به نام خداوند آسمانها وزمینمولاعلی ع


235«اِنَّمَا المَجدُ اَن تُعطِىَ فِى الغُرمِ


 وَ تَعفوَ عَنِ الجُرمِ» 


به راستى بزرگى آن است که وقتى زیان بینى 

ببخشى و از گناه دیگران درگذرى

    بزرگى است، بخشش بوقت زیان

    گن ار را نیز، دادن امان‏

  نبودن پى کین و کیفر کشى‏


به وحشت فتادن ز آدم کشى‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی 

=

گردآوری : م .الف زائر
اطلاعات


مولاعلی ع 236 «اِنَّمَا اللَّبیبُ مَن استَسَلَّ الأَحقاد» 


به راستى دمند ى است که شمشیر برکشد 

و کینه‏ ها را بکشد

    دمند تیغ از میان برکشد

    هر آن کینه در دل بود برکشد

 ز زنگ بدى صافى کند


 به نیکى هم او جهد کافى کند

=

 کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
اطلاعات


مولا علی ع 234 «اِنَّما قَلبُ الحَدَثِ کَالأَرضِ الخالِیَةِ مَهما اُلقِىَ


 فیها مِن کُلِّشَى‏ء قَبَلتُهُ»

 به راستى دل جوان مانند زمین بکر و نکاشته است 

که هر زمان تخمى در آن افکنده شود 

مى ‏پذیرد.    بود نوجوان را نیالوده فکر

    دلش چون زمینى است خالىّ و بکر


 توانى در آن تخمها کاشتن‏


 همان را که کارى تو، برداشتن‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
اطلاعات


مولاعلی ع 233 «اِنَّما الکَیِّسُ مَن اِذا اَساءَ 


استَغفَرَ وَ اِذا اَذنَبَ نَدِمَ»
 به راستى زیرک ى است که وقتى بدى کند

 آمرزش بطلبد و چون مرتکب

 گناه شود پشیمان گردد 


   بود زیرک آن که وقت گناه،


    پشیمان، برد سوى خالق پناه‏ 

 و گر بد کند پوزش آرد بکار

بود بخشش از بدى انتظار


=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر

اطلاعات


مولاعلی ع 232«اِنَّما الکَرَمُ بَذلَ الرّغائِبِ وَ اِسعافُ الطّالِبِ»


 به راستى که جوانمردى ببخشیدن چیزهاى 

خوب و برآوردن نیاز خواهنده است.

    کرامت بحاجت روا است 

    بخواهنده، خواهش ادا است 

ئ‏ببخشیدن هر چه نیکو است، او

 نیاوردن خم بابرو است، او
==

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
اطلاعات


مولا علی ع 

231«اِنَّما الدُّنیا شَرَکُُ وَقَعَ فیهِ مَن لا یَعرِفُهُ» 

به راستى دنیا دامى است که هر آن 

را نشناسد در آن افتد.
 


   فریبنده دامى است دام جهان

    نباشد از آن هیچ در امان‏ جز آن که بشناسد از دانه دام‏
 

کند توسن نفس امّاره رام‏
=
کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی
=
گردآور ی: م.الف زائراطلاعات

مولا علی ع 


230«اِنَّما العاقِلُ مَن وَعَظَتهُ َّجارِبُ»


 به راستى دانا ى است که تجربه‏ ها

 او را پند آموزند  

  چو از تجربت پند گیرد ى

    چشد سرد و گرم جهان را بسى،

، بتحقیق او را د است

  د بر سر آدمى افسر است‏

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

گردآوری : م.الف زائر

اطلاعات


مولاعلی ع 229«اِنَّما الجاهِلُ مَنِ استَعبَدتهُ المَطالبِ» 


به راستى نادان ى است که خواهش‏ها

 او را بنده خود سازند

    چو بنده خواهش خود بود،

    ورا سعى در کاهش خود بود

 بتحقیق بى بهره است از د 

مر او را نکوهش فراوان سزد

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری ی: م.الف زائر

اطلاعات


مولا علی ع


227 «اِن صَبَرتَ جَرى عَلیکَ القَلَمُ وَ انتَ مأجورُُ»

 اگر صبر کنى آنچه بر قلم قدرت خدا جارى شده، بر 

تو مى‏گذرد و باجر مى‏رسى

    گرت صبر باشد، قضا بگذرد 

    خدا گر بخواهد، بلا بگذرد


ترا باشد آن گاه اجر کثیر


 چو باشى باحوال دنیا بصیر
=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائراطلاعاتمولاعلی ع 


228 «اِن جَزَعتَ جَرى عَلَیکَ القَلَمُ وَ اَنتَ ما زُورُُ» 


اگر بیتابى کنى قضا و قدر بر تو مى‏گذرد و تو گناه کارى

    چو بیتاب باشى، نسازد قضا،

    دمى کار و تکلیف خود را رها

  گن ار گردى چو طىّ گردد آن 

مگو ناسزا بر زمین و زمان‏

=

گتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
اطلاعات


امام کاظم (ع) فرموده اند: 


مردی از خدا (ص) سؤال کرد:

حق پدر بر فرزند چیست؟ 


حضرت فرمود: 


1⃣ او را با نام صدا نکند 

2⃣ در راه رفتن از او جلو نیفتند. 


3⃣ قبل از او ننشیند. 

4⃣ کاری انجام ندهد که مردم پدرش

 را فحش بدهند.


بحار الانوار، ج 74، ص 45


بهترین هدیه روز پدر ، احترام و رعایت حق پدر بر فرزند است .

میلاد حضرت علی علیه السلام نا و المومنین انس و جن و روز 

پدر بر تمام پدران عزیز و زحمتکش مبارک ...

اطلاعات


مولاعلی ع225«اِن اَحبَبتَ اَن تَ َ اَسعَدَ النّاسِ 


بِما عَلِمتَ فَاعمَل»


 اگر دوست دارى خوش بخت‏ترین مردم باشى 

بدانچه مى‏دانى عمل کن 

   چو خواهى که باشى بدنیا سعید

    رسد بر تو از بخت هر دم نوید

، بعلم و بدانش مکن اکتفا، 

بیا در عمل کوش بهر خدا

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
اطلاعات


مولاعلی ع 


226 «اِن تَبذُلوا اَموالُکُم فى جَنبِ اللهِ


 َفَاِنّ اللهَ مُسرِعُِ الخَلَفِ»


 اگر دارائى خود را در راه خدا صرف کنید، خداوند

بزودى شما را عوض مى‏ دهد  


  کنى در ره حقّ اگر بذل مال 


    ز محتاج و مسکین بپرسى تو حال

‏ ، خدایت دهد زود اجر جزیل‏

چه باشد نکوتر ز ذکر جمیل‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائراطلاعاتمولاعلی ع224 «اِن َصَبَرتَ اَدرَکتَ بِصَبرِکَ مَنازِلَ الأَبرارِ وَ اِن جَزَعتَ

 اَورَدَکَ جَزَعَکَ عَذابَ النّارِ»


 اگر صبر کنى با صبرت بجایگاه نیکان مى‏رسى و 


اگر بیتابى کنى، بیت ت ترا

 بآتش دوزخ مى ‏رساند 

   چو اندر مصیبت صبورى کنى، 

    ز بیتاب گشتن تو دورى کنى

،دهندت بنزدیک ابرار جاى‏ 

رهاند ترا از جهنّم خداى‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=


گردآوری : م.الف زائر
اطلاعاتمولاعلی ع 


223 «اِن رَغَبتُم فِى الفَوزِ وَ کَرامَةِ الآخِرَةِ 

فَخُذوا فِى الفَناء لِلبَقاء» 

اگر آرزومند رستگارى و ارجمندى آ ت مى‏باشید، از 

سراى فانى براى دار باقى توشه برگیرید

    ترا باشد ار آرزوى بهشت،


    شود حاصل اى شخص نیکو سرشت


 چو گرد آورى زاد عقباى خویش


،‏ تو از هستى و مال دنیاى خویش‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
اطلاعات


 مولاعلی ع 


                                                                                                                                                           
222 «اَلا اِنّ اَبصَرَ الأبصارِ مَن نَفَذَ فى الخَیرِ طُرفَهُ                      

 آگاه باش که بیناترین چشمها چشم ى است 

که متوجه خیر و نیکى باشد.

    نباشد از آن هیچ بیننده ‏تر،


    نه از دیدنش هیچ زیبنده ‏تر


 که باشد نگاهش بدنبال خیر


 کند در ره خدمت خلق سیر

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر

اطلاعات


مولاعلی ع 


221 «اَلا وَ اِنّ الجِهادَ ثَمَنُ الجَنَّةِ فَمَن جاهَدَ

نَفسَهُ مَلَکَها وَ هىَ اَکرَمُ ثَوابِ اللّهِ لِمَن عَرَفَها» 

آگاه باشید جهاد بهاى بهشت است پس آنکه با 

نفسش پیکار کند مالک بهشت شود که براى  

ى که آنرا بشناسد گرامى‏ترین
 
پاداش خدا است


بهای بهشت است جنگ وجهاد

چنونیست اجروثوانی زیاد

به نزدهرآن که آنراشناخت


به پیکارنفس فسونگربتاخت 


=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م الف زائراطلاعات


مولاعلی ع 


220 «َاَلا اِنَّ اَسمَعُ الأسماعِ مَن وَعَى َّذ َ وَ قَبِلَهُ»

 بدان که شنواترین گوشها گوش ى است که 

پند را بپذیرد و نگه دارد

    نباشد چنو نصیحت نیوش،

    که او بشنود پند با گوش هوش

 نگه دارد او گفته ارجمند‏ 

چو گوید شود بیشتر سربلند

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف ز ائر
اطلاعات


مولاعلی ع 
219 «آفَةُ الجُندِ مُخالِفَةُ القادَةِ»
 اختلاف سران آفت است

    چو اندر سپه اوفتد اختلاف


    سران را نباشد بهم ائتلاف
 

رود اصل فرمان برى از میان

شود آنگه بسى ناتوان‏

==

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
اطلاعاتمولا علی ع 218 «آفَةُ العُلماء حُبُّ الرّیاسَة»

 دوست داشتن جاه و مقام آفت دانشمندان است

    ریاست، بود آفت عالمان 

    تکبّر بود شیوه ظالمان

جهان پیش عالم نیرزد به خس‏

 ورا دانش و بینش خویش بس

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی 

=

گردآوری : م.الف زائراطلاعات


مولاعلی  ع 


217 «آفَةُ الدّینِ سوءُ الظَّنِّ»

 
بد گمانى آفت دین است

    بود ظنّ بد آفت کیش و دین

    شود زائل و باطل از آن یقین

 بد ش را بد بود روزگار 

ز خلق است پیوسته او شرمسار

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
اطلاعات


مولاعلی ع 216 «آفَةُ الَعمَلِ تَرکُ الأِخلاصِ فیهِ»

 آفت عمل نبودن نیّت پاک در آن است

    نباشد چو اخلاص اندر عمل،

    ز آفت مصونش مدان اى دغل

 بجنّت توان رفت با این کلید 

تو از حسن نیّت شوى رو سپید

= =

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی 

=

گردآوری : م . الف زائر
اطلاعات


مولاعلی ع 


214 «آفَةُ العِلمِ تَرکُ العَمَلِ»

 آفت دانش بکار نبستن آن است

    بود آفت علم، ترک عمل 

    کجا تکیه توان بر امل

عمل میوه علم و دانش بود 

چه بهتر که اندر فزایش بود

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
اطلاعات


مولاعلی ع 215 «آفَةُ اللُّبِّ اَلعُجبُ»

 خودپسندى آفت د است

    بود آفت عقل، عجب و غرور 

    شود خودپسند از ره راست دور
 

گریزند از او جمله یاران او


نماند از غمگساران او

=

کتاب هرارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر

اطلاعات


مولاعلی ع 


213 «آفَةُ العامَّةِ العالِمُ الفاجِر»

 عالم زشتکار بلاى همگانى است


    بود آفت خلق در روزگار

    همى عالم غافل زشتکار

 
چو مردم کنندى باو اقتدا


نباشند از کید و مکرش رها

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
اطلاعات


مولاعلی ع


211 «آفَةُ النّفسِ الوَلَهُ بِالدّنیا»

 دلباختگى بدنیا آفت نفس آدمى است


    بود آفت نفس، دنیاى دون

    کند حب این پیر ز زبون‏


 نماند ب تا سحر این عروس

 اگر بیش خواهیش گردد عبوس‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر

اطلاعات


مولا علی ع 


212 «آفَةُ النُجّحِ الکَسَلُ» 

آفت رستگارى و کاهلى است


    بود آفت کامیابى ل

    سلامت بکوشش بود اى دغل‏ 


 تو را بهتر از کار سرمایه چیست

عمل را برادر همانند نیست‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
اطلاعات دروغ چقدر در جامعه رواج دارد؟

احادیث
1_ مولا علی فرمودند : دروغگویی عیبی رسوا کننده است. ( چون معمولا دروغ بعد از مدتی آشکار میشود و انسان

دروغگو در بین مردم رسوا میگردد )   بحارالانوار جلد 66 صفحه 313 حدیث 7


2_ مولا علی (ع) فرمودند : هیچ عاقلی دروغ نمی گوید ، و هیچ مومنی نمی کند. ( انسان عاقل میداند که عاقبت

دروغگویی رسوایی و بی اعتمادی و خواری است ، انسان با ایمان هم میداند که عواقب وخیم و غیرقابل بخششی دارد

( مانند انواع بیماریهای مقاربتی و بیماری آبرو بری مانند ایدز ).  بحارالانوار جلد 66 صفحه 313 حدیث 7

http://womenhc.com/media/blogs/alzahra-esfahan/82672269621.jpg
3_ رسول خدا (ص) در خطبه اش فرمود : از بزرگترین گناهان زبان ، دروغگویی است. بحارالانوار جلد 21 صفحه )

4_ مردی خدمت (ص) رسید ، عرض کرد نمی خوانم و عمل منافی عفت انجام می دهم ، دروغ هم می گویم

! کدام را اول ترک گویم ؟! (ص) فرمود : دروغ را ، و در محضر (ص) تعهد کرد که هرگز دروغ نگوید ،

هنگامی که خارج شد ، وسوسه های ی برای عمل منافی عفت در دل او پیدا شد ، اما بلافاصله فکر کرد که اگر فردا (ص)

از او در این باره سوال کند ، اگر بگوید چنین عملی را مرتکب نشده دروغ است و اگر راست بگوید حد بر او جاری میشود ، و

همین گونه در رابطه با سایر کارهای خلاف ، این فکر و ترک دروغ ، سرچشمه ترک همه گناهان او گردید

. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 413


5_ مولا علی (ع) فرمودند : هیچ بدی و زشتی بدتر از دروغگویی نیست.  بحارالانوار جلد 72 صفحه 259 حدیث 23

6_ حضرت محمد (ص) فرمودند : وای بر ی که دروغ می گوید تا دیگران را با آن بخنداند ، وای بر او ، وای بر او !

کنزالعمال جلد 3 صفحه 621 حدیث 8215

7_ حضرت محمد (ص) فرمودند : در پی راستی و راستگویی باشید ، اگرچه فکر کنید که مایه هلاکت است ،

در صورتیکه راستگویی موجب نجات است و از دروغگویی پرهیز کنید ، اگرچه فکر کنید دروغگویی عامل نجات است ،

در صورتیکه آن مایه هلاکت و نابودی است.  نهج الفصاحه صفحه 226 حدیث 1127


8_ حضرت محمد (ص) فرمودند : راستی پیشه کنید که آن دری از درهای بهشت است و از دروغ بپرهیزید ، که آن دری

از درهای جهنم است.  کنزالعمال جلد 3 صفحه 346 حدیث 6862


9_ حسن عسگری (ع) فرمودند : تمام پلیدیها و زشتیها در خانه ای نهاده شده که کلید آنها دروغگویی است.

( یعنی با دروغگویی در همه پلیدیها به روی انسان باز و زمینه انجام آنها فراهم میشود )  نزهة الناظر و تنبیه الخواطر

صفحه 145 حدیث 13


10_ مولا علی (ع) فرمودند : دروغگو با دروغ خودش سه چیز به دست میآورد : 1.خشم الهی بر او 2.اهانت به خودش

از طرف مردم 3.سرزنش و نکوهش فرشتگان نسبت به او .  میزان الحکمه جلد 3 صفحه 2678 حدیث 1746


قربانعلی سلطانی, [02.04.17 19:54]
11_ عبید بن زراره گوید از صادق (ع) شنیدم که میفرمود : از چیزهای که خدا آنرا مایه رسوایی و زیان

دروغگویان قرار داده است ، فراموشی است ( چون دچار فراموشی نسبت به دروغش میشود و رسوا میگردد.

پس دروغگو بی حافظه است )  کافی جلد 2 صفحه 341 حدیث 15


12_ رسول خدا (ص) فرمودند : از دروغ بپرهیزید ، زیرا دروغ انسان را به فسق و فجور میکشاند و فسق و فجور

هم انسان را روانه آتش جهنم میکند.  جامع الاخبار صفحه 417 حدیث 1157


13_ مولا علی (ع) فرمودند : دروغ گویی مایه ننگ و عار در دنیا و موجب عذاب آتش در آ ت است. 

غررالحکم جلد 2 صفحه 31 حدیث 1708


14_ در پندهای پیغمبر (ص) آمده است که فرمود : ای علی ! بپرهیز از دروغ زیرا دروغ چهره را سیاه میکند ، و پیش خدا از

دروغگویان نوشته میشود.و راستگویی چهره را سفید میکند ، و پیش خدا راستگو نامیده میشود و بدان که راستی

مبارک و دروغ شوم است.  بحارالانوار جلد 77 صفحه 69


15_ صادق (ع) فرمودند : ی که با آگاهی قسم دروغ بخورد با خدا به مبارزه و جنگ برخاسته است.

  محاسن برقی صفحه 119 حدیث 131


16_ حضرت محمد (ص) فرمودند : دروغگویی رزق و روزی انسان را کاهش میدهد.  کنزالعمال جلد3 صفحه

623 حدیث 8220


17_حضرت محمد (ص) فرمودند : شوخی نکن که شکوه تو را از بین میرود و دروغ نگو که نور تو نابود میشود.

( منظور نور ایمان است که با دروغگویی از بین میرود )   نهج الفصاحه صفحه 521 حدیث 2486


18_ مولا علی (ع) فرمودند : دروغگو و مرده هر دو ی انند ، زیرا برتری زنده بر مرده این است که به او اعتماد میشود،

پس وقتی در اثر * دروغگویی به سخن او اعتماد نشود ، زنده بودن او بی فایده گشته ، همانند مرده میشود.

غررالحکم جلد 2 صفحه 139 حدیث 2104


19_ اسماء بنت عمیس می گوید : به گفتم : اگر یکی از ما در مورد چیزی که میل دارد ، بگوید میل ندارم ، این

دروغ شمرده میشود یا نه ؟ اکرم (ص) فرمود  :  دروغ ، نوشته میشود ، حتی دروغ کوچک هم نوشته خواهد شد

. ( دروغ ، هرچند کوچک باشد ، چون مخالفت با دستور خدا است ، بزرگ شمرده میشود )

  بحارالانوار جلد 72 صفحه

258http://www.rahkar.ir/wp-content/uploads/2012/05/%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1

-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a81.jpg


20_ حضرت محمد (ص) فرمودند : خیانتی بزرگ است که به برادرت سخنی بگویی که تو را راستگو میشمارد و

تصدیقت میکند ، ولی تو به او دروغ بگویی.  نهج الفصاحه صفحه 450 حدیث 2120


21- حضرت علی (ع) میفرمایند : دروغگو در آنچه بگوید متهم است ، اگرچه دلیل و برهان قوی داشته باشد و گفتارش هم

راست باشد. ( یعنی دروغگو ، هرچند راست بگوید ، سخنش را دروغ می پندارند )   غررالحکم جلد 2

صفحه 64 حدیث 1849

حضرت محمد (ص) فرمودند : دروغگو دروغ نمی گوید به جز به خاطر خواری و کمبودی که در خودش احساس میکند ،

و ریشه مس ه ، اطمینان به دروغ گویان است.  اختصاص شیخ مفید صفحه 232


22— مولا علی (ع) فرمودند : انسان دروغگو خوار و ذلیل است. ( یعنی خواری و ذلت او را به دروغگویی میکشاند ،

یا دروغ موجب خواری او میشود )  غررالحکم جلد 1 صفحه 93 حدیث 339


23- مولا علی (ع) فرمودند : بیماری دروغ گویی ، زشت ترین بیماری است.  میزان الحکمة جلد 3 صفحه 2676 حدیث 17428

24_ حضرت محمد (ص) فرمودند : چهارچیز اگر در انسانی باشد او منافق است ، اگر یکی از آنها در او باشد یک خصلت

از نشانه های نفاق در اوست ، تا آنکه آنرا هم رها کند : 1.وقتی سخن میگوید دروغ بگوید.2.چون وعده بدهد تخلف کند.3

.وقتی پیمانی ببندد حیله به کار برد.4.هنگام دشمنی از عد خارج شود و فسق و فجور انجام دهد.  بحارالانوار جلد 72

صفحه 261 حدیث 34


25_ مولا علی (ع) فرمودند : هیچ بنده ای حقیقت ایمان را نمی یابد ، مگر اینکه دروغ را چه جدی باشد یا شوخی رها کند. 

محاسن برقی صفحه 118 حدیث 126


26_ حضرت محمد (ص) فرمودند : سه چیز است که در هر باشد منافق است اگرچه روزه بگیرد و بخواند و

حج و عمره هم انجام بدهد و بگوید من مسلمان هستم : 1. ی که وقتی سخن می گوید دروغ بگوید 2.هنگامی که

وعده ای بدهد تخلف ورزد 3.وقتی امین شمرده شود خیانت کند.  نهج الفصاحه صفحه 268 حدیث 1280


27- حضرت محمد (ص) فرمودند : خداوند دروغ مصلحت آمیز ( برای آشتی ) را دوست دارد و از راست فسادانگیز بیزار است.

نهج الفصاحه صفحه 159 حدیث 782


28- رسول خدا (ص) فرمودند : بزرگترین گناهان کبیره ، شرک و عاق والدین و قول باطل یعنی دروغ میباشد

.  وسائل الشیعه


29_ حسن عسگری (ع) فرمودند : تمام بدیها در اتاقی است و در آن قفل است و کلید گشودن آن دروغ است.

مستدرک الوسائل کتاب حج باب 120


30_حضرت محمد (ص) فرموده است : از دروغ بپرهیزید زیرا که روی دروغگو را سیاه میکند.  مستدرک الوسائل

31_حضرت محمد (ص) فرمودند : دروغگو رایش در مقام م پسندیده نیست.  مستدرک الوسائل

قربانعلی سلطانی, [02.04.17 19:54]
32_ مردی از رسول خدا (ص) پرسید : چه عملی سبب داخل شدن در آتش است ؟ فرمود : دروغ ، زیرا دروغ سبب

فجور و فجور سبب کفر و کفر سبب داخل شدن در آتش است.  مستدرک الوسائل


33_ حضرت صادق (ع) فرمودند : از مجازات دروغگو آن است که خداوند فراموشی را بر او مسلط میگرداند

( پس دروغی می گوید و آنرا فراموش می نماید و بعد خبری می دهد که منافی ( مخالف ) با دروغ اولی است و خود

را نزد مردم رسوا میسازد )   وسائل الشیعه


34_ عیسی بن مریم (ع) فرمود : ی که دروغگوئیش زیاد شود حُسن و جمال و وقارش نزد خدا و خلق از بین می رود

به طوریکه مردم از او متنفر و منزجر میشوند.  اصول کافی


35_رسول خدا (ص) به حضرت زهرا (س) فرمود : در شب معراج زنی را دیدم که سرش مانند سر خوک و بدنش

مانند بدن الاغ بود و سببش فتنه انگیزی و دروغگوئیش بوده.  عیون الاخبار الرضا (ع)


36_ حضرت المومنین (ع) فرمود : مسلمان باید از دوستی و برادری دروغگو بپرهیزد زیرا به سبب دروغ گفتن ،

اگر راست هم بگوید باور کرده نمیشود.  وسائل الشیعه


37_ رسول اکرم (ص) فرمود : از دروغ بپرهیزید ، زیرا نجات شما در دروغ نیست ( چنانکه می شید نجاتتان در

دروغ گفتن است ) به درستیکه هلاکت شما در دروغ گفتن است.   مستدرک الوسائل


38_ حضرت محمد (ص) فرمود : انسان دروغگو از بزرگترین گن ارانست.  مستدرک الوسائل

39_ حضرت محمد (ص) فرمودند : دروغ از ایمان دور است ، بلکه ضد ایمان است.  مستدرک الوسائل

40_ حضرت صادق (ع) فرمودند : دروغ بستن بر خدا و رسول الله (ص) از گناهان کبیره است.   کافی

41_ حضرت باقر (ع) فرمودند : یک دروغ هم از قول ما مگو ، زیرا که آن دروغ تو را از دین حنیف خارج میکند.

کافی ( یعنی بواسطه این دروغی که به ما بستی نور ایمان از دلت می رود و اگر این قسم دروغ در حال روزه باشد در

صورت عمد موجب بطلان روزه هم میشود )


42_ سجاد (ع) فرمودند : از هر دروغ بپرهیزید ، کوچک یا بزرگ ، جدی یا شوخی. کافی


43_ المومنین علی (ع) فرمودند : مومن به آثار عظیمه ایمان نمی رسد تا اینکه دروغ را ترک کند ، چه دروغ

از روی شوخی باشد و چه از جدیت.  کافی


44_ از ذر در ضمن وصیتهای پیغمبر (ص) نقل شده است که فرمود : ی که ش را از حرام و زبانش را از

حرام نگه دارد داخل بهشت خواهد شد ، ابوذر گفت آیا ما به آنچه به زبان می گوییم پرسیده می شویم ؟ فرمود

آیا مردم را داخل آتش میکند جز نتیجه آنچه زبانهای آنها به آن گویا شده ؟ ای اباذر تا حرفی نزدی سالم خواهی بود و

چون کلمه ای گفتی ، اگر خیر باشد به نفع تو نوشته میشود وگرنه به ضررت ثبت خواهد گردید.ای اباذر به درستیکه شخص

در مجلسی کلمه ای می گوید که اهل آن مجلس را بخنداند ، پس به سبب آن در طبقات جهنم فرو می رود ، وای بر ی

که سخن دروغ بگوید تا اجتماعی بخندند وای بر او ، وای بر او ، ای اباذر هرکه خاموش شد ( سخن نگفت ) نجات یافت ،

بر تو باد به راستگویی و هیچوقت از دهان خود دروغی را بیرون میفکن.  وسائل الشیعه کتاب حج باب 140 ابوذر گفت

یا رسول الله (ص) توبه ی که عمدا دروغی بگوید چیست ؟ فرمود : استغفار ، و های پنجگانه لوث

این گناه را پاک میکند.


45_ در بیان نشانه های قیامت ضمن حدیث مفصلی رسول الله (ص) میفرماید (( پیش از قیامت دروغ گفتن نزد

مردم ظرافت و خوش طبعی است و لعنت خدا بر هر دروغگویی هرچند از روی مزاح باشد )) کتاب جهاد


46_ حضرت محمد (ص) فرمودند : من خانه ای در بلندترین درجات بهشت ضمانت میکنم برای ی که مجادله را ترک کند ،

هرچند حق با او باشد و ضمانت میکنم خانه ای در وسط بهشت برای ی که دروغ را ترک کند هرچند از روی شوخی و

مزاح باشد و خانه ای در بوستان بهشت ضمانت میکنم برای ی که اخلاق خود را نیکو نماید.  خصال الصدوق


47_ دروغ کوچک و بزرگ ندارد - آنچه در بین مردم متعارف است در وقتی که طعامی نزد شخص میآورند با اینکه

واقعا میل به خوردن دارد ، میگوید میل ندارم ، دروغی است آشکار هرچند اکثر مردم از روی جه آنرا سهل دانسته اند

و بالجمله شکی در دروغ بودن آن نیست و اخبار مذمت و حرمت دروغ شامل آن میشود.  گناهان کبیره جلد 1  صفحه 316


48_ اسماء بنت عمیس گفت در شب عایشه ، رسول خدا (ص) ظرف شیر را به من داد و فرمود به زنها بده تا بخورند ،

پس زنها گفتند میل به خوردن شیر نداریم ، رسول خدا (ص) فرمود بین گرسنگی و دروغ جمع نکنید ، اسماء گفت یا رسول الله (ص)

اگر چیزی را که به او میل داریم بگوییم نداریم آیا دروغ شمرده میشود ؟ فرمود به درستیکه دروغ در نامه عمل ثبت میشود

هر چند کوچک باشد.   سفینة البحار جلد 2 صفحه 473 و محجة البیضاء )


قربانعلی سلطانی, [02.04.17 19:54]
49_ حضرت محمد (ص) فرموده اند : بزرگترین دروغها سه دروغ است : 1- دروغ بستن به من ، یعنی چیزی که من

نگفته ام به من نسبت دهد. 2- دروغ در رویا ، یعنی خو را که ندیده به دروغ نقل کند. 3- مردی را به غیر پدرش

نسبت دهد.  جلد 15 بحارالانوار صفحه 42


50_ حضرت صادق (ع) فرمودند : هر به سخن گوینده ای گوش بدهد او را پرستیده ، پس اگر از خدا سخن گوید

یعنی راست و حق گوید ، گوش کننده سخن خدا را پرستیده و اگر از ابلیس سخن گوید ، یعنی دروغ و باطل بگوید

، ابلیس را پرستیده است.   کتاب اعتقادات صدوق


51_ حضرت صادق (ع) فرمودند : سخن بر سه قِسم است : راست ، دروغ و اصلاح بین مردم ، از سوال شد ، فدایت شوم (

( اصلاح بین مردم )) چیست ؟ فرمود از مردی کلامی می شنوی اگر آنرا به دیگری برسانی فاسد و کدر میکنی نفس او را پس به

او می گویی از فلانی شنیدم که درباره تو از خیر چنین و چنان گفت ، خلاف آنچه را که از او شنیده ای.  وسائل الشیعه کتاب حج (

( حاصل کلام این است اگر ی به شما پیغام تندی می دهد که به ی برسانی و او را آزرده خاطر سازی و شما برای اصلاح

بین ایشان خلاف آنچه شنیده اید به آن شخص می گوئید که فلانی تعریفت را کرد و چنین و چنان در خوبی شما گفت

( پایان کلام آیت الله سید عبدالحسین دستغیب (ره) کتاب گناهان کبیره جلد 1 صفحه 323 ))52_ در وصیت پیغمبر (ص) به المومنین علی (ع) است که فرمود (( به درستیکه خداوند دوست میدارد دروغی که

برای صلاح و اصلاح گفته شود و دشمن میدارد سخن راستی را که موجب فساد باشد ))  وسائل الشیعه کتاب الحج باب 141


53_ از رسول خدا (ص) روایت شده که بجا نیاورده شخص عملی را بعد از به جا آوردن واجبات که بهتر باشد از اصلاح

دادن بین مردم ، بگوید گفتار خوبی و افزوده کند کردار نیکی را.وسائل الشیعه کتاب حج


54_ روایت شده است از ابوحنیفه سائق الحاج که گفت بین من و شوهر دخترم بر سر میراثی نزاع بود و در گفتگو

بودیم که مفضل صادق (ع) بر ما گذشت و ساعتی توقف نمود ، سپس ما را به خانه اش برد و بین ما به

مبلغ چهارصد درهم اصلاح داد و از خودش این مبلغ را به من داد و پس از اصلاح و تمام شدن دعوا گفت بدانید این

مبلغ را که به شما دادم از خودم نبود بلکه مال مولایم صادق (ع) است و آنحضرت (ع) به من امر فرموده که هر

گاه بین دو نفر از اصحاب من نزاعی بود اصلاح ده بین آنها را با پول من.  گناهان کبیره جلد 1 صفحه 324


55_ حضرت المومنین (ع) فرمود : بترسید و بپرهیزید از دروغ گفتن در مقام رجاء به ثواب الهی و ترس از عذابش ،

زیرا هر امید به چیزی دارد در به دست آوردن آن چیز کوشش میکند ، پس لازمه رجاء به ثواب الهی ، سعی در اعمال

صالحه است و چنانچه در شما نباشد دروغگو خواهید بود ، و همچنین ی که از چیزی ترسان باشد البته باید از آن فرار کند ،

اگر شما راستی از عذاب الهی ترسانید باید از معصیت که سبب گرفتاری در عذاب است فرار نمایید وگرنه

دروغگو خواهید بود.  کافی


56_ حضرت صادق (ع) فرمود : هنگام گفتن الله اکبر باید جمیع مخلوقات را از عرش تا فرش در جنب بزرگی خداوند

کوچک بدانی و اگر خداوند در آن وقت بداند که حال تو چنین نیست ، فرماید : ای دروغگو آیا با من نیرنگ میزنی ، به عزت

و جلالم قسم البته تو را از حلاوت ذکر و سرور مناجاتم محروم خواهم نمود.  مصباح الشریعه  (( گاه میشود که شخص زبانش

الله اکبر می گوید اما زبان حال و عمل و دلش الله اصغر است ( پناه بر خدا ) مثل اینکه اگر به او بگویی برای خدا فلان عمل

خیر را انجام ده ، یا برای فلان شر را ترک کن اعتنایی نمیکند ، ولی اگر صدتومان به او بدهید فورا اطاعت مینماید یا اگر بترسد

که آن خیر را ترک کند یا آن شر را به جا آورد ، ضرری به او میرسد یا مبتلا به اذیت فلان شخص میشود فورا انجام یا ترک معصیت

میکند اما اگر فقط و فقط برای خدا بود نمیکرد ))  گناهان کبیره جلد 1 صفحه 327


57_ دروغگویی در مقام اظهار بندگی - و از آنجمله است دروغ گفتن در جمله (( إِیَّاکَ نَعْبُدُ وإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ )) یعنی تنها

تو را می پرستیم و فقط از تو یاری می جوییم ، و ظاهر است ی که شبانه روز در مقام پرستش درهم و دینار و شکم و فرج

و سایر شهوات است و نیز هر یک از اسباب ظاهریه را مستقل در تاثیر میداند و با آن کمک می جوید و آنرا تکیه خود قرار میدهد

در گفتن این جمله دروغگو خواهد بود ( گناهان کبیره جلد 1 صفحه 327 ، برای مزید اطلاع به کتاب اسرار الصلوة شهید ثانی ی

ا صلوة الخاشعین مولف مراجعه شود )


قربانعلی سلطانی, [02.04.17 19:54]
58_ دروغگویی در دعا و مناجات - و کذب در دعا و مناجات بسیار است و برای نمونه به یکی دو مورد اشاره میشود ،

ی که در دعا می گوید (( رضیت بالله ربا )) یعنی راضی و دلخوش هستم به ربوبیت و پروردگاری خدا ، که آنچه در

تربیت و پرورش من و سایر مخلوقات کرده و میکند مورد رضای من است. پس ی که به قضاء و قدر او واقعا تسلیم

نیست و در مواردیکه بر خلاف میل او امری واقع میشود ، دلش پر از غیظ و زبانش به شکایت دراز است ،

دروغگوییش در این کلمه ظاهر است.  گناهان کبیره جلد 1 صفحه 327


59_ دروغگویی در اقرار به ان - و همچنین در کلمه (( و بمحمد نبیا و بالقرآن کتابا و بعلی ا )) یعنی راضیم و پسندیدم ام

که محمد (ص) پیغمبرم و علی (ع) من و قرآن کتاب و دستورالعمل من باشد در ح یکه نفس و هوی و را و پیشوای

خود قرار داده و در مقام عمل از آنها پیروی میکند و به دستورات قرآن اعتنایی نکرده و به آن عمل نمی نماید. 

گناهان کبیره جلد 1 صفحه 328


60_ باقر (ع) : دروغ گفتن باعث ایمان است. ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 236

61_ باقر (ع) فرمود : که پدرم حضرت سجاد (ع) به فرزندان خود می فرمود : بپرهیزید از دروغ گفتن چه در امر

کوچک چه در امر بزرگ خواه جدی و خواه به شوخی زیرا ی که دروغ کوچک می گوید بر گفتن دروغ بزرگ جرات پیدا می کند

مگر نمی دانید که حضرت رسول (ص) می فرمود : پیوسته بنده راست می گوید تا خدا او را راستگو می نویسد و بنده ای پیوسته

دروغ می گوید تا خدا او را کذاب ( دروغگو ) می نویسد.  ارشاد القلوب جلد 2 صفحه 236


62_ باقر (ع) : سه صفت است که صاحب آن صفات هرگز نمی ‏میرد تا اینکه عذاب و گرفتارى آن صفات را ببیند:

ستم، قطع رابطه خویشاوندى و سوگند دروغین که ستیز با خداست. و بی ‏گمان طاعتى که پاداشش زودتر از دیگر طاعات

می ‏رسد، ارتباط خویشاوندى است و به راستى [اگر چه‏] قومى طغیانگر و گن ارند ولى صله رحم می ‏کنند پس دارایى ایشان

زیاد می ‏گردد و توانگر می ‏شوند و همانا سوگند دروغین و قطع ارتباط خویشاوندى ا را خالى از سکنه [بی ‏نشاط] می ‏سازد

. تحف العقول بخش سخنان باقر (ع)


63_ حضرت محمد (ص) : از دروغ اجتناب کنید زیرا که دروغ انسان را به بدکاری می کشاند و بدکاری هم به دوزخ میکشاند.

جامع الاخبار صفحه 173


64_ حضرت محمد (ص) :  هرکه عمدا به من دروغ ببندد جایگاهش از آتش پر شود

.  بحارالانوار جلد 77 صفحه 55


65_ حضرت محمد (ص) : از دروغ دوری گزینید زیرا که دروغ با بدکاری همراه است و هر دو در آتشند.  

مجموعه ورام جلد 1 صفحه 113


66_ حضرت محمد (ص) : از دروغ برکنار باش زیرا دروغ ( شخص را ) روسیاه میکند آنگاه در نزد خداوند دروغگو نوشته میشود. 

تحف العقول مواعظ النبی (ص)


67_ حضرت محمد (ص) : بنده پیوسته دروغ می گوید و خواهان دروغ باشد تا اینکه در نزد خداوند دروغگو نوشته میشود. 

  مجموعه ورام جلد 1 صفحه 114


68_ حضرت محمد (ص) : بر اصلاح کننده دروغی نیست ( ی که میان مردم سازش دهد اگر برای صلح و سازش آنها

دروغی بگوید اشکال ندارد )   اصول کافی جلد 4 باب الکذب حدیث 22


69_ حضرت محمد (ص) : بر دروغگویی تو همین بس است که هرچه شنیدی نقل کنی.

  اثنی عشریه صفحه 13


70_ حضرت محمد (ص) : آفت سخن گفتن دروغ است.  نهج الفصاحه حدیث 1http://www.taknaz.ir/upload/72/0.361168001352884462_taknaz_ir.jpg

71_ حضرت محمد (ص) : راستی راهنمای نیکی است و نیکی راهنمای بهشت است و مرد راست می گوید تا

پیش خدا راستگو به قلم میرود ، دروغ راهنمای بدی است و بدی راهنمای جهنم است و مرد دروغ می گوید تا

پیش خدا دروغگو به قلم میرود.  نهج الفصاحه حدیث 648


72_ حضرت محمد (ص) : خداوند دروغ مصلحت آمیز را دوست دارد و از راست فساد انگیز بی زار است. 

نهج الفصاحه حدیث 782


73_ مردى به رسول خدا صلى الله علیه و آله عرض کرد: به من اخلاقى بیاموزید که خیر دنیا و آ ت در آن جمع باشد،

حضرت فرمودند: دروغ نگو. بحارالأنوار، ج72، ص262، ح43


74_ على علیه السلام: نشانه ایمان، این است که راستگویى را هر چند به زیان تو باشد بر دروغگویى، گرچه به سود تو باشد،

ترجیح دهد. نهج البلاغه، حکمت 458


75_ سجاد علیه السلام: از دروغ کوچک و بزرگش، جدّى و شوخیش بپرهیزید، زیرا انسان هرگاه در چیز کوچک دروغ بگوید،

به گفتن دروغ بزرگ نیز جرئت پیدا مى کند. تحف العقول، ص 278


76_ صلى الله علیه و آله: عبداللّه بن عامر: روزى رسول خدا صلى الله علیه و آله در خانه ما نشسته بودند. مادرم مرا صدا زد

و گفت: بیا به تو (چیزى) بدهم. رسول خدا صلى الله علیه و آله به او فرمودند: مى خواهى چه به _ او بدهى؟ عرض کرد:

مى خواهم مایى به او بدهم. رسول خدا صلى الله علیه و آله به مادرم فرمودند: بدان که اگر چیزى به او ندهى، دروغ

برایت نوشته مى شود. رغیب و رهیب، ج3، ص597، ح32


قربانعلی سلطانی, [02.04.17 19:54]
آیات قرآن درباره حرمت دروغ
77_ سوره نحل آیه 115 : و مگوئید آنچه را که وصف میکند آنرا زبانهای شما به دروغ در احکام خدا که این حلال است

و این حرام چنین می گویید و توصیف می کنید بر خلاف واقع تا افتراء بزنید بر خدا دروغ را آن انیکه افتراء می زنند به

خدا دروغ را رستگار نمیشوند.


78_ سوره نحل آیه 116 : برخورداری کمی است در دنیا دروغ گویان را و برای ایشان عذ دردناک است در آ ت.

79_ سوره زمر آیه 2 : آگاه باشید مردم که برای خداست دین خالص نه دین مخلوط با غیر خدا آن انیکه گرفتند سوای

خدا دوستانی برای پرستش گویند نمی پرستم اینها را مگر برای آنکه نزدیک گردانند این بتها ما را به خدا کامل البته

خدا حکم میکند میانه ایشان در آنچه اختلاف میکنند در دین خود ، خدا راه نمی نماید ی را که او دروغگو و ناسپاس است.


80_ و از چند آیه قرآن استفاده میشود که دروغگو مستحق لعنت و سزاوار خشم پروردگار عالم است

(از جمله سوره نور آیه 7 )


اطلاعات

  • منبع: http://sabetq2.blogsky.com/1396/01/13/post-1989/مذمت-دروغ-ودروغگوئی
  • مطالب مشابه: مذمت دروغ ودروغگوئی
  • کلمات کلیدی: دروغ ,صفحه ,حضرت ,فرمودند ,حدیث ,محمد ,حضرت محمد ,گناهان کبیره ,دروغ گفتن , صادق ,نوشته میشود ,دروغگو نوشته میشود ,خداوند دروغگو نوشته ,بهشت ضمان
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.


مولا علی ع 


210 «اَفَةُ الرّیاسَةِ اَلفَ ُ»

 بخود بالیدن آفت ریاست است

    بود آفت سرورى کبر و ناز 

    مکن دست نخوت بهر سو دراز
 

به غیبت، نکوهش کنندت زیاد


چو معزول گشتى برندت زیاد

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی 

=

گردآوری : م.الف زائر
اطلاعات


مولاعلی ع 209 «اَفَةُ القضاهِ اَلطَّمَعُ» 

آفت قاضیان حرص و آز است

    بود آفت قاضیان حرص و آز

    مبادا شود دست قاضى دراز
 

به رشوت ستانیدن از اهل زور


 شدن از ره عدل و انصاف دور

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
اطلاعات


مولاعلی ع 207 «آفَةُ العِبادَةِ الرّیاءُ» 


خودنمائى آفت عبادت است

    بود آفت هر عبادت ریا 

    ریاکار نبود ز جدا

نداند کند خلق را بندگى

 بود مرگ بهتر از این زندگى‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
اطلاعات


مولاعلی ع 


208 «اَفَةُ الکَلامِ اَلإطالَةُ» 

پرگوئى آفت سخن است


    سخن را ز پر گفتن آفت بود

    بکوتاه گفتن لطافت بود
 

چو بسیار نوشى تو آب زلال


 سرانجام افتى برنج و ملال‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائراطلاعات


مولاعلی ع 


206 «آفَةُ السَّخاء المَنُّ»

 منّت گذاشتن آفت بخشش است


    به بخشش منه منّت اى مرد راد 

    که اجر ترا داد خواهد بباد

ازیرا بود آفت بذل وجود

 ترا زین نکوهیده خصلت چه سود

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر


اطلاعات


مولاعلی ع 205- «اَفَةُ القَوىِّ اِستِضعافُ الخَصمِ»

 آفت شخص نیرومند، ناتوان شمردن دشمن است

    بود آفت شخص با اقتدار

    ورا غفلت از گردش روزگار،

 عدو را شمردن بسى خوار و پست‏

 نبودن در شه، هیچ از ش ت‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی 


=

گردآوری : م.الف زائر
اطلاعات


مولاعلی ع 


204 «اَنفَعُ المالِ ما قُضِىَ بِهِ الفَرضُ» 

مفیدترین مال آنست که با آن واجبات خود را ادا کنى

    چو سازى به مالى ادا فرض خویش

    بپردازى از آن همه قرض خویش


 بدان سودمندى ترا نیست مال‏


 بود باقى آن، کى پذیرد زوال‏

=

 کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر
اطلاعات


مولاعلی ع 


203 «اَقطَعُ شَی‏ءِِ ظُلمُ القُضاتِ»


بیدادگرى قاضیان برنده ‏ترین رشته 

نظم کارها است


    به ب رشته ‏هاى امور

    به ترویج سستى و ضعف و فتور


 ز بیداد قاضى نباشد بتر


 زند بر دل صاحب حقّ شرر

=

کتاب هزارگوهر

سید  عطاء الله مجدی 

=

گردآوری : م.الف زائر

اطلاعات


مولاعلی ع 


202 «اَشقَى النّاسِ مَن باعَ دینَهُ بِدُنیا غَیرِه» 

بدبخت‏ ترین مردم ى است که دینش

 را بدنیاى دیگرى بفروشد


    نباشد از آن بخت برگشته ‏تر

    نه مفتون و مغبون و سرگشته ‏تر


 که دینش فروشد بدنیاى غیر


 نباشد ورا در خط خیر سیر


=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=


گردآوری : م الف زائر
اطلاعات


مولا علی ع 


201 «اَفقََرُ النّاسِ مَن قَتَّرَ عَلى نَفسِهِ مَعَ الغَنى وَ

 السَعَةِ وَ خَلَّفهِ لِغَیرهِ»


 فقیرترین مردم ى است که با وجود توانگرى 

و وسعت بر عائله‏ اش تنگ گیرد و

 را براى وارثش بگذارد    نداراتر از آن نباشد ى،

    که باشد ورا مال و ثروت بسى


ولى تنگ گیرد بر اهل و عیال‏‏ بارث او گذارد همه پول و مال‏


=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری :  م. الف زائر
اطلاعات


مولاعلی ع 200 «اَخزَم ُالنّاسِ رَأیَاََ مَن اَنجَزَ وَعدَهُ وَ

 لَم یُؤَخِّر عَمَلَ یَومِهُ لَغِدهِ» 


دور ش‏ترین مردم ى است که به وعده 

خود وفا کند و کار امروزش را براى فردا نگذارد


    نباشد از آن دور ش تر،


    نه در راه عقل و د پیش تر،


 کز امروز کارش بفردا نماند

 وفا را به پیمان بآ رساند

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی 

=

گردآوری : م.الف زائر
اطلاعات


مولاعلی ع


199 «ابخل النّاس من بخل بالسّلام»

 بخیل‏ترین مردم ى است که از سلام 

دادن ام ورزد

    چو بخل ورزد بذکر سلام


    نباشد بر او آدمیّت تمام‏ 


، بر او چیره اهریمن نخوت است‏


سکوتش نه از سستى و رخوت است‏

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاءالله مجدی


=

گردآوری: م.الف زائراطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها