عمر معدن افزایش یابد. میزان شاخصسرمایه تقریباً ۸۰ میلیون دلار استرالیا معادل ۴۴ میلیون دلار می باشد.
معدن porgera
معدن روباز porgera در مناطق کوهستانی گینه نو png واقعشده است.
در طول سال ۲۰۰۲، این معدن ۶۴۱۸۱۰ انس طلا تولیدنمود. سهام تولیدیplacer dome درحدود ۳۶۸۷۶۹ انس طلا با قیمت نقدی ۲۱۶ دلار و۲۶۹ دلار به ازای هر انس بوده است.
معدنکاری روباز در مراحل ۴ و ۵ طرح معدنی به انجام رسید.تولیدات مرحله ۴ از منبع اصلی در سال ۲۰۰۳ انجام شد و در اوا ۲۰۰۴ کاملگردید. مرحله ۵ در حال توسعه بوده و از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ انجام شده است.
برنامه تولیدات طلا براساس معدن روباز و بهره برداری ذخیره ای در porgera تولیدمتوسط ۶۸۵۰۰۰ انس طلا در سال از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ را پیش بینی نموده است، ذخایر عیار پایینچاه مایل تا ۲۰۱۲ مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
معدنکاری زیرزمینی، در اکتبر ۱۹۹۷ به ح معلق درآمد، در سال۲۰۰۲ مجدداً آغاز گشت و تا اوا سال ۲۰۰۵ به معدنکاری ذخایر پرداخت. پیش بینی شد که میزانتولیدات سالیانه متوسط افزوده شده تقریباً ۱۲۵۰۰۰ انس در سال از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ خواهد بود.
میزان ذخایر قطعی و احتمالی در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ درحدود ۲/۶ میلیون انسطلا در طول عمر ۱۰ ساله معدن بیان گردید.

مقالات مشابه :

معرفی شرکت معدنی هسلا hecla ، تولیدکننده طلای ارزان قیمت

معرفی شرکت طلای آتلانتیک

معرفی شرکت معدنی ریو تینتو

معرفی شرکت طلای گلد فیلدز

معرفی شرکت طلای نیو گینا

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید pearl

خواص مروارید pearl

مروارید سنگ متولدین داد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/14/post-224/
 • مطالب مشابه: شرکت طلای دوربان رودپرت دیپ (drdgold)
 • کلمات کلیدی: شرکت ,میلیون ,طلای ,معادن ,بهره ,برداری ,بهره برداری ,شرکت طلای ,آفریقای جنوبی ,بدست آورد ,حوضه witwatersrand ,دسامبر ۱۹۹۵شرکت مالکیت ,آغاز گردید، blyvoor
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

شرکت طلای یام گلد  iamgold 

معدن طلای sadiola شامل بهره برداری های روباز، اکتشافات کانسار طلای sadiola همراه با کارخانه فرآوری carbon-in-pulp و تجهیزات مورد نیاز در sadiola مالی می باشد. منطقه sadiola در انتهای غربی جمهوری مالی در غرب آفریقادر مرز سنگال- مالی تقریباً در۷۰ کیلومتری جنوب kayes واقع شده است....

iamgold یکی از تولیدکنندگان حدواسط طلا در بازار سهام تورنتو (tsx:img)، بازار سهام نیویورک (nyse:iag)، بازار سهام ...
iamgold یکی از تولیدکنندگان حد واسط طلا در بازارسهام تورنتو (tsx:img)،بازار سهام نیویورک (nyse:iag)،بازار سهام استرالیا (asx:igd) و بازار سهام بوتسوانا (bse:iamgold) با بهره برداری در آفریقا و ی جنوبی به شمار می رود.
داراییهای جاری شرکت شامل سهام هایی در پنجمعدن طلای در حال بهره برداری است: ۱۰۰ درصد سهام درمعدن طلای mupane دربوتسوانا، ۳۸ درصد در معدن طلای sadiola، ۴۰ درصد معدنطلای yatela واقع درمالی، و ۹/۱۸ درصد در دو معدن طلای tarkwa و damang واقع در غنا.
همچنین iamgold درآمد ثابتی از یک درصد سود سهام معدن الماس diavik واقع در شمال کانادا بدست می آورد.
iamgoldفعالیت های اکتشافی خود را در آرژانتین، برزیل، اکوادور و سنگال بادو ماده معدنی در حال توسعه،quimsacocha در اکوادور و buckreef در تانزانیا ادامه می دهد. ۱۰۰ درصد مالکیت quimsacocha در اختیار شرکت iamgold بوده و این مسئله پتانسیل جهانی این معدن را نشان می دهد، شرکت فعالیت های لازم برای تولید با حداکثر ظرفیت از این کانسار راانجام داده است.
ادغام iamgold وgallery gold تجارتی درحدود ۳/۱ بیلیون دلار با بیش از ۷۵ میلیون دلار وجوه در گردش در سال ایجاد خواهدکرد. دفتر اصلی شرکت در تورنتوکانادا و دفتر فنی محلی در perth در غرب استرالیا واقع شده است.
نتایج اقتصادی
• درآمدخالص برای یک سال ۵/۲۰ میلیوندلار، تقریباً ۷۵ درصد نسبت به سال ۲۰۰۴ افزایش نشان داد. درآمد فصل چهارم ۲/۶ میلیون دلار در مقایسه با ۹/۲میلیون دلار در فصل چهارم سال ۲۰۰۴ بوده است.
• گردش وجوه بهره برداری ها با ۳۴۰ میلیون دلار در سالافزایش ۱۵۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۴ داشته است. گردش وجوه بهره برداری ها در فصل چهارم به ۱۸ میلیون دلار یا ۱۲/۰ دلاربه ازای هر سهم در مقایسه با گردشوجوه منفی در فصل چهارم سال ۲۰۰۴ رسید.
• میزانتولیدات قابل استناد در سال ۲۰۰۵ حدود۴۴۷۰۰۰ انس، که این میزان در مارس ۲۰۰۵ به ۴۵۰۰۰۰ انسدرحین راهنمایی ها تهیه گردید. میزان ارزش نقدی طلا ۲۷۶ دلار به ازای هر انس است که این میزان در مارس ۲۰۰۵ به ۲۷۰دلار به ازای هر انس رسیده است.میزان تولیدات قابل استناد در فصل چهارم ۲۰۰۵ به ۱۱۷۰۰۰ انس با متوسط ارزش نقدی ۲۷۶ دلار به ازای هر انس رسیده است.
• نتایجعالی اکتشافات در سال ۲۰۰۵ بر روی پروژهquimsacocha در اکوادور ادامه یافت. در ۲۸ اکتبر تخمین ذخایر،میزان ذخایر قطعی را ۸/۲ میلیونانس طلا نشان داد.
• باقیمت ۵۱۳ دلار به ازای هر انس در ۳۱ دسامبر۲۰۰۵ میزان ارزش شمش طلا به ۳/۲۷ میلیون دلار (۱۹/۰ دلار به ازای هر انس) افزایش یافت.
• درسوم مارس ۲۰۰۶ سهامداران gallery gold limited به نفعمعاملات در رأی گیری شرکت کرده که به موجب آنiamgold می تواندکل سهام ggl را بدست آورد. انتظار میرود تکمیل این معاملات در ۱۴ مارسانجام شود.
- تولیدات
- معدن طلای sadiola
معدن طلای sadiola شامل بهره برداری های روباز، اکتشافات کانسار طلای sadiola همراه با کارخانه فرآوری carbon-in-pulp و تجهیزات مورد نیاز در sadiola مالی می باشد. منطقه sadiola در انتهای غربی جمهوری مالی در غرب آفریقادر مرز سنگال- مالی تقریباً در۷۰ کیلومتری جنوب kayes واقعشده است.
اکتشافات در سال ۲۰۰۴ درون مجوز معدنی sadiola درون محدوده معدنی روباز در سطح کانسار ا یده با معدنکاری عمیق در کانی زایی سولفیده در زیر معدن روباز ا یده انجام شد. سهم فعالیت های اکتشافی iamgold در سال۲۰۰۴ درحدود ۱/۳ میلیون دلار بوده است.
کانیزایی طلای فراگیر با تغییرات عیار از ۲ تا۲۰ گرم درتن در طول زون sfz در امتداد بیش از ۲کیلومتری ایجاد گردیده است. کانی زاییعمدتاً شامل کربنات ره شده و توسعه کمتر در گری وک،دیوریت و گاهگاهی کوارتز- فلدسپار پورفیری می باشد. طلای اولیه بی نهایت ریز، عمدتاً کمتر از ۱۵ میکرون و به ندرتبا ذراتی با اندازه ۵۰ میکرونمی باشند.
این کانسار تحت هوازدگی شدید و عمیق در اعماق مختلف تا ۲۲۰ متر در طول ساختار sfz خواهدرسید. در نتیجه هوازدگی عیار طلا در کانسنگ ساپرولیتی چگالی پایین (با وزن مخصوص ۷/۱ ) افزایش خواهد یافت. در قسمت عمیقتر کانی زایی ساپرولیت، سولفیدی ایجاد شده است. زون انتقالی از ساپرولیت سولفیدی ناگهانی به سنگ سخت مینرالیزه شده تبدیل خواهد شد.
کانسارطلای sadiola به عنوان کانسار طلای مزوترمال در روی این نوع کانی زایی و راسیون همراه با کانسار ایجاد گردیده است.
کارخانه فرآوری معدن طلایsadiola برای فرآوری ۴ میلیون تن کانسنگ در سال طراحی شده است، اما هم اکنون ۳/۵ میلیون تن کانسنگ را فرآوری می نماید. فعالیت معدن طلای sadiola در نوامبر ۱۹۹۶ (۱۵ ماه پس از شروع ساختمان فرآوری) آغاز گردید و در دسامبر۱۹۹۶ اولین طلا تولید شد و درنتیجه مرحله مأموریت در اواسط فوریه ۱۹۹۷ و با آغاز تولیدات در اول مارس ۱۹۹۷ آغاز شد.
- معدن طلای yatela
مجوزمعدنکاری معدن طلای yatela در مالیدر مرز شمالی محدوده معدنی sadiola واقعشده است. محدوده معدنی yatela متعلق بهyatela و دارای مساحتی درحدود ۱۹۵ کیلومتر مربع می باشد. معدن طلای yatela تقریباً در ۲۵ کیلومتری شمال معدن طلای sadiola و در جاده خاکی به kayes قرار گرفته است، ای ناحیه ای که تقریباً در ۶۰ کیلومتری از معدن طلای yatela واقع شده است.
sadex مطالعات امکان سنجی را برای معدن درنظر گرفت و این مطالعات به وسیلهanglogold انجام شد، در نتیجه یک معدن روباز با تغذیه ۵/۲میلیون تن در سال مورد بهره برداری هیپلیچینگ قرار خواهد گرفت.
پس از مطالعات امکان سنجی نهایی کهمیزان بهره برداری را ۵/۲ میلیون تن کانسنگ در سال با قدرت تولید ۲/۱ میلیون انس از کانسار yatela در یکدوره شش ساله با متوسط ارزش نقدی ۱۷۵ دلار به ازای هر انس گزارش شد. ارزش مطالعات امکان سنجی ۵/۸ میلیون دلار تعیین شد. اولین طلای تولیدی از بهره برداری روباز و هیپلیچینگ در می ۲۰۰۱ تولید گردید.
کلیهفعالیت های اکتشافی بوسیله yatela انجامشد و اکتشافات در سال ۲۰۰۴ با اه جداگانه ای در معدن yatela با اه متفاوتی انجام پذیرفت.
کارخانهفرآوری شامل تغذیه کننده دکننده یک استوانه انبار برای تولید محصول پلتی شده مناسب از فرآیند هیپ لیچینگ بوده است. سرعت بازیافت طلا درعمر متوسط معدن در مطالعات امکان سنجی ۸۵ درصد ثبت شده است. بازیافت واقعی طلا از شروع تا دسامبر ۲۰۰۳ حدوداً ۸۲ درصد بوده است. چرخهلیچینگ معدن طلای yatela طولانیتر از میزان پیش بینی شده بوده است، گرچه، سرعت بازیافت نهایی برای کانسنگ حاوی طلا ۸۵ درصد پیش بینی شده است.
- معدن طلای tarkwa
iamgoldدرحدود ۹/۱۸ درصد سود gfgl را دارا می باشد و دارای حق بهره برداری وتوسعه ماده معدنی که به نامتوالی tarkwa در غنا،شامل معدن طلای tarkwa می باشد.
معدن طلای tarkwa در قسمتجنوب غرب غنا، درحدود ۳۰۰ کیلومتری بهره برداری ماده معدنی tarkwa و در مجاورت قسمت شمالی ماده معدنی teberebie قرار گرفته و در آگوست ۲۰۰۰ مالکیت آن به gfglرسید.
با توسعه معادن، ظرفیت تولیدات هیپ لیچینگ از۲/۷ میلیون تن در سال به ۶/۱۲ میلیون تن در سال رسید.معمولاً محدوده هیپ لیچینگ قادر به فرآوری ۱۶ میلیون تن کانسنگ در سال می باشد. کانی زایی طلا در معدن طلای tarkwa میزبان سنگ های رسوبی دگرگونشده tarkwanian با سنپروتوزوئیک بوده که با ناپیوستگی روی توالی کمربندگرینستونی birimian قرارگرفته است.
 طلابه صورت پراکنده میزبان ماتری فیلوسیلیکات، ماتری سیلیکاته کنگلومرا و گاهگاهی همراه با هماتیت مجدد متبلورشده ایجاد گردیده است. طلا عمدتاً به صورت خالصهمراه با مقدار کمی الکتروم و آلیاژی از طلا- مس میباشد. متوسط اندازه قطعات طلا از ۵۰ تا ۱۵۰ میکرون متغیر است. قطعات ریزتر طلا دارای شکل کروی بوده، در حالیکه دانههای درشت تر کروی تر و یا نیمهشکل دار هستند. ا یدهای فرعی شامل مگنتیت، گوتیت، ایلمنیت و روتیل می باشد. مقادیر فرعی کلریت، کورنسیت، و آنکریتکانی کربناته کشف شده است. کانی های سولفیده در اینکان سنگ کشف نشده اند.
کلاً۱۷۷۰ گمانه اکتشافی (۱۶۹۹ مغزهالماسه و ۲۱۱ حفاری گمانه rc در مجموع ۲۳۰۰۰۰ متر) در محدودهtarkwa حفر شدند، و کل اطلاعات پایه ای با هم یکی شدند.
درمجموع ۴۵۴۵۴۳ متر حفاری rc کنترل عیار (۱۳۸۷۳ گمانه)در این محدوده انجام گردید.
- معدن طلای damang
iamgoldدارای ۹/۱۸ درصد سهام در abosso می باشد. abosso دارای حق بهره برداری و توسعه ماده معدنیشناخته شده به نام توالی damang در غنا کهشامل معدن طلای damang است.
معدن طلای damang تقریباًدر ۲۸۰ کیلومتری از طریق جاده در غرب accra پایتخت غنا و در ۱۴۰ کیلومتری فرودگاه takoradi در ساحل اقیانوس اطلس قرارگرفته اند.
توده ماده معدنی شامل کانسار سولفیدی استوک ورکی و کنگلومرایbanket می باشد. کانسارهایkwesie-lima و tomento بوسیل انی زایی میزبان درون کانسارهایپالئوپلاسر tarkwaian مشخصشده اند و واحدهای کنگلومرایی کوارتزهایورقه ای درون واحدهای کوارتزیتی و ماسه سنگ های آرژیلیتی قرار گرفته اند.
سیلیسیشدن و رگه های کوارتز دارای تأثیر آشکارا و پراکنده همراه با کانیزایی طلای هیدروترمال هستند. اکثریت طلاها به صورت اولیه همراه با کانی زایی پیریت- پیروتیت هستند که در اطراف رگههای کوارتز ایجاد شده اند.
کل عیارکنترل کننده گمانه ها در اطلاعات پایه زمین شناسی قرار دادهشدند. اطلاعات اولیه شامل
 ۱) موقعیت اصلی برای کل rc وحفاری های الماسه،
 ۲) بررسی اطلاعات انتهای گمانه ها
۳) دادههای لیتولوژیکی،
۴( سنجش اطلاعات
 ۵) زون استراتیگرافیک نهایی تمام گمانه ها بودهاست.
- اکتشافات 
quimsacocha-، اکوادور
فعالیت ها در اکوادور از ۱۹۹۵ با برنامه حفاری اولیه iamgold با مالکیت ۱۰۰ درصد ۱۲۵۰۰ تاردر این کانسار در سال ۲۰۰۲ انجام شده است. از آن به بعد شرکت ۱۰ میلیوندلار برای اکتشافات ماده معدنی در اوا ۲۰۰۵ صرف کرد و ۴۹۰۰۰ متر حفاری الماسه در ۱۹۴ گمانه به انجام رساند.
quimsacochaدر جنوب اکوادور،۴۸۰ کیلومتری جنوب quitoو ۴۰ کیلومتری جنوب غرب cuenca،سومین شهر بزرگ اکوادور درارتفاع ۳۵۰۰ تا ۳۹۰۰ متری واقع شده است.
برنامه اکتشافی سال ۲۰۰۵ دارای ارزش ۲/۵ میلیون دلار وشامل ۲۷,۲۷۲ متر حفاری و تستف ی بوده است. زون عیار بالا درون کانسار شامل ۵/۸ میلیون تن با عیار ۸/۶ گرمدرتن طلا، ۴۲ گرم درتن طلا و ۲۴/۰ درصد مس در عیار آستانه یک گرم طلا درتن، یا ۸۵/۱ میلیون انس طلا بوده که میزانیبیش از نیمی از ذخایر قطعی رانشان می دهد، بوده است.
buckreef- تانزانیا
پروژه buckreef در تانزانیاقرار دارد و مالکیت ۸۰ درصد پروژه در اختیارiamgold می باشد که درطول اتمام معاملات gallery gold در مارس۲۰۰۶ بدست آمد. اکتشافات در buckreef در سال۲۰۰۳ با موفقیت بزرگ انجام شد. محاسبات ذخایر جدید برای توسعهپروژه، در ادامه کامل برنامه حفاری پرکننده در ژانویه ۲۰۰۶ با ادغام معادن روباز و زیرزمینی مطرح گردید.
کارهای اخیر پتانسیل معدن روباز buckreef، دو زون عیار بالای زیرزمینی جدید تعیین شده، که یکی در زیر کانسار buckreef و دیگری در ۵۰۰ متری شمال کانسار قرار دارند، شناسایی کانسارمهم روباز در ۲۰ کیلومتری شرق buckreef، وافزایش ذخایر ممکن از ۱۵/۱ میلیون به ۹۳/۱ میلیون انس طلا را تأیید نمود.
- اکتشافات در آرژانتین
losmenucos : iamgold در آرژانتین در سال ۱۹۹۹ شروع به اکتشاف نمود بابدست آوردن حقوق معدنی بیش از۲۰ کیلومتر در طول راسیون در ناحیه los menucos ای rio negro قرارگرفته است. در سال ۲۰۰۵، ادغام نتایج حفاری از سه برنامه حفاری و گذشتن از محدودیت های قانونی استفاده از سیانیددر rio negro درنتیجه استراتژی اکتشافی آرژانتین تغییر یافت.
برنامه های حفاری طرح شده در rio negro کنسل شدو هیچ فعالیت اضافه ای تا لغو شدن قانون سیانید انجام نشد.تمرکز کارها از ای های rio negro و santa cruz به کمربند مرکزی ای های sanjuan و cajamarca منتقلگردید، جایی که کوشش ها برای شناسایی پروژه های در حال توسعه بوسیله طرف سوم یا روی پتانسیل بالای مناطقاکتشافی متمرکز شده است.
 - اکتشافات در برزیل
ای rio grande do sul : iamgold مالکیتبیش از ۹۰۰۰۰۰ تار را در اختیار دارد و تحت فعالیت توالی گرانیت-گرینستون با تاریخچه معدنکاری طلا بوده که می تواند به سال ۱۸۸۰ برگردد. کارهای صحرایی در سال ۲۰۰۵ بر روی دو تااز پنج مناطق تعیین شده قرارگرفتهاست. نتایج حفاری ها برای دستی به یکی از این اه و در ادامه برنامه ریزی طرح های اکتشافی بسیار امیدبخش بوده است. شرکت طی توافق نامه ای ۱۰۰ درصد سهام امتیاز معدن طلا- مس به داری نشده aqua در مجاورت آن را بدست آورد.
 کوشش هایی برای کامل اطلاعات بررسی شدهبرای درک بهتر محل معدن و زمینشناسی ناحیه ای در منطقه متمرکز شد.
ای tocantins : iamgold و سرمایه گذاری مشترک anglogold ashanti از سال ۱۹۹۹ بر روی پروژهtocantins کار د. در سال ۲۰۰۵، incolimited توافق نامه ایبا iamgold و anglogold ashanti به امضا رساند که به موجب آن ۷۱درصد سهام ماده معدنی tocantins (به جز سهام طلا) را بدست آورد.
- اکتشافات در سنگال
bambadji اکتشافات شرکت iamgold درسنگال از اوایل دهه ۱۹۹۰ انجام شد. برنامه حفاری برای تست در عمق درون ساختار bambadji روی ماده معدنی bambadji در شرق سنگال در سال ۲۰۰۵ کامل شد و نشان داد که کانی زایی در منطقه ادامه نیافته است. تمرکز برنامه ۲۰۰۶ بیشتر بر روی کنترل زمین شناسی،تأثیر زون عریض کانی زایی تعیین شده تا آن تاریخ خواهد بود. برنامه شامل جزئیات زمین شناسی منطقه و بررسی های ژئوفیزیکی خواهد بود. مطابق با کاهش قیمت مخارج نگهداری، تعدادی از اینامتیازات در سال ۲۰۰۵ لغو شد.
 -دیگر پروژه ها
دیگرمناطق اکتشافی شامل پروژه های kitongo و maji moto در تانزانیا، shashelease در بوتسوانا و ۴۹ درصد سهام پروژه سرمایه گذاری مشترک nyakafuru با resolute mining و همچنین ۵ پروژه اکتشافی که سه تای آنها شامل شریکان سرمایه گذاری مشترک بوده است.

مقالات مشابه :

معرفی شرکت طلای دوربان رودپرت دیپ (drdgold)

معرفی شرکت معدنی هسلا hecla ، تولیدکننده طلای ارزان قیمت

معرفی شرکت طلای آتلانتیک

معرفی شرکت معدنی ریو تینتو

معرفی شرکت طلای گلد فیلدز

معرفی شرکت طلای نیو گینا

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید pearl

خواص مروارید pearl

مروارید سنگ متولدین داد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/14/post-225/
 • مطالب مشابه: شرکت طلای یام گلد iamgold
 • کلمات کلیدی: طلای ,میلیون ,درصد ,شرکت ,دلار ,معدنی ,معدن طلای ,بهره برداری ,ماده معدنی ,میلیون دلار ,کانی زایی ,سرمایه گذاری مشترک ,باشد منطقه sadiola ,کارخانه فر
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

طرح های جدید جواهرات و گوهرها

نظر ولتری همواره معطوف به ارائه طرح‌هایی بوده است که در نوع خود بی نظیرند و حیاتی جاودانه خواهند داشت. او از عرضه جواهراتی که به زودی جاذبه‌شان را از دست داده و از مد می‌افتند، دوری می‌کند....

کاربرد ف ات و سنگ‌های قیمتی نمادی از عشق به زیبایی و ارائه طرح‌های جدید و انعطاف‌ناپذیر است و سبب شکل‌گیری سبک بی‌نظیری ...

کاربرد ف ات و سنگ‌های قیمتی نمادی از عشق به زیبایی و ارائه طرح‌های جدید و انعطاف‌ناپذیر است و سبب شکل‌گیری سبک بی‌نظیری در ساخت جواهرات شده است که به الساندرو ولتری alessandro velletri تعلق دارد.

 ف ات و سنگ‌های بی‌روح در دستان ولتری حیات تازه‌ای می‌گیرند. جواهراتش دیدگان را خیره می‌کند و چنین جاذبه‌ای تنها ناشی از درخشش ذاتی سنگ‌های گران‌ قیمت نیست، بلکه این زیبایی احساس‌ برانگیز متغیر و فوق‌العاده طرح‌هایش است که انسان را با تمامی وجود مفتون خود می‌کند و چنین است که ولتری طراح چیمنتو chimento در ایتالیا به طرز قابل تحسینی در کار خود موفق است.

 او در این رابطه می‌گوید: من همواره شیفته هنرهای تزیینی و صنایع دستی بوده‌ام که از جمله خصوصیات بارز فرهنگ ایتالیا محسوب می‌شوند. علاقه مزبور، سبب شد تا پس از پایان دوران دبیرستان، به تحصیل در رشته هنر پرداخته و در بخش طراحی جواهر وابسته به انستیتو طراحی اروپا در رم، قبل از آن‌که در همان جا به تدریس مشغول شود، تخصص بگیرد. او در سال ۱۹۸۷ به‌طور رسمی به عنوان طراح، فعالیت خود را حدود ۱۶ سال پیش در آتلیه جواهرساز مشهوری در رم آغاز کرد.

 دوران کودکیش در شهری واقع در حومه رم سپری شد. هنگامی که دوران دانشجویی خود را در رم می‌گذراند، واقعه‌ای مسیر آینده‌اش را تغییر داد. همکلاسیش از او درخواست کرد تا با خانواده‌اش که س رستی آتلیه‌ای را بر عهده داشتند، همکاری کند. پس از مصاحبه دوران شاگردی و آشنایی او با حرفه جواهرسازی، تمامی مراحل ساخت یک جواهر شروع شد. متخصصانی همچون طراح شرکت و دیگر معلمان در آموزش او تاثیر به‌سزایی داشتند و بر آگاهی او نسبت به نیاز مستمر به نوآوری و عرضه طرح‌هایی بهتر افزودند. در چنین شرایطی پذیرش ایده‌های نوین اهمیت به تاریخ، به عنوان منبعی گران‌بها و الهام‌بخش از جمله تاریخ جواهرات، معماری و هنرهای تزیینی، ب اطلاع از وضعیت گذشته و فرهنگی جامعه، ارج و منزلت بسیاری یافتند. ترکیب سبک‌‌های مختلف زندگی در حال و گذشته، سنت و تکنولوژی، ویژگی‌های متناقض جهانی به شمار می‌آیند که ما هم اکنون در آن به سر می‌بریم. جاذبه این شرایط در نزد او سبب ارائه طرح‌هایی شد که از طلا و پلاتینیوم ساخته شده و مزین به الماس و مروارید بودند و در نهایت جوایزی را به خود اختصاص دادند. اولین جایزه در سال ۱۹۸۶ هنگامی‌که در رم به سر می‌برد، به او اهدا شد. نام این جایزه آرماندوسیمونی armando simoni بود و آ ین جایزه را به عنوان فینالیست در مسابقه بین‌المللی ۲۰۰۱ برای طرح جواهری که در آن مرواریدهای اتوپیا به کار رفته بود، ب کرد.

آثار او نه تنها رقیب ساخته‌های هنرمندان مستعد ایتالیایی به شمار می‌آید بلکه در مقابل طرح‌های طراحان بین‌المللی کشورهایی مانند: استرالیا و ایی چون توکیو و... عرض‌ اندام می‌کند و حتی در مقایسه با بسیاری از آن‌ها از جذ ت چشمگیری برخوردار است.

از نظر او، آن دسته از جواهراتش که به آن‌ها جایزه تعلق گرفته است همگی از خصوصیت مشترکی بهره‌مند هستند. طرحی هماهنگ و مشخص، ترکیبی از ساختار و دکوراسیون همراه با تاثیر عینی فوق‌العاده از جمله ویژگی‌هایی هستند که در تمامی آثارش به چشم می‌خورند.

نظر ولتری همواره معطوف به ارائه طرح‌هایی بوده است که در نوع خود بی نظیرند و حیاتی جاودانه خواهند داشت. او از عرضه جواهراتی که به زودی جاذبه‌شان را از دست داده و از مد می‌افتند، دوری می‌کند.

 از این رو، به کارگیری منطقی ترکیبی از طراحی، نوآوری و مهارت را موجب ارائه جواهراتی نادر و کمیاب می‌داند. روش او در این رابطه با شیوه کارفرمایی او یعنی چیمنتو chimento هماهنگی دارد.

 شرکت چیمنتو در سال ۱۹۶۴ تحت نظارت آدریانوچیمنتو و خواهرش آنتونیت تاسیس شد. نظر آن‌ها به خلق آثار دست ساز، (بسیار با کیفیت) در قالب طرح‌های متداول ایتالیایی معطوف بود. آشنایی ولتری با این شرکت از طریق ملاقات آن‌ه در جواهرفروشی بود که پیش از این، با او همکار بود. او می‌گوید: با شرکت‌های خارجی و ایتالیایی بسیاری کار کرده‌ام و همچنین مدرس انستیتوی طراحی در اروپا (رم) بودم. در سال ۱۹۹۳ به عنوان مشاور، همکاری با چیمنتو را آغاز و سپس به طور رسمی به استخدام آنجا درآمدم.

 رابطه ولتری با این شرکت با گذشت سال‌ها عمیق‌تر شد به ویژه آن‌که حس اطمینان به او، انگیزه مهمی در ادامه کار با آن‌ها محسوب می‌شد. از طرفی، علاقه بسیار خانواده‌اش به هنر و فرهنگ، الهام‌بخش او در انتخاب این نوع شیوه زندگی به شمار می‌رود. از نظر ولتری، عشق شدید به طراحی هنری، که به دست خود تجدید حیات می‌یابد، سبب می‌شود تا هر بار قطعه‌ای از جواهر خلق شود و همراه با آن ایده جدید، جنبه واقعی و عینی پیدا کند و جاذبه آن موجب لذت و شادی فردی شود.

 با وجود دریافت جوایز بسیار، ولتری ساعت‌های متمادی به طراحی مشغول است. او مجرد است و دنیای خود را بزرگ و در عین حال کوچک فرض می‌کند که در آن با بسیاری از افراد رابطه‌ای صمیمی دارد، انی که در لحظات دشوار همانند افراد خانواده از او حمایت می‌کنند و او خود را از این جهت سعادتمند می‌یابد.

 عصر وروم

 پاتریک شوارز patrick schwarz در چهار روز اول نمایشگاه جهانی بازل basel سال ۲۰۰۶ جلساتی را برگزار کرد که از ساعت ۸ صبح الی ۷ شب ادامه داشت. جدید اترنا eterna اگرچه فرصت تحقیق درباره دیگر بخش‌های نمایشگاه را نداشت، اما با وجود آن‌که تنها ۴ روز متصدی این کار شده بود با لبخند همیشگی خود و فراهم برخی سرگرمی‌ها، سعی می‌کرد نظر شرکت‌کنندگان را معطوف به اقداماتش کند.

 در هر حال حضور او در نمایشگاه، نقطه عطفی به‌ شمار می‌آمد. اگر چه از دید همکارانش او تازه وارد محسوب می‌شود اما با توجه به تاریخچه اترنا و طراحی، پورشی porsche فردی با تجربه به‌ شمار می‌آید. پورشی عنوانی مشهور در حیطه تولید اقلام مردانه متعلق به پورشی دیزان استودیو porsche design studio در استرالیا است که شامل اشیای بسیاری می‌شود.

 اترنا eterna شهرت به ‌سزایی در زمینه طراحی ساعت‌های سوییسی دارد و طرح‌های پورشی در قالب مدل‌های حاوی تستوسترون testosterone از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. به گفته شوارز schwarz : طرح فوق، سال‌ها قبل توسط iwc معرفی شده بود و ۲ سال قبل وارد بازار شد در حالی‌که مواد به‌کار رفته در آن تا حدودی تغییر یافته بود و از این جهت جدید به‌ نظر می‌رسید، اما هنوز حاوی dna و نوشته پروفسور فردیناند (ال اند ورشی که پورشی ۹۱۱ را طراحی کرد) بود

مقالات مشابه طراحی جواهر:

بانوی حلقه‌ و طراحی جواهر

نرم افزار art jewel smith ،نرم افزار طراحی جواهر

تاریخ طراحی گوهر و جواهرات

طراحی گوهرها و جواهرات

تاثیر رنگ‌های شاد در طراحی گوهرها و جواهرات

کاربرد رنگ‌ها در طراحی جواهر و گوهرها

داستان جواهر ساز مبتکر

طراح جواهرات و گوهرهای قیمتی

طراحی جواهرات ترک ها

مرواریدهای‌ ژاپن‌

جواهرساز طراح عشق و زندگی‌

جواهرساز هنرمند و خلاق

آموزش گام به گام جواهر سازی

آموزش جواهر سازی و گوهرشناسی

ید و تاثیر جواهر و سنگ های قیمتی

جواهر ساز هنرمند و مبتکر

تاریخچه زرگری و جواهر سازی

آموزش جواهر سازی

نرم افزار طراحی گوهر و جواهر

آموزش استفاده از گوهر و جواهر

جواهر و گوهر شناسی

آموزش مراقبت از گوهرها و جواهر آلات


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/09/post-218/
 • مطالب مشابه: طرح های جدید جواهرات و گوهرها
 • کلمات کلیدی: طراحی ,جواهر ,ولتری ,می‌کند ,جدید ,پورشی ,طراحی جواهر ,ارائه طرح‌هایی ,چیمنتو chimento ,دوری می‌کند ,شمار می‌آید ,جواهر سازیآموزش جواهر ,حیاتی جا
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

 شرکت طلای نیو گینا new guinea -

کانی زایی طلای عیار بالا در semben همراه با رگه های کوارتز اپی ترمال در ساختارهای ره با طول بیش از ۷۰۰ متر و عرض ۴ تا ۲۰ متر همراه با شیب شمال غربیدایک پورفیری دیوریت هورنبلند که به درون توالی شیل سیلیسی، برشی وآرژیلیتی نفوذ کرده اند....

 پروژه طلا، مس، مولیبدن با حفاری ۶۲۰۰۰ متر برای تعیین محدوده گسترش کانی زایی و در ادامه بهره برداری از چهار حفاری ...
کانی زایی مس - مولیبدن در ماده معدنی simuku ایجاد شده است. ۱۲ پروژه طلا، مس، مولیبدن با حفاری ۶۲۰۰۰ متر برایتعیین محدوده گسترش کانی زایی و در ادامه بهره برداری از چهار حفاری درسال ۲۰۰۶ انجام پذیرفت . انتظار می رود که معدن اولیه دارای عیار بالا،کانی زایی قابل معدنکاری به صورت روباز، فرآوری به صورت لیچینگ در آن انجام شود. 
این شرکت فعالیت های اکتشافی و توسعه ای معادن را در گینه نو به انجاممی رساند. ۵ پروژه در حال توسعه شرکت شامل sinivit، normanby، sehulea، mtpenck و simuku بوده و خود مالک حداکثر سهام ها بوده وآزمایش هایی مهمی در زمینه حفاری و ترانشه زنی سطحی انجام داده است .چهار پروژهاولیه مربوط به طلا و پنجمین پروژه مربوط به مس- مولیبدن همراه با ف ات دیگربوده است.
برنامه های شرکت برای تعیین سریع ذخایر و توسعه معادن تا معدنکاری به منظورگسترش چهار پروژه طلا بوده است. برای پروژه sinivit مجوز معدنکاری و زیست محیطی داده شد و توسعه معدن آغاز گردید. در نیمه دوم سال ۲۰۰۶ انتظار می رود ساختارها کامل گردد وتولیدات از اوا همان فصل و اوایل فصل سوم ۲۰۰۶ آغاز گردد. حفاری این ذخایر در فصل دوم سال ۲۰۰۶آغاز خواهد شد.
این شرکت سرمایه گذاری بیش از ۵۰% در هفت پروژه دیگرانجام داده است. پنج تا این هفت پروژه بوسیله خود شرکت و با سرمایه گذاری مشترک شرکت vangoldresources انجام پذیرفت و دو پروژه دیگر به ترتیب بوسیله شرکت های vangoldresources و celtic/triple plate junction موردسرمایه گذاری قرار گرفتند.
-  نتایج اقتصادی
در طول سال ۲۰۰۵ شرکت:
درحدود ۲۰۰۰۰۰ سهم عادی از شرکت دیگر با ارزش ۷۴۰۰۰ دلار به عنوان پرداخت برای مواد معدنی، که ۲۰۰۰۰ سهم (۷۴۰۰ دلار) به عنوان قسمت سوم هزینه ها پرداخت شد.
در طول سال ۲۰۰۴ شرکت:
۱۴۰۰۰۰۰ سهم عادی با ارزش ۷۴۷۵ دلار برای بدست آوردن ۵۰ درصد kanon منتشر کرد.
دریافت ۲۰۰۰۰۰ سهمعادی شرکت دیگر با ارزش ۱۰۴۰۰۰ دلار برای پرداخت مواد معدنی، که ۲۰۰۰۰ سهم ( با ارزش ۱۰۴۰۰دلار) به عنوان قسمت سوم هزینه ها پرداخت گردید.
۱۵۰۰۰۰ سهم عادی با ارزش ۶۷۵۰۰ دلار برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شد.
پروژه ها
- پروژه طلای sinivit
پروژه طلای sinivit ( سابقاً به نام پروژه wild dog معروفبوده) در ۵۰ کیلومتری جنوب- جنوب غرب rabaul در کوه های baining، gazelle peninsula در شرق ای new britain،papuanew guinea واقع شده است. در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۵، شرکت کلموافقت نامه هایی را که از ت گینه نو در آغاز فعالیت پروژه طلای sinivit دریافتنموده بود، اعلام کرد.
 پروژه اولیه شامل معدنکاری کلا ا ید وارتز، تلورید، مس، طلا می باشد. گرچه پروژه اولیه عمر کوتاهی داشته، اماطلای newguinea برنامه های اکتشافی- توسعه ای با هدف تعیین کانی زایی طلا درمنطقه انجام داده است. کانیزایی شناخته شده به صورت باز در اعماق بوده و تعدادی از آنها درون ماده معدنی sinivitهنوزشناخته نشده اند. پتانسیل افزایش کانی زایی پروژه در گزارش تکنیکی مستقل بوسیله peter christopher درتاریخ اکتبر ۲۰۰۲ شرح داده شد. در مجموع ۱۲۲ حفاری الماسه مجموعاً به طول ۱۷۷۷۵متر و ۶۲ گمانه چرخه مع مجموعاً به طول ۲۶۰۰ متر در این پروژه کامل شدند.
- پروژه normanby
پروژهnormanby در ای milne bay گینه نو ( شامل دو لیسانس اکتشافی ) در شمال غرب، در طول امتداد آن، و با زمین شناسی معدن misima متعلقبه placer dome باذخیره ۵ میلیون انس طلا شباهت دارد. این پروژه در مجاورت پروژه sehulea واقع شده است.
تقریباً ۹۸ گمانه،اساساً rc کوتاه و گمانه حفاری الماسه، در سه نهشته imwauna،knob و wahola کامل شدند. کانی زایی در تمام نهشته ها دیده شده اما بیشتر فعالیت ها بر روی imwauna انجام شد. چندین کیلومتر حفاری برای ترانشه ها تکمیل شد.
در imwauna حفرگمانه با طول ۹/۲۰ متر با عیار ۰۴/۲۲ گرم درتن طلا، ۵/۴ متر با عیار ۸۹/۱۰ گرم درتن،۸/۳ متر با عیار ۳/۲۷ گرم درتن طلا، ۲/۷ متر با عیار ۵/۱۶ گرم درتن، ۶ متربا عیار ۳۹/۶ گرم درتن طلا، ۹ متر با عیار ۸۷/۱۲ گرم درتن طلا، ۲۵ متر با عیار ۲۹/۱ گرم در تن انجام شده است. درحفاری های نهشته knob، ترانشه حفر شده ۵/۰ گرمدرتن طلا با عرض ۳۲۰ متر شامل ۲۰ متر با عیار ۴/۱ گرم در تن طلا ایجاد شده است.
در wahola ۱۴ گمانه با عیار بیش از یک گرمدرتن طلا حفر شدند و بهترین این عیارها در ۴ متری ۵۷/۵ گرم درتن، ۵/۱ متر با عیار۲۱ گرم درتن و ۸/۳ متر با ۵۹/۳ گرم درتن طلا بوده است.
- پروژه sehulea
پروژهsehulea در ای milne bay در شمال غرب گینه نو، در طولامتداد و در منطقه ای با زمین شناسی مشابه معدن misima متعلق به شرکت placer dome با ذخیره ۵ میلیون انسی ایجادشده است.تقریباً۶۰ حفاری الماسه، عمدتاً گمانه rc کوتاه، بر روی شش نهشته منطق امل شد. اگرچه بسیاری از این حفاری ها در نهشته weioko در قسمت شمالی پروژه انجام شده است.
تعدادی از این حفاری ها دارای عیار بین ۱ تا ۳ گرم درتن طلا در weioko تعیینشده است، از قبیل ۲۷ متر با عیار ۰۷/۲ گرم درتن (۱/۱۷ گرم درتن نقره)، در ۵/۱ متر ۹۰/۱۹گرم درتن طلا، ۵۲ متر با عیار ۷۲/۱ گرم درتن، ۴۶ متر با عیار ۵۷/۱ گرمدرتن، ۷۰ متر با ۶۵/۰ گرم درتن طلا تعیین گردیده است. در نمونه های ترانشه ای در weioko در ۱۶ متر حفاری ۰۳/۲۰ گرم درتن طلا،۲۸ متر با عیار ۱۹/۵ گرم درتن طلا و ۲۶ متر ۷۰/۵ گرم درتن طلا بدست آمد.
 در نهشته gwamogwamo کانی زایی سولفیدی توده ای در ۶متر حفاری با ۸۵/۰ گرم درتن طلا و ۷۴/۱ درصد مس بدست آمد.
نهشتهweioko در ابتدا بوسیله آنومالی طلا در خاک و قسمتی از منطقه بزرگ کهبه طوروسیع دارای آنومالی طلا و آرسنیک همراه با هم بوده است، تعیین شد. نمونه های اکتشافی از weioko باارزش بیش از ۱۰ گرم درتن مورد توجه قرار گرفته است، اما اکتشافات زیاد عیار بالایی را در مناطق دور از weioko نشان نداده است.
کانی زایی در امتدادی به طول ۶۰۰ متر و تا عمق ۱۰۰ متری نشانداده شده است. کانی زایی به صورت بی انتها به سمت شمال و جنوب و عمق توسعه یافته است.
- پروژه simuku & mt nakru
پروژه طلا- مس پورفیری west new britain محدوده ای به مساحت ۹۱ کیلومترو چندین کانسار طلا و مس در منطقه را شامل می شود. اکتشافات درسال های اخیر بر روی ۳ محدوده متمرکز شده است.
simuku در بهترین حفاری ها شامل ۴۰ متر با عیار ۶۴/۰ درصد مس، ۲۷۷ متر با عیار ۳۳/۰ درصد مس، و ترانشهها شامل ۳۳ متر با ۶۳/۰ درصدمس، ۱۹/۰ گرم درتن طلا، ۷۷ گرم درتن مولیبدن، ۴۸ متر با عیار ۶۷/۰ درصد مس، ۱۲/۰ گرم در تن طلا و ۶۹۱ گرم درتنمولیبدن بوده است.
mt nakru با هر دو نوع رگه غنی از طلا، سولفید پایینو استوک ورک غنی از مس و رگه های سولفید بالا میزبان تپه ها- برشهای ریوداسیتی می باشند، بهترین عیار در گمانه در ۹۴ متری با ۴۶/۰ گرمدرتن مس و ۴۲/۰ درصد مس، ۷۴ متر با عیار ۷۸/۰ درصد مس و بهترین ترانشه ۳۶ متربا عیار ۵۴/۲ گرم درتن طلا و ۲۴۵ متر با عیار ۸۰/۰ گرم درتن طلا بودهاست.
در pleysumiبهترین عیار در گمانه ۴۴ متری ۸۵/۰ درصد مس و در ۳۳ متری ۴۲/۰ درصدمس بدست آمد.
این پروژه ها دارای موقعیت بسیار عالی در جایگزینی وتوسعه سیستم مس پورفیری با امکان سنجی طلا و مولیبدن در ناحیه در دسترستر و در ناحیه ای با ارزش کمتر در گینه نو هستند. اکتشافات اخیر بر رویپروژه simuku متمرکزشده است.
- پروژه mt. penck
این ماده معدنی دارای لیسانس اکتشافی ۱۳۲۲۱۰۱.۴ کیلومتر مربعمحدوده کانی زایی واقع در ای west new britain واقع در ۵۵ کیلومتری غرب پایتختو بندر kimbe واقعشده است. دستی به زون اصلی شناخته شده درون کانی زایی های اندک، شمال ساحل new britain شناخته می شوند.
گستردگی طلا در نمونه های سنگی، خاکی و آبراهه ای درون mt penck کهیک لایه فرسایش یافته آتشفشانی است، دیده می شود. کانی زایی شناخته شدهعمدتاً درون امتداد شمالی "زون ساختاری" در حاشیه شمال غربی mt penck تعیینگردیده است. این "زون ساختاری" دارای عرض بیش از ۸۰۰ متر و دارای بیش ازچندین کانی زایی در طول می باشند. درون این زون، زون های خطی راسیونکوارتز- آرژیلیتی با کانی زایی طلا، که به صورت منحصر به فرد از ۲۰۰ مترتا ۸۰۰ متر در طول و از ۱۵ متر تا بیش از ۱۵۰ متر در عرض تغییر خواهند کرد.
کانسار kavola east به عنوان بهترین زون تعیین شده در mt penck بودهو حفاری های اولیه برای تست آن تعیین شده اند. کانی زایی kavola east درون سنگ های آتشفشانی ره آرژیلیتی با درجه سیلیسی شدن متوسط تا قوی دیده می شوند.
آن شامل ۴۰۰ متر طول و ۲۰۰ متر عرض آنومالی طلا در نمونه خاکی و نتایجترانشه ها شامل ۹۷ متر با عیار ۳۹/۳ گرم درتن طلا، در گمانه ۲۰ مترعیار ۷۷/۲ گرم درتن، ۵ متری با عیار ۶۰ گرم درتن، ۴۰ متری با عیار ۸۹/۸ گرم درتن طلا، ۱۳۱ متر با عیار ۳۶/۲ گرم درتن ودر حفاری ۶۴ متری عیار ۵/۲ گرم درتن طلا بدست می آید.
کل حفاری ها در mt penck بوسیله شرکت طلای new guinea و مکتشفان قبلی مجموعاً با ۳۷۹۴متر در ۴۷ گمانه انجام پذیرفت. برای مثال بهترین عیارها تاکنونحفاری ۱۳ متری با عیار ۰۶/۳ گرم درتن طلا، ۱۰ متری با عیار ۹۹/۱ گرم درتنطلا، ۷۲ متر با عیار ۷۹/۱ گرم ( شامل ۴۳ متر با عیار ۳۵/۲ گرم درتن طلا)،۱۰ متری با عیار ۸۴/۱ گرم درتن طلا، ۳۳ متر با ۴۱/۲ گرم درتن و ۲ متر با۷/۳۶ گرم درتن طلا بوده است.
- پروژه allemata
ترانشه ها و برنامه های ژئوشیمیایی سطحی و نقشه های زمین شناسیبوسیله ngg دردو زون ساختاری جداگانه تعیین گردیدند، هر کدام شامل کانی زایی گسترده طلا باتعدادی بارهای عیار بالای طلا ( ۱ تا ۱۰۰ گرم درتن طلا) به علاوه رگه های با عیار پایین تر (۱/۰ تا ۱ گرمدرتن) بوده اند.
این زون ها با امتداد شرقی- غربی دارای طول بیش از ۴۰۰ متر و عرض تقریبی۱۰۰ متر بوده اند. نتایج ترانشه ها از این نهشته های عیار بالا به صورتزیر بدست آمد: از ۴/۱ متری عیار ۹/۷۱ گرم درتن طلا( درون زون با عرض ۴متر ۷/۱۸ گرم درتن) و ۴ متر با عیار ۱۰۰ گرم درتن طلا.
دو زون کانی زایی شرقی- غربی که در پاراگراف اول به آنها اشارهشد به نام های ulo ulonorth، uloulo south و به صورت محلی درون گابروی آرژیلیتی ایجاد شده است.
قبل از معدنکاری زیرزمینی کانی زایی عیار بالا دستی به زون ulo ulo north میسرشد اما معدنکاری به علت جنگ متوقف شد. ترانشه زنی و نقشه برداری در کانسار kiayahedebadeba creek درمیزبان سولفید سیلیس- رسی مشابه با ulo ulo می باشد. نمونه برداری مجدد با حفاری ترانشهها بوسیله مکتشفانقبلی تا عیار بیش از ۴۵/۱۰ گرم درتن تعیین گردید. نمونه های سنگی مشابه در kiayahedebadebacreek شامل ۱ متر با عیار ۹۶/۲ گرم درتن طلا، ۷ متر باعیار ۴۳/۱ گرم درتن طلا و شامل ۲ متر با عیار ۴ گرم درتن طلا بوده است.
حفاری برای دستی به معدنکاری حجمی ( روباز) یا پتانسیل عیار بالای منحصربه فرد با زونulo ulo north در اوا می ۲۰۰۵ آغاز گردید. پیش بینی شدکه اولین نتایج از سپتامبر ۲۰۰۵ بدست آید.
- پروژه bismarck
منطقه پروژه bismarck در ای enga،۱۰۰ کیلومتریشمال شرقی معدن طلایporgera و ۷۰ کیلومتری شمال غرب شهر mt hagen واقع شده است. کانی زایی طلا-مس در bismarckهمراه با راسیون در اطراف توده نفوذی جایگزین شده دررسوبات در نظر می گیرند.
طلای آبرفتی در سال ۱۹۴۸ و در محل دیگری در سال ۱۹۶۱ یافت گردید. طلااز معدنکاری آبرفتی مقیاس کوچک از دهه ۱۹۵۰ بدست آمد.
۱۱ حفاری الماسه در مجموع ۱۱۵۸ متر از نهشته های tekim و semben بدستخواهد آمد.بهترین نتایج شامل ۲۹ متر با عیار ۱/۲ گرم درتن طلا، ۲۵/۲ متر با ۳/۲۱ گرم درتن طلا و ۶/۵۴ متر با عیار ۸/۰ گرم درتنبدست آمد. برخی از گمانه هیچ کانی زایی را ثبت نکرده اند. ترانشه ها روی ۴ کانسار ( با طول بیش از ۱۰۰۰ متر) نتایجی شامل ۹۰ متر با ۴۲/۱ گرمدرتن طلا در tekem، گمانه ۳ متری با عیار ۱۵۶ گرم در تن طلا در semben، ۱۷ متر با ۲۲/۱ گرم درتن در kunapali، ۲۵ متر با ۶۲/۰ گرم درتن طلا، ۳۰متر با عیار ۱۶/۰ گرم در تن طلا در yololam بدست آمد. برخی از ترانشه هیچ کانی زایی را نشان نمی دهند.
- کانسار tekim
طلا همراه با نفوذی های شناخته شده در آنومالی بزرگ مغناطیسی و شباهت هایی را با porgera trenching در با۲۰ مترطول ۹۹/۶ گرم درتن، ۹۰ متر با عیار ۴۲/۱ گرم درتن، ۷۵ متر با ۱ گرم درتن و۲۵ متر با عیار ۸/۴ گرم درتن توسط حفاری اکتشافی scout از پنج گمانه الماسه (بوسیله اکتشافاتقبلی) در تقاطع با زون کانی زایی عیار پایین طلا ( ۸۰ متر با عیار ۵/۱ گرم در تن) بازون ا یده غنی شده (۲۹ متر با عیار ۱/۲ گرم درتن طلا) و همچنین زون عیاربالا با ۷۵/۰ متر با عیار ۲۳ گرم درتن تعیین گردید.
عیار بالاتر (بیش از ۵/۰ گرم در تن) زون هسته طلا زون خاکی در امتداد شمالغرب- جنوب شرق با طول ۸۰۰ متر و عرض ۵۰ متر، با زون اضافی بزرگ به طول ۴۵۰طول و بیش از ۱۵۰ متر عرض با امتداد شمال شرقی- جنوب غربی می باشند.
نقشه آنومالی طلا در خاک پروژه طلای tekim
 بیشترین عیار بیش از ۱ گرم در تن طلا و مقطعی به طول ۲۲۰ متر با عیار بالاتر را در شمال غرب منطقه تشکیل داده است.همچنین در مقطع دیگری با آنومالی بیش از ۱/۰ گرم درتن طلا با امتداد شمال غرب- جنوب شرق از مغزه با عیار بالاتر به جنوب شرق با طول بیش از ۶۰۰ متر و عرض تقریبی ۱۵۰ متر بوده است. تعدادی آنومالی کوچکتر (با طول ۱۰۰ متر) درزون عیار بالا (بیش از ۵/۰ گرمدرتن) وجود دارد.
آنومالی طلا با عرض ۳۰ تا ۵۰ متر و طول بیش از ۴۰۰ متر در زون ش تگی باشیب ۶۰ درجه به سمت جنوب شرق بوده است. شیل ها درون دایک های اسیدی تاحدواسط و سنگهای دانه ریز (آتشفشانی kana ) نفوذ کرده اند.
عیار طلا در خاک منطقه ۷۸/۱۸ گرم درتن و در سنگ های منطقه ۷۶/۵ گرمدر تن با همراهی شدید کانی های طلا، آرسنیک و مس بوده است.
- کانسار semben
کانی زایی طلای عیار بالا در semben همراه با رگه های کوارتز اپی ترمال در ساختارهای ره با طول بیش از ۷۰۰ متر و عرض ۴ تا ۲۰ متر همراه با شیب شمال غربیدایک پورفیری دیوریت هورنبلند که به درون توالی شیل سیلیسی، برشی وآرژیلیتی نفوذ کرده اند.
ترانشه زنی در منطقه نتایج زیر را بدست داد: ۳ متر حفاریبا ۱۵۶ گرم درتن طلا، ۵/۴ متر با۵/۲۳ گرم در تن و ۲ متر با عیار ۱۷ گرم درتن با طلای دانه درشت ظاهر میشوند. ۴ حفاری الماسه اکتشافی ( بوسیلهمکتشفان قبلی) در تقاطع با رگه های کوارتز طلادار درحاشیه دیوریتی انجامشد و بهترین نتایج آن شامل ۷۵/۰ متر با عیار ۵/۲۳ گرم درتن و ۲/۸ متربا ۴۲/۳ گرم درتن بوده است.
پروژه fergusson
لیسانس اکتشافی fergusson درون جزیره fergusson در ۸۰ کیلومتری شمال شرق شهر alotau درای milnebay گینه نو واقع شده است. سیستم طلای اپی ترمال با سن پلیوسن تاعهدحاضر به علاوهتعدادی کارهای اکتشاف طلای آبرفتی مقیاس کوچک عرضه شده اند.
دورتر از این ماده معدنی، دو کانسار طلا به نام های wapolu باذخیره ۶/۷ میلیون تنی و عیار ۵۵/۱ گرم درتن طلا و gameta با۴ میلیون تن ذخیره و عیار ۳۶/۲ گرم درتن، قرار دارند. ۸۶ گمانه بر روی ۶ کانساربوسیله مکتشفان قبلی حفر گردیده بود. بهترین نتایج از گمانه ها شامل ۴۴متر با عیار ۷۰/۰ گرم در تن، ۲۵ متر با عیار ۹۳/۲ گرم درتن طلا، ۲۰ متر با۰۴/۳ گرم درتن،۴۵/۱۴ متر با ۱۸/۴ گرم درتن طلا تعیین گردیده است. برخی ازاین حفاری ها با سطح پایین طلا یا مینرالیزه نشده وجود دارد.
در کانسار igwageta، با سنگ میزبان متامورفیک با عرض بیش از ۳ متر، رگه ایکوارتز کربناته اپی ترمال تعیین شده است. اکتشافات قبلی بوسیله union mining nl انجامشده است، این کانساردارای طول ۱۵۰۰ متر و عرض ۵۰۰ متر طلا در خاک به علاوه چندین نتیجه مهم درارتباط با این ترانشه ها تعیین گردید.
پروژه  yup river
مادهمعدنی yup river درمرز غربیگینه نو در غرب ای sepik در ۱۰۰ کیلومتری جنوب vanimo واقع شده است. در این پروژه معدنکاری طلای آبرفتی مقیاس کوچک در اطراف منطقه amanab در۶۵ سال گذشته انجام شده است، که تولیدی بین ۷۵۰ گرم تا ۳ کیلوگرم در ماهداشته است. کانی زایی طلا به صورت رگه ای، استوک ورکی و کانسارهای پراکنده قبل از الیگوسن، متا ریت amanab که به داخل متامورف ها نفوذ کرده است، ایجاد گردیده است.
آنومالی طلای amanab در محدوده ۶۰ کیلومتر مربعی با نتایج تاحداکثر ۱۰۷ گرم درتن در رسوبات رودخانه ای و آبرفتی تعیین گردید. نمونه های خاکی در قسمت کوچکی از این محدوده در یک آنومالی خاکی بی انتها با ابعادیک کیلومتر در ۷۰۰ متری تعیین شد.
آنومالیbiaka دارای ابعاد ۱۵ در ۴ کیلومتر بوده و بوسیله نمونه های رسوبی رودخانه ای با عیار ۱۸۴ گرم در تن تعیین شد. آنومالی yumor دارای طول ۶ کیلومتر بوده و بوسیله نتایج رسوبات رودخانه ای با عیار ۵/۷۷ گرم درتن طلا تعریف شدند.
- پروژه crater mountain
پروژهcrater mountain در گینه نو، ای eastern highlands واقع شده است، و دارای تقاطعطلا در گمانهها همچون ۱۱۵ متر گمانه با ۸۳/۱ گرم درتن طلا، ۲۴ متر با عیار ۵۵/۶ گرمدرتن درون محدوده ۱۲ کیلومتری کانی زایی بوده است.
هفت گمانه در کانسار nevera کامل شدند، cratermountain دارای تقاطع هایی چون ۱۱۵ متر با ۸۳/۱گرم درتن طلا ( شامل ۳ متر با عیار ۱۶/۱۴ گرم درتن)، ۲۴ متر با ۵۵/۶ گرم درتن ( شامل ۲ متر با ۶/۵۲ گرم درتن طلا و ۲متر با ۰۱/۱۹ گرم درتن)، ۱۴ متر با ۶۶/۱ گرم درتن طلا، ۸ متر با۵۱/۱ گرم درتن ( شامل ۴ متر با ۱۷/۲۲ گرم درتن) و ۴ متر با عیار ۲۵/۴ گرمدرتن و ۶ متر با ۲۲/۲ گرم درتن طلا بوده است.
موقعیت پروژه crater mountain و کانی زایی طلا بر روی نقشه
ناحیه اصلی کانی زایی شامل کانسار nevera منطقه ای به مساحت ۱۲ کیلومتر مربع میباشد. بیشتر مناطق به جز برخی ژئوشیمی های سطحی کاملاً کشف نشده اند.
پروژهcrater mountain در ای eastern highlands گینه نو در جنوبشرق و درون مناطق با خصوصیات زمین شناسی شاخص که شامل کانسارهای طلای porgera و mt kare هستند،قرار گرفته اند.
این پروژه قسمتی از سنگ های آتشفشانی لایه ای نفوذ کرده به توالی رسوبات دانه ریز می باشند. کوارتزفلدسپات پورفیری، کوارتز دیوریت و دیگر دیوریت های نفوذی و آتشفشانی های آندزیتی همراه باکانی زایی طلا و مس در امتداد شمالی به سمت شمال شرق به طول ۲۵ کیلومترایجاد گردیده است. کانی زایی در چندین محل در طول این ساختارها شناخته شدهاست اما بیشتر فعالیت ها در انتهای شمالی کانسار nevera کامل گردیده است.
- پروژه feni
۵۰ درصدمالکیت این پروژه در اختیار شرکت طلای new guinea و ۵۰ درصد بقیه در اختیار شرکت vangold resources بودهو سرمایه گذاری در فوریه ۲۰۰۳ انجام شده است، vangoldresources سرمایه گذاری ۱۵۰۰۰۰۰ دلاری برای اکتشافاتانجام داد تا در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ حدود ۵۰ درصد سهام پروژه feni را بدست آورد، بعلاوه ۱ میلیوندلار را پیش از ۳۰ ژوئن ۲۰۰۶ برای بدست آوردن ۲۵ درصد سهام پروژه اختصاص داد.
از لحاظ زمین شناسی پروژه feni به معدن lihir شباهت دارد. پروژه feni در ای new ireland گینه نو در جنوب شرقی درامتداد طول معدن طلایlihir واقع شده است.
جزایرfeni شامل دو جزیره، ambitle و babase بود ه هر دو زمین شناسی مشابه داشته و شامل کانی زایی طلای پراکنده شناخته شده بوسیله حفاری های انجام شده، راسیون های مشابه و نفوذی آلکالنمشابه به جزایر lihir ( با ذخیره۴۲ میلیون انسی طلا) تعیین گردیده است.
تعدادی از گمانه های حفر شده دارای عیاری بین ۱ تا ۱۰ گرم درتن بوده اند که شامل ۱۱۴ متر با عیار ۱۲/۱ گرم در تن طلا و ۲/۰ درصد مس، ۹/۱۹ متربا ۱۳/۲ گرم درتن طلا، ۲۵/۱۵ متر باعیار ۵۶/۲ گرم درتن، ۱۶ متر با عیار ۳/۲ گرم در تن طلا، ۵۲ متر با ۶۵/۱ گرم در تن، ۱۰ متربا ۷/۵ گرم درتن طلا و ۳ متر با ۱۰ گرم در تن طلا می باشند.


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/09/post-219/
 • مطالب مشابه: شرکت طلای نیو گینا new guinea -
 • کلمات کلیدی: عیار ,درتن ,پروژه ,زایی ,کانی ,حفاری ,کانی زایی ,درتن طلا، ,عیار بالا ,سرمایه گذاری ,نفوذ کرده ,تعیین گردید نمونه ,طلای آبرفتی مقیاس ,ای eastern highlands
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

 شرکت طلای گلد فیلدز - gold fields

ذخایرgold fields نیاز به افزایش شفافیت، بیان بی مسائل واطلاعات ذخایر و منابع معدنی دارد. در حمایت از این قضیه گزارش سالیانه فوریه ۲۰۰۵، به تفضیل جزئیات و و تغییرات در هر ماده معدنی را بیان گردیده است...

fields یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ف ات قیمتی در دنیا به شمار می رود. این تشکیلات در سال ۱۹۹۸ با ادغام دارایی های ...
gold fields یکی از بزرگترین تولیدکنندگانف ات قیمتی در دنیا به شمار می رود. این تشکیلات در سال ۱۹۹۸ با ادغام داراییهای طلای goldfields آفریقای جنوبی و gencor limited ایجاد گردید و باعث رشد شرکت وهرچه قوی ترشدن آن شد. بهره برداری های آفریقای جنوبی نقش اصلی را در قوی تر شدن شرکتبازی می نماید.
محدوده طلای gold fields یکی از بزرگترین تولیدکنندگانطلا، با سرمایه گذاری با حداقل قیمت طلا می باشد.
 gold fields دارای ۲/۴ میلیون انس تولیدات قابل استناد در سال می باشد، ذخایر معدنی درحدود ۸/۶۴ میلیون انس ومنابع معدنی ۵/۱۷۴ میلیون انس طلا می باشد.
درحدود ۴۳۹۴۲ نفر همراه با پیمانکاران در این شرکت مشغول به کار هستند، همچنین لیست اولیه این شرکت در بازار سهام jse securities آفریقای جنوبی، بازار سهامنیویورک، بازار سهام لندن، euronext د اریس و در بور ل مانند بازار سهام سویس swx آورده شده است.
- نتایج اقتصادی
آ ین نتایج اقتصادی در مارس ۲۰۰۶ بدست آمد:
- درآمدخالص با افزایش ۸۴ درصدی به بیش از ۴۸۳ میلیون راند رسید و درادامه افزایشتولیدات بین المللی و افزایش قیمت طلا را در پی داشت.
- افزایش متوسط قیمت طلا به بیش از ۸درصد یعنی درحدود ۱۰۹۵۰۰ راند به ازای هر کیلوگرم و ۱۵ درصد به دلار یعنی ۵۵۵ دلار به ازای هر انس بود.
- تولیدات طلای قابل استناد به کمتر از ۲ درصد تا۱۰۲۳۰۰۰ انس، علارقم توسعه در تعطیلات کریسمس و هدایت همزمان آن رسید.
- کل ارزش نقدی با افزایش بیش از ۲ درصد، به ۷۳۳۷۸راند به ازای هر کیلوگرم _ ۳۷۲ دلار به ازای هر انس (۶۷۹۶۰راند به ازای هر کیلوگرم _ ۳۴۴ دلار به ازای هر انس _ محاسبه شده بر اساس پایه ی ان در گروه .(
- بدست آوردن معدن choco ۱۰ متعلق به شرکت bolivar در ونزوئلا در اول مارس ۲۰۰۶ .
- ۲۰ درصد سهام norilsk nickel در طول این فصل در اختیار شرکت gold fields قرارگرفت.
- ذخایر و منابع
ذخایرgold fields نیاز به افزایش شفافیت، بیان بی مسائل واطلاعات ذخایر و منابع معدنی دارد. در حمایت از این قضیه گزارش سالیانه فوریه ۲۰۰۵، به تفضیل جزئیات و و تغییرات در هر ماده معدنی را بیان گردیده است.
میزان تهی سازی ذخایر قابل استناد برای gold fields درحدود ۲/۲ میلیون انس برای ۶ماه منتهی به فوریه ۲۰۰۶ و ذخایر باقیمانده برای گروه درحدود ۵/۱ میلیون انساز سهام بین المللی تا سال ۲۰۰۹ بوده است.
 عایدات از تشکیلات گروه و شرکت gold fields بهمنظور پیگیری استراتژی رشد در منطقه بر پایه اکتشافات و توسعه آنهاادامه یافت. ذخایر مطمئن و متکی به پروژه های وسیع با قابلیت معدنکاری باکیفیت بالا بوده و در منطقه متمرکز شده است. و باعث گسترش پروژه های در ح وسعه شد که می توانند رشد ماکزیمم را داشته و باعث بازگشت سهام شوند.
gold fields فعالیت های توسعهای و اکتشافی را در منطقه تقویت کرده و ترقی داد، در صورتیکه در زمانمشابه افزایش تنوع جغرافیایی در این محل دیده می شود. فعالیت های اکتشافیزایشیgreenfields در سرتاس نج قاره جهان ادامه یافت.
- تغییرات کلیدی در ذخایر و منابع
- در ۳۱ دسامبر سال۲۰۰۵ میزان ذخایر ف ات قیمتی شامل طلا همراه مس ۳/۱۷۹ میلیون انس و ذخایر طلایو طلا- مس همراه ۳/۶۵ میلیون انس تخمین زده شده است.
- کل میزان منابع طلا( به استثنای پلاتینیوم و مس) ۹/۱۶۳ میلیون انس و ذخایر آن درحدود ۱/۶۳ میلیون انسبوده است
- منابع بهره برداریهای آفریقای جنوبی ۸/۱۳۱ میلیون انس و ذخایر آن ۱/۴۵ میلیون انس، و به ترتیب با عیار سر تهی شده ۵/۱ و۴/۱ میلیون انس شناسایی شده اند.
- بهره برداری های بینالمللی با مالکیت معدن ۱۰ choco در ونزوئلا و توسعه cerro corona در پرو از رشد پروژه های گذشتهسود آوریداشته است.
- بهره برداری های بینالمللی دارای منابعی در حدود ۷/۳۰ میلیونانس و ذخایر طلای ۱۸ میلیون انس و هر دو دارای نرخ تهی سازی خالص ۸/۰ میلیون انس بوده اند.
- کلیات بهره برداریها
بهره برداری های آفریقای جنوبی شامل معادن driefontein، kloof و beatrix می باشد.
بهره برداری های بین المللی شامل معادن غنا و استرالیا به علاوهپروژه های توسعه ای در پرو و فنلاند است.
۱/۷۱ درصد سهام شرکت gold fields غنا متعلق به شرکت gold fields و۹/۱۸ باقیماندهسهام متعلق به شرکت کانا iamgold بوده و در بازار بورس تورنتو ثبت شده است.
معادن غنا شامل معدن tarkwa به علاوه معدن damang بوده که شرکت آن را در ژانویه ۲۰۰۲ بدستآورد.
موقعیت معادن و پروژه های در حال توسعه متعلق به شرکت طلای gold fields برروی نقشه جهان
بهره برداری های استرالیا شامل بهره برداری های معدنی طلای st ives و agnew درغرب استرالیا بوده که شرکت در دسامبر ۲۰۰۱ آن را بدست آورد.
artic platinum partnership در فنلاند مالک کل پروژههای اکتشافی این منطقه به شمار می رود. مالک قبلی این پروژه outokumpu oyj فنلاندبوده است و قبلاً توانست ۴۹ درصد سهام را در سپتامبر ۲۰۰۳ بدستآوردند.
پروژهcerro corona در محدوده hualgayoc واقع در شمال معدن yanacocha درcajamarcadepartment شمال پرو واقع شده است. در دسامبر ۲۰۰۳، شرکتفرعی goldfields، شرکتسهامی goldfields corona طی توافق نامه ای ۷/۸۰ درصد سهام پروژهطلا- مس cerrocorona را از gubbins family را یداری نمود.
- معدن beatrix آفریقای جنوبی
این معدن در شهر virginia در استان free state آفریقای جنوبی واقع شده است.عمق معدن بین ۵۰۰ تا ۲۲۰۰ متری میباشد.
معدنکاری حاشیه ای هنوز هم در معدن استفاده می شود. تولیدات این معدنبیش از ۶۵۰,۰۰۰ انس طلا بوده است.
اکتشاف ریف beatrix (bxr)، در سطح ناپیوستگی که در زیرتشکیلات eldorado وجود دارد، انجام گرفته است.ناپیوستگی مشابهی بر روی ریف kalkoenkrans (kkr) در شفت ۴ beatrix ( معدن oryx سابق) وجود دارد که توسعه یافته است.
ریفbxr بوسیله توالی از رسوبات karoo با سن پرموتریاس در مرز جنوبی معدن قطع و جابجاشده است. کنگلومرا با ضخامت بین ۳۰ تا ۳۰۰ سانتیمتر به صورت کانالی درون توده مذکور قرارگرفته است.
تصور میشود که ساختارهای بزرگ معدن دارای سه بعد امواج لرزه ای وتعداد زیادیگمانه های زیرزمینی باشند که در ساختارهای تعیین شده حفاری میشوند. از لحاظساختاری شفت ۴ نسبتاً پیچیده است. ساختارهای چین خورده با شیب به سمتشمال به صورت تاقدیسی همراه با حاشیه غربی حوضه witwatersrand هستند. و با گسل تراستی که دارای شیب به سمت غرب میباشدکامل میشود. در شرق چین خوردگی ها، شیب ریف به سمت شرق میباشد. شیب شمالیدسته گسل های نرمال قابل جابجایی به سمت پایین در قسمت مسطح ریف میباشد.
از روی مدل های ت معدن طلای beatrix، ذخیره آن ۲۲ میلیون انس حدس زده شد.
در ادامه گسترش شفت ۳ و بازشدن توده معدنی aandenk باعث تأیید رخساره ریفی و عیار آن گردید.
- معدن driefontein آفریقای جنوبی
این معدن در محدوده طلادار west wits line آفریقای جنوبی و درحدود ۶۰کیلومتری جنوب غرب ژوهانسبورگ واقع شده است. شرکت driefontein consolidated درسال ۱۹۸۱ باادغام معادن westdriefontein و east driefontein ایجاد شد. در ژانویه سال۱۹۹۸ شرکت goldfields مدیریت شرکت را برای بهره برداری پذیرفت و تا ماه میسال ۱۹۹۹ کلاً مالکیت شرکت را برعهده گرفت. این معدن از سال ۱۹۴۵ بیش از۱۰۰ میلیون انس طلا تولید کرده است.
محدوده طلادار این معدن قسمتی از حوضه witwatersrand میباشد. کانی زایی طلا در اعماقبین ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ متری سطح زمین اتفاق افتاده استو درون دو توده ماده معدنی carbon leader reef (clr) و ventersdorp contact reef یا (vcr) میزبان میباشند. سومین توده معدنی middelvlei reef (mr) است که کوچکترین ذخیرهماده معدنی اینمنطقه به شمارمیرود.clr شامل رخساره های متفاوت از رگه های باریک کربن تانوارهای کنگلومرای متعدد میباشد. رگه های عیار بالا در پایه central rand group واقع شده اند و در driefontein دارایشیب ۲۵ درجه میباشند.
در اواسط سال ۲۰۰۴ ذخیره driefontein درحدود ۳/۱۰۱ میلیون تن با عیار ۳/۷ گرم درتن طلا معادل ۶/۲۳ میلیون انس طلا بودهاست، علاوه براین ذخایر اضافی این معدن ۹/۱۲۴ میلیون تن با عیار ۳/۱۱ گرمدرتن طلا معادل ۴/۴۵ میلیون انس طلا بوده است. driefontein یکی از معادن زیرزمینی آفریقای جنوبیبه شمار میرود و به همین دلیل شانس افزایش مکانیزه معدن در آن کمتراست. این معدن شامل ۸ تونل قائم است که بوسیله vcr و clr قابل دستی هستند.
هم اکنون در این معدن از دو روش معدنکاری longwall و scattered استفاده میشود. طرح بندی اولیهشامل ستون هایی با ۴۰ متر پهنا و ۱۴۰ متر طولبوده است، بعد از انجام معدنکاری ثانویه است اج ۵/۸۷ % طرح انجام پذیرفته بود.
- معدن kloof آفریقای جنوبی
این معدن تقریباً در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی ژوهانسبورگ و ۲۰ کیلومتری carletonville درحاشیه استانهای hauteng و northwesdt واقعشده است. این معدن در منطقه ای طلادار که به سه بخش kloof، libanon و leeudoorn تقسیم شده قرار گرفته است.
معدنkloof در محدوده طلادار west wits با سن آرکئن درمنطقه ای بین گسل witpoortjie باشیبی به سمت شرق و گسل bank به سمت غرب واقع شده است. سنگ مادراین معدن شامل ۶ کیلومتراز سنگ های رسوبی، رسی و ماسه سنگی درون کراتون kaapvaal است.کانی زایی طلا درون دانه های کوارتز ریف های کنگلومرایی دیده میشود. معدن kloof بیشترینعیار طلا در معادن آفریقای جنوبی را دارد.
تا اواسط ۲۰۰۴، ذخیره این معدن ۹۳ میلیون تن با عیار ۱/۹ گرم درتن طلا که برابر ۳/۲۷ میلیون انس طلا وهمچنین ذخیره ای شامل ۳/۱۹۴ میلیونتن طلا با عیار ۶/۱۳ گرم درتن که برابر ۶/۸۴ میلیون انس خواهد شد.
 ذخیره معدن kloof در عمق ۲۵۰۰ تا ۳۷۰۰ متری واقع شده و تولیداز بخش هایریفی (kr)، libanon(lr) و main (mr) انجام می گیرد. در این سه حوضه عملیاتی۵ تونل قائم زده شده است.
ذخیره معدن به دو قسمت vcr و kr تقسیم میشود که ذخیره ت آن ۱/۴۴ میلیونتن با عیار ۹/۱۳ گرم درتن طلا پیش بینی شده است. زمان بندیهای انجام شده برایمعدنکاری تا سال ۲۰۲۱ کاربرد دارد و متوسط تولیدات این معدن ۱۷۰,۰۰۰ تندر ماه میباشد.
تولیدات این معدن تا ژوئن سال ۲۰۰۴ به ۹۸/۴ میلیون تن کانسنگو تولید طلا به ۰۴/۱ میلیون انس به ارزش ۳۴۱ دلار برای هر انس خواهدرسید. که این مبلغ بسیار بیشتر از ارزش سال پیش که ۲۱۵ دلار برای هر انسبوده است میباشد، که با ارزش گذاری مجدد تولیدات ارزش آنها در مقابل دلارافزایش یافت. مقدار کانسنگ فرآوری شده از سال ۲۰۰۰ درحدود ۹/۳ میلیونتن بوده است. مقدار عیار طلا در سال ۱۹۹۹-۲۰۰۰، ۱۱ گرم در تن بوده، اینمقدار درسال ۰۳-۲۰۰۲ به حدود ۷ گرم درتن رسید و در سال ۲۰۰۳-۰۴ به ۵/۶گرم درتن کاهش یافت.
- کلیات بهره برداریهای بین المللی
بهره برداری های بین المللی مجموعاً دارای تولید طلای درحدود ۶۶/۱میلیون انس، با افزایش ۴ درصدی نسبت به فوریه ۲۰۰۴ بوده اند.
کل ارزش نقدی برای بهره برداری های بین المللی ۲۷۳دلار به ازای هر انس، ۹ درصد بیش از سال گذشته، منع کننده قمیت بالا در damang و st ives بوده است.
شرکت قصد دارد تا سال ۲۰۰۹ بهره برداری های بین المللی خود را به ۵/۱میلیون انس برساند و پیش از این درحدود ۳۰۰۰۰۰ انس در گسترش پروژه هایتوسعه ای تولید نموده است.
سود عملیاتی بهره برداری های بین المللی در سال درحدود ۲۵۰ میلیوندلار تعیین گردید، و تقریباً شامل ۶۸ درصد کل سود عملیاتی gold fields می باشد. کل هزینه افزایشسرمایه شرکت با افزایش ۴۰ درصدی به ۲۲۲ میلیون دلار به منظور توسعهپروژه در st ives و tarkwa رسیدو با سرمایه گذاریدر معادن جدید استرالیا و ساختار لیچینگ جدید tarkwa انجام پذیرفت.
- معدن tarkwa غنا
این معدن در ۳۰۰ کیلومتری غرب accra قرار گرفته است و ترکیبی از معادن روباز وکارخانه های لیچینگnorth و south می باشد. مالک این معدن شرکت معدنی state gold mines corp می باشد.
کنگلومراهای توالی tarkwaian روی کمربند ashanti جنوبیواقع شدهاند. سنگ های سیستمtarkwaian شامل گروه kawere، banket series، فیلیت tarkwa و ماسه سنگ huni است. بیشتر این سنگ ها همانند ماسه سنگ هایموجود درسطح زمین معادل هوازده کوارتزیت های سنگ مادر می باشند.
در این منطقه ۳ نوع کانسار طلای اصلی وجود دارد: پلاسر ورسوبات رودخانه ای، پلاسرهای قدیمی فاقد سولفید یا کانسار، کانسارا یده شده.
کانسارهای آبرفتی در انشعابات رودخانه ها همراه با نهشتههای طلاخیز جایی که تنها سنگ بستر به آرامی تغییر شکل داده اند، تشکیل شدهو بوسیله گرانیت dixcove بهخصوص در سنگ هایbiriminan نفوذ می نماید.
کانسار پلاسری قدیمی فاقد سولفید به طور عمده در سنگ های سخت ایجادمی شود.عمدتاً این کانسار همراه با کنگلومرای banket تشکیلات tarkwa است.
در این معدن میزان منابع اندازه گیری شده و احتمالی ( و ذخایر)۱۹۴۰۰۰ انس از ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ تعیین گردید.
در معدن tarkwa ذخایر قطعی و احتمالی در طول یک دوره ی اله ۳/۱ میلیون انس معادل ۲۵۰۰۰۰ انس (۹ درصد) کاهش یافت. میزان ارزشذخایر معدن طلای tarkwa ۳۵۰ دلار برای هر انس در ۳۰ ژوئن۲۰۰۴ و ۳۷۵ دلار برای هر انس در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ تعیین گردید.
- معدن damang غنا
معدن طلای damang در ۲۵ کیلومتری شمال شرق tarkwa واقعشده است، این معدن در سال ۱۹۹۷ شروع به فعالیت نمود. ماده معدنی معدن طلای damang نهشتههای رگه ای کوارتز هیدروترمال است.
آنومالیbonsa در طول یال شرقی تاقدیس damang و دارای توسعه یافتگی ۱۰ کیلومتریدر جنوب توالی kwesie-limabanket است. بیشتر این ناحیه درون bonsa river forest reserve قرارگرفته است. در معدنdamang میزان منابع قطعی و ممکن (همراه با ذخایر) درحدود ۷۷۰۰۰ انستخمین زدهشد.
میزان منابع معدنی معدن damang در حال حاضر ۸/۱ میلیون انس است که ۱/۷۱درصد آن متعلق به شرکت gold fields می باشد.
 تست متالوژی بر روی ۱۱ گمانه اکتشافی درمنطقهkwesie-lima نشان داد که در این معدن نیز کنگلومرایمشابه با tarkwa دیدهشده، گرچه میزان فرسایش آن کمی کمتر از آن کانسنگ می باشد. متوسطتخلخل این کانسار ۱۹/۰ درصد است و میزان بازیافت بااستفاده از دکنندههای ریزتر افزایش می یابد.
در فوریه ۲۰۰۵، میزان کانسگ معدنکاری شده و باطله ها درمجموع ۵/۱۱میلیون تن و میزان کانسنگ معامله شده ۲/۵ میلیون تن بوده است.
تولیدات طلا در این معدن ۲۴۸۰۰۰ انس است که این تولیدات در فوریه۲۰۰۴، درحدود ۳۰۸۰۰۰ انس در اوا سال تعیین شد.
- معدن st ives استرالیا
برنامه ریزی معدن روباز در طول نیمه سال در ادامه فعالیتهای معدن mars اصلاحگردید، گسترش ناحیه کشف شده جدید agamemnon در نیمه دوم سال انجام پذیرفت.حجم کانسنگ معدن درحدود ۷/۳ میلیونتن با عیار ۸/۱ گرم درتن ۲۷ درصد طرح بعدی، انعکاس دهنده مدل کانسنگ و منبع کنترل عیار، باعثایجاد زمین شناسی پیچیده نسبت به منابع قابل فهم قبلی بوده است. گرچه قیمت به ازای هر تنکانسنگ معدنکاری شده، به طور قابل توجهی بالاتر از طرح برنامه ریزی شده،به علت عیار بالاتر بوده است.
کارخانه جدید lefroy در فوریه ۲۰۰۵ به طور موفقیت آمیزی با بودجه۱۲۵ میلیون دلار استرالیا شروع به کار نمود.بازدهی تولیدات زیرزمینی از ۱۳/۲میلیون تن درحدود ۳۵۱۰۰۰ انس داشته است.بازدهی تولیدات روباز معدن از ۷۴/۳میلیون تن درحدود ۱۷۶۰۰۰ انس بوده است.
کل تولیدات طلای st ives، ۵۲۷۰۰۰ انس، ۳ درصد پایین تر از فوریه سال ۲۰۰۴ به علتمعدنکاری روبازکانسنگ عیار پایین چیزی پایین تر از طرح برنامه ریزی شده گردید. کل ارزشنقدی با افزایش در فوریه ۲۰۰۴ با ۷ درصد به ۴۴۷ دلار استرالیا به ازای هرانس رسید. انعکاسات اولیه ترکیب معدنکاری روباز فقیر، تولید زیرزمینی پایین و به درجاتکمتر، ارزش فرآوری بالا همراه با رمپ آسیاب قدیمی و بهره برداری های اولیهدر کارخانه lefroy جدیدانجام شده است. ترکیباین دو عامل باعث افزایش سود بهره برداری ها به بیش از ۶۰ میلیون دلاراسترالیا و کاهش ۱۲ درصدی در فوریه ۲۰۰۴ گردیده بودند.
- معدن agnew استرالیا
در طول دوره تجدید نظر، agnew دارایرشد دوره طولانی تر در بهره برداری ها بوده است. agnew تولیدات طلای خود را با ۵ درصد افزایش به۲۱۲۵۰۰ انس، با ارزش نقدی ۳۱۰ دلار استرالیا به ازای هر انس در مقایسه با۳۱۷ دلار استرالیا برای هر انس در فوریه ۲۰۰۴ رساند. در نتیجه، معدن سهم سودبهره برداری شرکت ۵۳ میلیون دلار استرالیا بوده است. پس از دو سال چالش درفوریه ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ و زمان بازگشت، سود سالیانه شرکت با راه اندازی دو معدن مهم، songvangو mainlode افزایش نشان داد.
سود بالای شرکت از فعالیت های معدن زیرزمینی kim که دارای تولیدی بیش از ۵۰ درصد بالاتراز مقدار پیش بینی شده بوده است، بدست آمده است. زون کانسنگی دارای ضخامتبیشتری از مقدار برنامه ریزی شده بوده و به خوبی در ادامه توسعه پروژهاست اج گردید. همچنین main lode درون waroonga complex قرار گرفته و تولیدات خود را ازفوریه ۲۰۰۵ و تولید ۷۰۰۰ انس طلا آغاز نمود.
 تولیدات طلا در فوریه ۲۰۰۶ با افزایش ۸درصدی باعث افزایش در میزان قیمت کل طلا گردید. افزایش تولیدات در نتیجه حجمکانسنگ بزرگتر از معدن زیرزمینی main lode و معدن روباز songvang بودهاست. افزایش کل ارزش نقدی به علت قسمت عمده کانسنگ تولیدی از معدن زیرزمینی main lode ومعدن روباز songvangبه جای معدن زیرزمینی kim بوده است.
هزینه افزایش سرمایه در agnew به ۲۲ میلیون دلار کاهش خواهد یافت، که درنتیجه تخلیه songvangدر فوریه ۲۰۰۵ بودهاست. توسعه معدن زیرزمینی kim و main lodes، ۱۴ میلیون دلار استرالیا محاسبه گردید.فعالیت های اکتشافی با ۵/۷ میلیون دلار استرالیا بر روی ذخایر و منابع منطقه greenfields متمرکزشده است.
اکتشافات جهانی
- پروژهcommittee bay کانادا
این پروژه در ای nunavutواقع شده است و تا کنون ذخیره طلایی بیش از۳۰ میلیون انس در پنج کمربند کانی زایی آن تعیین شده است.
meadowbank و meliadine دو کانسار مسدود شده بوسیله committee bayمی باشند و دارای ذخایری بیش از ۳ میلیون انس با عیار ۵ گرم درتن وبیش از ۴ میلیون انس با عیار ۵/۵ گرم درتن می باشند. محدوده این مادهمعدنی ۶۴۷۵۰۰ تار است. کارهای اصلی در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ شامل جزئیاتبررسی های ژئوفیزیک زمینی و هوایی، با تعریف و حفاری تعیین شده می باشند.
 ۷ هدف معدنی شامل مجموعاً ۸۲۶۶ متر در ۶۲ حفاری الماسه انجام پذیرفت. بیشترحفاری ها در ناحیهthree bluffs متمرکز شده بود و در آن میزان ذخایر احتمالی ۱/۵میلیون تن با عیار ۴ گرمدرتن درحدود ۶۵۷۰۰۰ انس طلا ( با عیار آستانه ۱ گرم درتن) در ۴۹ حفاریبسته تعیین گردیدند. بیش از ۸۵ درصد ذخایر در ۱۲۰ متری سطح زمین قرارگرفته اند و کانی زایی طلای عیار بالا بیش از ۱۰ گرم درتن تعیین گردیدهاست.
- پروژه meliadine کانادا
پروژهmeliadine در ۱۵ کیلومتری منطقه جزر و مدی hudson bay در nunavut territory کانادا واقع شدهاست. تا کنون میزان ذخایر معدن به بیش از ۵/۴ میلیون انس با عیار ۵/۵ گرمدرتن در ۴ کانسار اصلی رسیده است.
کانی زایی طلای پروتروزوئیک درون کمربند سبز rankin inlet آرکئن درون تشکیلات آهن نواری غنی از مگنتیت محدود شده اند. سنگمیزبان کانسارtiriganiaq عمدتاً گری وک و توالی کم ایین آتشفشانی مافیکبوسیله lowerfault انجام شده اند. کانسار discovery وnorthwolf میزبان توالی مشابه بوده اند، از آنجایی که fzone، wolf south و pump درون آتشفشانی مافیک قرار گرفته و همراه باتشکیلات آهن چرتیمی باشند.
- پروژه nevada alliance ای متحده امریکا
مالکیت ۷/۹ درصدسهام این پروژه در اختیار شرکت cmq resources می باشد. محدوده معدنیاین پروژه ۲۳۰۰۰ جریب است و در دره crescent، نوادا واقع شده است. بودجه اکتشافی این پروژه ۵ میلیون دلار هزینه شدهاست. 
پروژهnevada alliance در مراحل اولیه حفاری و توسعه اکتشافی قرار گرفتهاست. کانسنگ اینمعدن دارای میزبان رسوبی و کانسار اپی ترمال طلا- نقره و پورفیری مس- طلا میباشد.
- پروژه western dominicanrepublic alliance
در سال ۲۰۰۳ شرکتهای gold fields و minmet plc سرمایهگذاری مشترکی بر روی اکتشافات در قسمت غربی جمهوری دومینیکن برایکانسار اپی ترمال طلا- نقره و سیستم پورفیری طلا- مس انجام دادند.
فعالیت های اکتشافی gold fields – goldquest alliance درمحدوده بزرگی در نیمه غربی این کشور انجام پذیرفت. در این منطقه، فعالیتهای اکتشافی سیستم کانی زایی پورفیری و اپی ترمال روی تشکیلات tireo کرتاسهمتمرکز شده است. کارهای صحرایی اولیه شامل شناسایی نمونه های آبراهه ای وآنومالی های بعد آن می باشد.
بسیاری از نتایج امید بخش معدنی به پروژه cerro dorado جاییکه نمونه ها از بولدر جایگزین پیریت سیلیکاته شده است و دارای عیار ۴۹۱گرم درتن طلا ( ۲/۱۵ انس به ازای هر تن) و ۹۶/۷ درصد مس می باشد. بیشترینعیار نمونه گیری ۹۵/۱۶ گرم درتن طلا در محدوده ۵/۱ متری می باشد.
- پروژه el callao ونزوئلا
این پروژه حاصل سرمایه گذاری مشترک بوسیله شرکت های gold fields و bolivar میباشد و اکتشافات در کمربند شیست سبز توسعه یافته است.
محدوده elcallao در ای bolivar در جنوب شرق ونزوئلا، تقریباً در ۳ ساعتی از بزرگراهای puertoordaz و یک ساعتی از کاراکاس به صورت هوایی قرار گرفتهاست. شهر elcallao دارای جمعیتی درحدود ۱۰۰۰۰ نفر با سابقه طولانی درزمینه معدنکاری طلا می باشد. تولیدات و ذخایر طلا این پروژه درحدود ۱۴ میلیونانس با عیار ۲/۶ گرم درتن تخمین زده شده است. در این محدوده سه معدنبهره برداری شاملcolombia (cvg-minerven)، mina union– sosa mendez (shandong) و la tomi (crystallex) بودهاند. شرکت های معدنی طلای bolivar و hecla به ترتیب بر روی توسعه کانسارهای choco ۱۰ و isidora فعالیت د.
- پروژه puquio jv پرو
در پروژه puquio jv در مراحل اولیه اکتشافی بین شرکت های gold fields و buenaventura سرمایهگذاری مشترکیانجام شده که این پروژه در حوزه ayacucho در جنوب پرو واقع شده است.تحت ضوابط jv شرکت gold fields درحدود۴۰ درصد سهام مسلمbvn را در محدوده jv با هزینه ۲ میلیون دلار در طول دورهاکتشافی ۴ ساله به دست خواهد آورد.
حداقل هزینه سالیانه برای دو سال ۲۰۰۰۰۰ دلار تعیینگردید. goldfields بهره برداری های اولیه را برای تقسیم بندی کانسارهای میزان سنگ های آتشفشانی ترشیری ا یده سولفید بالا به انجام رساند.پروژه puquiojv مساحتی درحدود ۲۹۰۰۰ کیلومتر مربع aoi شامل تعدادی از کانسارهای زون راسیونآرژیلیتی را شامل می شود.
کانی زایی طلا درون زون ا یده، راسیون آرژیلیتی پیشرفتهانجام شده و دارای ضخامت ۲۰ تا ۴۰ متر افق آندزیتی می باشد. بنابراین سطح کاربرای چهار هدف درون محدوده تعریف شده است. علاوه بر جزئیات در فصلاول ۲۰۰۵ حدود ۲۵۰۰ متر حفاری الماسه برای ابتدای آپریل برنامه ریزیگردید.
- پروژه cerro corona پرو
پروژهcerro corona یک پروژه اولیه کانسار طلا- مس در حوزه cajamarca درشمال پرو واقع شده است. این کانسار در منطقه معدنی hualgayoc در ۳۵ کیلومتری شمال غرب معدنطلایyanacocha قرار گرفته و در عرض ۱۰ سال از آغاز پروژه چندینمطالعه امکان سنجیروی آن انجام گرفته است.
طرح کنونی معدن دارای ذخیره ای درحدود ۹۰ میلیون تن با عیار ۹۸/۰ گرم درتن طلا و ۵۲/۰ درصدمس، با توجه به نسبت عمر معدن ۸/۰ سال است، عمر معدن درحدود ۱۴ سال باسرعت معنکاری ۲/۶ میلیون تن در سال تخمین زده شد.
کانسار طلا- مس cerro corona با سن اوا ترشیریمیزبان دیوریت پورفیری جایگزین شده درون آ های کرتاسه هستند. نفوذیها در منطقه ای با وسعت ۸۰۰ در ۱۰۰۰ متر با امتداد شمالی- جنوبی رخنموندارند. کانی زایی طلا- مس به صورت اولیه میزبان رگه های صفحه ای و استوکورک های کوارتز- پیریت- کالکوپیریت ± بورنیت می باشد. کانی زایی همراهبا راسیون آرژیلیتی و کوارتز- سریسیت- پیریت می باشد.
- پروژه altiplano د رو و شیلی
پروژهaltiplano یک برنامه اکتشافی با هزینه کم بوده و بر رویپروژه های ا یده سولفید بالا تعیین و کشف شده و در سنگ هایآتشفشانی ترشیری در ناحیه andean متمرکز شده است. شرکت gold fields تمام فعالیت های شناسایی را در منطقه andean جنوبپرو و شمال شیلی از سال ۲۰۰۲ هدایت نموده است.
سیستم سولفید بالا بوسیله سیستم راسیون پیشرفته درسنگ های آتشفشانی ترشیری محدوده شده به ناپیوستگی بوسیله سنگ های بسترمشخص شده است.
شناساییaltiplano از کانسارهای اپی ترمال جدید سولفید بالا وسولفید پایین که ایجاد کننده puquio jv با buenaventura در پرو بوده و مجوز بهره برداری جدید در puno، پرو (پروژه chucapaca) و شمال شیلی ( پروژه chantacollo) انجامشده است.
- معدن essakane بورکینافاسو
ماده معدنی طلای essakane در بورکینافاسو در ۳۰۰ کیلومتریشمال پایتخت این کشور، ouagadougou در غرب آفریقا واقع شده است.شرکت معدنی goldfields به صورت فرعی ۵۰ درصد essakane jv را در ژوئن ۲۰۰۵ با دستی بههزینه اکتشافی ۸ میلیون دلار بدست آورد.
این شرکت ۲۱ میلیون دلار هزینه اضافی برای تکمیل مطالعات امکان سنجی وادامه فعالیت های اکتشافی در essakane در نظر گرفت. gold fields حق افزایش سهام به ۶۰ درصد رادر پروژه با تکمیل مطالعات امکان سنجی طبق برنامه ج زمانی دراواسط ۲۰۰۷ بدست آورد. از ژانویه ۲۰۰۶، شرکت gold fields مدیریت تمام پروژه essakane وبرنامه اکتشافیرا از شریک خود orezoneresources inc طی توافق نامه ای ب نمود.
زون اصلی essakane یا emz میزبان سنگ های دگرگونی- رسوبی ره شده و رگه ای birimian درشمالغرب تاقدیس است و در زیر رسوبات آبراهه ای و لاتریتی پوشیده شده اند و طلابا رگه های کوارتز- کربناته ها همراه هستند.
مطالعات امکان سنجی gold fields در دسامبر ۲۰۰۵ کامل گردید وقابلیت سوددهیمعدن ثابت شد. rsgglobal jorc میزان ذخایر emz را در دو گروه با عیار آستانه ۵/۰ گرم درتن و ۱گرم در تن تعیین نمود.pfs نشان داد که کاربرد عیار آستانه ۱ گرم درتن برای این پروژهمناسب به نظر می رسد.
- پروژه mansounia گینه
۷۸ درصدپروژهmansounia در اختیار شرکت afminex australian junior، ۱۵ درصد این سهام در اختیار ت گینه و۷ درصد باقیمانده به دست guinean vendor می باشد.
پروانه اکتشافی mansounia بلافاصله در جنوب معدن keneiro در kouroussa در حوزه siguri واقع در شمال شرقی گینه قرار گرفته است.حوزه siguri دارای وسعت۹۰۰۰۰ کیلومتر مربع ( بیش از ۴۵۰۰۰ کیلومتر مربع آن در گینه واقع شده است) ویکی از کانسارهای ماده معدنی با سن birimian ( اوا پروتروزوئیک) باتوالی از سنگ های آتشفشانی رسوبی در غرب آفریقا به شمار می رود.
کانسارهای طلای با اهمیت در حوزه siguri شامل بهره برداری های شرکت anglogold ashanti درمعدن siguri بامیزان کل ذخایر ۵۵ میلیون تن با عیار ۲/۱ گرم درتن در مجموع ۱/۲ میلیون انسبوده است. علاوه براین، در پروژه lero متعلق به شرکت guinor پس از انجام مطالعات امکان سنجی ذخیره ایدرحدود ۵/۴۰ میلیونتن با عیار ۷/۱ گرم درتن برای ۲۸/۲ میلیون انس تعیین گردید.
- پروژه kuranti غنا
پروژهkuranti شامل ۴ پروانه اکتشافی تقریباً در ۲۰ کیلومتریغرب و شمال بهره برداری های gold fields در damang و tarkwa می باشد. در ادامه فعالیت های اکتشافی وبررسی داده هایاکتشافی موجود که بوسیله شرکت gold fields در غنا انجام گردید، تشکیلات tarkwaian banket درقسمت مرکزی حوزه tarkwa واقعشده اند، تقریباًدر ۲۰ کیلومتری غربdamang تأیید شده است.
بررسی های اولیه وجود طلای با ارزش را در واحدهای کنگلومرای tarkwa، در کانسارهای قدیمی نشان میدهد. در نتیجه هدف مناسبی برای بررسی های بیشتر درون بهره برداری های gold fields غنادیده می شود. بنابراین تهیه نقشه های زمین شناسی برای تعیین ساختارها آغاز گردید وموقعیت تشکیلات banket دراین ماده معدنی تعیین گردید. نمونه های آنومالی ژئوشیمیایی وحفاری ها در طول استراتژی هدف برای تعیین حفاری ها روی مقطع آنومالی انجامشد و می تواند بوسیله ترانشه ها آزمایش شود. انتخاب حفاری های الماسهبر روی بهترین تغییرات آنومالی برای تأیید استراتژی حفاری، در واحدهایتعیین شده کنگلومرایی حاوی توده های طلا انجام شده و توزیع و ضخامت اقتصادیبا دوام را تعیین نموده است.
- پروژه kisenge جمهو وکراتیک گو
پروژهkisenge در ای katanga در جنوب گو و تقریباً در ۶۸۰ کیلومتریغرب شهرlubumbashi قرار گرفته است.
محدوده معدنی kisenge به شرکت طلای gold fields تعلق دارد. این ماده معدنی شامل کانسارهاو دارای مقدار پایین طلا در کمربند طلا با امتداد شرقی- غربی در طول ۱۲۰کیلومتر بوده و همزمان با آن گرینستون های پالئوپتروزوئیک بوسیله گرانیتهای سین تکتونیک درون آنها نفوذ کرده اند، و آنها را پوشانده اند و به طورساختاری درون پی سنگ گرانیتی گنایسی آرکئن قرار گرفته اند. گرینستون ها شامل سنگ های آذرین دگرگونی،ولکانوکلاستیک، رسوبی، سنگ های برشی و سنگ های ره قرار گرفته درسریسیت و شیستهای آمفیبوله بوده و لیتولوژی امیدبخش، ساختارها و محیط ره مناسبیرا برای طلا فراهم می نماید.
تراست ها با شیب جنوبی در بررسی های ژئوفیزیک هوایی از نقشه برداریصحرایی تهیه گردیده اند. این تراست ها اغلب همراه با سریسیت های توسعهیافته و راسیون آلبیتی و استوک ورک های کوارتز اسموک حاوی طلا می باشد.طلای آبرفتی به طور وسیعی بوسیله جریانهای رودخانه ها به درون luishi river ایجادشده اند.
- پروژه telikan گینه
پروژهtelikan در شرق گینه واقع شده است. شرکت gold fields فعالیتهای اضافی در ناحیه همراه با jv در afminex بر روی ماده معدنی mansounia در ۷۵ کیلومتری جنوب انجام دادهاست. نتایجاولیه درmansounia پتانسیل محلی و پتانسیل سیستم کانی زایی با سنگ میزبانبا اهمیت birimianرا نشان می دهد. وسعت حوزه siguri بیش از ۹۰۰۰۰ کیلومتر مربع ( بیش از ۴۵۰۰۰کیلومتر در گینه واقع شده است) و یکی از کانسارهای مهم با سن birimian ( اوا پروتروزوئیک) توالی آتشفشانی رسوبی در غرب آفریقا می باشد.
 کانسارهای طلای مهم در حوزه siguri گینهشامل: معدن siguri به داری شده بوسیله شرکت anglogoldashanti، پروژه lero مربوط به شرکت guinor، معدن keniero مربوط به شرکت semafo و پروژه kouroussa متعلق به شرکت c idygold بوده است. بررسی های ژئوفیزیک هوایی آنومالی مناسب با سیستم گسلهجهت ی شده را به عنوان یکی از مهمترین جریان های کانی زایی متمرکز شدهمعرفی می نماید. کانی زایی طلا در این منطقه به صورت پراکنده، استوک ورکی، رگه ای وآبراهه ای تعیین گردیده است. کارهای صحرایی در اوایل مارس ۲۰۰۵ شامل نقشهبرداری، زمین شناسی اولیه، نقشه پوش سنگ اولیه و ژئوشیمی خاک بوده است.
پروژه heishan jv چین
در اوایل سال ۲۰۰۳ شرکت gold fields استرالیا(iom) و gold fields چین (bvi) به صورت ۵۰:۵۰ سرمایه گذاری مشترکیبا شرکت استرالیاییsino gold به انجام رساندند.
این شرکت، یک شرکت سرمایه گذاری مشترک با نام shandong sino gold fieldsludi ایجاد نمود که با قوانین و مقررات سرمایه گذاری مستقیمخارجی sinoforeign متعلق به چین سرمایه گذاری شده است.
برنامه اکتشافی در منطقه heishan در ۴ کیلومتری امتداد شمال شرقیکانسار taishangنوع راسیون jiaojia میزبان ساختار گسلی potouqing است.زون هدف دارای طول ۳/۲ کیلومتر، ضخامت ۲۰ تا ۱۴۰ متر، امتداد ۷۵ درجه شمال شرقی و شیب ۳۰ تا ۵۰ بهسمت جنوب شرق می باشد.
 کارهای قبلی بوسیله potouqing قطعشده، کانی زایی عیار پایین در سطح ترانشه و ۲ حفاری الماسه انجام شده است. نتایجاولیه از بررسی هایgradient array ip با سرمایه گذاری در heishan نشان می دهد که ip با قابلیت شارج در منطقه ای بهوسعت۱۰۰۰m x ۴۰۰m دارای عمق ۴۰۰ تا ۵۰۰ متری در طولگسل potouqing باشیب به سمت پایین بدست آمده است. نتایج مغناطیس زمینی و مقاومت ویژه زمین شناسیمنطقه را تأیید نمود.
پروژه shandong چین
در اوایل ۲۰۰۳ شرکت gold fields استرالیا و چین سرمایه گذاریمشترکی به صورت ۵۰:۵۰ با شرکت sino gold انجام دادند. سرمایه گذاریمشترک از اکتشافات در شهر qingdao در ای shandong صورت گرفت و هدف فعالیت هایاکتشافی و توسعه فعالیت های تجاری در ناحیه طلاخیز jiaodong بوده است و دارای بالاترین طلا در ناحیهمی باشد. تا کنون میزان مخارج روزانه اکتشافات در این محدوده یک میلیوندلار استرالیا تعیین شده است.
همکاری این دو شرکت دو پروژه فعال را بدست می دهد، hesihanludi jv با فعالیت shandong bgmr و sandi jv با گروه اکتشافی shandong mmi بودهاست. هر دو شرکت heishan و sandi jv به تأییدرسیدند و فعالیت های اکتشافی آن آغاز گردید.
مدل اکتشافی دارای سن کرتاسه و گرانیت میزبان ساختارهای کنترل شده ره و کانسارهای طلای رگه ای بوده است.
پروژه sandi jv چین
در اوایل ۲۰۰۳ شرکت gold fields از طریق شرکت های فرعی gold fields استرالیاو gold fields چین، سرمایهگذاری مشترک ۵۰:۵۰ با شرکت sino gold limited استرالیا انجام داد.
شرکتsino gold fields با صرف هزینه اکتشافی ۱۹۵۰۰۲۴ دلار کهدرحدود ۳۶۶۹۶۴ دلار آنبرای دو سال فعالیت در jv با دریافت املاک اکتشافی sandi بدستآمده است.
پروانه تجاری jv از ت shandong در ژوئن ۲۰۰۵ بدست آمد.برنامه اکتشافی اولیه در sandi بر روی جمع آوری اطلاعات ژئوفیزیکی که محدودهای به وسعت ۵۷ کیلومتر مربع را شامل می شود، انجام پذیرفت. این فعالیتها با جمع آوری اطلاعات از داده های مغناطیس زمینی در منطقه ای به مساحت۵۰x۲۰ متری با صرف هزینه ۱۰۰۰۰۰ دلاری انجام شد. سنگهای بستر متعلق به رسوبات گروه jingshan مربوط به اوایل پروتروزوئیکهستند و میزبان کانسار dazhuangzi با ذخیره یک میلیون انسی در ۵کیلومتری شمال شرق پروژه sandi واقع می باشد.
 پروژه fujian zijin jv چین
در آگوست ۲۰۰۴ شرکت gold fields بوسیله شرکت های فرعی gold fields fujian، شرکت gold fields رابه عنوان شرکت جدید با مالکیت fujian zijin investment co تنهامعدن بزرگطلای چینzijinshan معرفی نموده است. سرمایه گذاری با هدف اکتشاف کانساراپیترمال مشابه طلا- مس، در قسمت های باقیمانده ای fujian انجام شد اما مجوز دو شرکت برای راهاندازی دیگر مناطق در چین بوده است. ۶۰ درصد سهام این پروژه به شرکت gold fields fujian و۴۰ درصد باقیمانده بهzijin mining تعلق دارد و هزینه اولیه درحدود ۸۳۳۳۳۳ دلار بوسیله سرمایه گذاران صرف گردید. سهم شرکت gold fields درحدود ۵۰۰۰۰۰ دلار بوده است.
کانسارهای اپی ترمال سولفید بالا و پورفیری با سن کرتاسه درحاشیه قوسی قاره ها مشابه با معدن zijinshan با ذخیره ای بیش از ۵ میلیون انسبوده است.
معدنکاری روباز قیمت پایین با مقیاس بزرگ و بهره برداری هیپ لیچینگبا پتانسیل ۳۰۰۰۰۰ انس در سال بوده است.
پروژه nabire bakti اندونزی
در دسامبر ۱۹۹۱ شرکت معدنی pt nabire bakti و cow طی توافق نامه ای منطقه ای به مساحت ۸۲۴۵۸۱ تار در irian jaya اندونزی را برای اکتشافات بدستآوردند.
این پروژه شامل ۲ ناحیه اکتشافی اصلی به نامهای block i و block ii واقعدر central highlands درغرب کانسار grasbergبوده است. سیستم dawagu در تقاطع بین ساختارهای ne و ese واقعشده و دارای جهت ی ان با جهت ی ساختارها در grasberg بوده است. علاوه براین، چندینمنطقه هدف سولفید بالا در طول ساختار شمال شرقی ایجاد گردیده و به نامهای آ های ipowo، komopalithocap و komopa شناخته می شوند. 
تا کنون ۳۰۱ حفاری الماسه در مجموع به طول ۵۳۰۰۰ متر انجامشده است. کانی زایی در این محل برای پروژه dawagu حدوداً ۳۷۲ میلیون تن با عیار ۵/۰ درصد مس وبرای کانسار komopa تقریباً۳۶۳ میلیون تن با عیار ۵/۰ درصد مس ( با عیار آستانه ۳/۰ درصد مس) تعیینگردید.
 پروژه east lachlan jv استرالیا
در ماه می ۲۰۰۴ فعالیت های تولیدی پروژه به وسیله شرکای اکتشافی شرکت هایgeoinformatics exploration pty و شرکت فرعی clancy exploration pty باتکنینک آنالیز داده های تیغه برش زنی از شرکت gold fields بوسیلهشرکت فرعی goldfields استرالیا به انجام رسید.
برای باقیمانده کانسار طلا- مس پورفیری اردویسین مشابه با cadia-ridgeway باذخیره ۲۳ میلیون انسی با نوع cowal با ۵ میلیون انس ذخیره در ناحیه ثانوی انسنگ طلای کوهزایی پراکنده است. پورفیری نفوذی آلکالی با سن اردویسین در توالیقوسیmacquarie باعث تمرکز فعالیت های اکتشافی در دو ناحیهسطحی و عمقی گردیده است. در صورت موفقیت آمیز بودن معدنکاری روباز مقیاسبزرگ و زیرزمینی حجمی برای کانسار نوع پورفیری تولیدات به ظرفیت بیش از ۵۰۰۰۰۰ انس طلادر سال همراه با مس تولید خواهد شد. ماده معدنی بوسیله geoinformatics درهشت هدف در منطقه تعیین گردید، و در ادامه در ژانویه- فوریه ۲۰۰۴ بوسیلهقسمت جدید انجام شد.
پروژه central victoria استرالیا
این پروژه در victoria استرالیا واقع شده و شامل دوسرمایه گذار مشترکgold fields شامل شرکت های فرعی gold fields استرالیا و دو شرکت رده پایینتر، range river gold و pacrim energy ( شرکت malanti pty) بوده است.
فعالیت ژئوشیمیایی خاکی در محدوده پروژه ای با عمق کمتراز ۱۰۰ متر تفسیر گردید. تکنیک انتخاب شده شستشوی سیانیدی از ۲ تا ۳کیلوگرم مواد خاکی افق b بوده است. ترکیب داده های ژئوفیزیکی و تست خاکی برایتعیین حفاری مغزه هوایی انجام شد. اولین مرحله حفاری مغزه هوایی باآنومالی طلا در سنگپوش مانند مناطق summerfield jv و lockington کامل گردید. حفاری مغزه هوایی در۱۰۰ درصدمالکیتlockington در منطقه ای به طول بیش از ۳ کیلومتر آنومالی طلا- آرسنیک-آنتیموان را در سنگ های ره شده با نام کانسار lockington south نشان داده شده است، یک الگوی۳۰۰ در ۴۰ متری برای حفاری تعیین شده است. حفاری الماسه سنگ بستر در ۴ گمانه به طول ۱۲۳۶متر برای تأیید زون کانی زایی سنگ بستر همراه با رگه های کوارتز،آرسنوپیریت و کانی زایی پیریت همراه با راسیون سریسیتی و کربناته با میزبانماسه سنگ و سیلتستونی کامل شد.
پروژه monte ollasteddu ایتالیا
در آپریل ۲۰۰۴، شرکت gold fields با سرمایه گذاری مشترک با شرکتطلای bolivar طیتوافق نامهای با معادن طلایsardinia با ۷۰ درصد سهام را در کانسار monte ollasteddu رادر جنوب شرق sardiniaبدست آوردند. اکتشاف اصلی ollasteddu تقریباً چهار سال پیش انجام شدو نوع کانی زایی جدید طلا را در sardinia نشان داده است.

پس از ب مجوز اکتشافی، حفاری ها در آگوست ۲۰۰۴ آغاز شد وترکیب نتایج مطالعات بدست آمد. در مجموع ۱۸ گمانه به طول ۲۰۱۴ متر از سولفیدنوع رگه ای و پراکنده در زون وسیع و راسیون سیلیسی با سنگ میزبان متا ریولیتی حفاریگردید. بهترین نتایج حفاری ها شامل ۲۰ متر با عیار ۳۲/۱ گرم درتن طلا و ۱ متربا عیار ۸۸/۹ گرم درتن بوده است. بیشترین گمانه ها منطقه را به فواصل ۳۰تا ۷۰ متری آنومالی طلا با عیار ۹/۰ گرم درتن که نشاندهنده سوراخ هاییبا عیار بالاتر به صورت جانبی و یا در عمق بوده تقسیم بندی کرده است

مقالات مشابه :

معرفی شرکت طلای نیو گینا

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید pearl

خواص مروارید pearl

مروارید سنگ متولدین داد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید


اطلاعات

شرکت معدنی ریو تینتو rio tinto

قیمت طلا در طی دسامبر بالا ماند، و سپس در اوایل ژانویه به۵۵۰ دلار یعنی بالاترین قیمت در۲۵ سال گذشته رسید، فاکتورهای این افزایش شامل معامله برروی ضعف دلاربوده است، در رابطه با این معاملات ت چین ذخایر طلای خودرا افزایش داد و در نتیجه ریسک توسعه ژئوپلتیکی نیز افزایش یافت.اخیراً تقاضا برای طلا با موفقیت مبادلات سرمایه برای سرمایه گذاران کوچک،افزایش یافت....

شرکت rio tinto راهبر جهانی در کشف، معدنکاری و فرآوری ذخایر معدنی می باشد. بهره برداری جهانی کانی ها و ف ات ...
شرکت rio tinto راهبر جهانی در کشف، معدنکاری و فرآوری ذخایرمعدنی می باشد.بهره برداری جهانی کانی ها و ف ات اصلی برای توسعه و پیشرفت برای دستی به زندگی بهتر به ما کمک می نماید. شرکت rio tinto با کیفیت محلی بسیارخوب تقویت شده و تمام قسمت های خود را با توسعه پروژه ها گسترش می دهد. 
بیشتر تولیدات شرکت شامل آلومینیوم، مس، الماس، تولیدات انرژی ( زغالسنگ و اورانیوم)، طلا، کانی های صنعتی ( بورا ، ا ید تیتانیم، نمک، تالک کن) و کانسنگ آهنی است. محدوده فعالیت های گروه، جهانی بوده، اماعمدتاً در استرالیا و ی شمالی با تجارت پراهمیت در آفریقای جنوبی،آسیا، اروپا و آفریقای جنوبی دیده می شود.
شرکتrio tinto شامل شرکت های فرعی ( همچون borax، comalco، hamersley،rio tinto coal استرالیا، kennecottو riotinto iron & titanium ) و شرکت فرعی (coal & allied و palabora )، escondida وسرمایه گذاری مشترک grasberg، دیگر شرکت ها یا ت هاشریک هستند.
در جایی که rio tinto بهره برداری می نماید، سلامت و امنیت حرف اول را می زند. دراین شرکت مردم محلی در سطوح مختلف مشغول به کار بوده وتضمین نسبی، تساوی در تقسیم سودها و بالابردن فرصت ها برای انجام پروژه ها رادارند.
تاریخچه
rio tinto plc و شرکت rio tinto به عنوان یک شرکت تجاری با همان مجموعههیأت مدیره، مدیریت متحد و سهام مختلط ذخایر معدنی که بوسیله جغرافیای منطقهو نوع ماده معدنی به توازن رسیده اند، اداره می شود.
این نتایج در دسامبر ۱۹۹۵ با یکی شدن rtz corporation plc و شرکت cra به لیست شرکت های dlc بدست آمد. در ژوئن ۱۹۹۷، rtzcorporation plc به rio tinto plc و شرکت محدود cra به شرکت محدود riotinto تبدیل گردید.
شرکت محدود rio tinto (conzinc riotinto استرالیا)در سال ۱۹۶۲ با ادغام دو شرکت سهام استرالیایی consolidated zinc corporation و rio tinto company تشکیل گردیدند.
در ادامه ادغام ۱۹۶۲، شرکت rtz تعدادی از پروژه های بزرگ خود شامل palabora ( مس)در آفریقای جنوبی وrossing ( اورانیوم) را در نامیبیا توسعه داد. همچنین مالکیت خوددر گروه borax درسال ۱۹۶۸ گسترش داد.
در اواسط ۱۹۹۵، درحدود ۴۰ درصد از سهام مستقیم د تانسیل توسعه معدن طلا- مس grasberg اندونزی در طول سرمایه گذاریمشترک با طلا- مس freeport-mcmoran بدستآمد.
پس از ۱۹۶۲، شرکت cra در طول توسعه چندین اکتشاف معدنی مهم،شاملhamersley ( کانسنگ آهن) در استرالیا، bougainville( مس) در گینه نو، comalco ( بو یت،پالایش آلومینا و تصفیه آلومینیوم) در استرالیا و نیوزیلند، argyle( الماس) و blair athol و tarong (زغال) در استرالیا و kelian (طلا)و kaltim prima (زغال)در اندونزی به رشد قابل توجهی دست یافت.
- نتایج اقتصادی
قیمت طلا در طی دسامبر بالا ماند، و سپس در اوایل ژانویه به۵۵۰ دلار یعنی بالاترین قیمت در۲۵ سال گذشته رسید، فاکتورهای این افزایش شامل معامله برروی ضعف دلاربوده است، در رابطه با این معاملات ت چین ذخایر طلای خودرا افزایش داد و در نتیجه ریسک توسعه ژئوپلتیکی نیز افزایش یافت.اخیراً تقاضا برای طلا با موفقیت مبادلات سرمایه برای سرمایه گذاران کوچک،افزایش یافت.
چرخه مقاومت در قیمت ف ات و کانی ها در سال ۲۰۰۳ آغازشد و تا ۲۰۰۵ ادامه یافت و در بعضی از نمونه ها با زور در سال جدید افزایش یافتند. نهایتاً انتظار می رفت که قیمت ها در دوره طولانی مدت به قیمتاصلی خود برگردد، اما در سال ۲۰۰۶ نشانه ها مثبت هستند. انتظار می رود رشدجهانی و همچنین رشد چین حمایت کننده تقاضای جهانی تولیدات باشد.
در میانoecd کشورهای ژاپن و اروپا برای تست آماده شدند تا بازگشت به رشدمناسب تر برای سال ۲۰۰۶ میسر شود، شاخص های اساسی معمولاً رشد دلار را در فصل اول سال نشان می دهد.
سهام بسیاری از ف ات و کانی ها بسیار پایین بوده و می توانانتظار داشت که مشکلات تولید به حداقل رسیده و قیمت ها در طول ۲۰۰۵ افزایش نشان دهد.
تأیید ریسک برای رشد جهانی و تقاضای مواد معدنی در اوا ۲۰۰۶ و نقش فعالیت های کلیدی در برخی مراکز داد و ستد باعث شد تا نتیجه کلی برای قیمت بسیاری از ف ات و کانی ها، پیش بینی می شود که قیمت بسیاری از کانی ها وف ات به میزانی بیشتر از روند تاریخی خود برسند.
- بهره برداری ها
- معدن escondida شیلی
rio tinto مالک ۳۰ درصد معدن مس روباز escondida قیمتپایین، یکی از بزرگترین معادن مس جهان، با تولید مس و طلا وعمر پیش بینیشده بیش از ۳۰ سال با سرعت جاری تولیدات بوده است. این معدن در ۳۰۰۰متری بالای سطح دریا در بیابان ata a در andes mountaind در شمال شیلی واقع شده است.۵/۵۷ درصد معدن escondida تحت مالکیت و مدیریت شرکتbhp استرالیا با راهنمایی شرکت ژاپنی mitsubishi و مالک ۱۰ درصد آن بوده و international financecorporation مالک ۵/۲ درصد آن به شمار می رود. معدن و کارخانه قادر به تولید سالیانه بیش از یک میلیون تن مس به صورت کنسانتره می باشد. در معدن escondida ۲۳۵۰ نفر به طور مستقیم به همراه۱۷۷۵ نفر به صورت پیمانی مشغول به کار هستند.
- معدن keilan اندونزی
شرکتrio tinto، ۹۰ درصدسهام keilanequatorial mining که معدن طلای روباز در تپه های مرکزی east kalimantan اندونزیبوده را دارا می باشد. این معدن یکی از بزرگترین معادن طلای شرکت rio tinto به شمار می رود. کشف kelian درسال ۱۹۷۶ با گستردگی معدنکاری دستی در طول keilan river قابل پیش بینی بوده است.تولیدات معدن درسال ۱۹۹۲ آغاز گردید.
با استفاده از روش های سنتی فرآوری و معدنکاری کانسنگ، تولید شمش بهصورت ۵۰:۵۰ برای طلا و نقره انجام پذیرفت. معدن keilan حدود ۵۰۰۰۰۰ انس طلا در سال با فعالیت ۸۰۰نفر تولید شد. بر اساس ذخایر قطعی و احتمالی، معدن برای تولید تاسال ۲۰۰۳ با اضافه تولیدات از ذخایر بعدی، برنامه ریزی نموده بود.
از زمانی که بهره برداری ها آغاز شد، شرکت شریکانی در تولید موادمعدنی خود داشت. keilanequatoral mining (kem) به صورت تدریجی فعالیت های زیست محیطی رویپروژه انجامداد و کنترل های شدیدی بر روی ز ش اسیدی بوسیله پوشش ذخایر و باطله هایساختاری به منظور تولید باطله اسیدی انجام شد.
- سرمایه گذاری مشترک grasberg اندونزی
grasberg روی جزیره گینه نو واقع شده، و یکیاز بزرگترین معادن مس و طلا براساس ذخایر و تولیدات به شمار می رود. مالک وبهره بردار این معدن ptfreeport indonesia (ptfi) بوده و ۹۱ درصد مالکیت فرعی دراختیار شرکت طلا و مسfreeport-mcmoran می باشد. حداقل یک درصد از درآمد خالص برای حمایت از روستا از برنامه های پروژه اختصاص یافته است. علاوه براین، وجوه سرمایه در سال۲۰۰۱ برای شناسایی زمین های با مجوز قدیمی قبایل amungme و komoro صرف شد. در سال ۲۰۰۱، ptfiحدود ۶/۳ میلیون دلار قرضه تی استفاده نموده است. در نتیجه حفاری ها و برنامه های آموزشی، گینه ای ها بیش از یک فصلتقریباً ۹۰۰۰ نیروی کار در اوا ۲۰۰۳ را نشان می دهد.
- معدن northparkes استرالیا
معدن طلا- مس northparkes در goonumbia در ۲۷ کیلومتری شمال- شمال غربمرکز شهرستان newsouth wales، parkesو سرمایه گذاری مشترک با sumitomo group ( ۲۰ درصد) داشتهاست. معدنکاری درnorthparkes در سال ۱۹۹۴ آغاز گردید. در ابتدا به داری به صورت روباز انجام می شد. حفر معدن زیرزمینی از سال ۱۹۹۷ شروعشد. کنسانتره مس طی قرارداد طولانی مدت با ژاپن (۶۷ درصد)، استرالیا (۱۴ درصد) و دیگر کشورها (۱۹ درصد) تولید گردید. درمعدنnorthparkes تقریباً ۱۶۰ نفر مشغول به کار هستند که ۱۴۰ نفرآنها قرارداد دائمی دارند.
- معدن barneys canyon ای متحده امریکا
۱۰۰ درصد مالکیت معدن طلای barneys canyon بوسیله گروه معدن مس به علتبسته شدن بهره برداری های معدن bingham canyon متعلق به شرکت مس kennecott utah اداره می شد.
barneys canyonیک معدن روباز بوده و تولیدات آن از سال ۱۹۸۹ آغاز گردید. تولیدات طلا از ذخایر توده ای تا سال۲۰۰۵ ادامه یافت. دراین شرکت ۲۰ نفر مشغول به کار هستند.
- معدن cortez/ pipeline ای متحده امریکا
rio tinto مالک ۱۰۰ درصد kennecott minerals ) km) که طلا، نقره، روی، مس و دیگرف ات اساسی از کل بهره برداری های سرمایه گذاری مشترک و مالکیت در ای متحده بدست آورد. دفتر اصلی شرکت در salt lake city، utah واقع شده است.
۴۰ درصد سهام معدن طلای cortez/ pipeline در نوادا متعلق به rio tinto بود ه بوسیله شرکت placerdome مورد بهره برداری قرار گرفت.
معدنcortez/ pipeline در شمال نوادا واقع شده و یکی از معادن طلای باقیمت پاییندر شمال امریکا با تولید ۱۰۰۰۰۰۰ انس طلا در سال به شمار می رود.
- معدن kennecott land ای متحده امریکا
kuc مالک ۵۳ درصدسرزمین توسعه نیافته در salt lake valley در utah می باشد، kennecott land برای توسعه درحدود ۱۶۰۰۰ تاراز ۳۲۲۰۰ تار مالکیت خود را تشکیل داده است. به صورت اولیه ۱۸۰۰ تار از پروژه daybreak در مسیر گسترش مناطق باقیمانده قرار گرفته است.
kennecott land حق ساخت جاده، ایجادمسیر ارتباطی و فراهم زمینی برای سازندگان خانه که منازلی برای ۳۰۰۰۰۰ نفر می سازند، را دارد . سرمایه گذاری اولیه شرکت rio tinto حدود ۵۰ میلیون دلار بوده است. بازده شرکت از سال۲۰۰۴ آغاز شد.
- فرآوری و کوره ذوب kennecott
rio tinto مالکیت ۱۰۰ درصد kennecott utah copper (kuc) که معدن bingham canyon، متمرکز کننده copperton وکوره ذوب garfieldدر salt lake city ای متحده امریکا بهره برداری مینماید.
معدن مسbingham canyon یکی از بزرگترین و طولانی ترین معادنجاری در جهان به شمار می رود، بهره برداری آن با جدیدترین تکنولوژیتجهیزات ذوب انجام شده و یکی از بهترین حافظان محیط زیست با استخدام ۴۰۰ نفربه شمار می رود. انتظار می رود معدنکاری زیرزمینی مقیاس بزرگ پس ازتولید ذخایر روباز باعث افزایش عمر معدن به بیش از ۱۵ سال تا ۲۰۱۳ شود. kuc بیشاز ده درصد از مس فرآوری شده ایالات متحده را فراهم می نماید و سومینتولیدکننده بزرگ مس در امریکا همراه با مقادیری طلا، نقره و مولیبدن به عنوانتولید ثانویه معدن می باشد.
- معدن rawhide ای متحده امریکا
rio tinto مالک ۱۰۰ درصد kennecott minerals (km) که طلا، نقره، روی، مس ودیگر ف ات اساسی را از کل بهره برداری های سرمایه گذاری مشترک و مالکیت در ای متحده بدست آورد.
سهام kmشامل معدن طلای rawhide در نوادا و معدن پلی متال greens creek درآلاسکا که هر دو آنها بوسیله شرکت اداره می شوند.
rawwhide معدن طلای روباز در غرب نوادا با تولید بیش از۸۰۰۰۰ انس طلادر سال است که سهمrio tinto بیش از ۴۰۰۰۰ انس می باشد، می پردازد . greens creek یکیاز معادن زیرزمینی با تولید فراوان سرب و روی همراه با طلا و نقره در admiralty island، juneau آلاسکا می باشد.

مقالات مشابه :

معرفی شرکت طلای گلد فیلدز

معرفی شرکت طلای نیو گینا

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید pearl

خواص مروارید pearl

مروارید سنگ متولدین داد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/10/post-221/
 • مطالب مشابه: شرکت معدنی ریو تینتو
 • کلمات کلیدی: شرکت ,tinto ,درصد ,تولید ,طلای ,سرمایه ,بهره برداری ,ای متحده ,معدن طلای ,سرمایه گذاری ,گذاری مشترک ,سرمایه گذاری مشترک ,سرمایه گذاران کوچک،افزایش
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

شرکت طلای آتلانتیک atlantic

plutonic یکی از مهمترین شرکت های اکتشافی و معدنی طلای استرالیا در سال ۱۹۸۵ با سرمایه گذاری ۴۵ میلیون دلار و صرف بیش از ۱بیلیون دلار در سال ۱۹۹۸ بوسیله شرکت معدنی homestake بوده است. plutonic با رشد به تولیدات سالیانهبیش از ۵۰۰۰۰۰ طلا از پنج معدن بهره برداری کننده در غرب استرالیا رسیده است....

نام شرکت طلای atlantic در لیست شرکت های اکتشافی طلای استرالیا (asx code atv) قرار گرفته است. هیأت ...

نام شرکت طلای atlantic در لیست شرکت های اکتشافی طلای استرالیا (asx codeatv) قرار گرفته است. هیأت مدیره شرکت طلای atlantic ( در گذشته شرکت سرمایه گذاری الماس بوده) قبلاً در بلند مدت مجری و مدیر شرکت plutonic resources، یک شرکت معدنکاری و اکتشافی طلای موفق استرالیایی بوده کههم اکنون مالک آن شرکت طلای barrick می باشد.
هدف شرکت طلای atlantic کشف ذخایر طلای سودده باپتانسیل قابل توسعهبرای دستی و اکتشاف محدوده معدنی قابل فعالیت می باشد. در ادامه استراتژیشرکت بر روی اکتشافات و توسعه پروژه طلای touquoyدر nova scotia کانادا متمرکز شده بود.
موقعیت پروژه های شرکت طلای atlantic واقع در استرالیا
در ژانویه ۱۹۹۹ گروهی از سرمایه گذاران بوسیله mr ron hawkes که کنترل atlantic gold را بدست گرفته، هدایت شد.
plutonic یکی از مهمترین شرکت های اکتشافی و معدنی طلای استرالیا در سال ۱۹۸۵ با سرمایه گذاری ۴۵ میلیون دلار و صرف بیش از ۱بیلیون دلار در سال ۱۹۹۸ بوسیله شرکت معدنی homestake بوده است. plutonic با رشد به تولیدات سالیانهبیش از ۵۰۰۰۰۰ طلا از پنج معدن بهره برداری کننده در غرب استرالیا رسیده است. این تولیدات با اکتشافات مجموعاً ۱۱ میلیون انس ذخایر طلا، عمدتاًدر غرب استرالیا با ارزش اکتشافی کمتر از ۱۴ دلار به ازای هر انس، در طولدهه ۱۹۹۰ بوده است.
معدنtouquoy هم اکنون بر روی ذخایر با پتانسیل باقابلیت معدن کاری روباز بیش از ۵/۰ میلیون انس طلا با قسمت فوقانی محرک و معدنکاری امیدبخش و مشخصات فرآوری مناسب متمرکز شده است. diamond ventures توانست ۷۵ درصد سهام این پروژهرا بدست آورد.
مناطقnova scotia – شناسایی نقاط اکتشافی در منطقه وسیع با آنومالی بالای کشف نشده، با مالکیت کل با جزئیات بیشتر اکتشافی و کانی زایی مناسب روی ماده معدنی سرمایه گذاری مشترکcaribou و دیگر مناطق بهره برداری شده در wine harbour و miller lake بودهاست.
- سودجاری از چندین پروژه اضافی بدست می آید:
ellendale، غرب استرالیا -۵۳ درصد سود مدیریت در سرمایه گذاری مشترکellendale واقع در مجاورت شرکت الماس kimberley معدن الماس دایر جدید که در سال آ ۶۲۵۵۱ قیراط با متوسط قیمت ۲۵۸ دلاربرای هر قیراط و پیش بینی بازی ۸/۱ قیراط با گذشت چهار سال تا ژوئن ۲۰۰۸بوده است.
kookynie، غرب استرالیا – ۵۰ درصدسود در محدوده معدنی در eastern goldfields که میزان ذخایری درحدود۶۲۰۰۰ انس طلا در چهار کانسار (diamantina, clark, redlake و admiral underground) رانشان می دهد. بهترین مقاطع حفاری در خارج از کانسار در ۳۶ متر با ۵۶/۳ گرمدر تن از عمق ۳۵ متری در کانسار erfly north بوده است.
beaconsfield، تاسمانیا- لیسانس اکتشافی در مجاور ماده معدنی عیار بالای استرالیا با تولید از معدن طلا به شمار می رود.
- نتایج اقتصادی
گزارش مالی بر اساس قیمت تاریخی طلا تهیه گردید و به دلار استرالیاارائه شد. آماده سازی گزارش مالی برطبق استانداردهای محاسباتی استرالیا نیاز به مدیریتبرای تخمین نیازمندی ها ومفروضات که بر روی کاربردهای آنها تأثیرگذاربوده و تخمین موارد گزارش شده و بدهی ها، درآمدها و مخارج داشته است.
تخمین و مفروضات مربوط ب ایه آزمایشات گذشته و تغییرات در فاکتورهایدیگر که تحت این شرایط منطقی هستند، بوده است.
نتایج واقعی ممکن است با تخمین های موجود متفاوت باشد. سیاست هایمالی موجود بوسیله consolidated entity در شرکت اجرا شد.
- کانسار طلای touquoy
معدنکاری طلا در این منطقه از سال ۱۸۷۷ آغاز شد و به طورمتناوب تا سال ۱۹۳۶ ادامه یافت، تعدادی بهره برداری زیرزمینی کوچک و معدنروباز در اطراف قسمت مرکزی پروژه توسعه یافتند. در حدود ۲۶۰۰۰ انس طلا از حدود ۱۵۰۰۰۰ تنسنگ اسلیت، کوارتز و سنگ های یخچالی فرآوری شد.
این پروژه در قسمت مرکزی nova scotia تقریباً در یک ساعت و ربعی جاده خاکی از halifax واقعشده است. این منطقه عمدتاً از جنگل پوشیده شده است.
کانسار طلای touquoy در گروه meguma، توالی از گلسنگ و ماسه سنگ های اوردویسین و در میانه ای nova scotia قرارگرفته است.
موقعیت کانسار طلای touquoy بر روی نقشه
 از اواسط دهه ۱۸۰۰ درحدود ۶۰ کانسار طلای زیرزمینی درون گروهmeguma معدنکاری شده اند، که در مجموع میزان تولیدات آنها ۲/۱ میلیون انس بوده است.کانسار touquoy گرچهدر قسمتی از این کانسار قرار گرفته طلا در کل سنگ میزبان پراکنده شده و دراصل به رگه های کوارتزی ارتباطی ندارد.
علاوه بر این توسعه پروژه طلای touquoy با توسعه اکتشافی هم در منطقه و در معدن بر اساس ذخایر موجود در منطقه انجام شده است.
atv اعتقاد دارد که عیار بالا برای کانسارهای اضافی touquoy ۱) در جای دیگر درون ماده معدنی touquoy به سمت کارخانه ۲) به سمت بالای کانسار touquoy درون ناحیه meguma بوده است.
- ناحیه اکتشافی nova scotia
علاوه بر توسعه پروژه طلای touquoy در nova scotia atlantic goldبه صورت تدریجی ناحیه اکتشافی و موقعیت نزدیک معدن براساس ذخایر موجود ایجاد شده است. دورتر از ماده معدنی touquoy، atv اعتقاددارد که منطقه ای که به اصطلاح meguma نامیده می شود،با عیار بالا برای کانساراضافی نوع touquoy میباشد.
در ادامه تکمیل اولین شناسایی های انجام شده در منطقه،برنامه حفاری rab باجستجوی نوع touquoy کان ابل معدنکاری به صورت روباز بر روی ۱۰۰ درصد atv در محدوده touquoy در طول ( شمالی آن) در تابستان سال ۲۰۰۵ در caribou کهدر ۹ کیلومتری شمال touquoy قرارگرفته، تعیین گردید. هدف از این حفاری اکتشافی حفر برای بازی سنگ بستر، به منظور تعیین ویژگی های زمین شناسی و ژئوشیمیایی خواهد بود.
گمانه ها قائم و در ظاهر ۸۰ متر دور از مقطع عرضی هستند. عمق متوسط آنها ۷ متر تا حداکثر بیش از ۲۰ متر است. در زونمرکزی آنومالی زیاد طلا- آرسنیک در طول بیش از ۸ کیلومتر در حاشیه معدن caribou دیدهمی شود. سطوح ژئوشیمیایی بوسیله حفاری ها در طول روند caribou با تعدادی از امتدادهای مجاور از کانسار طلای touquoy متناسب شدند. سنگ میزبان آرژیلیت های حاوی پیروتیت چین خورده با بیش از چند صد متر ضخامت وکاملاً مشابه سنگ میزبان کانسار طلای touquoy است. این نتایج امیدبخش و تولید بیش از۹۰۰۰۰ انس طلا (ازسال ۱۸۶۹ تا ۱۹۷۴) از مناطق معدنی caribou ( شامل lake lode واقع در منطقه سرمایه گذاری مشترک caribou، هدف اکتشافی بسیار مناسبیرا برای ذخایر استراتژیکی در پروژه طلای touquoy نشان می دهد.
- معدن طلای beaconsfield
شرکت از قرارداد اکتشافی با معدن beaconsfield کناره گیری کرد و فعالیت هایخود را برروی پروژه طلای touquoy متمرکز کرده است. ۱۰۰درصد سهام شرکت در لیسانس اکتشافی بر روی امتداد شمالی پروژه در تراست cabbage tree، و رسوبات میزبان معدنطلایbeaconsfield بوده است.
- پروژه mt drysdale
پروژه mtdrysdale در new south wales واقع شده، لیسانس اکتشافی در ۳۰کیلومتری شمال cobar درمی ۲۰۰۳ به کانیزایی طلای تحت اکتشاف در محیط زمین شناسی منطقه در معدن peak ( با تولیدی بیش از ۲ میلیون انس درگذشته و تولیدات کنونی ۱۱۰۰۰۰ انس در سال برای شرکت for wheaton river minerals ) اعطاشد، که در جنوب cobar واقع شده است.

مقالات مشابه :

معرفی شرکت معدنی ریو تینتو

معرفی شرکت طلای گلد فیلدز

معرفی شرکت طلای نیو گینا

معرفی گوهرها و سنگ هاى قیمتی افغانستان

معرفی سنگ های قیمتی صنعتی کهن و فراموش شده در ایران

سلطان‌ مروارید

مروارید ، گوهر عشق و شانس

مروارید گوهری قیمتی

خواص درمانی مروارید pearl

خواص مروارید pearl

مروارید سنگ متولدین داد، گوهر شانس‌ و نیکبختی‌

شناخت مروارید،گوهر دریا

خواص درمانی مروارید

خواص درمانی و شفابخش مروارید

معرفی انواع مراورید ،شیوه شناخت مروارید اصلی از بدلی

سنگ قیمتی مروارید تاهیتی

گوهر قیمتی: مروارید آکویا

مروارید


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/11/post-222/
 • مطالب مشابه: شرکت طلای آتلانتیک atlantic
 • کلمات کلیدی: طلای ,شرکت ,touquoy ,اکتشافی ,کانسار ,معدنی ,شرکت طلای ,طلای touquoy ,کانسار طلای ,سرمایه گذاری ,پروژه طلای ,بهره برداری کننده ,شرکت معدنی homestake
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

جواهر و جواهر سازی

از سوهان نیمه مدور برای شکل دادن سیم استفاده کنید، به‌ طوری‌که درسطح ناهمواری ایجاد شود و سیم جلوه ارگانیکی پیدا کند. از بخش منحنی شکلسوهان، برای متناسب ضربات سوهان استفاده کنید. سطح سیم را کامل سوهان بکشید....

در آغاز، انگشت خود را اندازه‌گیری کنید. حال نوار کاغذی را دور انگشت بپیچید و محلی که لبه‌های کاغذ روی هم قرار می‌گیرند ...

- حلقه‌ای با طرح شاخه کوچک

- ابزار مورد نیاز:

- سیم نقره‌ در اندازه ۳ میلی‌متر برای ساخت ساقه

-  دو قطعه هر یک در اندازه ۵ میلی‌متر از سیم نقره مدوری حدود ۲ میلی‌متر برای ساخت شاخه‌ها تفکیک شود.

- برای ساخت برگ از ورقه نقره‌ای در اندازه ۵/۱ میلی‌متر، به میزان ۵/۱ سانتی متر قطعه‌ای بریده شود.

- دوسانتی‌متر از ۱میلی‌متر سیم نقره برای تهیه پیچک اختصاص داده شود.

- دیگر ابزار لازم

- نوار کاغذی یا ابزار اندازه‌گیری حلقه

- پلاستیکی صیقل دهنده(اختیاری(

- قالب سربی(گنبدی شکل) و پانچ مدور

  در آغاز، انگشت خود را اندازه‌گیری کنید. حال نوار کاغذی را دورانگشت بپیچید و محلی که لبه‌های کاغذ روی هم قرار می‌گیرند را علامت گذاریکنید. ضخامت ف نیز اندازه‌گیری شود. پرگار را به اندازه دلخواه در مقابلخط‌کش استیل قرار دهید و به دقت نوار سیم ویژه ساقه اصلی را در محل برش،علامت بزنید.سیم اضافی را با قیچی جدا کنید و سپس محل آن را سوهان بکشید.

 در انتهای هر شاخه زاویه‌ای وجود دارد که باید سوهان کشیده شود و جهتآن در مقابل ساقه اصلی قرار گیرد. ۳ قطعه را روی قالب ذغالی یا "حصیر داغ fire mat " قرار داده و با لحیم سخت، لحیم‌کاری کنید سپس آن‌ها را در آب ونمک قرارداده و آبکشی کنید.

 از سوهان نیمه مدور برای شکل دادن سیم استفاده کنید، به‌ طوری‌که درسطح ناهمواری ایجاد شود و سیم جلوه ارگانیکی پیدا کند. از بخش منحنی شکلسوهان، برای متناسب ضربات سوهان استفاده کنید. سطح سیم را کامل سوهانبکشید.

 به کمک انبردست نیمه مدور قسمت انتهایی سیم را گرفته و بقیه ف را باانگشتان خود به صورت اهرم درآورید. به یاد داشته باشید که قسمت مدورانبردست در بخش داخلی منحنی قرار گیرد. همین کار را با قسمت انتهایی دیگرسیم انجام دهید تا طرحی مدور به دست آید. درز سیم باید ۱ یا ۲ باراره‌کاری شود تا لبه‌ها به طورکامل منطبق بر یکدیگر شوند و در نهایت بالحیم سخت یا معمولی لحیم‌کاری شوند. ممکن است بخواهید از رژ یا رنگ قرمزبرای شاخه‌ها استفاده کنید. حال قطعه مورد نظر را در آب قرار داده و آبکشی کنید.

مقالات مشابه جواهرسازی:

تاریخچه هنر ف کاری و جواهرسازی ایرانیان

بانوی ساعت سازی و جواهرسازی

جایگاه اشعه لیزر در صنعت جواهرسازی

آمیختگی هنر و صنعت در جواهرسازی

هنر صنعت طلا و جواهر سازی

جواهرساز هنرمند و خلاق

جواهر ساز هنرمند و مبتکر

پولیش جواهرات و سنگ های قیمتی

سوهان‌کاری جواهرات و سنگ های قیمتی

مدیتیشن و جواهرات

تاثیر گوهرها،سنگ‌های قیمتی‌ و جواهرات

نگاه جدید به سنگ های قیمتی و جواهرات: jewel action

تمیز جواهرات و زیورآلات

برق جواهرات و سنگ های قیمتی

شیوه ید و فروش طلا و جواهرات

طراحی جواهرات و سنگ های قیمتی

براق گوهر، طلا و جواهرات

طلا و جواهرسازی صنایع دستی ایران

آموزش جواهرسازی ، پنج گام جواهرکار شدن

الکتروفرمینگ و‌ آبکاری در جواهرسازی

گوهر و جواهرسازی در ایران

وم توجه به صنعت جواهرسازی و گوهر ها

وضعیت صنعت جواهرسازی ایران

ابزار و وسایل جواهرسازی و گوهراطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/07/post-215/
 • مطالب مشابه: جواهر و جواهر سازی
 • کلمات کلیدی: جواهرسازی ,سوهان ,جواهرات ,جواهر ,صنعت ,استفاده ,برای ساخت ,استفاده کنید ,نیمه مدور ,میلی‌متر برای ,سوهان بکشید ,ضربات سوهان استفاده , ضربات سو
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

 نخستین سکه‌های طلا و نقره ایرانی

مطالعات سکه‌شناسی نشانگر آن است که امتیاز انحصاری ضرب سکه در تمامی دوران از آن ت‌ها بوده و از این وسیله به‌‌ عنوان ابزاری جهت تبلیغات در کنار کارکرد دیگر آن یعنی انج ور بازرگانی و مبادلات تجاری استفاده می‌ د....

ایرانیان در دوره هخا (۵۵۷-۳۳۰ پ.م) به دستور داریوش بزرگ موفق به ضرب اولین سکه‌های ایرانی شدند.
سکه‌ها متبلور اوضاع ، اقتصادی، مذهبی، هنری و ... دوران خود محسوب می‌شوند. چه تفکر و ایده خوبی، مردمان جهان باستان برای انجام مبادلات اقتصادی و پرداخت هزینه‌ها داشتند که از تکه ف ی کوچک که در هر دو طرفآن نقوشی حک شده‌اند، استفاده می‌ د. مطالعات باستان شناسی بیانگر آن است که، سکه به‌ عنوان یکی از ابزار مهم در تاریخ‌‌ ی محسوب می‌شود.
مطالعات سکه‌شناسی نشانگر آن است که امتیاز انحصاری ضرب سکه در تمامی دوران از آن ت‌ها بوده و از این وسیله به‌‌ عنوان ابزاری جهت تبلیغات در کنار کارکرد دیگر آن یعنی انج ور بازرگانی و مبادلات تجاری استفاده می‌ د.
در ایران باستان نیز تمامی پادشاهان، نقوش مورد دلخواه خود را که تمام آن‌ها جنبه و مذهبی داشته بر روی سکه‌ها حک می‌ د و از این طریق پیام خود را به مردمان خویش می‌رساندند.
ایرانیان در دوره هخا (۵۵۷-۳۳۰ پ.م) به دستور داریوش بزرگ موفق به ضرب اولین سکه‌های ایرانی شدند. داریوش اول، اقتصاد ایران هخا را مبتنی بر اقتصاد دو ف ی یعنی طلا و نقره بنا کرد. او با دعوت از هنرمندان و حکاکان مهرهای سنگی، که ریشه‌ای کهن در پیش از تاریخ داشتند، اولین سکه‌های ایرانی را به‌ نام "دریک" از جنس طلا به وزن ۸ گرم و "شکل" از جنس نقره به وزن حدود ۵ گرم در آسیای کوچک (ضرابخانه سارد که جزو ای امپراطوری هخا بود) ضرب کرد. 
ضرب سکه دریک تا حدی موفقیت‌آمیز بود که، در سرتاسر جهان مدیترانه به ‌عنوان پولی معتبر که در مبادلات بین‌المللی هخا ان با ملل تابعه و غیر تابعه به‌کار می‌رفت، رایج شد.
روی سکه‌های "دریک و شکل"، کمانداری پارسی در ح رزمنشان داده شده و پشت آن تو رفتگی در اشکال مختلف دیده می‌شود.
سکه دریک یکی از ابزارهای مهم پادشاهان هخا بود، نه فقط به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ با پرداخت مواجب به مزدوران یونانی از آن‌ها در جنگ‌های خود علیه یونانیان استفاده می‌ د و نیز با پرداخت دریک به ت ای آتن و اسپارت هر یک را بر دیگری می‌شوراندند. در حفاری‌های اشمیت در تخت جمشید در پی یکی از ستون‌های آپادانا ۸ عدد سکه کروزویید به همراه تعدادی سکه یونانی به‌ دست آمد. این سند مهم بیانگر این است که، هنوز در سال۵۱۷ پ.م. سکه‌های ایرانی (دریک، شکل) ضرب نشده بودند و کاربرد آن‌هادر زیر ستون جنبه آیینی و ح خوش یمنی داشته است.
بنابراین ضرب اولین سکه‌های ایرانی باید بعد از سال ۵۱۷ پ.م. بوده، در غیر این صورت، از سکه‌ای که نوآوری آن توسط خود ایرانیان انجام شده بود استفاده می‌شد. پادشاهان هخا که از هند تا مصر و خلیج پارس تا رود دانوب در اروپا حکومت می‌ د به ساتراپهای خود اجازه ضرب سکه را داده بودند.
در دوران سلوکی سکه در مقیاس بیشتری از دوره قبل وارد گردش اقتصادی شد که نتیجه آن ساخت ضرابخانه‌های مختلف بود. حدود سال ۲۵۰ پ.م. وقتی ارشک(سرکرده قبایل پرنی) جنگ‌های خود را علیه ایران آغاز کرد، سلسله‌ای در ایران بنا نهاد که حدود ۵۰۰ سال دوام آورد. این سلسله ایرانی در تاریخ سکه‌شناسی بسیار مهم است.
در این دوره پارتیان با ضرب سکه‌های چهاردرهمی نقره در سلوکیه و درهم نقره در تمامی امپراطوری خویش نظام پولی نیرومندی را به ‌وجود آوردند. جنگ‌های ایران، اشکانی، روم و نزاع بر سر ارمنستان از موضوع‌های مهم دوره اشکانی است. حکومت غیر متمرکز پارتیان بر نظام سکه‌ها نیز تاثیر گذاشته بود.
اجازه ضرب سکه به حکومت‌ها و شاهزادگان جنوب و جنوب غربی ایران
شاهزادگان پارس که خود را از نسل هخا ان می‌د‌انستند با ضرب سکه‌ها، فرهنگ ، اقتصادی و مذهبی دوران خویش را نگه داشتند. پادشاهان الیمایی نیز درخوزستان به مدت ۴۰۰ سال در قلب حکومت اشکانی، سکه‌هایی از جنس آلیاژ مس ضرب د.

مقالات مشابه:

معرفی فیروزه ایرانی ( نیشابوری )

جایگاه طلا و جواهر در اقتصاد خانواده ایرانی

سنگ درمانی با سنگ های شفابخش

تاثیر سنگ های شفابخش در درمان دردها

توپاز گوهری شفابخش

سنگ آپاتیت، گوهر فریبنده

خواص سیترین ، گوهر ن

سنگ اپال، گوهر آرزوها

تاریخ سنگ درمانی و گوهر درمانی

درمان بیماری با سنگ شفابخش

برند موفق جواهرات، سنگ های قیمتی و اجناس لو

جواهرساز طراح عشق و زندگی‌

جواهرساز هنرمند و خلاق

آموزش گام به گام جواهر سازی

آموزش جواهر سازی و گوهرشناسی

ید و تاثیر جواهر و سنگ های قیمتی

جواهر ساز هنرمند و مبتکر

تاریخچه زرگری و جواهر سازی

آموزش جواهر سازی

نرم افزار طراحی گوهر و جواهر

آموزش استفاده از گوهر و جواهر

جواهر و گوهر شناسی

آموزش مراقبت از گوهرها و جواهر آلات

اقتصاد آمترین با تراش فانتزی

هنر گوهرتراشی و انواع تراش گوهر

ع انواع تراش جواهر و گوهرها

آموزش تصویری تراش کابوشن اشکی اوپال سیاه

ارزش سنگ های قیمتی تراش خورده و نگین

ارزش گذاری گوهرها و سنگ های قیمتی تراش خورده و نگین

آموزش تراش کابوشن فیروزه

ع زیبا و متنوع سیترین تراش خورده

ع زیبای توپاز تراش خورده

ع زیبای آکوامارین تراش خورده

ع زیبای اوپال تراش خورده

دستگاه تراش سنگهای قیمتی و گوهرها

تراش گوهرها، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

صنعت تراش سنگهای قیمتی

هنر تراش سنگ‌های قیمتی

شیوه تراش و خواص زمرد

شیوه تراش و صیقل جواهرات و سنگهای قیمتی

طریقه تراش گوهر، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

شیوه تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

دستگاه تراش سنگهای قیمتی

ع زیبای مالاکیت تراش خورده

ع جواهر چشم ببر طلایی تراش خورده

ع جواهرات گارنت تراش خورده

مراحل تراش فست سنگ قیمتی

تراش سنگهای قیمتی نیمه قیمتی


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/08/post-216/
 • مطالب مشابه: نخستین سکه‌های طلا و نقره ایرانی
 • کلمات کلیدی: تراش ,جواهر ,قیمتی ,سنگهای ,سکه‌های ,گوهر ,تراش خوردهع ,سنگهای قیمتی ,سکه‌های ایرانی ,تراش سنگهای ,استفاده می‌ د ,تراش خوردهع زیبای ,اولین سکه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

ید و فروش جواهر

 بهترین فروشنده ی است که به سخنان یداران خود به ‌طور کامل گوش دهد. برای مثال: اگر زوجی مایل به ید حلقه الماس هستند، فروشنده معمولی می‌گوید: چه مدل حلقه الماس می‌خواهید؟ قسمت فروش حلقه‌های عروسی ما آنجاست. در ‌حالی‌که یک فروشنده ماهر در آغاز به گفته‌هایشان با دقت گوش داده

آیا اگر هزینه کمتری را برای آن تعیین می‌ ، شما امروز حاضر به ید آن بودید؟ و یا می‌توانم کمکتان کنم؟ نباید مطرح شوند زیرا ...

آیا اگر هزینه کمتری را برای آن تعیین می‌ ، شما امروز حاضر به یدآن بودید؟ و یا می‌توانم کمکتان کنم؟ نباید مطرح شوند زیرا مشتریان فکرمی‌کنند که می‌خواهید به هر قیمتی که شده چیزی را به آن‌ها بفروشید.

 بهترین فروشنده ی است که به سخنان یداران خود به ‌طور کامل گوش دهد. برای مثال: اگر زوجی مایل به ید حلقه الماس هستند، فروشنده معمولی می‌گوید: چه مدل حلقه الماس می‌خواهید؟ قسمت فروش حلقه‌های عروسی ماآنجاست.

در ‌حالی‌که یک فروشنده ماهر در آغاز به گفته‌هایشان با دقت گوش داده و به جنبه عاطفی قضیه یعنی علاقه آن‌ها به نامزدی و نقشه‌هایی که برای عروسی و ماه عسل درسر دارند، توجه می‌کند. یا اگر زوجی می‌خواهندبرای فرزندانشان هدیه‌ای جهت فارغ‌ حصیلی او یداری کنند ممکن است پاسخیک فروشنده عادی به آن‌ها چنین باشد: می‌خواهید برایش یک ساعت مچی یاجواهر ب ید؟

 اما فروشنده باتجربه به اهمیت موضوع یعنی فارغ‌ حصیل شدنفرزند آن‌ها از دانشکده وگرایش پدر و مادر نسبت به‌ این‌که مایلند در شادیاو شریک باشند توجه می‌کند. لذا درباره مراسم فارغ‌ حصیلی و دانشکده وغیره با آن‌ها باب سخن را می‌گشاید، زیرا صرف چند دقیقه بحث و گفتگو باآن‌ها برای مشتری بسیار جالب است و احساس می‌کند که شما دوست او هستید. بنابراین طرح پرسش‌های منطقی و درک مسائل عاطفی از جمله مواردی است کهتاثیر به‌‌سزایی در امر فروش دارد. از طرفی نباید توقع داشته باشیم که یداران با هر بار ورود خود به فروشگاه جواهری را یداری کنند؛ بلکه هدفاصلی آن‌ است که رابطه‌ای صمیمانه با آن‌ها برقرار کنیم تا با نیاز‌هایشانآشنا شویم. ارتباط دوستانه سبب می‌شود که آ‌ن‌ها شما را به دوستانشان نیزمعرفی ‌کنند و مشتریان بیشتری مجذوبتان شوند.

 منافع حاصل از ده‌فروشی

- چه ی می‌گوید که شما نمی‌توانید جواهر بیشتری را به فروش برسانید؟

 در صورتی‌که یداران از شما درباره افزایش قیمت سؤال می‌کنند، فرصتمناسبی به‌دست می‌آورید تا چهارچوب قیمت را دوباره تعیین کنید. لذامی‌توانید بگویید: آری، این حقیقت دارد، در هر حال امروزه بیش از پیش بهقیمت طلا و پلاتینیوم افزوده شده است. در نتیجه جواهراتی که هم‌ اکنون دراختیار دارید نیز به مراتب ارزش بیشتری یافته‌اند.

 در صورتی‌که انواع سایز‌ها و مدل‌های پلاتینیوم ویژه عروسی را دراختیار ندارید، فروش شما قابل مقایسه با رقیبتان نیست، زیرا جواهر موردنیاز مشتری را در اختیار ندارید، بنابراین داشتن کل یونی از حلقه‌هایعروسی و نامزدی ضرورت می‌یابد. از دیدگاه "مادرن براید modern bride " و "پلاتینوم گلید اینترنشنال platinum guild international "، ۸۱درصد ازعروسان آینده ترجیح می‌دهند اولین حلقه‌شان پلاتینیوم باشد. فرصتی که کمتردر مورد توجه قرار دارد. مردان علاقه‌مند به انتخاب حلقه عروسی،بیشتر مواقع تحت نفوذ ن به ید مبادرت می‌ورزند، عروسی که رویا‌هایدوران کودکی و نوجوانی‌اش در انتخاب جواهر تاثیرگذار است.

-  برای آن‌که فروش بیشتری داشته باشید باید چهار نکته را در نظر بگیرید:

اول آن‌که، فروشندگان را در رویارویی با یداری فرضی و ماهر آمادهکنید. دوم، به آن‌ها بگویید اطلاعاتی که در اختیار دارید اساسی قلمداد شدهو هدفتان افزایش تعداد ید از امکان فروش است. سوم، یافته‌هایتان را باشیوه تجاری‌تان همگون کنید و به نقاط ضعف توجه نمایید و چهارم، با ورودمشتریان یا خانم‌ها به فروشگاه به آن‌ها خوش آمد گفته و خدمات لازم رانسبت به آن‌ها انجام دهید. به خاطر داشته باشید که حس مسئولیت‌پذیریکارکنان و تشویق به ‌موقع آن‌ها نقش موثری در امر پیشبرد اه تان ایفامی‌کند.

-  تقویت روحیه انعطاف پذیری در مشتریان برای ب موفقیت

اغلب فروشند‌گان از این‌که یدار نمی‌داند خواهان ید چه چیزی است یانمی‌توانند به سؤالاتشان پاسخ دهند شکایت دارند. آن‌ها اغلب عجله دارند ومطمئن نیستند که چه می‌خواهند ب ند. ممکن است عدم اطلاعات کافی ازجواهرات و یا ترس از انتخاب نادرست علت اصلی چنین رفتاری تلقی شود.

-  در هر حال فروشندگان باید سؤالاتشان را با نیاز‌های یداران منطبق کنند:

۱)نیاز‌های یداران را دریافته و پاسخگوی تقاضایشان نیز باشید: برایمثال با سؤالاتی چون: به ‌نظر می‌آید که امروز خیلی عجله دارید! می‌توانمبه شما کمک کنم تا هرچه سریع‌تر جواهر مورد علاقه‌تان را پیدا کنید؟

 ۲)تاکتیک‌ها را منطبق برهم کنید: برای مشتریان مختلف از تاکتیک‌هایمتنوعی بهره جویید اما هدف استراتژیکی شما باید ثابت باقی بماند. ویژگی‌های اصلی محصولاهایتان را شناسایی کرده و بر اساس نیاز مشتریپاسخگوی سؤالات او باشید. هنگامی‌که یدار می‌داند چه چیزی می‌خواهد،می‌توان به‌طور مستقیم از او سؤالاتی کرد. برای مثال: آیا طلای زرد دوستدارید یا سفید؟ یا چه نوع گردن‌بندی را می‌پسندید؟ نباید مطرح شود، به جایآن بهتر است بگویید کمک به شما، کمک به من است یا‌ این‌که همسرتان وقتش راصرف چه کاری می‌کند؟ سپس به تدریج سؤالات دیگر را مطرح کنید: مانند: چگونهخود را می‌آرایید یا در مراسم مختلف ممکن است از چه جواهراتی استفادهکنید؟

 ۳(نتیجه‌گیری‌هایتان را دوباره مورد بررسی قرار دهید. هر قدرپیشنهادهای شما دقیق‌تر باشد فروش بیشتری خواهید داشت. برای مثال، ممکناست نظر شما درباره پاسخ‌های یدار چنین باشد: بسیار خوب همسرتان متخصصموفقی است که به طور معمول لباس کار برتن دارد. او رنگ آبی را دوست دارداما به دستبند علاقه‌ای ندارد درعوض گل‌ را می‌پسندد از آنجا ید شمابه چهارمین سالگرد ازدواج‌تان ارتباط می‌یابد بهتر است گل‌ توپاز آبیرا برایش انتخاب کنید.

-  راه‌های چاره‌ای برگزینید

در صورتی‌که یدار مایل به انتخاب یک یا دو نمونه جواهر است از اوبپرسید: به ‌نظر می‌رسد که شما این جواهر را بیشتر دوست دارید؟ در چنین شرایطی قبل از آن‌ که یدار صبر و تحملش را از دست بدهد شما با دو فرصت روبه‌رو هستید. هنگامی‌که کل یون دوم را عرضه می‌کنید سعی کنید به اطلاعات بیشتری درباره او دست پیدا کنید.

 در ‌صورتی‌که با او درباره ید صحبت می‌کنید یا عزم او را راسخمی‌کنید، با شک و تردید مقابله کرده‌‌اید. سعی کنید علت علاقه او را نسبتبه انتخاب کل یون محبوبش جویا شوید و با طرح پرسش‌هایی هماهنگ بانیاز‌هایش گرایش او را به ید بیشتر کنید

مقالات مشابه :

آموزش ید گوهر و سنگ رنگی

ید و فروش جواهرات و سنگ های قیمتی

آموزش ید مروارید

ید حلقه‌ نامزدی‌ ، انگشتر ازدواج

ید و تاثیر جواهر و سنگ های قیمتی

ید جواهرات عروسی

شیوه ید و فروش طلا و جواهرات

آموزش ید و فروش گوهرها، سنگ های قیمتی ، جواهرات و طلا

آموزش ید برلیان ، سنگ های قیمتی و گوهرها

آموزش ید جواهرات و سنگ های قیمتی

ید و فروش جواهرات و سنگ های قیمتی

شیوه ید و فروش طلا و جواهرات

فروش انواع فیروزه نیشابوری

آموزش ید و فروش گوهرها، سنگ های قیمتی ، جواهرات و طلا

نرم افزار art jewel smith ،نرم افزار طراحی جواهر

آموزش جواهر سازی

الکتروفرمینگ و‌ آبکاری در جواهرسازی

گوهر و جواهرسازی در ایران

آموزش جواهرسازی ، پنج گام جواهرکار شدن

وم توجه به صنعت جواهرسازی و گوهر ها

وضعیت صنعت جواهرسازی ایران

ابزار و وسایل جواهرسازی و گوهر


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/08/post-217/
 • مطالب مشابه: ید و فروش جواهر
 • کلمات کلیدی: آن‌ها ,جواهر ,فروشنده ,بیشتری ,جواهرات ,عروسی ,حلقه الماس ,برای مثال ,چنین باشد ,توجه می‌کند ,نباید مطرح ,حلقه الماس می‌خواهید؟ ,فروش حلقه‌ها
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

بررسی کیفیت سنگ های قیمتی و گوهرها

بر اساس این شیوه دو روش ارزی انجام می‌گیرد. اول آن‌که، کوراندوم ها رامی‌توان با توجه به نحوه شکل‌گیری طبقه‌بندی کرد و دوم آن‌که، در قالب گروه‌هایی طبقه‌بندی می‌شوند که هر یک از ویژگی‌های خاص بهره‌مند هستند....

سفایر کشمیر ارزشی بیش‌ از سفایر سریلانکا دارد زیرا منبع اصلی آن در این منطقه واقع شده است. مناطقی که این منابع ...

سفایر کشمیر ارزشی بیش‌ از سفایر سریلانکا دارد زیرا منبع اصلی آن دراین منطقه واقع شده است. مناطقی که این منابع در آن قرار دارند منشأبسیاری از حکایت‌ها شده‌اند. در طول تاریخ، وجود تعداد معدودی از این‌گونهمنابع، سبب شهرت منطقه است اما با گذشت زمان کشف منابع بیشتر، تعیین مکاناصلی را به شدت دشوار کرده است.

کریس اسمیت chris smith ، مدیر بخش گوهرشناسی ایست کاست east coast از معتقد است که در شرایط کنونی احتمال یافتن سفایر و یاقوت از مناطقمختلف جغرافیایی بسیار است. سنگ‌هایی که خصوصیات مشابهی از نظر موادتشکیل‌دهنده و زمین‌شناختی دارا هستند.

دانیال نی‌فلر dr. daniel nyfeler ، گوهرشناس آزمایشگاه گوبلین جمو هنری هانی henry hanni از انستیتو گوهرشناسی سوییس معتقدند که، باوجود آن‌که درک هویت دقیق سنگ‌ها امری دشوار است لیکن امکان تعیین کشورمادر میسر می‌باشد.

در مجموعه سه قسمتی مقالات ارائه شده در مجله جوئلری نیوز اشیا jewellery news asia اشیای فلرخاطرنشان می‌کند که‌ آزمایشگاه گوبلیناصلاحاتی در شیوه تشخیص هویت اصلی سنگ‌ها انجام داده است.(در واقع باشناخت منبع، کشور مادر نیز مشخص می‌شود(

در مجموع، با صرف وقت و سرمایه بسیار قابل توجه از طریق این آزمایشگاه،سفرهایی به مراکز اصلی که این منابع در آن‌ها موجود است می‌شود؛ همچنینمنابع جدید مورد بررسی قرار می‌گیرند و داده‌های به دست آمده به روش بهترو دقیق‌تر ارزی می‌شوند.

هانی hanni معتقد است که: وجود ابزار جدید، گوهرشناسان با تجربه و دردسترس بودن منابع بسیار، چالش ناشی از تکثر معادن را برطرف می‌کند. بسیاریاز آزمایشگاه‌های تعیین هویت گرایش به شناسایی منبع اصلی یافته‌اند. بخشاعظم کوراندوم‌های قیمتی از بعد زمین‌شناختی متعلق به معدن خاصی هستند ازاین رو تعداد کشورهای مالک محدود است.

شیز مک‌کلور says mcclure مدیر بخش تعیین هویت سنگ‌های قیمتی وست کاست west coast متعلق به gia طی کنفرانسی در سان دیاگو قبل از برگزاری سمپوزیوم اخیر gia روش مفیدی را جهت طبقه‌بندی سنگ‌ها معرفی کرد. بر اساس این شیوه دو روش ارزی انجام می‌گیرد. اول آن‌که، کوراندوم ها رامی‌توان با توجه به نحوه شکل‌گیری طبقه‌بندی کرد و دوم آن‌که، در قالب گروه‌هایی طبقه‌بندی می‌شوند که هر یک از ویژگی‌های خاص بهره‌مند هستند. برای مثال: سفایر آبی ماداگاسکار و سریلانکا ممکن است از جنبه زمین‌شناختیو خصوصیات ذاتی در یک طبقه قرار گیرند.

- برای کوراندوم‌ها با توجه به محیطی که در آن پرورش یافته‌اند دو گروه در نظر گرفته می‌شود.

۱( متامورفیک

۲(متاثر از مواد مذاب و آتشفشانی

همچنین می‌توان یاقوت و سفایر را بر اساس ویژگی‌های اصلی و فیزیکیدیگری تقسیم‌‌بندی کرد. مک کلور در این زمینه نظراتی درباره سفایر مطرحمی‌کند از جمله: سفایر را می‌توان از نظر رنگ و ماهیت اصلی متعلق به دومنطقه کشمیر و ماداگاسکار دانست.

همچنین بر اساس تحقیقات آزمایشگاهی می‌توان کشورهایی را که در آن‌هاانواع خاصی از کوراندوم وجود دارد، شناسایی کرد. در واقع هدف از مجموعهاین‌گونه اقدامات ارائه اطلاعات لازم درباره سنگ و موقعیت آن در بازاراست.

نی‌فلر معتقد است که: سیستم طبقه‌بندی با وجود کارایی چندان ارتباطی بانوع منبع ندارد، هم‌چنان‌که به جنبه زمین شناختی نیز توجهی نمی‌کند. برایمثال gia یاقوت‌های مونگ هاسو و سفایر کشمیر را از دیدگاه متامورفولوژی دریک طبقه قرار می‌دهد.

در اصل، این اقدام gia در زمینه عرضه یک سیستم طبقه‌بندی کلی مطلوباست، اما اگر آن طبقه‌بندی را بر اساس نوع منبع بدانیم با فرض اشتباهیروبه‌رو هستیم، زیرا سنگ‌شناسی(بررسی میکروسکوپی محتوی آن مرکب از موادآلی، سایز سنگ‌ریزه‌ها، بافت و رنگ آن‌ها) و همچنین درک (ترتیبی که براساس آن مواد کانی در سنگ شکل گرفته‌اند) نحوه شکل‌گیری دو سنگ میزبان هرکدام موضوعاتی جداگانه محسوب می‌شوند.

- اندکی احتیاط

از شهرت بیزارم، با این وجود خود ما هستیم که سبب شهرت بسیاری از افرادهمچون هن یشه‌های هالیوود، کارگردان‌ها، تهیه‌کنندگان برنامه، مولفان وداوران فلسفه اخلاق، سیاست و دیگر دست‌اندرکاران می‌شویم!

به تازگی، بخش تبلیغاتی الماس‌های خونین که در آن لئوناردو دی‌کاپریو هن یشه مشهور نقش اصلی را ایفا می‌کند دیده‌ام.

خوشحالم که این جاذبه چندانی نداشت و امیدوارم همچون قانونداوینچی بی اعتبار شود dtc jwt و شرکت تجاری الماس در قبال این جبههگرفته و سعی می‌کنند از طریق وب سایت درباره داستان جنگ بر سر الماس، نظرهمگان را به واقعیات معطوف کنند.

dtc و jet تلاش خود را مدیون اطلاعات ده‌فروشان هستند، که در اختیارفروشندگان و دیگر مسئولان صنعت طلا و جواهر قرار می‌گیرد. برگزاری جلساتمتعدد نیز جهت یادآوری نکات اساسی از سوی فروشندگان اقدام موثری تلقیمی‌شود. در هر حال درک موارد فوق، سبب افزایش کارایی کارکنان این صنعتخواهد شد.

مقالات مشابه کانی ها:

نفریت ارزش سنگ قیمتی nephrite

تراش گوهرها، آموزش تراش سنگ های قیمتی

سنگهای قیمتی ایران

شناخت انواع گوهرها و سنگهای قیمتی

منشا سنگ های قیمتی رنگی

برند موفق جواهرات، سنگ های قیمتی و اجناس لو

پولیش جواهرات و سنگ های قیمتی

تاثیر گوهرها،سنگ‌های قیمتی‌ و جواهرات

خواص درمانی سنگها و گوهرها

خواص درمانی عقیق

خواص درمانی عجیب جواهرات و سنگ ها

خواص درمانی سنگ سودالیت

خواص درمانی سنگ زیت

سنگ درمانی با سنگ های شفابخش

تاریخ سنگ درمانی و گوهر درمانی

خواص عجیب درمانی سنگهای قیمتی و گوهرها

شیوه شارژ سنگ های درمانی

کاربرد سنگ های درمانی

فهرست سنگهای درمانی و شفابخش

سنگ درمانی

خواص سنگ درمانی و گوهرها

سنگ درمانی و خواص گوهرها

خواص درمانی طلا و نقره

سنگ درمانی و مراکز درمانی بدن

ماساژ درمانی با گوهرها

خواص درمانی روانی سنگهای قیمتی و گوهرها

 تراش جواهرات و سنگ های قیمتی

کاربرد گوهرها و کانی ها در زندگی

تاریخچه کانی و سنگ شناسی

کانی شناسی نوری

کاربرد سنگ ها و کانی ها

کانی لا ت (سنگ لاجورد)

خواص کانی های پلاتین

سنگ های قیمتی و کانی های دگرگونی

ویژگی کانی گوهری

طلا کانی ارزشمند

تاریخچۀ سنگ های قیمتی و کانی ها

کاربرد کانی ها


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/04/post-212/
 • مطالب مشابه: بررسی کیفیت سنگ های قیمتی و گوهرها
 • کلمات کلیدی: درمانی ,قیمتی ,کانی ,سفایر ,طبقه‌بندی ,اصلی ,گوهرهاخواص درمانی ,نحوه شکل‌گیری ,منبع اصلی ,سفایر کشمیر ,تعیین هویت ,گروه‌هایی طبقه‌بندی می‌ش
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

جواهرات و طلاهای آناتولی

جایگاه جواهرات با توجه به ارزش آن‌ها از بعد روان‌شناختی و اجتماعی،به مدت ۱۰۰۰ سال هیچگونه تغییری نیافت تا این‌که به‌‌طور تقریبی ۳۰۰۰ سالقبل از م.م. قیمت آن‌ها به اوج خود رسید و به‌ این ترتیب دگرگونی چشمگیری درباره آن‌ها به وقوع پیوست....

آناتولی‌ها پردازش طلا را ۶۰۰۰ سال پیش آموختند. این ف گران‌بها و جادویی در دنیای جواهرات یکی از اقلام حیاتی و ضروری ...

آناتولی‌ها پردازش طلا را ۶۰۰۰ سال پیش آموختند. این ف گران‌بها وجادویی در دنیای جواهرات یکی از اقلام حیاتی و ضروری در امر تهیهجواهرآلات به‌ شمار می‌رود. از دید کشیش‌ها، سیاستمداران و ن، استفادهاز طلا، از جمله ضرورت‌های زندگی محسوب می‌شود به ویژه آن‌که با نمادآن‌ها مطابقت داشته و از قدرت سحرآمیز و افزون‌کننده‌ای برخوردار باشد وموقعیت اجتماعی و هویتشان نیز توسط آن مشخص ‌شود.

جواهرات چه در آناتولی و یا در جوامع متمدن امروزی، علاوه بر جنبه زیباشناختی، از بعد موقعیت اجتماعی نیز مورد توجه قرار می‌گیرند. با اینحال اجداد ما به دلیل دیگری از آن‌ها بهره می‌جستند.

در دورانی که سنگ‌های قیمتی و طلا در زیر خاک مدفون می‌شدند تا آسیبیبر آن‌ها وارد نشود، انسان‌ها از برخی جواهرات به خاطر داشتن قدرت جادوییاستفاده می‌ د تا از خود در مقابل ظلمت، تاریکی‌های وحشتناک و مخوف،بلایای طبیعی و حتی مرگ، حمایت کنند. آن‌ها برای نجات خود از ترس و وحشت،جواهراتی که از صدف‌های دریایی، چوب و استخوان ساخته شده بودند را درمقبره اقوامشان دفن می‌ د.

در سال‌های اول، هنگامی‌که اعتقاد به حمایت خدایان، ب ثروت و زیبایی،اهمیت ویژه‌ای یافت، آن‌ها بدن‌هایشان را با انواع جواهرات می‌آراستند ویا جواهرات را قربانی خدایان می‌ د.

در زمان آناتولی‌ها (۶۰۰۰ سال پیش) این ف قیمتی در دنیای جواهراتارزش و اعتبار بسیاری داشت و در نزد ون و دیگر افراد، در زمره لوازمضروری زندگی قرار می‌گرفت و استفاده از آن‌ها بیانگر نماد آن‌ها، موقعیتاجتماعی و هویت فر ان بود. در برخی تمدن‌ها، مردان همانند ن از جواهربرای آراستن خود استفاده می‌ د. برای مثال: سربازان "لیدی lydean " دراین‌که بردگی روحی و جسمی خود را با در بر گوشواره‌های"ترکوتا terracotta " به اثبات برسانند تردیدی نشان نمی‌دادند.

جایگاه جواهرات با توجه به ارزش آن‌ها از بعد روان‌شناختی و اجتماعی،به مدت ۱۰۰۰ سال هیچگونه تغییری نیافت تا این‌که به‌‌طور تقریبی ۳۰۰۰ سالقبل از م.م. قیمت آن‌ها به اوج خود رسید و به‌ این ترتیب دگرگونی چشمگیریدرباره آن‌ها به وقوع پیوست.

جواهراتی که در مکان‌های حفر شده در"تروجا troja "، "یاپار باستان "yapar و "آلادچاهویوک   aladcha hoyuk " یافت شده‌اند هر یک اثری هنریمحسوب می‌شوند. طلا، نقره و کریستال‌های کوارتز یا مهارت بسیار در قالبگل‌ ، گردنبند و دستبند و کمربند به نمایش گذاشته می‌شدند. تکنیک‌هایخاصی چون "تل کاری "telkari و گراینولیشن در ساخت طلاجات مردم تروی،به‌کار رفته ‌است که نشان‌ می‌دهد روش ساخت جواهر فوق‌العاده پیشرفته بوده‌است. یافته‌های دیگر در منطقه "کاراس karas "، "سماهویوک semahoyuk "، "طرسوس tarsus "، "تپکیک tepcik " موید این نکته هستند.

آشوری‌ها انی‌که در سال‌های۱۲۰۰-۲۰۰۰ قبل از م.م مستعمرات تجاریایجاد کرده‌اند، کالاهایی که از "مسوپوتی‌میا mesaupothemia " می‌آورند رابا سنگ‌ها و ف ات قیمتی مبادله می‌ د. تحت تاثیر این سیستم معاملاتیبه شیوه تهاتری، صنعتگران با فرهنگ مسوپوتی‌میا آشنا شدند. انگیزه و منابعالهام‌بخش و موضوعات جدید سبب شد که این صنعتگران به خلق طرح و آثار نوینیبپردازند.

متاسفانه، جواهرات اندکی از "هیتی‌ها hittites " که سال‌ها در آناتولیحکومت می‌ د در دست است. تنها چیزی که در این منطقه حفارییعنی"بوغازکوی bogazkoy " یافت شده است یک انگشتر مهر طلایی و تعویذ‌ الههاست.

فیبولاس‌ها از "فری‌گن‌ها ferygans " اقوامی که، در نیمه دوم قرن ۱۸ق.م.م. بر منطقه حاکم بودند، در پیشرفت صنعت جواهرات سهم به‌سزایی داشتند. منطقه دیگری که نقش مهمی در این رابطه ایفا کرده بود، غرب آناتولی بودزیرا به عنوان مرکز تجاری دنیای قدیم و تمدن‌های مشرق زمین، ترکیبی ازفرهنگ‌های غربی- شرقی را به نمایش می‌گذاشت و در جواهراتش گرایش به شرقموج می‌زد.

مقالات مشابه جواهرات:

سنگ درمانی با سنگ های شفابخش

تاثیر سنگ های شفابخش در درمان دردها

توپاز گوهری شفابخش

سنگ آپاتیت، گوهر فریبنده

خواص سیترین ، گوهر ن

سنگ اپال، گوهر آرزوها

تاریخ سنگ درمانی و گوهر درمانی

درمان بیماری با سنگ شفابخش

برند موفق جواهرات، سنگ های قیمتی و اجناس لو

جواهرساز طراح عشق و زندگی‌

جواهرساز هنرمند و خلاق

آموزش گام به گام جواهر سازی

آموزش جواهر سازی و گوهرشناسی

ید و تاثیر جواهر و سنگ های قیمتی

جواهر ساز هنرمند و مبتکر

تاریخچه زرگری و جواهر سازی

آموزش جواهر سازی

نرم افزار طراحی گوهر و جواهر

آموزش استفاده از گوهر و جواهر

جواهر و گوهر شناسی

آموزش مراقبت از گوهرها و جواهر آلات

اقتصاد آمترین با تراش فانتزی

هنر گوهرتراشی و انواع تراش گوهر

ع انواع تراش جواهر و گوهرها

آموزش تصویری تراش کابوشن اشکی اوپال سیاه

ارزش سنگ های قیمتی تراش خورده و نگین

ارزش گذاری گوهرها و سنگ های قیمتی تراش خورده و نگین

آموزش تراش کابوشن فیروزه

ع زیبا و متنوع سیترین تراش خورده

ع زیبای توپاز تراش خورده

ع زیبای آکوامارین تراش خورده

ع زیبای اوپال تراش خورده

دستگاه تراش سنگهای قیمتی و گوهرها

تراش گوهرها، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

صنعت تراش سنگهای قیمتی

هنر تراش سنگ‌های قیمتی

شیوه تراش و خواص زمرد

شیوه تراش و صیقل جواهرات و سنگهای قیمتی

طریقه تراش گوهر، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

شیوه تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

دستگاه تراش سنگهای قیمتی

ع زیبای مالاکیت تراش خورده

ع جواهر چشم ببر طلایی تراش خورده

ع جواهرات گارنت تراش خورده

مراحل تراش فست سنگ قیمتی

تراش سنگهای قیمتی نیمه قیمتی


اطلاعات

 • منبع: http://goharha.blogsky.com/1395/12/07/post-214/
 • مطالب مشابه: جواهرات و طلاهای آناتولی
 • کلمات کلیدی: تراش ,جواهرات ,قیمتی ,آن‌ها ,جواهر ,سنگهای ,سنگهای قیمتی ,تراش خوردهع ,تراش سنگهای ,خوردهع زیبای ,تراش کابوشن ,تراش خوردهع زیبای ,تراش سنگهای ق
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها