به نام خداوند آسمانها وزمین


مولا علی  ع
319 «اِیّاکَ وَ مُعاشَرَةَ الأَشرارِ فَاِنَّهُم 
کَالنّارِ مُباشَرَتُها تُحرِقُ»


 با بدان ه نى مکن زیرا آنان مانند آتشند 

که نزدیکى بدان سوزنده است.

    ز اشرار پیوسته دورى گزین 

    مشو با بدان هیچگه ه ن‏ 

که چون سوى آتش روى پیشتر


،بسوزد ترا شعله‏ اش بیشتر=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گردآوری : م .الف زائراطلاعات


مولاعلی ع

318 «اِیّاکَ وَ المَکرَ فَاِنَّ المَکرَ لَخُلُقُُ ذَمیمُُ»
 از مکر و خدعه بپرهیز، زیرا خوى زشتى است

    مکن خدعه را پیشه، اى حیله‏ گر 

    بزشتى چنو نیست خوى دگر
ندانى سرانجام مکّار چیست‏
 ندانى بر او زار باید گریست‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گردآوری : م.الف زائر


اطلاعات


مولا علی ع

317 «اِیّاکَ وَ حُبَّ الدُّنیا فَاِنَّها رَأسُ کُلِ
 خَطیئَةِِ وَ مَعدِنُ کُلِّ بَلیَّةِِ» 

بدنیا دل مبند زیرا دنیا دوستى ریشه 

و منشاء هر خطا و سرچشمه هر گرفتارى و بلا است

    چو باشى بدنیا بسى پاى بند،

    رسد بر تو از آن فراوان گزند بود ریشه هر گناه و بلا
 ز دل بستگى‏ها به دار فنا=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آوری : م.الف زائر


اطلاعات


مولاعلی ع 
316 «اِیّاکَ وَ ُمُعاشَرَةَ مُبتَغى عُیوبِ النّاسِ فَاِنّهُم

 لَم یَسلَم مُصاحِبُهُم مِنهُم»
 با جویندگان عیوب مردم دوستى مکن زیرا

ه ن این اشخاص از شرّشان ایمن نیست

    چو در پى عیب مردم بود،

    از او دور شو، کاو چو کژدم بود

  سلامت نماند از او یار اوچه زشت است کالاى بازار او=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر


اطلاعات


 مولاعلی ع

314 «اِیّاکَ وَ مُصادِقَةَ الأَحمَقِ فَاِنَّهُ
 یُریدُ اَن یَنفَعَکَ فَیَضُرُّکَ»
 از دوستى با ابله بپرهیز زیرا او مى ‏خواهد بتو 

سود برساند ولى ضرر مى‏زند.

    مکن ه نى تو با ابلهان

    مبادا تو را تیره گردد روان‏
 چو باشد پى سودت آن بی د

، ز نادانى آنگه ضررها زند=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آوری : م.الف زائر

اطلاعات


 مولاعلی ع
315 «اِیّاکَ وَ الغَضَبَ فَاوّلَهُ جُنونُُ وَ ا ِهُ نَدَمُُ»

 از خشم دورى گزین که آغازش دیوانگى 

و فرجامش پشیمانى است.   

 بود اوّل خشم بى‏شک جنون
    نگردد بگرد غضب جز زبون‏
 پشیمانى آرد سرانجام کار چو آن میوه تلخ آرد ببار= کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآور ی: م.الف زائر


اطلاعات


مولاعلی ع
313 «اِیّاکَ وَ الغَیبَةَ فَإنَّها تَمقُتُکَ اِلى النّاسِ»

 از غیبت گریزان باش زیرا مردم را 

بدشمنى با تو برمى‏انگیزد.

    بغیبت میازار جان ى

    که دشمن شود با تو مردم بسى‏
  انى که غایب ز پیش تواند

، چرا جمله آماج نیش تواند=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری  : م.الف ز ائراطلاعات


 مولا علی ع
312 «اِیّاکَ وَ مُصاحَبَةَ الأَشرارِ فَاِنَّهُم
یَمُنّونَ عَلَیکَ بِالسَّلامَةِ» 

با بدان همدم مباش زیرا چون از دستشان

 آسوده باشى بر تو منّت مى‏گذارند.

    ز اشرار پیوسته کن احتراز 

    مبادت بدین قوم هرگز نیاز

که چون باشى ایمن ز آزارشان

گذارند منّت بدین کارشان‏=  کتاب  هز ا رگوهرسید عطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائراطلاعات


مولاعلی ع

311 «اِیّاکَ وَ المَنِّ بِالمَعروفِ فَاِنَّ 
الاِمتِنانَ یُکَدِّرُ الاِحسانَ»

 بخاطر نیکى بر ى منّت مگذار زیرا منّت 

گذاشتن نیکى را تباه میکند.

    به نیکى، نمى‏باش منّت گذار

    که با دست خود مى‏برى اجر کار
 ز منّت شود کار نیکو اب

‏ چنان کاب ناگه نماند سراب‏=  کتا ب  هز ارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر
 

اطلاعات


 مولاعلی ع

310 «اِیّاکَ اَن تُسى‏ءَ الظَّنَّ فَاِنَّ سوءَ الظَّنِّ

 یُفسِدُ العِبادَةَ وَ یُعظِّمُ الوِزَر»

 بد گمان مباش زیرا بدگمانى عبادت را تباه مى‏سازد

 و گناه را بزرگ میکند.
    نباشد بتر ز آدم بد گمان

    که از بد گمان ندارد امان

 کند بد گمانى عبادت تباه

‏‏ فزاید بمیزان جرم و گناه‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گر د آو ری  : م .الف  ز ائر


اطلاعات


  مولاعلی ع

308 «اِیّاکَ اَن تَذکُرَ مِن الکَلامِ مُضحِکاََ
 وَ اِن حَکَیتَهُ عَن غَیرِک»َ 

سخنان خنده آور مگو اگر چه از قول دیگرى نقل کنى.

    به بیهوده مشکن تو قدر سخن

    بین و میگوى، یا دم مزن

‏ ز مضحک مبادا حکایت کنى‏

 و گر خود نگویى روایت کنى‏ =کتاب هزار گوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م .الف  زائر


اطلاعات


 مولاعلی ع
309 «اِیّاکَ وَ الإصرارَ فَاِنّهُ مِن اَکبَرِ

 الکَبائِرِ وَ اَعظَمِ الجَرائِمِ»

 در ارتکاب گناه اصرار مورزید زیرا اصرار در گناه از

 بزرگترین گناهان و بالاترین جرائم است.

    ز اصرار در جرم شه کن 

    بیا طاعت و بندگى پیشه کن‏

که اصرار اندر گنه اى جسور

، بود بدترین جرم و فسق و فجور

== کتا ب هز ارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرد آوری : م.الف ز ائر


اطلاعات


مولا علی ع

306 «ِاّیّاکَ وَ المُجاهَرَةَ بِالفُجورِ فَاِنَّهُ مِن اَشَدِّ المَاثِمِ» 

آشکارا گناه مکن زیرا آن از سخت‏ترین گناهان است.

    مگرد آشکارا بگرد گنه

    کز آن روزگار تو گردد سیه

 بتر نیست ز ان هیچ جرم دگر

‏ ترا دورى از آن پسندیده‏ تر= کتاب  هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائراطلاعات


  مولاعلی ع

307«اِیّاکَ وَ مُصاحَبةَ اَهلِ الفُسوقِ فَاِنَّ

 الرّاضىَ بِفِعلِ قَومِِ کَالدّاخِلِ مَعَهُم»


 با گن اران ه نى مکن زیرا هر از کار گروهى 

راضى باشد مانند ى است

 که داخل آن گروه است. 


   مشو همدم اهل فسق و فجور 

    چو گردى، شوى از ره راست دور
 
چو باشى به اعمال قومى رضا،

شریکى، کنند ار بد و ناسزا=کتاب  هزار گوهر  سیدعطاء  الله مجدی=گردآ وری  : م.الف ز ا ئراطلاعات


 مولاعلی ع
305 «اِیّاکَ وَ الشَّکَ فَاِنَّهُ یُفسِدُ الدّینَ وَ یُبطِلُ الیَقینَ» 

از شکّ بپرهیز، زیرا دین را تباه و یقین را نابود مى‏ سازد

    حذر باید از شکّ و تردید راى

    که فاسد کند دینت اى پارساى‏ 

 یقین ترا نیز زایل کند

صحیح ترا نیز باطل کند
=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی-گردآوری : م.الف زائر


اطلاعات


مولاعلی ع

304 «اِیّاکَ وَ الجَورَ فَاِنَّ اللهَ لا یُریحُ الجائِرَ رائَحِةَ الجَنَّةِ» 

ستمکار مباش زیرا خداوند بوى بهشت را 

بمشام ستمکار نمى‏ رساند

    بیا تا توانى ستمگر مباش

    تو تخم بدى را بهر سو مپاش‏ 

 خدا کى گذارد نسیم بهشت،

رسد بر مشام ستمکار زشت‏
==کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر


اطلاعات


 مولاعلی ع
302 «ایّاکَ وَ المَلَقَ، فَاِنَّ المَلَقَ لَیسَمِن خَلائِق الأیمان»
 از چاپلوسى بپرهیز زیرا تملّق شیوه 

مردم با ایمان نیست
    ترا باید از چاپلوسى حذر
    مکن تا توانى از این ره،

  ار پیرو راه ایمان بود

 گذر از این خصلت بد گریزان بود
=
کتاب هزارگوهر
سیدعطا ء الله مجدی=
گر دآوری : م.الف زائر

اطلاعات


مولاعلی ع
301 «اِیّاکَ وَ النِّفاقَ فَإنَّ ذا الوجهَینِلا یَ ُ وَجیهاََ عِندَ اللّه»
 منافق مباش زیرا آدم دو رو نزد خدا آبروئى ندارد

    مگرد اى پسر هیچ گرد نفاق

    برو تا توانى براه وفاق

 نباشد بتر ز شخص دو رو

‏ ندارد بنزد خدا آبرو
=
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی
=
گردآوری : .  م. الف زائر


اطلاعات


مولا علی ع


300 «اِیّاکَ اَن تُعجِبَ بِنَفسِکَ فَیَظهَرَ
عَلَیکَ اَلنَّقصُ وَ الشَّنَأنُ»

 خود پسند مباش که آن نقص و عیب ترا آشکار سازد 

و دشمنى ‏ها را نسبت بتو برانگیزد

    نباشد ى بدتر از خودپسند

    که او نیست اندر امان از گزند
 هویدا شود عیب آن خودستا
بود دشمن جمله خلق خدا= کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی

گردآوری : م .الف زائر

اطلاعات


مولا علی ع
299 «اِیّاکَ وَ الظُّلم فَاِنَّهُ اَکبَرُ المَعاصىَ وَ اِنَّ الظّالِمَ لِمُعاقَبُُ یَومَ القیامَةِ بِظُلمِهِ»
ستمکار مباش زیرا ظلم از بزرگترین گناهان است 

و ظالم روز رستاخیز نزد خدا مورد بازخواست

 قرار مى‏ گیرد

    گناهى بزرگ است ظلم و ستم

    گریزان شود از آن، نبینى تو غم
 ستمکار بد گوهر بیحیا،
‏ سزا دید خواهد بروز جزا=   کتا ب  هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گرذآوری  : م.الف ز ائر


اطلاعات


  مولاعلی ع
298 «اِیّاکَ وَ البَغى فَاِنّهُ یُعَجِّلُ الصَّرعَةَ
وَ یُحِلُّ بِالعامِلِ بِهِ العِبَرَ»

ستم مکن زیرا ستم در افتادن را نزدیک میکند 

و ظالم را مورد عبرت دیگران قرار مى‏ دهد

    نخواهى شد ار عبرت اى با د،

    ترا دورى از ظلم و عدوان سزد
 بود کوته عمر ستمکار دون‏
نپائیده دیرى، شود سرنگون‏=کتاب هزار گوهرسید عطاء الله مجدی=گردآوری: م.الف زائر
اطلاعات


 مولاعلی ع
297 «اِیّاکَ وَ مَذمومَ اللِِّجاجَ فَاِنَّهُ یُثیرُ الحُروبَ» 

از زشتى ستیزه بپرهیز، زیرا فروزنده 

آتش جنگ‏ها است

    برو تا توانى لجاجت مکن

    تو در آنچه گوئى سماجت مکن‏
 کز آن آتش جنگ روشن شود
 تو را دوست یکباره دشمن شود=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر


اطلاعات


 مولاعلی ع 
296 «ِِِایّاکَ وَ مُستَهجَنَ الکَلامِ فَاِنّهُ یِوغِّرُ القُلوبَ»


 از سخن زشت بپرهیز، زیرا دلها را به کینه مى‏آورد

    به  زشتى میالاى هرگز دهان

    به بیهوده گفتن تو مگشا زبان
 کز آن آتش کینه روشن شود
‏ ترا خلق بسیار دشمن شود
=
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی
=
گرد آوری :  م. الف زائر

اطلاعات


  مولاعلی ع
295 «اِیّاکَ وَ الاِعجابَ وَ حُبَّ الاِطراء فَاِنَّ
ذلِکَ مِن اَوثَقِ فُرَصِ الشّیطانِ»
 از خودپسندى و تمایل به ستایش زیاد بپرهیز، زیرا 

این از استوارترین فرصتهاى است

    ترا خود پسندى سزاوار نیست 

    بتر ز آن بدنیا دگر کار نیست‏
ستایش کند گمرهت هر چه بیش‏
 تو در راه منه گام خویش‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء  الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر
اطلاعات


   مولاعلی ع

294 «اِیّاکَ وَ العَجَلَ فَاِنّهُ مَقرونُُ بِالعِثارِ»

 از شتاب بپرهیز زیرا آن به لغزش نزدیک است

    بود کار ملعون شتاب

    منه گام اندر ره ناصواب‏ 
 شتابت کند کار ی ر اب‏
ترا در نظر آب آید سراب‏=  کتاب هزارگوهرسیدعطا ء الله مجدی  =گرد آوری :  م.الف  زائر


اطلاعات


 مولا علی ع ==293 اِیّاکَ وَ المَکرَ فَانَّ المَکرَ لِخُلُقُُ ذَمیمُُ»

 از مکر بپرهیز زیرا خوى زشتى است.

    تو مکر و خدیعت میاور بکار

    ز ناراستى جان من شرم دار


 مین بد تا نبینى تو بد
که جز کشته خویش ندرود
=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله  مجدی=گردآ وری  :  م.الف ز ائر   


اطلاعات


مولاعلی ع  

292 «اِیّاکَ وَ الفُرقَةَ فَاِنّ َالشّاذَّ مِنَ النّاسِ لِلشَّیطانِ» 
از جمعیّت جدا مباش زیرا شخص تنها مانده 

در معرض خطر است

    ز جمعیّت حقّ چو گشتى جدا،


    نباشى تو از دام رها

 چو دست خدا با جماعت بود،چه بیم ار ترا نى شجاعت بود=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری: م.الف زائر

اطلاعات


مولاعلی ع    

291 «اِیّاکَ وَ النَّمیمَةَ فَاِنّها تَزرَعُ الضَّغَینةَ
وَ تُبَعِّدُ عَنِ اللّهِ وَ النّاسِ»

سخن چینى مکن، زیرا آن کار تخم کینه را 

در دلها مى‏ کارد و انسان را از خدا و خلق دور میکند 

    سخن چین بدل تخم کین کاردت 

    ز هر که خواهد بخشم آردت‏
کند دشمن خلقت آن نابکار
 تو را دور سازد ز پروردگار=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م الف زائر
اطلاعات


مولاعلی ع

290 «اِیّاکَ اَن تَعتَمِدَ عَلى اللَّئیمِ
فَاِنّهُ یَخذُلُ مَنِ اعتَمَدَ عَلَیهِ»

به نا اعتماد مکن زیرا ى را که به او تکیه 

کند خوار مى ‏سازد
==    کجا تکیه بدو نان سزاست


    ز نا بجز زشت و بد برنخاست‏
، چو بر او تو روزى کنى اعتماد،

 کند خوارت آن نا بد نهاد=کتاب هزارگوهرسیدعطا ء الله مجدی=گردآوری : .م الف زائراطلاعات


مولا علی ع
==
289 «اِیّاکَ وَ مُصادَقَةَ البَخیلِ فَاِنَّهُ یَقعُدُ
عَنکَ اَحوَجَ ما تَ ُ اِلَیهِ»

 از دوستى با بخیل بپرهیز زیرا وقتى نهایت احتیاج 

را به او دارى از تو کنار مى ‏کشد
    بپرهیز از دوستىّ بخیل

    و گر خواهى از من برادر دلیل
 چو باشى باو هر چه محتاج‏تر،
گریزان شود از تو آن بد گهر=کتاب هزارگوهرسید عطاء الله مجدی=گردآوری : م .الف زائر

اطلاعات


 مولاعلی ع
==288 «اِیّاکَ اَن تَرضى عَن نَفسِکَفَیَکثُرُ السّاخِطُ عَلَیکَ»

 خود پسند مباش زیرا عدّه زیادى نسبت 

بتو خشمگین می شوند.

    مبادا شوى هیچگه خود پسند 

    که از خود پسندى در افتى به بند
شود خشمگین بر تو خلق زیاد
 همه دوستانت برندت زیاد=کتاب هزارگوهرسیدعطا ء  الله مجدی=گردآوری : م الف زائراطلاعات


  مولا علی ع
287 «اِیّاکَ اَن تُسلِفَ المَعصیَةَ وَ تُسَوِّفُ
بِ ّوبَةِ فَتَعظُمَ لَکَ العُقوبَةُ»

 گناه را پیش مفرست و توبه را پس مینداز تا 

کیفر گناه بر تو گران آید

    مبادا فرستى گنه را تو پیش
    برى توبه را نیز از یاد خویش‏
 شود بر تو سنگین جزاى گناه‏
 بروز قیامت شوى رو سیاه‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م الف زائر

اطلاعات


 مولاعلی ع
286 «اّیّاکَ وَ صُحبَةَ مَن الهاکَ وَ اَغراکَ
فَاِنَّهُ یَخُذلُکَ وَ یوبِقُکَ»

 با ى که ترا ببازى مى‏ گیرد و مى‏  فریبد ه نى 

مکن زیرا تو را به خوارى و هلاکت مى‏ کشاند

    چو خواند تو را ببازیگرى،


    همه کارها گیرد او سرسرى،

 کشاند تو را او بخاک هلاک‏

 از او باش اى بیخبر بیمناک=کتاب هزار گوهرسید عطا ء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائر


اطلاعات


مولاعلی ع
285 «ِایّاکَ وَ مُصادَقَةَ الکَذّابِ فَإنَّهُ یَقرِّبُ
مِنکَ البَعیدَ وَ یُبَعِّدُ مِنکَ القَریبَ»

 با دروغگو دوستى مکن زیرا دور را به تو نزدیک 

و نزدیک را به تو دور نشان مى‏ دهد

    مبادا شود کاذبت یار و دوست 

    که با خوى بد برکند از تو پوست‏
کند بر تو نزدیک او راه دور
 کند دور نزدیک، آن بى‏شعور
=
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی=
گرد آوری : م الف زائر

اطلاعات


مولاعلی  ع
283 «اِیّاکَ وَ ما یَستَهجَنُ مِن الکَلامِ فَاِنَّهُ یَحبِسُ
عَلَیکَ اللِّئامَ وَ یُنفِرُ عَنکَ الکِرامَ»
از زشتگوئى بپرهیز زیرا افراد پست را بتو نزدیک میکند 

و بزرگان را از تو دور مى‏سازد.

    بود زشتگوئى تو را ننگ و عار

    کنند از تو آزاد مردان فرار
 لئیمان بگرد تو گردند گرد
بپرهیز جان من از این شگرد
==کتاب هز ارگوهرسیدعطاء الله مجدی
=گردآ وری :  م. الف ز ائر

اطلاعات


مولاعلی ع

284 «اِیّاکَ وَ البِطنَةَ فَمَن لَزِمَها کَثُرَت اَسقامُهُوَ فَسَدَت اَحلامُهُ»
زیاد مخور زیرا درد آدم پرخور بسیار و 

خوابهایش پریشان است

    چو باشد ترا سیر خوردن شعار،

    شوى از سلامت بسى بر کنار
 پریشان شود خوابهایت تمام‏
 در افتى برنج و تعب و السّلام‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی-گردآوری: م.الف ز ائراطلاعات


مولاعلی ع

282 «اِیّاکَ وَ مُصادِقَةُ الفاجِر فَاِنَّهُ
یَبیعُ مُصادِقَةِ بِ ّافَِهِ المُختَقَر»

 با بد کار دوستى مکن زیرا او دوستش را 

به اندک چیزى مى‏فروشد

    مشو یار بد کار اى هوشمند 

    نخواهى گر افتادن اندر گزند
که بفروشدت او باندک بها
 کند بر تو در روز تنگى قفا=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری :م .الف زائراطلاعات


مولاعلی ع

281 «اِیّاکَ وَ کَثرَةَ الکَلام ِفَاِنَّهُ یُکثِرُ
ا َّلَلَ وَ یورِثُ المَلَلَ»

 پرگوئى مکن زیرا پر گوئى لغزش‏ها را مى ‏افزاید 

و دلتنگى‏ ها را باعث مى‏شود

    سخن گر چه باشد چو آب زلال


    ز پر گفتن و یاوه خیزد ملال‏
 به لغزش قرین است بسیار گوى‏
مر او را بود آبرو، آب جوى‏=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گردآوری : م.الف زائر


اطلاعات


«دست فضایی» از دریچه تلسکوپ ناسا تپ اختر ابری عظیمی از مواد خارج شده از یک ستاره که توسط تلسکوپ فضایی nustar رصد شده، ساختاری از پرتوهای اشعه ای پر انرژی است که تداعی کننده تصویر یک دست در فضا است. به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این نمای کیهانی که اصطلاحا «دست خدا» (hand of god)‌ نامیده می‌شود، یک ستاره منفجر شده و ابر عظیمی از مواد خارج شده از آن را نشان می‌دهد. پیش از این، رصدخانه اشعه ای چاندارا، پرتوهای کم انرژی پرتو ای به رنگ‌های سبز و قرمز را رصد کرده بود و در تصویر جدید تلسکوپ فضایی nustar، پرتوهای پر انرژی پرتو ای به رنگ آبی مشاهده شده است. «فیونا هریسون»، محقق اصلی تلسکوپ nustar از موسسه فناوری کالیفرنیا تأکید می‌کند: این نمای منحصربفرد، یک باد تپ‌اختر تولید شده توسط باقی مانده متراکم یک ستاره منفجر شده را نشان می‌دهد. چیزی که پس از انفجار ستاره و وج ابر عظیمی از مواد باقی می‌ماند، یک تپ‌اختر موسوم به psr b1509-58 است که هفت بار در ثانیه در حال چرخش بوده و باعث وزیدن باد پرقدرتی از ذرات می‌شود. این ذرات در تعامل با میدان‌های مغناطیسی اطراف، پرتوهای پر انرژی ای به شکل یک دست را شکل می‌دهند. ابر قرمز بالای انگشتان دست، یک ساختار مجزا موسوم به rcw89 است که یک پرتو کم انرژی ای است. بخش سبز رنگ نیز پرتوهای کم انرژی ای هستند، اما بخش آبی رنگ، پرتوهای پر انرژی ای محسوب می‌شوند. در تصویر رصد شده توسط تلسکوپ nustar، انرژی پرتو ای در طیفی بین 7 تا 25 کیلو الکترون‌ولت است، درحالی که پرتوهای ای رصد شده توسط تلسکوپ چاندرا طیفی بین 0.5 تا 2 کیلو الکترون‌ ولت است. تپ‌اختر «دست خدا» نمونه ای از پدیده روانی پاری یا (pareidokia) است که امکان مشاهده و درک اشکال آشنا در تصاویر مبهم را فراهم می‌کند.

اطلاعات

  • منبع: http://sabetq2.blogsky.com/1396/02/19/post-2070/د-ست-خدا
  • مطالب مشابه: د ست خدا
  • کلمات کلیدی: ای ,انرژی ,پرتوهای ,تلسکوپ ,ستاره ,پرتو ,انرژی ای ,پرتو ای ,توسط تلسکوپ ,انرژی پرتو ,نشان می‌دهد
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

 مولاعلی ع
280 «اِیّاکَ وَ اِدمانَ الشِّبَعِ فَاِنّهُیُهَیِّجُ الاِسقامَ وَ العِلَلَ»

 از همیشه سیر بودن بپرهیز زیرا آن موجب

 بیماری ها و ناراحتى ‏هاست.

    چو بسیار خوردن بود پیشه‏ ات

    نباشد بجز سیرى شه‏ ات
 سرانجام افتى برنج و بدرد
 ز بیمار بودن شوى روى زرد=کتاب هرار گوهرسیدعطاء الله مجدی=گردآوری : م.الف زائراطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها